Dopad onemocnění COVID-19 na občanské a insolvenční věci

Maďarsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Dopad onemocnění Covid-19 na občanskoprávní řízení

1.1 Lhůty v občanskoprávním řízení

Je nutné zajistit přístup ke spravedlnosti a kontinuitu projednávaných řízení. Na soudy v Maďarsku se tudíž nevztahuje žádné přerušení činnosti. K usnadnění jejich činnosti jsou povolena zvláštní procesní pravidla, například v případě platnosti jakýchkoliv epidemiologických opatření. Všechny soudy jsou tedy funkční.

Lhůty po dobu trvání stavu nebezpečí obecně běží.

1.2 Soudní organizace a soudnictví

Přístup ke spravedlnosti a kontinuita probíhajících řízení jsou zajištěny, Maďarsko se neuchyluje k soudním prázdninám.

Přístup ke spravedlnosti a kontinuita probíhajících řízení jsou zajištěny, Maďarsko se neuchyluje k soudním prázdninám. Během období stavu nebezpečí obecně platí, že se neprovádějí pouze procesní úkony, jež je třeba provést na místě, na které se vztahuje epidemiologické opatření. Kromě toho, pokud to odůvodňují epidemiologická opatření, lze jednání provézt rovněž prostřednictvím sítě elektronických komunikací nebo jinými prostředky pro přenos elektronického obrazu a zvuku.

1.3 Justiční spolupráce EU

Ústřední orgány fungují.

Vyřizování žádostí o právní pomoc se může zpozdit ve srovnání s běžnými okolnostmi.

2 Opatření týkající se platební neschopnosti přijatá nebo plánovaná k přijetí v členských státech po vypuknutí pandemie

2.1 Důležitá opatření v případě platební neschopnosti a související opatření, která mají dopad na smlouvy

2.1.1 Pozastavení týkající se platební neschopnosti

2.1.1.1 Pozastavení povinnosti podat insolvenční návrh (dlužníci)

-

2.1.1.2 Ochrana dlužníků, pokud jde o podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení ze strany věřitelů

Opatření týkající se společností:

  • likvidační řízení může být zahájeno pouze tehdy, pokud uplynulo 75 dnů po lhůtě splatnosti uvedené v platebním výměru,
  • likvidační řízení lze zahájit pouze na základě pohledávek převyšujících částku 400 000 HUF,
  • v řízení za účelem kontroly zákonnosti nesmí rejstříkový soud prohlásit společnost za zrušenou,
  • řízení za účelem prohlášení společnosti za zrušenou zahájená z důvodu zrušení daňového identifikačního čísla jsou pozastavena do 30. června 2021,
  • obecně platí, že řízení ve věci povinného výmazu jsou pozastavena do 30. června 2021 a nesmí být zahajována z důvodu nedokončení likvidačního řízení.

2.1.2 Pozastavení možnosti vymáhat pohledávku a pozastavení možnosti ukončit smlouvu

2.1.2.1 Obecná / zvláštní moratoria na vymáhání pohledávek / vymáhání určitých druhů pohledávek

Pro dlužníky podle smluv o úvěru, půjčce a finančním leasingu je do 31. prosince 2020 zavedeno zákonem stanovené moratorium na splácení.

Zákon CVII. z roku 2020 prodlužuje lhůtu do 30. června 2021 pro dlužníky z některých sociálních skupin (nezaměstnaní, bývalí účastníci programu veřejných prací, rodiče vychovávající děti, důchodci, účastníci insolvenčního řízení pro fyzické osoby).

Dlužníkovi podle stále platné smlouvy, která byla podepsána a čerpána před 19. březnem 2020, je na základě toho uděleno moratorium na splácení jistiny, úroků a poplatků.

Toto moratorium potrvá do konce tohoto roku.

Lhůta pro splacení se prodlouží o dobu moratoria a samotné smlouvy se prodlouží v případě, že by platnost dané smlouvy o úvěru za normálních podmínek skončila v průběhu moratoria. Také záruky se prodlouží o stejnou dobu (9 měsíců).

Moratorium na splácení dluhu se vztahuje pouze na úvěrové facility, které poskytly domácí finanční společnosti. Úvěry poskytnuté mezinárodními finančními institucemi tudíž nejsou tímto opatřením dotčeny.

Moratorium na splácení se vztahuje na zaměstnanecké půjčky. Moratorium na splácení se vztahuje také na dlužníky v rámci insolvenčních řízení fyzických osob (soudní i mimosoudní řízení) a na splátkové kalendáře založené na mimosoudním vyrovnání, na soudní dohodě o splácení pohledávek nebo na rozhodnutí soudu.

Úroky a poplatky, které nejsou v průběhu moratoria uhrazeny, nebudou kapitalizovány a po moratoriu by měly být splaceny ve stejné výši a za stejných podmínek, jejich zátěž by se tak neměla v důsledku moratoria zvýšit. Doba splácení by se měla odpovídajícím způsobem navýšit.

2.1.2.2 Pozastavení možnosti ukončit smlouvu (obecné / zvláštní smlouvy)

Pozastavení možnosti ukončit smlouvu do 30. června 2021 v případě platební neschopnosti (smlouvy o půjčce, úvěrové smlouvy a smlouvy o finančním leasingu poskytnuté během podnikání věřitele) – zvláštní povinnost pokusit se smlouvu opětovně projednat (zákon CVII z roku 2020, vstup v platnost dne 1. ledna 2021).

2.2 Pozastavení činnosti civilních soudů, včetně insolvenčních, a pozastavení řízení

Je nutné zajistit přístup ke spravedlnosti a kontinuitu projednávaných řízení. Na soudy v Maďarsku se tudíž nevztahuje žádné přerušení činnosti. K usnadnění jejich činnosti jsou povolena zvláštní procesní pravidla, například v případě platnosti jakýchkoliv epidemiologických opatření. Všechny soudy jsou tedy funkční.

Během období stavu nebezpečí obecně platí, že se neprovádějí procesní úkony, jež je třeba provést na místě, na které se vztahuje epidemiologické opatření.

2.3 Další opatření v případě platební neschopnosti (týkající se např. vylučovacích žalob, plánů reorganizace, neformálních dohod atd.)

-

2.4 Související opatření, která se netýkají případů platební neschopnosti (odložení plateb, bankovní úvěry, sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, dotace pro podniky)

-

Poslední aktualizace: 15/01/2024

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.