Dopad onemocnění COVID-19 na občanské a insolvenční věci

Lotyšsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Dopad onemocnění Covid-19 na občanskoprávní řízení

1.1 Lhůty v občanskoprávním řízení

Písemné občanskoprávní řízení, pokud jím nejsou porušena práva stran a soud jej považuje za možné. Lotyšsko namísto odkladu soudních jednání přešlo na písemný postup s výjimkou případů, kdy je konání řádného jednání naprosto nezbytné, nebo pokud se jedná o velmi naléhavý případ, nebo pokud existuje vysoké riziko závažného porušení práv.

Promlčecí a prekluzivní lhůty (např. promlčení) v období mezi 12. 3. a 1. 7. neplynou.

Vykonávací řízení: maximální doba dobrovolného plnění povinností vyplývajících z rozsudku, pokud jde o vrácení zboží, vymáhání dluhu, vystěhovávání z prostor, se prodlužuje z 10 dnů na 60 dnů s výjimkou případů, kdy by mělo být rozhodnutí vykonáno okamžitě.

Obchodní zástava. Lhůty pro přijetí rozhodnutí o splnění obchodní zástavy se prodlužuj z 30 dnů na 60 dnů.

1.2 Soudní organizace a soudnictví

Lotyšská republika vydala pokyny pro organizaci práce okresních (městských) a krajských soudů během nouzového stavu. Tyto pokyny doporučují, aby jednání v naléhavých věcech byla pokud možno konána prostřednictvím videokonference.

Je-li jednání konáno s fyzickou přítomností, musí být mezi osobami na jednání dodržována nezbytná vzdálenost a musí být přijata další preventivní opatření (odvětrávané prostory atd.).

Od 12. 5. 2020 mohou soudy obnovit soudní jednání s fyzickou účastí, a to při zohlednění požadavků stanovených vládou, pokud jde o shromažďování ve vnitřních prostorách při projednávání věcí.

1.3 Justiční spolupráce EU

V nouzovém stavu jsou všechny žádosti a návrhy a přiložené písemnosti přijímány elektronicky (elektronickou poštou), přičemž je zachována důvěryhodnost. Žádosti o vzájemnou právní pomoc jsou naskenovány a zpracovány ve formátu PDF a předávány cizím zemím z oficiálního e-mailu ministerstva spravedlnosti. Totéž je akceptováno od ostatních zemí.

Nadále je zajišťována justiční spolupráce, například vyřizování žádostí o doručení písemností nebo výslech za použití videokonference.

2 Opatření týkající se platební neschopnosti přijatá nebo plánovaná k přijetí v členských státech po vypuknutí pandemie

2.1 Důležitá opatření v případě platební neschopnosti a související opatření, která mají dopad na smlouvy

2.1.1 Pozastavení týkající se platební neschopnosti

2.1.1.1 Pozastavení povinnosti podat insolvenční návrh (dlužníci)

-

2.1.1.2 Ochrana dlužníků, pokud jde o podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení ze strany věřitelů

Věřitelé do 1. března 2021 nemohou podávat návrhy na zahájení insolvenčního řízení ve věci právnické osoby, s výjimkou případů souvisejících s neschopností dlužníka dodržet požadavky řízení o právní ochraně (řízení o restrukturalizaci).

Do 30. června 2021 není dlužník povinen podat návrh na zahájení insolvenčního řízení ve věci právnické osoby, ledaže 1) byla platební neschopnost zjištěna na začátku nebo v průběhu likvidace; 2) dlužník není schopen dodržet požadavky plánu řízení o právní ochraně nebo 3) dlužník nezaplatil zaměstnanci plnou odměnu, neuhradil náhradu škody způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání nebo neodvedl povinné příspěvky na sociální pojištění do dvou měsíců ode dne stanoveného pro výplatu mzdy.

2.1.2 Pozastavení možnosti vymáhat pohledávku a pozastavení možnosti ukončit smlouvu

2.1.2.1 Obecná / zvláštní moratoria na vymáhání pohledávek / vymáhání určitých druhů pohledávek

Moratorium na vymáhání dluhu se nevztahuje na správní rozhodnutí, která lze vykonat na povinném základě již od okamžiku, kdy dané rozhodnutí nabyde účinku, aniž by se čekalo na to, až se stane nenapadnutelným. Pokud je v exekuční věci vydán příkaz vůči dlužníkovi týkající se přikázání pohledávky na účtu a zjistí se, že dlužník má COVID-19 nebo byl podroben karanténě, může exekutor na základě žádosti dlužníka zrušit příkaz vydaný úvěrové instituci nebo jinému poskytovateli platebních služeb týkající se přikázání peněžních prostředků. Po ukončení pracovní neschopnosti dlužníka, pokračuje exekutor v takovém případě v inkasu pohledávek z finančních prostředků na účtu dlužníka pro úvěrovou instituci nebo jiného poskytovatele platebních služeb tím, že připraví a úvěrové instituci nebo jinému poskytovateli platebních služeb zašle nový příkaz týkající se přikázání pohledávky na účtu, pokud je to dáno okolnostmi konkrétní exekuční věci.

V exekučních věcech týkajících se uvedení do držby nemovitého majetku a ve věcech týkajících se soudního vystěhování osob a majetku z prostor stanoví exekutor dlužníkovi v oznámení podle občanského práva procesního v souvislosti s povinností vykonat soudní rozhodnutí a uvolnit prostory lhůtu nejméně 30 dnů. Pokud ve lhůtě stanovené exekutorem nejsou prostory uvolněny nebo dlužník nebyl v určené době uveden v držbu, určí exekutor datum, nejdříve třicátý den od data doručení exekutorova oznámení.

