Dopad onemocnění COVID-19 na občanské a insolvenční věci

Itálie
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Dopad onemocnění Covid-19 na občanskoprávní řízení

1.1 Lhůty v občanskoprávním řízení

Lhůty pro provedení soudních úkonů v občanskoprávním řízení původně neplynuly v období 9. 3. až 22. 3. (poté do 15. 4.).

Zákonné nařízení č. 23 ze dne 8. 4. 2020 prodloužilo odložení jednání a neplynutí procesních lhůt do 11. 5. 2020.

Pokud by lhůta normálně začala běžet během doby neplynutí lhůt, odkládá se počátek běhu lhůty až po konci tohoto období.

Výjimky: osvojení dětí, nezletilé osoby bez doprovodu, pěstounská péče, řízení týkající se ochrany nezletilých osob a řízení o vyživovacích povinnostech, pokud je dotčena ochrana základních potřeb, povinná zdravotní péče, VTP, předběžná vykonatelnost, postup voleb a všechny záležitosti, které s sebou nesou riziko vážné újmy pro strany.

1.2 Soudní organizace a soudnictví

Většina jednání v občanskoprávních věcech, která se měla konat po dni vstupu nařízení v platnost (9. 3. 2020) a 22. 3. (poté 15. 4. a nakonec 11. 5.), se neuskuteční z důvodu povinného odkladu.

Všechna jednání nařízená na období krize budou odložena (s výjimkou naléhavých věcí).

Místní soudy mohou přijmout vlastní organizační opatření (omezený přístup do budov, uzavřený úřad).

Pokud jde zejména o neodložené činnosti (ty, které byly v jednotlivých případech prohlášeny za naléhavé, nebo ty, které zákon považuje za nejvyšší prioritu), mohou být občanskoprávních jednání, která vyžadují přítomnost pouze právníků nebo stran, s výhradou dodržení kontradiktornosti řízení a účinné účasti stran na jednání, konána prostřednictvím dálkového spojení. O tomto musí po vyslechnutí stanoviska advokátní komory rozhodnout vedoucí soudní kanceláře.

V období od 11. 5. do 31. 7. 2020 se očekává, že vedoucí soudní kanceláře přijmou řadu organizačních opatření s cílem vyhnout se uzavřeným zasedáním a kontaktům mezi lidmi v rámci jednotlivých kancelářských prostor.

Tato opatření mohou zahrnovat:

  • konání občanskoprávních jednání, která vyžadují přítomnost pouze právníků nebo stran nebo osob nápomocných soudci, prostřednictvím dálkových spojení, s výhradou dodržení kontradiktornosti řízení a účinné účasti stran na jednání, za podmínky, že soudce je fyzicky přítomen v soudní kanceláři,
  • odložení jednání na dobu po 31. 7. 2020,
  • konání občanskoprávních jednání, která vyžadují účast pouze žalovaných prostřednictvím písemného postupu.

1.3 Justiční spolupráce EU

Významná část zaměstnanců ministerstva spravedlnosti pracuje z domova.

Justiční spolupráce v občanských věcech bude ovlivněna po nepředvídatelnou dobu. Elektronické předávání žádostí o justiční spolupráci (včetně žádosti o informace o cizím právu podle Londýnské úmluvy z roku 1968). Dokumenty zaslané v tištěné podobě mohou být zpracovány se značným zpožděním.

Veškerou komunikaci je třeba zaslat na adresu ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it

2 Opatření týkající se platební neschopnosti přijatá nebo plánovaná k přijetí v členských státech po vypuknutí pandemie

2.1 Důležitá opatření v případě platební neschopnosti a související opatření, která mají dopad na smlouvy

2.1.1 Pozastavení týkající se platební neschopnosti

2.1.1.1 Pozastavení povinnosti podat insolvenční návrh (dlužníci)

Konkurzní a obecně i insolvenční řízení jsou zahrnuta v obecných ustanoveních o odkladu, aniž je dotčena možnost případ od případu stanovit, co za účelem splnění požadavků stran na ochranu odložit nelze.

