Dopad onemocnění COVID-19 na občanské a insolvenční věci

Dánsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Dopad onemocnění Covid-19 na občanskoprávní řízení

1.1 Lhůty v občanskoprávním řízení

Dosud nebyla přijata žádná opatření zaměřená na soudní řízení.

1.2 Soudní organizace a soudnictví

Dánské soudy zahájily nouzový postup pro řešení určitých kritických oblastí. Kritické oblasti, ve kterých soudy i nadále projednávají věci lokálně, jsou zejména ze zákona časově omezené věci nebo jsou zvláště invazivní.

Je na soudech, aby v každém jednotlivém případě posoudily, zda lze určitou věc považovat za „kritickou“, a je rovněž na soudech, aby při organizaci práce vzaly v úvahu současné okolnosti.

Rozhodnutí upřednostnit kritické věci znamená, že řada významných druhů věcí, včetně věcí fyzickým jednáním soudu, nebude upřednostněna. Tyto věci jsou odloženy až do dalšího vyrozumění.

Během nouzového stavu se dánské soudy snaží pracovat v nejvyšší možné míře z domácích pracovišť. Dánská soudní správa zajistila možnost vytvoření domácích pracovišť pro všechny zaměstnance. Kromě toho mohou být zaměstnanci soudu (v omezené míře) fyzicky přítomni u soudu, aby zajistili, že oni sami a další zaměstnanci mohou své úkoly plnit z domova.

Soudy využívají v co největším možné míře telefonní konference za účelem přípravy věcí v řadě oblastí práva, mimo jiné v občanskoprávních věcech a věcech týkajících se soudních exekutorů. Rodinné soudy řeší věci co možná bez fyzické přítomnosti stran. Existují také některé probační věci, které lze zpracovávat telefonicky.

Krizový výbor (sestávající z dánské soudní správy a skupiny předsedů soudů) rovněž vyzval soudy, aby v co největší možné míře zvážily, zda současná situace umožňuje větší využívání videokonferencí, je-li to z hlediska právního státu považováno za vyhovující.

1.3 Justiční spolupráce EU

Během nouzového stavu se dánské soudy obecně snaží pracovat v nejvyšší možné míře z domácích pracovišť.

2 Opatření týkající se platební neschopnosti přijatá nebo plánovaná k přijetí v členských státech po vypuknutí pandemie

2.1 Důležitá opatření v případě platební neschopnosti a související opatření, která mají dopad na smlouvy

2.1.1 Pozastavení týkající se platební neschopnosti

2.1.1.1 Pozastavení povinnosti podat insolvenční návrh (dlužníci)

Nepoužije se.

2.1.1.2 Ochrana dlužníků, pokud jde o podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení ze strany věřitelů

Nepoužije se.

2.1.2 Pozastavení možnosti vymáhat pohledávku a pozastavení možnosti ukončit smlouvu

2.1.2.1 Obecná / zvláštní moratoria na vymáhání pohledávek / vymáhání určitých druhů pohledávek

Nepoužije se.

2.1.2.2 Pozastavení možnosti ukončit smlouvu (obecné / zvláštní smlouvy)

Nepoužije se.

2.2 Pozastavení činnosti civilních soudů, včetně insolvenčních, a pozastavení řízení

Dánské soudy zahájily nouzový postup pro řešení určitých kritických oblastí. Kritické oblasti, ve kterých soudy i nadále projednávají věci lokálně, jsou zejména ze zákona časově omezené věci nebo jsou zvláště invazivní.

2.3 Další opatření v případě platební neschopnosti (týkající se např. vylučovacích žalob, plánů reorganizace, neformálních dohod atd.)

Nepoužije se.

2.4 Související opatření, která se netýkají případů platební neschopnosti (odložení plateb, bankovní úvěry, sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, dotace pro podniky)

Dánský parlament přijal řadu balíčků hospodářských pobídek.

Poslední aktualizace: 21/10/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.