Dopad onemocnění COVID-19 na občanské a insolvenční věci

Lucembursko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Dopad onemocnění Covid-19 na občanskoprávní řízení

1.1 Lhůty v občanskoprávním řízení

Krizový stav, založený velkovévodským nařízením ze dne 18. března 2020 a zavádějící řadu opatření v rámci boje proti onemocnění COVID-19, byl prodloužen o tři měsíce zákonem ze dne 24. března 2020.

Parlament nemůže být během krizového stavu rozpuštěn, zachovává si veškeré své legislativní pravomoci a může kdykoli během tří měsíců přijmout zákon, který ukončí krizový stav. Nařízení přijatá během tohoto období právně pozbudou platnosti dnem, kdy krizový stav skočí.

Vláda přijala na svém zasedání dne 25. března 2020velkovévodské nařízení navržené ministerstvem spravedlnosti, které zastavuje plynutí lhůt v soudních řízeních a upravuje některé další procesní modality.

Podle obecného ustanovení veškeré lhůty stanovené pro řízení před soudními, správními, vojenskými a ústavními soudy neplynou (jejich běh je zataven). Toto nařízení stanoví některé výjimky týkající se zbavení osobní svobody, u nichž musí být přijata rychlá rozhodnutí.

Lhůty v občanských a obchodních věcech

V Lucembursku neplynou lhůty v soudních řízeních a u některých zvláštních řízení byly lhůty prodlouženy.

Lucembursko rovněž stanovilo některé výjimky, zejména pro naléhavé záležitosti, které nelze postihnout pozastavením lhůt.

Lhůty pro odvolání nebo námitky či odpor neplynou.

  • V nájemních věcech byl výkon povinnosti vyklidit nemovitost pozastaven. Přerušují se nucená vystěhování v oblasti rezidenčních nájmů. Lhůty pro nucené vystěhování, pokud jde o nájmy nebytových prostor, rovněž neplynou, stejně jako lhůty pro zabavení majetku z hypotečního úvěru a nucený prodej.
  • Ve věcech osobního stavu neplyne lhůta 5 dnů, během níž musí být učiněno prohlášení o narození. Pokud jde o způsobilost uzavřít manželství, možnost upustit od svatebních ohlášek eliminuje případná omezení z důvodu času.
  • Zvláštní ustanovení stanoví, že lhůty v dědických věcech mimo soudní řízení neplynou. Je důležité zachovat práva občanů, neboť vypořádání dědictví je velmi formalistický postup s mnoha zpožděními.
  • Plánuje se prodloužení lhůt pro předkládání a zveřejňování ročních účetních závěrek, konsolidovaných účetních závěrek a souvisejících zpráv společností o tři měsíce. To platí pouze pro finanční roky uzavřené ke dni konce krizového stavu a pro něž lhůty pro předložení a zveřejnění neuplynuly do 18. března 2020.

1.2 Soudní organizace a soudnictví

Soudní správa zavedla v této fázi pandemie nezbytná opatření, aby na jedné straně zaručila omezenější fungování a na straně druhé zaručila v největší možné míře zdraví všech zaměstnanců.

Tato ustanovení jsou přijímána přísně v souladu s ústavou a mezinárodními závazky Lucemburska, zejména pokud jde o základní práva. Uplatňují se v souladu s kritérii nezbytnosti a proporcionality.

V rámci boje proti koronaviru zavedlo mnoho členských států omezení pohybu. Lucembursko tak také učinilo, přičemž stanovilo řadu výjimek z těchto omezení (například pro pracovníky ve zdravotnictví a další zásadní odvětví z hlediska současné krize).

Jedna z těchto výjimek stanoví, že rozvedení rodiče mají stále možnost opustit svůj domov v souvislosti s výkonem své rodičovské odpovědnosti, zejména pro výkon práva na styk s dítětem.

Soudy v Lucembursku fungují pomaleji, ale zachovávají dostatečnou úroveň aktivity, aby mohly zpracovávat zásadní a naléhavé záležitosti. V průběhu krizového období se návrhy a návrhy adresované senátům okresních soudů a odvolacího soudu projednávají písemným postupem.