Zvláštní insolvenční opatření byla přijata článkem 10 legislativního nařízení č. 23 ze dne 8. dubna 2020:

  • žádné návrhy na zahájení insolvenčního řízení podané v době mezi 9. březnem a 30. červnem 2020 nejsou přípustné, kromě těch, které podal státní zástupce, pokud jsou za účelem ochrany majetku nebo společnosti požadována zajišťovací nebo ochranná opatření, samotný podnikatel, pokud platební neschopnost není důsledkem epidemie COVID-19, a jakákoli osoba podle zvláštních ustanovení v řízení ve věci vyrovnání s věřiteli (čl. 162 druhý pododstavec, čl. 173 druhý a třetí pododstavec a čl. 180 sedmý pododstavec italského insolvenčního zákona).
  • pokud po prohlášení nepřípustnosti následuje vyhlášení úpadku, doba nepřípustnosti se nezapočítá do lhůt stanovených v článcích 10 a 69a zákona o úpadku, které se týkají roční doby, během níž musí být vyhlášen úpadek společnosti vymazané z obchodního rejstříku, a lhůty pro žaloby na odporovatelnost právních úkonů.
2.1.1.2 Ochrana dlužníků, pokud jde o podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení ze strany věřitelů

Viz vlevo, sloupec 1.1.A.

2.1.2 Pozastavení možnosti vymáhat pohledávku a pozastavení možnosti ukončit smlouvu

2.1.2.1 Obecná / zvláštní moratoria na vymáhání pohledávek / vymáhání určitých druhů pohledávek

Plynutí lhůt pro provedení veškerých úkonů souvisejících s občanskoprávními a trestními řízeními, včetně vykonávacích řízení týkajících se rozhodnutí v občanských věcech, bylo původně pozastaveno od 9. března do 15. dubna a následně do 11. května 2020.

Během tohoto období jsou soudní jednání v občanskoprávních řízeních, a tudíž i ta, která se týkají vykonávacích řízení, automaticky odložena na datum následující po 11. květnu 2020 a do té doby rovněž neplynou lhůty pro učinění jakéhokoli úkonu v občanskoprávním řízení.

Pokud jde o výkon rozhodnutí, je třeba uvést, že během období nouzového stavu může být vyřízen návrh na odložení vykonatelnosti nebo výkonu napadeného rozsudku (článek 283 italského občanského soudního řádu) a návrh na odložení výkonu rozsudku, proti němuž byl podán kasační opravný prostředek (článek 373 italského občanského soudního řádu), jakož i řízení, jehož opožděné vyřízení může stranám způsobit vážnou újmu. V posledním uvedeném případě učiní prohlášení o naléhavosti vedoucí soudní kanceláře nebo jeho zástupce a v případě věcí, které již byly zahájeny, je toto prohlášení učiněno rozhodnutím soudce nebo předsedy senátu. Za účelem omezení negativních dopadů epidemiologické mimořádné situace z důvodu COVID-19 se na celém území státu až do 31. prosince 2020 pozastavují veškerá exekuční řízení ve věci zabavení nemovitého majetku, v němž se nachází hlavní bydliště dlužníka.

Do 31. prosince 2020 se rovněž pozastavují exekuční řízení týkající se půjček poskytnutých obětem trestného činu lichvy.

2.1.2.2 Pozastavení možnosti ukončit smlouvu (obecné / zvláštní smlouvy)

Podle obecného ustanovení obsaženého v čl. 3 odst. 6a zákona č. 6 z roku 2020 se pro účel vyloučení odpovědnosti dlužníka vždy posuzuje dodržování opatření proti šíření nákazy, a to i s ohledem na uplatnění jakékoli pokuty nebo sankcí v souvislosti s opožděným či opomenutým provedením.

Ve sporech týkajících se smluvních závazků, v nichž lze podle odstavce 6a posuzovat dodržování opatření proti šíření nákazy nebo v každém případě opatření přijatých během epidemiologické mimořádné situace z důvodu COVID-19, je mediační řízení podmínkou přípustnosti jakékoli žaloby předložené soudu.

Ve vztahu konkrétním smlouvám stanoví čl. 56 odst. 2 písm. b) a c) legislativního nařízení č. 18 z roku 2020 prodloužení (do 30. září 2020) splatnosti úvěrů nerozdělených na splátky, a to bez jakýchkoliv formalit, jakož i pozastavení (do 30. září 2020) úhrady splátek úvěrů nebo leasingových splátek a odklad splátkového kalendáře pro splátky úvěrů nebo leasingové splátky, na něž se pozastavení vztahuje.

Pro rok 2020 jsou pozastaveny splátky hypotečních úvěrů poskytnutých ve prospěch obětí trestného činu lichvy.

2.2 Pozastavení činnosti civilních soudů, včetně insolvenčních, a pozastavení řízení

Všechna řízení (včetně insolvenčního) byla původně řízení z moci úřední odložena do 15. 4., nebo do 30. 6., pokud tak rozhodli vedoucí úřadu, s výjimkou řízení, která na základě konkrétního posouzení případu prohlásil soudce za naléhavá, nebo řízení považovaných ze zákona za nejvyšší prioritu.

