Dopad onemocnění COVID-19 na občanské a insolvenční věci

Kypr
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Dopad onemocnění Covid-19 na občanskoprávní řízení

1.1 Lhůty v občanskoprávním řízení

Procesní lhůty až do 30. 4. 2020 neplynou.

1.2 Soudní organizace a soudnictví

Veškerá jednání a další procesní postupy jsou pozastaveny do 30. 4. 2020. Výjimky: návrh na vydání mimořádně naléhavého předběžného opatření, řízení o vydání a další řízení týkající se omezení osobní svobody (např. nezákonná vazba, zajištění v psychiatrické léčebně) naléhavě nutné, aby byla projednána. Je třeba posoudit naléhavost věci, o čemž rozhoduje soudce.

1.3 Justiční spolupráce EU

-

2 Opatření týkající se platební neschopnosti přijatá nebo plánovaná k přijetí v členských státech po vypuknutí pandemie

2.1 Důležitá opatření v případě platební neschopnosti a související opatření, která mají dopad na smlouvy

2.1.1 Pozastavení týkající se platební neschopnosti

2.1.1.1 Pozastavení povinnosti podat insolvenční návrh (dlužníci)

-

2.1.1.2 Ochrana dlužníků, pokud jde o podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení ze strany věřitelů

-

2.1.2 Pozastavení možnosti vymáhat pohledávku a pozastavení možnosti ukončit smlouvu

2.1.2.1 Obecná / zvláštní moratoria na vymáhání pohledávek / vymáhání určitých druhů pohledávek

-

2.1.2.2 Pozastavení možnosti ukončit smlouvu (obecné / zvláštní smlouvy)

Řízení za účelem vystěhování a výkon příkazů k vystěhování z důvodu neplacení nájemného během současného období byly pozastaveny do 31. 5. 2020.

2.2 Pozastavení činnosti civilních soudů, včetně insolvenčních, a pozastavení řízení

- Pozastavení soudních řízení od 16. 3. 2020 do 30. 4. 2020 s těmito výjimkami:

V občanskoprávních věcech

i) ve výjimečně naléhavých případech návrhy na předběžná opatření;

ii) opravné prostředky proti dražbám nemovitého majetku (atd.).

– Do 30. 4. 2020 pozastavení všech procesních lhůt stanovených v předpisech upravujících občanskoprávní řízení a dalších lhůt stanovených v soudních rozsudcích a usneseních.

2.3 Další opatření v případě platební neschopnosti (týkající se např. vylučovacích žalob, plánů reorganizace, neformálních dohod atd.)

Odbor pro platební neschopnost přistoupil k novelizaci zákona o osobní insolvenci, s ustanoveními o prodloužení/obnovení soudně nařízeného přerušení vymáhání individuálních nároků, z důvodu zvláštních podmínek. Kromě toho bylo usnadněno ustanovení pro schůze věřitelů on-line. Změny zákona vstoupily v platnost v srpnu 2020.

Dále se zrychlilo probíhající zjednodušování postupů, včetně zavádění podávání formulářů on-line a on-line plateb. Očekává se však, že on-line možnosti budou veřejnosti k dispozici do druhé poloviny roku 2021.

2.4 Související opatření, která se netýkají případů platební neschopnosti (odložení plateb, bankovní úvěry, sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, dotace pro podniky)

-

Poslední aktualizace: 07/12/2023

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.