Notáři i nadále poskytují své služby. Byla přijata opatření k přiznání výjimek v některých právních postupech s cílem snížit potřebu fyzického kontaktu.

Advokáti rovněž pokračují v poskytování svých služeb a byli vyzváni, aby průběhu krize používali elektronické prostředky komunikace se soudy.

V zájmu zamezení fyzického kontaktu doručují soudní vykonavatelé písemnosti nikoli adresátovi do vlastních rukou, ale do poštovní schránky na jeho adrese.

1.3 Justiční spolupráce EU

Všechny nástroje v oblasti justiční spolupráce v občanských a trestních věcech provádí a vydává ústřední orgán, nejvyšší státní zástupce. Pracovní rytmus se poněkud snížil, aby mohli zaměstnanci v maximální míře pracovat z domova.

2 Opatření týkající se platební neschopnosti přijatá nebo plánovaná k přijetí v členských státech po vypuknutí pandemie

2.1 Důležitá opatření v případě platební neschopnosti a související opatření, která mají dopad na smlouvy

2.1.1 Pozastavení týkající se platební neschopnosti

2.1.1.1 Pozastavení povinnosti podat insolvenční návrh (dlužníci)

Povinnost podniku podat u soudu do jednoho měsíce formální prohlášení v případě pozastavení plateb, jež by bylo zahájením úpadkového řízení, byla ze zákona pozastavena.

2.1.1.2 Ochrana dlužníků, pokud jde o podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení ze strany věřitelů

Žádné všeobecné moratorium na podání návrhu na zahájení úpadkového řízení, což znamená, že věřitel má i nadále právo podat návrh na zahájení úpadkového řízení a podnik má i nadále právo podat návrh na vyhlášení úpadku.

2.1.2 Pozastavení možnosti vymáhat pohledávku a pozastavení možnosti ukončit smlouvu

2.1.2.1 Obecná / zvláštní moratoria na vymáhání pohledávek / vymáhání určitých druhů pohledávek

-

2.1.2.2 Pozastavení možnosti ukončit smlouvu (obecné / zvláštní smlouvy)

-

2.2 Pozastavení činnosti civilních soudů, včetně insolvenčních, a pozastavení řízení

Lucemburské insolvenční soudy budou vyřizovat pouze naléhavé případy.

Lucembursko pozastavilo lhůty v soudních řízeních a některé lhůty v případě zvláštních řízení prodloužilo.

2.3 Další opatření v případě platební neschopnosti (týkající se např. vylučovacích žalob, plánů reorganizace, neformálních dohod atd.)

Byla pozastavena parlamentní kontrola provádění směrnice 2019/1023. Ministerstvo spravedlnosti však v současnosti zvažuje, zda by některé prvky směrnice mohly být v aktuální situaci užitečné a mohly být v krátké době zavedeny (např. zjednodušené přerušení mechanismu vymáhání nebo ustanovení týkající se ochrany nového financování).

2.4 Související opatření, která se netýkají případů platební neschopnosti (odložení plateb, bankovní úvěry, sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, dotace pro podniky)

V záležitostech týkajících se nájmů byl výkon rozhodnutí o vystěhování ze zjevných důvodů pozastaven.

Po vyhlášení nouzového stavu byla opatření COVID-19 několikrát revidována, aby se přizpůsobila vývoji zdravotní krize.

Po zavedení řady mimořádných opatření v boji proti COVIDU-19 tak ministerstvo spravedlnosti některá z těchto opatření rozšířilo, upravilo nebo zrušilo,

Aktualizované nebo doplňující informace o těchto opatřeních COVID-19 naleznete na zvláštních stránkách ministerstva spravedlnosti:

https://mj.gouvernement.lu/fr/dossiers/2020/Covid-19/faq-mj.html

nebo

v úředním věstníku Lucemburského velkovévodství:

Úřední věstník Lucemburského velkovévodství – Legilux (public.lu)

Poslední aktualizace: 13/06/2022

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.