Dopad onemocnění COVID-19 na občanské a insolvenční věci

Finsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Dopad onemocnění Covid-19 na občanskoprávní řízení

1.1 Lhůty v občanskoprávním řízení

Navzdory probíhající krizi nebyly zavedeny žádné změny zákonných lhůt pro soudní řízení.

1.2 Soudní organizace a soudnictví

Soudy zůstávají nezávislé. Národní orgán správy soudů (dále jen „NOSS“) však dává soudům doporučení a rady, pokud jde o jejich řízení.

NOSS vydal pokyny doporučující soudům, aby dále projednávaly věci, avšak přijaly preventivní opatření, například fyzická přítomnost by se měla omezit pouze na naléhavé věci. NOSS radí soudům, aby pořádaly jednání prostřednictvím videokonference nebo jinými vhodnými a dostupnými technologickými prostředky. NOSS rovněž vydal pokyny pro všechny soudy ohledně využívání dálkového spojení pro soudní jednání. Doporučení bylo vypracováno pouze pro současnou výjimečnou situaci a jeho účelem není měnit stávající politiky, pokyny nebo doporučení. Účinnější využívání dálkového spojení má za cíl minimalizovat zdravotní rizika tím, že se zabrání shromažďování lidí. Tyto pokyny i budoucí pokyny jsou k dispozici zde.

K 10. 5. 2020 finské okresní soudy pozastavily projednávání 1 431 občanskoprávních věcí. Aktualizované informace naleznete zde.

Kontakt se soudy by měl probíhat především telefonicky a elektronickou poštou.

1.3 Justiční spolupráce EU

Mezinárodní právní pomoc je stále poskytována, ale soudy stanovují prioritu věcí podle dostupných zdrojů.

Většina zaměstnanců vyřizujících konkrétní případy v rámci finského ústředního orgánu (nařízení 2201/2003, 4/2009, 1393/2007 a 1206/2001) v současné době pracuje na dálku. V kancelářích úřadu je omezená fyzická přítomnost pro naléhavé případy. Pokud je to možné, doporučuje se komunikovat prostřednictvím e-mailu: central.authority@om.fi a maintenance.ca@om.fi (pouze záležitosti týkající se vyživovacích povinností).

2 Opatření týkající se platební neschopnosti přijatá nebo plánovaná k přijetí v členských státech po vypuknutí pandemie

2.1 Důležitá opatření v případě platební neschopnosti a související opatření, která mají dopad na smlouvy

2.1.1 Pozastavení týkající se platební neschopnosti

2.1.1.1 Pozastavení povinnosti podat insolvenční návrh (dlužníci)

-

2.1.1.2 Ochrana dlužníků, pokud jde o podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení ze strany věřitelů

Možnost vyhlásit úpadek dlužníka na návrh věřitele je omezena od 1. 5. 2020 až 31.1.2021. Příprava návrhu s cílem poskytnout dlužníkům více času na zaplacení od 1.2.2021.

2.1.2 Pozastavení možnosti vymáhat pohledávku a pozastavení možnosti ukončit smlouvu

2.1.2.1 Obecná / zvláštní moratoria na vymáhání pohledávek / vymáhání určitých druhů pohledávek

Zákon o výkonu rozhodnutí (exekucích) je změněn za účelem usnadnění pozice dlužníka v období od 1.5.2020 do 30.4.2021.

Změní se platební lhůta a kritéria pro poskytnutí měsíců, kdy nebude možné zabavit majetek. Pro výkon vystěhování bude vyhrazeno více času.

2.1.2.2 Pozastavení možnosti ukončit smlouvu (obecné / zvláštní smlouvy)

-

2.2 Pozastavení činnosti civilních soudů, včetně insolvenčních, a pozastavení řízení

-

2.3 Další opatření v případě platební neschopnosti (týkající se např. vylučovacích žalob, plánů reorganizace, neformálních dohod atd.)

Věřitelé se vyzývají k tomu, aby byli obecně odpovědní.

Finsko se rovněž snaží předcházet předlužení soukromých osob a domácností.

2.4 Související opatření, která se netýkají případů platební neschopnosti (odložení plateb, bankovní úvěry, sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, dotace pro podniky)

Dočasný 10% horní limit úrokové míry pro spotřebitelské úvěry a dočasný zákaz jejich přímého marketingu jsou v platnosti v období od 1.7. do 31.12.2020. Příprava návrhu na prodloužení platnosti těchto dočasných opatření.

Navrženo dočasně regulovat náklady spojené s vymáháním pohledávek u jiných pohledávek než pohledávek vůči spotřebitelům a omezit používání směnky vůči některým dlužníkům.

Poslední aktualizace: 14/04/2023

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.