Dopad onemocnění COVID-19 na občanské a insolvenční věci

Bulharsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Dopad onemocnění Covid-19 na občanskoprávní řízení

1.1 Lhůty v občanskoprávním řízení

Zvláštní právní předpisy:

– zákon o opatřeních a akcích během nouzového stavu vyhlášeného rozhodnutím Národního shromáždění ze dne 13. 3. 2020 a o překonání dopadů – dále jen „zákon o nouzovém stavu

Podle opatření a akcí se rozlišují tato dvě období: období nouzového stavu (13. 3. – 13. 5. 2020) a období dvou měsíců po zrušení nouzového stavu (od 14. 5. 2020):

A/ Opatření a akce na období nouzového stavu: od 13. 3. do 13. 5. 2020

(Původně bylo období nouzového stavu stanoveno na období od 13. 3. do 13. 4. 2020. Toto období bylo prodlouženo do 13. 5. 2020).

Procesní lhůty:

- Neplynutí (pozastavení) lhůt:

veškeré procesní lhůty v občanskoprávních, rozhodčích řízeních a vykonávacích řízeních přestaly plynout, s výjimkou těchto občanskoprávních a obchodních sporných věcí:

  1. Věci týkající se uplatňování rodičovských práv, pouze ve vztahu k předběžným opatřením.
  2. Věci podle zákona o ochraně před domácím násilím, a to pouze týkající se příkazu k okamžité ochraně nebo jeho změny, jakož i v případech, kdy je návrh na poskytnutí ochrany zamítnut.
  3. Povolení k vyzvednutí finančních prostředků z vkladového účtu dítěte.
  4. Řízení o předběžných opatřeních.
  5. Řízení o zajištění důkazů.
  6. Žádosti podle zákona o elektronických komunikacích a v souvislosti s ukončením řízení v rejstříku na základě úkonu soudu podle zákona o obchodním rejstříku a rejstříku neziskových právnických osob.
  7. Věci podle čl. 62 odst. 3 zákona o úvěrových institucích, které se týkají podpisu prohlášení o závazku zachovávat bankovní tajemství.

Promlčecí/vydržecí lhůty, po jejichž uplynutí dochází k zániku nebo nabytí práv, pro soukromé osoby neplynou.

B/ Opatření a akce pro období dvou měsíců po zrušení nouzového stavu (od 14. 5. 2020):

- Neplynutí (pozastavení) lhůt:

Ve lhůtě dvou měsíců od zrušení nouzového stavu se všechny ohlášené veřejné dražby a nucená zabavení majetku, které byly oznámeny vůči fyzickým osobám veřejnými a soukromými soudními vykonavateli, ruší a naplánují na pozdější dobu, a to bez jakýchkoliv poplatků a výdajů. Na žádost fyzické osoby, která byla učiněna před uplynutím lhůty podle výše zmíněné věty, se znovu naplánuje veřejná dražba, respektive nucené zabavení majetku, a to bez jakýchkoliv poplatků a výdajů.

- Prodloužení lhůt:

lhůty stanovené zákonem (s výjimkou výše uvedených případů), které uplynou během nouzového stavu a které souvisejí s výkonem práv a povinností fyzických a právnických osob, se prodlužují o jeden měsíc od konce nouzového stavu.

- Zvláštní případy:

Během nouzového stavu a po dobu až dvou měsíců po něm nelze bankovní účty fyzických osob a zdravotnických zařízení, mzdy a důchody, zdravotnické přístroje a zařízení postihnout obstavením nebo ochrannými opatřeními. Neprovádí se inventární soupisy movitých a nemovitých věcí vlastněných fyzickými osobami, s výjimkou závazků z vyživovací povinnosti, z náhrady škody z protiprávní újmy a nároků z vyživovací povinnosti, z náhrady škody z protiprávní újmy a mzdových nároků. V období dvou měsíců od zrušení nouzového stavu nelze obstavit bankovní účty obcí.

Až dva měsíce od zrušení nouzového stavu nelze účtovat žádné úroky a pokuty v případě prodlení s platebními závazky soukromých subjektů, dlužníků úvěrových smluv a jiných forem financování poskytnutých finančními institucemi podle článku 3 zákona o úvěrových institucích, s výjimkou dceřiných společností bank, včetně případů, kdy jsou pohledávky získány bankami, finančními institucemi nebo třetími stranami. Závazek nemůže být prohlášen za dříve splatný / splatný na požádání a smlouva nemůže být z důvodu neplnění ukončena.

1.2 Soudní organizace a soudnictví

Soudní jednání

Až do zrušení nouzového stavu mohou soudní jednání probíhat na dálku, při zajištění přímé a virtuální účasti stran a účastníků řízení. Zápis z jednání se vyhotoví pro konaná jednání a neprodleně se zveřejní a do stanovené lhůty jej lze změnit a doplnit. Soud informuje strany a účastníky řízení při jejich jednání na dálku.