2.1.2.2 Pozastavení možnosti ukončit smlouvu (obecné / zvláštní smlouvy)

-

2.2 Pozastavení činnosti civilních soudů, včetně insolvenčních, a pozastavení řízení

Lotyšsko namísto odkladu soudních jednání přešlo na písemný postup s výjimkou případů, kdy je konání řádného jednání naprosto nezbytné. Soud rozhoduje a vede jednání především prostřednictvím videokonference, zejména pokud se účastní právnická osoba, jakož i v případech, kdy věc probíhá prostřednictvím právního zástupce.

Dokud je v souvislosti se šířením infekce COVID-19 ohrožena epidemiologická bezpečnost, mohou být návrhy na zahájení řízení o právní ochraně, insolvenčního řízení ve věci právnické osoby a insolvenčního řízení ve věci fyzické osoby rovněž podávány elektronicky.

2.3 Další opatření v případě platební neschopnosti (týkající se např. vylučovacích žalob, plánů reorganizace, neformálních dohod atd.)

Do 30. června 2021 může být plnění splátkového kalendáře (součást insolvenčního řízení ve věci fyzické osoby) pozastaveno; doba provádění plánů se prodlužuje o dobu pozastavení.

Schůze věřitelského výboru se mohou konat na dálku (stále platí, do insolvenčního zákona to však bylo zavedeno jako trvalé ustanovení).

Do 30. června 2021 může být lhůta pro provedení plánu opatření řízení o právní ochraně stanovena až na čtyři roky (v případě nových plánů a těch, které zatím nebyly prodlouženy), pokud s tím většina věřitelů uvedená v insolvenčním zákoně vyjádří souhlas. Do 30. června 2021 lze plány opatření v rámci řízení o právní ochraně, které již byly jednou prodlouženy nebo byly původně stanoveny na čtyři roky, prodloužit o další rok, pokud s tím většina věřitelů uvedená v insolvenčním zákoně vyjádří souhlas.

Při rozhodování o uspokojení pohledávek zaměstnanců zajištěných státem, bude rovněž zohledněno omezení věřitelů, pokud jde o podávání insolvenčních návrhů.

2.4 Související opatření, která se netýkají případů platební neschopnosti (odložení plateb, bankovní úvěry, sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, dotace pro podniky)

Daňoví poplatníci, u nichž v důsledku šíření onemocnění COVID-19 došlo ke zpoždění při placení daní, mají právo požádat státní daňovou správu o odklad daně (na dobu až tří let) do 30. června 2021. Penále za opožděnou platbu se v tomto případě nevypočítává.

Orgány místní samosprávy mají právo stanovit jiné lhůty pro zaplacení daně z nemovitých věcí v roce 2020 a 2021, které se liší od lhůt stanovených zákonem o dani z nemovitých věcí, a odložit je na pozdější období v rámci příslušného daňového roku. Orgány místní samosprávy v tomto případě neukládají penále za opožděné platby.

Program pro snížení administrativní a finanční zátěže společností v důsledku pomalého vracení přeplatku DPH, zvýšení dostupného pracovního kapitálu společností.

Prodloužení lhůty splatnosti daně z nemovitých věcí (dostupné v roce 2020, 2021)

Pro podniky postižené krizí COVID-19 a jejich zaměstnance je k dispozici několik programů podpory s cílem zajistit obnovu a růst:

 1. Granty na dobu nečinnosti, aby daňoví poplatníci mohli v souvislosti s krizí COVID-19 pokračovat ve svých aktivitách (dostupné do 30. června 2021)
 2. Granty, které mají za cíl, aby daňoví poplatníci mohli v souvislosti s krizí COVID-19 pokračovat ve svých operacích (dostupné do 30. června 2021)
 3. Granty pro společnosti postižené krizí COVID-19 s cílem zajistit tok pracovního kapitálu dostupné do 30. června 2021)
 4. Záruky pro velké společnosti postižené šířením onemocnění COVID-19 (dostupné do 30. června 2021)
 5. Půjčky a subvence jejich úrokových sazeb určené pro podniky na podporu konkurenceschopnosti.
 6. Mikroúvěry a program půjček pro začínající podniky jsou poskytovány pro malé a střední podniky na kapitálové toky a investice (dostupné do 31. prosince 2023);
 7. Jsou poskytovány záruky pro provozovatele v oblasti cestovního ruchu (dostupné do 31. prosince 2023);
 8. Záruky za splátkové prázdniny (dostupné do 30. června 2021);
 9. Úvěry na pracovní kapitál (dostupné do 30. června 2021);
 10. Záruky za vývozní úvěry (dostupné do 30. června 2021);
 11. Kapitálový fond pro velké společnosti (dostupný do 30. června 2021);
 12. Program na podporu zaměstnanosti v exportních společnostech postižených krizí COVID-19 (dostupný do 31. listopadu 2020);
 13. Program na podporu zaměstnanosti ve společnostech v odvětví cestovního ruchu postižených krizí COVID-19;
 14. Podpora na provozní náklady hotelů (dostupná do 18. prosince 2020);
 15. Příspěvek za dobu přerušení činnosti z důvodu šíření COVID-19 a souvisejících vládních omezení (dostupný do 30. června 2020);
 16. Program na podporu mezinárodní konkurenceschopnosti a vývozu (dostupný do 31. prosince 2023);
 17. Odborná příprava zaměřená na zlepšování dovedností zaměstnanců (dostupná do 31. prosince 2023).
Poslední aktualizace: 27/04/2023

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.