Dopad onemocnění COVID-19 na občanské a insolvenční věci

Česko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Dopad onemocnění Covid-19 na občanskoprávní řízení

1.1 Lhůty v občanskoprávním řízení

Byla přijata řada opatření s cílem zmírnit nejnaléhavější problémy občanů, pokud jde o soudní řízení, exekuce či insolvenční řízení. Rozsáhlé využití stávajících ustanovení procesních předpisů, pokud jde o prominutí zmeškaných lhůt v soudním řízení, kdy lhůta nebyla dodržena v důsledku omezení vyplývajících z mimořádných opatření (povinná karanténa, omezení pohybu a shromažďování osob).

1.2 Soudní organizace a soudnictví

Ministerstvo spravedlnosti doporučilo odložit všechna soudní jednání. Pokud odložení není možné, musí být jednání vedeno přísně v souladu s nařízením vlády o nouzovém stavu. Veřejnost je vyloučena ze soudních jednání a její pohyb v soudní budově je omezen.

Informace poskytují soudy prostřednictvím telefonu/e-mailu.

Prodlení v soudním řízení vyplývající z uplatnění těchto doporučení nepovažuje ministerstvo za zpoždění při výkonu pravomocí v oblasti dohledu.

Notářské služby jsou veřejnosti stále dostupné, ale činnosti jsou vykonávány v omezeném režimu.

1.3 Justiční spolupráce EU

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí (Brusel IIa a nařízení o vyživovací povinnosti): agenda úřadu bude realizována v nouzovém stavu; veškeré osobní kontakty s úřadem se nahrazují písemným stykem (v písemné nebo elektronické podobě) a telefonicky; úřední hodiny jsou omezeny na pondělky a středy od 9 do 12 hodin.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky (ústřední orgán pro nařízení o doručování písemností a nařízení o dokazování): zaměstnanci (včetně všech kontaktních míst) v současné době pracují převážně z domova. Důrazně se doporučuje elektronická komunikace, respektive komunikace na dálku. Všechny lhůty by měly být dodrženy.

Jedinou komplikací jsou narůstající omezení v oblasti poštovních služeb v některých státech, které se po dohodě s ministerstvem zahraničních věcí snažíme překonat používáním diplomatického kanálu pro doručování soudních písemností. Zahraniční ústřední orgány by měly soudy / příslušné orgány instruovat, aby zasílaly všechny žádosti o doručení písemností a dokazování přímo příslušným soudům, a nikoli prostřednictvím ústředního orgánu (ministerstva spravedlnosti), čímž by v současné době podstatně zkrátily lhůty pro úspěšné vyřízení žádosti.

2 Opatření týkající se platební neschopnosti přijatá nebo plánovaná k přijetí v členských státech po vypuknutí pandemie

2.1 Důležitá opatření v případě platební neschopnosti a související opatření, která mají dopad na smlouvy

2.1.1 Pozastavení týkající se platební neschopnosti

2.1.1.1 Pozastavení povinnosti podat insolvenční návrh (dlužníci)

Pozastavení povinnosti dlužníka podat insolvenční návrh (v případě, že úpadek související s COVID nastal během šesti měsíců od ukončení vládních mimořádných opatření).

Platnost pozastavení byla prodloužena do 30.6.2021.

2.1.1.2 Ochrana dlužníků, pokud jde o podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení ze strany věřitelů

Právo věřitele podat insolvenční návrh proti dlužníkovi je pozastaveno do 31.8.2020.

2.1.2 Pozastavení možnosti vymáhat pohledávku a pozastavení možnosti ukončit smlouvu

2.1.2.1 Obecná / zvláštní moratoria na vymáhání pohledávek / vymáhání určitých druhů pohledávek

Mimořádné moratorium pozastavuje příkazy k výkonu a realizaci zajišťovacích práv. Je dlužníkům snadno dostupné, neboť na první tři měsíce nevyžaduje potřebný souhlas věřitelů; v případě prodloužení o další tři měsíce je pak souhlas věřitelů zapotřebí.

Druhá fáze pro žádosti o mimořádné moratorium byla zahájena dne 13.11.2020 (do 30.6.2021 a pouze pro žadatele, kteří tuto žádost podávají poprvé). Prodloužení mimořádného moratoria první fáze nevyžaduje souhlas věřitelů.

2.1.2.2 Pozastavení možnosti ukončit smlouvu (obecné / zvláštní smlouvy)

Mimořádné moratorium rovněž chrání dlužníka před ukončením smluv na dodávky energií, surovin, zboží a služeb a umožňuje mu hradit závazky bezprostředně související se zachováním provozu podniku přednostně před staršími dluhy.

2.2 Pozastavení činnosti civilních soudů, včetně insolvenčních, a pozastavení řízení

Ministerstvo spravedlnosti doporučilo všechna soudní jednání odložit, je-li to možné. Prominutí zmeškání lhůt v soudních řízeních, pakliže byla lhůta zmeškána z důvodu stávajících omezení (jako je například povinná karanténa nebo omezení volného pohybu).

2.3 Další opatření v případě platební neschopnosti (týkající se např. vylučovacích žalob, plánů reorganizace, neformálních dohod atd.)

Dokud je pozastavena povinnost dlužníka podat insolvenční návrh, bude rovněž pozastaven běh lhůt pro uplatnění odporovatelnosti právních úkonů zkracujících věřitele. Byla uzákoněna posílená ochrana dlužníků před zrušením probíhajících řízení o oddlužení z důvodu poklesu příjmů.

2.4 Související opatření, která se netýkají případů platební neschopnosti (odložení plateb, bankovní úvěry, sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, dotace pro podniky)

Splátky úvěrů od dubna do října 2020 mohou být odloženy a doba trvání smluv by se automaticky prodloužila. Během doby ochrany nemohou vznikat žádné pokuty ani úroky z prodlení.

Většina druhů exekucí vedených exekutory pozastavena do 31.1.2021.

Poslední aktualizace: 21/10/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.