Dopad onemocnění COVID-19 na občanské a insolvenční věci

Francie
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Dopad onemocnění Covid-19 na občanskoprávní řízení

1.1 Lhůty v občanskoprávním řízení

Prodlužují se lhůty (procesní), včetně promlčecích a prekluzivních lhůt, které uplynou mezi 12. 3. a koncem nouzového stavu plus 1 měsíc. Na konci uvedeného období se běh všech lhůt znovu rozeběhne avšak s limitem dvou měsíců. Toto prodloužení lhůt však stranám nebrání v tom, aby se domáhaly nápravy nebo v co největší možné míře vykonávaly svá práva jednat v průběhu nouzového stavu.

V zásadě nejsou dotčeny povinnosti poskytovat plnění a dodržovat lhůty stanovené smluvně, přičemž se použijí vnitrostátní právní předpisy upravující zvláštní okolnosti (vyšší moc atd.). Smluvní sankce za neplnění ze strany dlužníka (sankční ustanovení, ustanovení o odstoupení atd.) jsou však dočasně neúčinné, aby se zohlednily obtíže s výkonem.

Rovněž se pozastavuje účinnost smluvních pokut, obnovení smluvního závazku a výpovědních lhůt stanovených zákonem, nebo se u nich lhůty prodlužují.

1.2 Soudní organizace a soudnictví

Mezi 17. 3. a 10. 5. se soudy zabývaly pouze naléhavými věcmi (jednání týkající se občanské svobody a péče o dítě v občanských věcech, výkon rozhodnutí, ochrana dětí, naléhavé rodinné věci, včetně ochranných příkazů, a naléhavá předběžná opatření).

Od 11. 5. soudy postupně obnovují svou činnost ve všech oblastech.

V případě, že soud nemůže pracovat, může být pro řešení naléhavých věcí určen jiný soud.

Účastníci jsou informováni o soudních rozhodnutích všemi prostředky, zejména e-mailem nebo telefonicky (rozhodnutí se nepovažují za doručená příjemci).

Pokud jde o ochranná opatření týkající se dětí a dospělých, ta, která skončí během nouzového stavu, se automaticky prodlužují, nerozhodne-li soudce jinak.

Lhůty pro vyšetřovací a mediační opatření neběží a ode dne 23. 6. 2020 se prodlužují o další 3 měsíce.

Předsedové soudů budou moci regulovat tok osob, které vstupují do soudních budov, a určit počet osob, jimž je dovoleno vstupovat do soudní síně, aby bylo zajištěno dodržování pravidel pro rozestupy osob.

Na soudy se lze obrátit jakýmkoli způsobem s žádostmi a návrhy osob, které se chtějí účastnit jednání, je-li přístup omezen.

Pokud se k pořádání jednání používají audiovizuální nebo jiné elektronické komunikační prostředky, nesmí se jednání konat na jednom místě.

V neposlední řadě je třeba připomenout, že použité komunikační prostředky musí zaručovat důvěrnost porad.

1.3 Justiční spolupráce EU

Pokud jde o justiční spolupráci, žádosti se vyřizují obvyklým způsobem.

Spolupráce v rodinných věcech (nařízení č. 2201/2003): V oblasti mezinárodních únosů dětí a ochrany dětí pracuje pracovník francouzského ústředního orgánu vyřizující žádost většinu času na dálku, přičemž nejméně jeden den v týdnu přichází do své kanceláře. To znamená, že všechny nové žádosti mohou být zasílány poštou, faxem nebo elektronickou poštou.

Dokazování (nařízení č. 1206/2001): Žádosti jsou vyřizovány obvyklým způsobem. Doba zpracování může být o něco delší, neboť pracovník vyřizující žádost pracuje na dálku, přičemž do kanceláře přichází jeden den v týdnu, aby mohl vyřídit žádosti, které byly zaslány poštou nebo faxem.

Doručování písemností (nařízení č. 1393/2007): Za stávajících okolností se doručování písemností může zpomalit. Elektronické doručení lze provést za podmínky, že příjemce k němu předem udělil souhlas.