Procesní lhůty (včetně vykonávacích řízení) byly původně pozastaveny od 9. 3. do 15. 4. a následně do 11. 5.

V případě nepozastavených činností se mohou soudní jednání v občanských věcech, která vyžadují pouze přítomnost právníků nebo stran, s výhradou dodržení kontradiktornosti řízení a účinné účasti stran, konat prostřednícím spojení na dálku.

V období od 11. května do 30. června 2020 se očekává, že vedoucí soudních kanceláří přijmou řadu organizačních opatření s cílem vyvarovat se blízkým setkáním a úzkým kontaktům mezi lidmi v rámci jednotlivých kancelářských prostor.

Tato opatření mohou zahrnovat:

  • konání soudních jednání v občanských věcech, která vyžadují pouze přítomnost právníků nebo stran, prostřednictvím spojení na dálku, s výhradou dodržení kontradiktornosti řízení a účinné účasti stran,
  • odložení soudních jednání na dobu po 30. červnu 2020,
  • konání soudních jednání v občanských věcech, která vyžadují účast pouze žalovaných, písemným postupem.

Podle článku 221 legislativního nařízení č. 34 z roku 2020 (Decreto Rilancio) může soudce nařídit, aby občanskoprávní jednání, která nevyžadují přítomnost jiných osob než obhájců stran, byla nahrazena elektronickým podáním písemných sdělení obsahujících pouze popis rozhodných skutečností, důkazy a návrhová žádání. Účast jedné nebo více stran nebo jednoho či více obhájců na občanskoprávních jednáních je rovněž možná, na žádost zúčastněné strany, prostřednictvím videokonference. Platnost těchto ustanovení byla prodloužena do 31. prosince 2020.

2.3 Další opatření v případě platební neschopnosti (týkající se např. vylučovacích žalob, plánů reorganizace, neformálních dohod atd.)

Během období, v němž jsou prohlášení platební neschopnosti nepřípustná, nezačínají běžet lhůty pro žaloby na odporovatelnost právních úkonů.

Článek 9 legislativního nařízení č. 23 z roku 2020 také stanoví prodloužení lhůt (o šest měsíců) pro splnění předchozích dohod a schválených dohod o restrukturalizaci, které vyprší po 23. únoru 2020.

V současných řízeních o schválení dohod o vyrovnání směl dlužník, a to až do jednání určeného pro schválení, podat žádost o poskytnutí lhůty nepřekračující devadesát dnů pro předložení nového plánu a nového návrhu nebo nové dohody o restrukturalizaci.

Článek 9 rovněž stanoví, že dlužník smí podat žádosti o poskytnutí nových lhůt nebo o další prodloužení lhůt, které mu již byly poskytnuty.

2.4 Související opatření, která se netýkají případů platební neschopnosti (odložení plateb, bankovní úvěry, sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, dotace pro podniky)

Legislativní nařízení č. 18 z roku 2020 stanoví řadu opatření konkrétně zaměřených na podporu likvidity prostřednictvím bankovního systému (hlava III) a na podporu likvidity domácností a podniků (hlava IV).

Mezi prvními z nich je třeba zmínit opatření finanční podpory pro mikropodniky a malé a střední podniky stanovená v článku 56, včetně zákazu odvolání částek poskytnutých v případě úvěrových facilit podléhajících zrušení a v případě půjček poskytnutých na základě záloh na půjčky; prodloužení, 31. ledna 2021, bez jakýchkoli formalit, v případě smluv na úvěry bez splátek se smluvní splatností přede dnem 31. ledna 2021; pozastavení, do 31. ledna 2021, úhrady splátek úvěrů a dalších splátkových půjček nebo leasingových splátek a odklad splátkového kalendáře pro splátky nebo splátek, na něž se pozastavení vztahuje.

V neposlední řadě je třeba zmínit úhrady a platby orgánům veřejné správy, včetně těch, které se týkají příspěvků na sociální zabezpečení a pojistného na povinné pojištění, pozastavení plateb u srážkových daní, příspěvků na sociální zabezpečení a pojistného na povinné pojištění a lhůty pro povinnosti spojené s daněmi a příspěvky a pro jejich úhradu.

Článek 11 legislativního nařízení č. 23 z roku 2020 stanoví pozastavení lhůt pro vypršení platnosti dluhových cenných papírů, které připadají na období od 9. března do 30. dubna 2020, později prodlouženo do 31. srpna 2020.

Poslední aktualizace: 21/10/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.