Nejvyšší soudní rada nařídila přijetí nezbytných preventivních opatření s cílem zabránit šíření viru v budovách soudu, pro předkládání listin soudům poštou nebo elektronicky, jakož i konzultace po telefonu nebo elektronicky. Pro zmíněná soudní jednání se předvolání doručuje telefonicky nebo elektronicky.

Rejstříková řízení

Služby poskytované obchodním rejstříkem a rejstříkem neziskových právnických osob a jinými rejstříky jsou přístupné on-line.

Notářská řízení

Notářská řízení se omezují pouze na naléhavá. Notářská řízení se omezují na naléhavé záležitosti při dodržení hygienických požadavků. Notářská komora určí notáře v pohotovosti v poměru nejméně jeden notář na 50,000 obyvatel dané oblasti.

1.3 Justiční spolupráce EU

Ministerstvo spravedlnosti a soudy i nadále poskytují mezinárodní právní pomoc, ale může se zpozdit.

2 Opatření týkající se platební neschopnosti přijatá nebo plánovaná k přijetí v členských státech po vypuknutí pandemie

2.1 Důležitá opatření v případě platební neschopnosti a související opatření, která mají dopad na smlouvy

2.1.1 Pozastavení týkající se platební neschopnosti

2.1.1.1 Pozastavení povinnosti podat insolvenční návrh (dlužníci)

Bulharské vnitrostátní právní předpisy stanoví povinnost dlužníka (jeho vedení) podat insolvenční návrh do 30 dnů od vzniku platební neschopnosti / předlužení (čl. 626 odst. 1 obchodního zákona).

Nouzový stav byl ukončen dne 13. května 2020 pro celé území Bulharské republiky. Lhůty pro provedení všech zvláštních opatření přijatých podle zákona o nouzovém stavu vypršely. Zvláštní opatření již tudíž nejsou použitelná.

2.1.1.2 Ochrana dlužníků, pokud jde o podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení ze strany věřitelů

-

2.1.2 Pozastavení možnosti vymáhat pohledávku a pozastavení možnosti ukončit smlouvu

2.1.2.1 Obecná / zvláštní moratoria na vymáhání pohledávek / vymáhání určitých druhů pohledávek

Nouzový stav byl ukončen dne 13. května 2020 pro celé území Bulharské republiky. Lhůty pro provedení všech zvláštních opatření přijatých podle zákona o nouzovém stavu vypršely. Zvláštní opatření již tudíž nejsou použitelná.

2.1.2.2 Pozastavení možnosti ukončit smlouvu (obecné / zvláštní smlouvy)

-

2.2 Pozastavení činnosti civilních soudů, včetně insolvenčních, a pozastavení řízení

Nouzový stav byl ukončen dne 13. května 2020 pro celé území Bulharské republiky. Lhůty pro provedení všech zvláštních opatření přijatých podle zákona o nouzovém stavu vypršely. Zvláštní opatření již tudíž nejsou použitelná.

2.3 Další opatření v případě platební neschopnosti (týkající se např. vylučovacích žalob, plánů reorganizace, neformálních dohod atd.)

-

2.4 Související opatření, která se netýkají případů platební neschopnosti (odložení plateb, bankovní úvěry, sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, dotace pro podniky)

V případě selhání při splácení závazků vyplývajících z bankovních úvěrů a dalších forem financování (faktoring, forfaiting atd.) poskytnutých bankami a finančními institucemi, jakož i ze smluv o nájmu, se až do skončení nouzového stavu neukládají úroky a pokuty. Závazek/platbu navíc nelze požadovat dříve a smlouvu nelze ukončit z důvodu selhání (článek 6 zákona o nouzovém stavu ve znění ze dne 6. dubna 2020).

Výše uvedené opatření bylo změnami zákona o nouzovém stavu revidováno takto:

Během dvou měsíců po skončení nouzového stavu se v případě prodlení s platebními závazky soukromých subjektů, dlužníků v rámci úvěrových smluv a dalších forem financování poskytnutých finančními institucemi, s výjimkou dceřiných společností bank, včetně případů, kdy jsou pohledávky získány bankami, finančními institucemi nebo třetími stranami, neukládají žádné úroky a pokuty, závazek nelze prohlásit za předčasně splatný a smlouva nemůže být ukončena pro neplnění povinnosti.

V souladu s novým ustanovením podle zákona o nouzovém stavu, které vstoupilo v platnost dne 17. února 2021, se během dvou měsíců po zrušení mimořádné epidemické situace neukládají zajišťovací opatření a neprovádějí exekuční úkony, pokud jde o finanční prostředky hrazené zaměstnancům jako kompenzace na základě aktu Rady ministrů v souvislosti s překonáváním následků COVID-19; Příkazy k obstavení týkající se pohledávek zaměstnanců podle první věty, včetně těch, které byly obdrženy na jejich bankovní nebo jiné platební účty, nelze postihnout exekucí (čl. 5 odst. 5 zákona o nouzovém stavu v pozměněném a doplněném znění ze dne 17. února 2021).

Poslední aktualizace: 21/10/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.