Dopad onemocnění COVID-19 na občanské a insolvenční věci

Estonsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Dopad onemocnění Covid-19 na občanskoprávní řízení

1.1 Lhůty v občanskoprávním řízení

Obecné informace v angličtině jsou k dispozici na internetových stránkách vlády.

Procesní lhůty jsou soudy prodlužovány případ od případu. Soudy zohlední větší zátěž, úkoly nebo obtíže účastníků řízení v důsledku krize.

Žádné právní předpisy týkající se prodloužení lhůt, soudci mají diskreční pravomoc stanovit do budoucna delší lhůty nebo prodloužit stávající lhůty.

Aby se však zabránilo šíření viru způsobujícího COVID-19 zamezením fyzických kontaktů osob v pečovatelských zařízeních, bylo trvání hospitalizace nebo podmínky hospitalizace duševně nemocných osob do psychiatrických léčeben nebo ústavů sociálního zabezpečení, pozastaveny:

  • v případě prodloužené dočasné ochrany po dobu trvání nouzového stavu,
  • v případě umístění na dobu trvání nouzového stavu a až dva měsíce po ukončení nouzového stavu.

Tím není dotčena povinnost ukončit jakékoli umístění a jakékoli uplatnění prozatímní právní ochrany poté, co přestaly existovat podmínky pro umístění, nebo je zřejmé, že tyto podmínky splněny nebyly.

V oblasti závazkového práva neplatí v současné době žádné zásadní změny. Ministerstvo spravedlnosti provedlo analýzu různých právních možností, které již obsahuje estonské právo a lze je použít během této obtížné doby. Důraz je kladen na poskytnutí vysvětlení a odpovědí na žádosti o informace. Byly rovněž předloženy návrhy na změnu některých pravidel v oblasti závazkového práva, avšak diskuse stále probíhá.

1.2 Soudní organizace a soudnictví

Nouzový stav od 12. 3. do 17. 5.

Byly vytvořeny virtuální zasedací místnosti s cílem zvýšit kapacitu ministerstva spravedlnosti, soudů, státních zastupitelství a věznic pořádat videokonference. Toto řešení lze použít také pro konání ústního jednání s účastníky řízení. Kromě toho došlo k relokaci dostupného videokonferenčního zařízení s cílem podpořit zvýšenou poptávku v rámci jednotlivých soudních budov a ve věznicích.

Žádná legislativní změna týkající se soudního řízení. Rada pro správu soudů vydala doporučení. Činnost estonských soudů byla reorganizována: otevírací doba soudních kanceláří 9.00–13.00 a soudních budov v pracovních dnech do 14.00.

Pokud je to možné, řeší se případy písemným postupem pomocí soudního informačního systému a pomocí aplikace pro digitální soudní spisy.

Naléhavá jednání a soudní řízení jsou konána prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků. Není-li to možné, rozhodne Soud případ od případu, zda se bude konat jednání nebo soudní řízení v soudní budově. Tyto věci lze považovat za naléhavé: umístění osoby do uzavřeného zařízení; odloučení dítěte od jeho rodiny; zřízení opatrovnictví pro dospělou osobu. V nenaléhavých věcech může soud použít elektronické komunikační prostředky (nebo jakékoli jiné nezbytné prostředky komunikace), avšak obecně se doporučuje, aby soud odložil jednání anebo přerušil řízení.

Podle občanského soudního řádu může soud ve výjimečných a naléhavých věcech týkajících se dětí vydat předběžné/zajišťovací příkazy, aniž by je vyslechl, přičemž mnoho soudců tuto možnost využilo.

Doporučuje se, aby procesní písemnosti byly doručovány nejlépe prostřednictví e-File nebo elektronickou poštou.

Notářská komora pověřila notáře k přijetí veškerých nutných opatření, jako je využívání služby ověřování e-Notar, která umožňuje provádět notářské úkony za použití videokonference. Zatímco do 6. 4. bylo možné provádět pouze některé typy úkonů na dálku (plné moci, prodej podílu ve společnosti s ručením omezeným a několik dalších), od 6. 4. lze na dálku ověřit téměř všechny druhy úkonů (jedinými výjimkami jsou sňatky a rozvody). Takže i nemovitosti mohou být nyní prodávány a převáděny za pomoci ověřování online. Tak tomu bude i poté, co skončí nouzový stav. Estonská advokátní komora rovněž vyzvala své členy, aby pracovali na dálku a využívali k dalšímu poskytování právních služeb všech technických komunikačních prostředků. Rovněž zdůraznila, že je třeba zajistit důvěrnost informací mezi advokáty a klienty. Advokátní komora dále zdůraznila, že omezení práv vyplývajících z nouzového stavu musí být odůvodněná a je třeba je napadnout, pokud je to v konkrétním případě důvodné. Advokáti mají rovněž povinnost rychle se přizpůsobit změnám v pracovním prostředí, prokázat flexibilitu a inovace a zajistit, aby možnosti požádat o prodloužení lhůt nebyly zneužívány.

Komora soudní exekutorů a insolvenčních správců rovněž oznámila, že soudní exekutoři a insolvenční správci reorganizovali svou činnost, aby mohli pracovat na dálku.

1.3 Justiční spolupráce EU

Estonský ústřední orgán pracuje na dálku od 13.3.. Komunikace (sdělení a písemnosti) probíhá elektronickou poštou (v občanskoprávních věcech a ve většině trestních věcí). V případě potřeby budou originály písemností zaslány leteckou poštou poté, co skončí nouzový stav.

2 Opatření týkající se platební neschopnosti přijatá nebo plánovaná k přijetí v členských státech po vypuknutí pandemie

2.1 Důležitá opatření v případě platební neschopnosti a související opatření, která mají dopad na smlouvy

2.1.1 Pozastavení týkající se platební neschopnosti

2.1.1.1 Pozastavení povinnosti podat insolvenční návrh (dlužníci)

-

2.1.1.2 Ochrana dlužníků, pokud jde o podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení ze strany věřitelů

-

2.1.2 Pozastavení možnosti vymáhat pohledávku a pozastavení možnosti ukončit smlouvu

2.1.2.1 Obecná / zvláštní moratoria na vymáhání pohledávek / vymáhání určitých druhů pohledávek

-

2.1.2.2 Pozastavení možnosti ukončit smlouvu (obecné / zvláštní smlouvy)

-

2.2 Pozastavení činnosti civilních soudů, včetně insolvenčních, a pozastavení řízení

-

2.3 Další opatření v případě platební neschopnosti (týkající se např. vylučovacích žalob, plánů reorganizace, neformálních dohod atd.)

V současnosti se analyzuje potřeba dalších změn v oblasti platební neschopnosti (např. ohledně plánů reorganizace), jež by mohly pomoci podpořit překonání krize.

2.4 Související opatření, která se netýkají případů platební neschopnosti (odložení plateb, bankovní úvěry, sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, dotace pro podniky)

-

Poslední aktualizace: 31/01/2023

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.