Dopad onemocnění COVID-19 na občanské a insolvenční věci

Irsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Dopad onemocnění Covid-19 na občanskoprávní řízení

1.1 Lhůty v občanskoprávním řízení

Žádné konkrétní právní předpisy ohledně lhůt. Řízení, ve kterém zákonná lhůta pro vydání uplyne před ukončením „omezení“, je považováno za základní záležitost (viz druhý sloupec).

1.2 Soudní organizace a soudnictví

Kanceláře soudů zůstávají otevřené a přijímají naléhavé písemnosti. Jsou instalovány schránky, ve kterých lze písemnosti zanechat, což snižuje potřebu interakce se zaměstnanci na přepážkách. Soudní kanceláře lze i nadále kontaktovat e-mailem nebo poštou.

Občanskoprávní věci lze odročit na základě souhlasu prostřednictvím e-mailu. V nadcházejících týdnech se budou projednávat pouze naléhavé věci.

Přípustné jsou návrhy týkající se naléhavých záležitostí rodinného práva, například příkazy k ochraně, předběžné příkazy zakazující jednání, mimořádné příkazy zakazující jednání, prodloužení platnosti příkazů.

Návrhy lze rovněž podávat pro základní záležitosti, jako je naléhavé opatrovnictví / poručnictví nebo naléhavé návrhy ve věci soudního přezkumu.

V návaznosti na usnesení předsedy vrchního soudu se ve věznicích umožňují videokonference pro všechny osoby, které se nacházejí ve vazbě.

Probíhá pilotní projekt, jehož cílem je usnadnit soudům jednání na dálku a prostřednictvím videa se souhlasem účastníků řízení.

1.3 Justiční spolupráce EU

Zaměstnanci ministerstva spravedlnosti a rovnosti a ústřední orgány pracují většinou z domova. Upřednostňuje se komunikace pouze e-mailem.

2 Opatření týkající se platební neschopnosti přijatá nebo plánovaná k přijetí v členských státech po vypuknutí pandemie

2.1 Důležitá opatření v případě platební neschopnosti a související opatření, která mají dopad na smlouvy

2.1.1 Pozastavení týkající se platební neschopnosti

2.1.1.1 Pozastavení povinnosti podat insolvenční návrh (dlužníci)

-

2.1.1.2 Ochrana dlužníků, pokud jde o podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení ze strany věřitelů

Zákonem o obchodních společnostech (různá ustanovení) (Covid-19) z roku 2020 se dočasně mění zákon o obchodních společnostech (Companies Act) z roku 2014 a zákony Industrial and Provident Societies Acts 1893–2014, aby byly řešeny problémy vzniklé v důsledku Covid-19.

Konkrétně, pokud jde o tzv. examinership (preventivní restrukturalizace), upravuje oblast solventnosti podniků tím, že toto examinership prodlužuje ze 100 na 150 dní a zvyšuje práh, při němž se má za to, že společnost není schopna splácet své dluhy, z 10 000 EUR na jednoho věřitele a 20 000 EUR celkově v obou případech na 50 000 EUR.

Opatření podle uvedeného zákona mají skončit dne 31. prosince 2020, ale v současné době se zvažuje prodloužení platnosti těchto ustanovení.

2.1.2 Pozastavení možnosti vymáhat pohledávku a pozastavení možnosti ukončit smlouvu

2.1.2.1 Obecná / zvláštní moratoria na vymáhání pohledávek / vymáhání určitých druhů pohledávek

-

2.1.2.2 Pozastavení možnosti ukončit smlouvu (obecné / zvláštní smlouvy)

-

2.2 Pozastavení činnosti civilních soudů, včetně insolvenčních, a pozastavení řízení

Byla přijata opatření na podporu hladkého fungování insolvenčního systému, v příslušných případech včetně zmírnění určitých soudních pravidel a určitých přerušení splátek.

Další informace naleznete na adrese https://www.courts.ie/covid-19-notices

2.3 Další opatření v případě platební neschopnosti (týkající se např. vylučovacích žalob, plánů reorganizace, neformálních dohod atd.)

Banky a nebankovní věřitelé v březnu oznámili koordinovaná flexibilní opatření týkající se úlev na podporu zákazníků, jejichž příjmy ovlivnil COVID-19. To zahrnovalo splátkové prázdniny hypotečních úvěrů a dalších úvěrů původně na dobu tří měsíců (později prodlouženo na šest měsíců), pokud byla žádost podána před 30. zářím 2020.

Převážná většina těchto splátkových prázdnin skončila v průběhu října.

Od 1. října je úleva založena na individuálním posouzení (či posouzení případ od případu) finanční situace dlužníků, které provádí věřitelé. Dlužníkům byla poskytnuta dodatečná finanční podpora / úleva nebo vyplňují standardní finanční výkaz (Standard Financial Statement – SFS), aby bylo možné určit typ úlevy, který je pro ně nejvhodnější. To může zahrnovat krátkodobá opatření, jako jsou další splátkové prázdniny, nebo dlouhodobější opatření.

2.4 Související opatření, která se netýkají případů platební neschopnosti (odložení plateb, bankovní úvěry, sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, dotace pro podniky)

K dispozici je finanční podpora, školení a poradenství s cílem pomoci podnikům při zmírňování dopadu COVID-19 a s bezpečným návratem do práce.

Režim subvence mzdových nákladů (Employment Wage Subsidy Scheme – EWSS) poskytuje paušální subvenci na podporu zaměstnavatelů ze soukromého sektoru, kteří se potýkají se zásadními hospodářskými potížemi. Režim EWSS nahradil dřívější dočasný režim subvence mzdových nákladů a bude fungovat do 31. března 2021.

Režim podpory v důsledku omezení přijatých ke zvládání COVID-19 (COVID Restrictions Support Scheme – CRSS) je koncipován tak, aby nabízel cílenou, včasnou a dočasnou odvětvovou podporu podnikům nuceným zavřít nebo obchodovat na výrazně snížené úrovni v důsledku omezení, která jim byla uložena v reakci na COVID-19.

Systém úvěrových záruk v souvislosti s COVID-19 disponující až 2 miliardami EUR usnadňuje poskytování půjček způsobilým podnikům. V rámci tohoto systému se půjčky pohybují v rozmezí od 10 000 EUR do 1 milionu EUR na dobu až pěti a půl roku.

Podnikatelské úvěry v souvislosti s COVID-19 až do výše 25 000 EUR jsou dostupné prostřednictvím fondu Microfinance Ireland, a to s nulovými splátkami a nulovým úrokem prvních 6 měsíců a ekvivalentem dalších 6 měsíců bez úroku za určitých podmínek.

Další informace o rozsahu dostupné podpory podnikání jsou k dispozici na adrese https://dbei.gov.ie/en/What-We-Do/Supports-for-SMEs/COVID-19-supports/

V souvislosti s určitými daněmi byl zaveden režim skladování dluhů (Debt Warehousing Scheme). Režim umožňuje, aby byly dluhy na DPH a na dani PAYE (zaměstnavatele), které vznikly podnikům v období omezeného obchodování z důvodu COVID-19, bezúročně „uloženy“ na dobu 12 měsíců po obnovení obchodování. Po uplynutí dvanáctiměsíčního bezúročného období může být skladovaný dluh splacen v plné výši, aniž by byl účtován úrok, nebo může být splácen postupně, a to při výrazně snížené roční úrokové sazbě ve výši 3%. Na tyto dluhy by se jinak vztahovala standardní roční úroková sazba ve výši 10%.

Poslední aktualizace: 12/04/2023

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.