Francouzský ústřední orgán podle těchto tří nařízení (2201/2003, 1206/2001, 1393/2007) nadále komunikuje e-mailem (entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr), ale rovněž poštou nebo faxem.

Francouzský ústřední orgán podle nařízení (ES) č. 4/2009 týkajícího se vyživovacích povinností komunikuje e-mailem: obligation.alimentaire@diplomatie.gouv.fr

2 Opatření týkající se platební neschopnosti přijatá nebo plánovaná k přijetí v členských státech po vypuknutí pandemie

2.1 Důležitá opatření v případě platební neschopnosti a související opatření, která mají dopad na smlouvy

2.1.1 Pozastavení týkající se platební neschopnosti

2.1.1.1 Pozastavení povinnosti podat insolvenční návrh (dlužníci)

-

2.1.1.2 Ochrana dlužníků, pokud jde o podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení ze strany věřitelů

-

2.1.2 Pozastavení možnosti vymáhat pohledávku a pozastavení možnosti ukončit smlouvu

2.1.2.1 Obecná / zvláštní moratoria na vymáhání pohledávek / vymáhání určitých druhů pohledávek

Vyhláška 2020-596 stanoví, že dlužník může požádat předsedu soudu o všeobecné přerušení na dobu trvání dohodovacího řízení. Během tohoto řízení jsou rovněž uplatňovány podmínky pro poskytnutí „odkladné“ lhůty.

Viz vyhláška 2020-596 ze dne 20. května 2020.

Připomenutí (opatření, která nesouvisí konkrétně s COVID-19):

V průběhu řízení o soudní reorganizaci (procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire) je použitelné všeobecné přerušení vymáhání individuálních nároků (se specifickými výjimkami).

Před zahájením likvidačního řízení (procédure de liquidation judiciaire) nebo řízení o soudní reorganizaci (procédure de sauvegarde ou redressement judiciaire) může být na žádost dlužníka zahájeno neformální a důvěrné řízení (dohodovací řízení). Podá-li věřitel v průběhu dohodovacího řízení proti dlužníkovi návrh na mimosoudní nebo soudní opatření, může dlužník požádat předsedu soudu, aby mu poskytl „odkladnou“ lhůtu.

2.1.2.2 Pozastavení možnosti ukončit smlouvu (obecné / zvláštní smlouvy)

Připomenutí (opatření, která nesouvisí konkrétně s COVID-19):

V průběhu řízení o soudní reorganizaci (procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire) brání obchodní zákoník věřitelům v tom, aby ukončovali nebo upravovali zásadní nesplněné smlouvy na úkor dlužníka.

2.2 Pozastavení činnosti civilních soudů, včetně insolvenčních, a pozastavení řízení

-

2.3 Další opatření v případě platební neschopnosti (týkající se např. vylučovacích žalob, plánů reorganizace, neformálních dohod atd.)

Vyhláška 2020-596 stanoví, že soud může dlužníkovi povolit změnu a prodloužení doby trvání jeho plánu soudní reorganizace.

Poskytovatelé nového nebo prozatímního financování během řízení o soudní reorganizaci mohou mít nárok na zvláštní výsadu (přednost při výplatě v případě následné platební neschopnosti). Tuto výsadu uděluje soud za určitých podmínek.

Je usnadněno zjednodušené likvidační řízení pro podnikatele a malé podniky.

Viz vyhláška 2020-596 ze dne 20. května 2020.

2.4 Související opatření, která se netýkají případů platební neschopnosti (odložení plateb, bankovní úvěry, sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, dotace pro podniky)

Toto jsou hlavní emblematická opatření:

Ekonomická a finanční opatření na podporu podnikatelských činností: na nové peněžní půjčky poskytnuté finančními institucemi je použitelný režim státních záruk (s konkrétními podmínkami, které musí být splněny).

Sociální opatření: podniky mohou žádat o režim zkrácené pracovní doby za neobvyklých okolností.

Další informace naleznete na adrese: https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/les-mesures

Poslední aktualizace: 21/10/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.