Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Dopad onemocnění COVID-19 na občanské a insolvenční věci

Německo
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Dopad onemocnění Covid-19 na občanskoprávní řízení

1.1 Lhůty v občanskoprávním řízení

Ohledně občanskoprávních lhůt nebyla dosud přijata žádná opatření; úpravy se týkají pouze delších přerušení trestních řízení. Německé občanské právo procesní obsahuje flexibilní ustanovení o prodloužení lhůt, přerušení řízení a navrácení do původního stavu, která v průběhu krize COVID-19 pomáhají při soudních sporech.

Další informace o legislativních opatřeních naleznete na internetových stránkách Spolkového ministerstva spravedlnosti a ochrany spotřebitele.

1.2 Soudní organizace a soudnictví

Zákonná ustanovení upravující občanskoprávní řízení již poskytují soudům rozsáhlou možnost na současnou výjimečnou situaci pružně reagovat. Je na příslušných soudech a soudcích, aby rozhodli, jaká opatření v jednotlivých případech přijmout, například písemné řízení, upuštění od dokazování nebo dokazování prostřednictvím videokonference. Nezávislost soudnictví je zajištěna.

1.3 Justiční spolupráce EU

Spolupráce v rodinných věcech (nařízení (ES) č. 2201/2003):

Ústřední orgán je v souladu s nařízením (ES) č. 2201/2003 plně funkční. Žádosti lze podávat v tištěné podobě.

Spolupráce ve věcech vyživovacích povinností (nařízení (ES) č. 4/2009):

Ústřední orgán je v souladu s nařízením (ES) č. 4/2009 plně funkční. Žádosti lze podávat v tištěné podobě.

Dokazování (nařízení (ES) č. 1206/2001) a doručování písemností (nařízení (ES) č. 1393/2007):

Fungování systému soudnictví nepodléhá žádným omezením. Žádosti o doručení a dokazování jsou vyřizovány.

2 Opatření týkající se platební neschopnosti přijatá nebo plánovaná k přijetí v členských státech po vypuknutí pandemie

2.1 Důležitá opatření v případě platební neschopnosti a související opatření, která mají dopad na smlouvy

2.1.1 Pozastavení týkající se platební neschopnosti

2.1.1.1 Pozastavení povinnosti podat insolvenční návrh (dlužníci)

Povinnost podat insolvenční návrh pro kapitálové společnosti, osobní společnosti bez společníků s neomezeným ručením a sdružení a nadace již od 1. května 2021 není pozastavena. Stále však platí některé právní důsledky pozastavení, zejména rozšířená ochrana proti opravným prostředkům podle § 2 odst. 1 bodů 2 až 5 zákona o pozastavení insolvence v souvislosti s COVID-19 ve stávajícím znění (dále jen „zákon COVInsAG“).

2.1.1.2 Ochrana dlužníků, pokud jde o podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení ze strany věřitelů

Omezení práva věřitele podat insolvenční návrh platilo pouze do 28. června 2020. Od 29. června 2020 je podání návrhu věřitele opět přípustné bez omezení, má-li věřitel na zahájení insolvenčního řízení právní zájem a prokáže-li, že jeho pohledávka a důvod zahájení řízení jsou věrohodné.

2.1.2 Pozastavení možnosti vymáhat pohledávku a pozastavení možnosti ukončit smlouvu

2.1.2.1 Obecná / zvláštní moratoria na vymáhání pohledávek / vymáhání určitých druhů pohledávek
2.1.2.2 Pozastavení možnosti ukončit smlouvu (obecné / zvláštní smlouvy)

2.2 Pozastavení činnosti civilních soudů, včetně insolvenčních, a pozastavení řízení

Ohledně lhůt v občanskoprávním řízení nebyla dosud přijata žádná opatření. Zvláštní opatření není nutné přijímat, neboť právní situace v Německu soudcům umožňuje na účinky, které má COVID-19 na probíhající soudní řízení, adekvátně reagovat.

2.3 Další opatření v případě platební neschopnosti (týkající se např. vylučovacích žalob, plánů reorganizace, neformálních dohod atd.)

Po dobu trvání pozastavení povinnosti podat insolvenční návrh byla zmírněna odpovědnostní rizika pro vedoucí pracovníky, věřitele a smluvní partnery insolventních společností s cílem podpořit poskytování dodatečného kapitálu a pokračování obchodních vztahů, viz § 2 zákona COVInsAG. Stále platí jednotlivá ulehčení, například vyjasnění, že splacení nových úvěrů poskytnutých během dobu trvání pozastavení se ještě do 30. září 2023 nepovažuje za poškození věřitele (§ 2 odst. 1 bod 2 zákona COVInsAG). Platby na pohledávky, které byly odloženy do 28. února 2021, se do 31. března 2022 rovněž nepovažovaly za platby poškozující věřitele, pokud do 18. února 2021 ještě nebylo zahájeno insolvenční řízení (§ 2 odst. 1 bod 5 zákona COVInsAG). Předpokládané období pro přezkum předlužení bylo podle § 4 zákona COVInsAG do 31. prosince 2021 zkrácené a pro samosprávná řízení a takzvaná ochranná řízení platila ve stejné době různá ulehčení přístupu (srov. § 5 a § 6 zákona COVInsAG).

2.4 Související opatření, která se netýkají případů platební neschopnosti (odložení plateb, bankovní úvěry, sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, dotace pro podniky)

Povinnosti spotřebitelů týkající se spotřebitelských úvěrů byly – za určitých podmínek – odloženy o dobu tří měsíců počínaje 1. dubnem 2020; platnost této právní úpravy skončila 30. června 2020.

Byly prodlouženy lhůty v právu obchodních společností pro konání valných hromad; představenstvo (akciové společnosti) může dočasně pozastavit právo na fyzickou přítomnost akcionářů nebo jejich zmocněnců.

Spotřebitelům a mikropodnikům, kteří se v důsledku krize ocitli v platební neschopnosti, bylo přiznáno právo odmítnout „plnění zásadních přetrvávajících závazkových vztahů“ (mimo jiné včetně na dodávky plynu, vody, elektřiny a telekomunikačních služeb) za předpokladu, že tyto smlouvy byly uzavřeny před 8. březnem 2020. Platnost této právní úpravy skončila 30. června 2020.

Poslední aktualizace: 12/07/2023

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.