Dopad onemocnění COVID-19 na občanské a insolvenční věci

Řecko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Dopad onemocnění Covid-19 na občanskoprávní řízení

1.1 Lhůty v občanskoprávním řízení

-

1.2 Soudní organizace a soudnictví

Ministerským rozhodnutím jsou všechna řízení vedená u řeckých soudů i služby soudů přerušeny do 15. 5. 2020, s výjimkou naléhavých a důležitých opatření a případů.

Řízení před okresními občanskoprávními soudy byla přerušena do 10. 5. 2020, stejně jako služby těchto soudů.

Fungování soudů se omezuje na nutné úkony k provedení nezbytných činností a vyřizování naléhavých věcí.

Zasedání a jakékoli další akce související s fungováním soudnictví se provádějí na dálku, je-li to možné, za použití technologických prostředků. Byly zajištěny komunikační nástroje a aplikace IT za účelem zabezpečení videokonferencí a práce soudců, státních zástupců a dalších právních aktérů na dálku.

U některých hlavních soudů lze elektronicky podávat žádosti o vydání osvědčení. V takovém případě mohou občané a právníci obdržet tato osvědčení elektronicky prostřednictvím internetového portálu.

1.3 Justiční spolupráce EU

Řecká vláda přijala preventivní a omezující opatření s cílem řešit nebezpečí šíření koronaviru a jeho socioekonomický dopad a zajistit řádné fungování trhu a veřejného sektoru.

Ministerstvo spravedlnosti ve své funkci ústředního orgánu podle úmluv a smluv v oblasti občanského práva a v souladu s předpisy EU o justiční spolupráci v občanských a obchodních věcech vytvořilo smíšený systém práce na dálku a fyzické přítomnosti na pracovišti na základě rotace.

Ústřední orgán je téměř plně funkční, přestože příležitostná prodlení ve vyřizování některých žádostí jsou z důvodu přetrvávající krize v oblasti veřejného zdraví nevyhnutelná.

2 Opatření týkající se platební neschopnosti přijatá nebo plánovaná k přijetí v členských státech po vypuknutí pandemie

2.1 Důležitá opatření v případě platební neschopnosti a související opatření, která mají dopad na smlouvy

2.1.1 Pozastavení týkající se platební neschopnosti

2.1.1.1 Pozastavení povinnosti podat insolvenční návrh (dlužníci)

Všechny příslušné postupy a řízení jsou pozastaveny od 7. do 30. listopadu 2020.

2.1.1.2 Ochrana dlužníků, pokud jde o podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení ze strany věřitelů

Všechny příslušné postupy a řízení jsou pozastaveny od 7. do 30. listopadu 2020.

2.1.2 Pozastavení možnosti vymáhat pohledávku a pozastavení možnosti ukončit smlouvu

2.1.2.1 Obecná / zvláštní moratoria na vymáhání pohledávek / vymáhání určitých druhů pohledávek

Všechna exekuční řízení jsou pozastavena od 7. do 30. listopadu 2020.

2.1.2.2 Pozastavení možnosti ukončit smlouvu (obecné / zvláštní smlouvy)

-

2.2 Pozastavení činnosti civilních soudů, včetně insolvenčních, a pozastavení řízení

Všechna soudní jednání byla z důvodu ochrany veřejného zdraví dočasně pozastavena od 7. do 30. listopadu 2020. Pozastavení insolvenčních řízení od 7. do 30. listopadu 2020.

2.3 Další opatření v případě platební neschopnosti (týkající se např. vylučovacích žalob, plánů reorganizace, neformálních dohod atd.)

Unie řeckých bank a ministerstvo financí se dohodly, že se banky na základě žádosti dlužníka vzdají úhrady splátek jistin v rámci úvěrových smluv uzavřených s podniky postiženými koronavirovou pandemií.

2.4 Související opatření, která se netýkají případů platební neschopnosti (odložení plateb, bankovní úvěry, sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, dotace pro podniky)

Pokud jde o subjekty postižené koronavirovou pandemií a jejich zaměstnance (jakož i o osoby, které těmto postiženým podnikům pronajímají prostory):

  • prodloužení lhůty pro platbu daně bez stanovení úroku nebo penále,
  • prodloužení lhůty pro placení příspěvků na sociální zabezpečení.
Poslední aktualizace: 21/10/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.