Dopad onemocnění COVID-19 na občanské a insolvenční věci

Malta
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Dopad onemocnění Covid-19 na občanskoprávní řízení

1.1 Lhůty v občanskoprávním řízení

Od 16. 3. 2020 se běh veškerých zákonných a procesních lhůt, včetně promlčecích v občanskoprávních věcech a veškerých prekluzivních lhůt, staví až do sedmého dne po zrušení příkazu k uzavření soudů.

Kromě toho v době, kdy jsou soudy uzavřeny, byl rovněž pozastaven běh všech lhůt uložených zákonem notářům. Lhůty týkající se notářské služby uplynou nejdříve dvacet dnů od zrušení příkazu k uzavření soudů.

Pozastavení lhůt pro uzavření prodeje ve formě registrované smlouvy o smlouvě budoucí o prodeji, které bylo zavedeno dne 16. 3. 2020, bylo zrušeno dne 22. 5. 2020. Pozastavení běhu lhůt o dvacet dnů platné od 22. 5. 2020 bylo zavedeno v souvislosti se smlouvami o smlouvě budoucí o prodeji a po jeho skončení nastane běh zbývající části lhůt.

Dne 5. 6. 2020 byl zrušen příkaz k uzavření soudů z roku 2020. Veškeré zákonné a procesní lhůty, včetně lhůt promlčecích v občanskoprávních věcech a lhůt prekluzivních nadále běží. V zájmu ochrany práv uživatelů soudu nabylo účinku krátké přerušení dne 5. 6. 2020: i) dvacetidenní pozastavení zákonných a procesních lhůt pro ty tribunály, rady, komise, výbory nebo subjekty, které nefungují z budovy Courts of Justice; a ii) sedmidenní pozastavení zákonných a procesních lhůt pro soudy nebo jiné tribunály, rady, komise, výbory nebo subjekty, které fungují z budovy Courts of Justice.

1.2 Soudní organizace a soudnictví

S účinkem od 16. 3. byly soudy a podatelny uzavřeny, a to včetně vyšších, nižších a odvolacích soudů; a všech soudů a tribunálů zřízených zákonem, které působí v budově Soudního dvora; a všech panelů, komisí, výborů nebo jiných subjektů rovněž působících v téže budově jako soudy, před nimiž se vedou řízení.

Navzdory tomuto uzavření však mají soudy pravomoc nařídit projednání naléhavých věcí nebo věcí, ve kterých má soud za to, že veřejný zájem na projednání převažuje. To však samozřejmě pod podmínkou zavedení zvláštních ochranných opatření proti šíření viru, které mohl soud určit.

Od 4. 5. 2020 se otevírají podatelny všech soudů pro podávání všech justičních písemností (nejen v naléhavých případech a případech, které jsou ve veřejném zájmu).

S účinkem od dne 5. 6. 2020 byl zrušen příkaz k uzavření soudů z roku 2020. Všechny soudy byly tudíž otevřeny, včetně soudů vyšší i nižší věcné příslušnosti, odvolacích soudů bez ohledu na jejich příslušnost nebo kompetenci, všech tribunálů zřízených zákonem a všech rad, komisí, výborů nebo jiných subjektů, před nimiž jsou vedena řízení a na něž se vztahují zákonné nebo správní lhůty pro uplatnění nároků, obran nebo jiné úkony.

1.3 Justiční spolupráce EU

Přeshraniční justiční spolupráce pokračovala jako obvykle, nakolik je to možné za stávajících okolností, zejména v souvislosti s omezenou aktivitou soudů a omezeným mezinárodním cestováním.

2 Opatření týkající se platební neschopnosti přijatá nebo plánovaná k přijetí v členských státech po vypuknutí pandemie

2.1 Důležitá opatření v případě platební neschopnosti a související opatření, která mají dopad na smlouvy

2.1.1 Pozastavení týkající se platební neschopnosti

2.1.1.1 Pozastavení povinnosti podat insolvenční návrh (dlužníci)

Maltské soudy byly uzavřeny s účinkem ode dne 16. března 2020 a přípustné jsou pouze naléhavé případy, u nichž soud rozhodne, že by to bylo ve veřejném zájmu. To dočasně vedlo k bezprostřední situaci, pokud jde o určité žaloby (neoprávněné obchodování), které by mohly být podány proti ředitelům, pokud nepodají insolvenční návrh.

Dne 5. června 2020 byl zrušen příkaz k uzavření soudů z roku 2020. Všechny soudy byly znovu otevřeny.

Běh veškerých zákonných a procesních lhůt, včetně lhůt promlčecích v občanskoprávních věcech a lhůt prekluzivních, tak bude pokračovat. V zájmu ochrany práv uživatelů soudu nabylo účinku krátké přerušení dne 5. června 2020: i) dvacetidenní pozastavení zákonných a procesních lhůt pro ty tribunály, rady, komise, výbory nebo subjekty, které nefungují z budovy Courts of Justice, a ii) sedmidenní pozastavení zákonných a procesních lhůt pro soudy nebo jiné tribunály, rady, komise, výbory nebo jiné subjekty, které fungují z budovy Courts of Justice.

Zákonem XXXI z roku 2020 byl změněn zákon o obchodních společnostech (kap. 386 sbírky zákonů Malty), aby příslušnému ministrovi udělil novou pravomoc stanovit dočasné pozastavení povinnosti ředitelů podat insolvenční návrh, a to na tak dlouho, jak bude považováno za nezbytné.

Dne 15. září 2020 bylo zveřejněno právní upozornění 373 z roku 2020 nazvané „Companies Act (Suspension of Filing for Dissolution and Winding Up) Regulations“ (nařízení týkající se zákona o obchodních společnostech (pozastavení podávání návrhů na zrušení a likvidaci společnosti)). Toto právní upozornění stanoví pozastavení podávání insolvenčních návrhů a přerušení řízení. Obě opatření jsou účinná zpětně ode dne 16. března 2020. Toto pozastavení zahrnuje řízení ve věci neoprávněného obchodování vedená proti ředitelům za to, že společnost nebyla zrušena nebo že v době, kdy bylo pravděpodobné, že se společnost dostane do platební neschopnosti, v dobré víře způsobili dluhy. Pozastavení a přerušení zůstanou v platnosti na dobu neurčitou a po dobu 40 dnů ode dne, kdy ministr hospodářství nařídí, že se pozastavení a přerušení odvolává.

Bez ohledu na pozastavení a přerušení má soud i nadále pravomoc povolit zahájení nebo pokračování řízení, existují-li důkazy prima facie o tom, že k platební neschopnosti došlo před 16. březnem 2020.

Právní upozornění rovněž stanoví systém antedatování předpokládaného data zrušení společnosti ke dni, kdy by držitel dluhopisu, věřitel nebo věřitelé podali návrh na zrušení společnosti, což jim však bylo vzhledem k pozastavení zakázáno. To se bude vztahovat na návrhy na likvidaci podané během 6 měsíců po odvolání pozastavení.

2.1.1.2 Ochrana dlužníků, pokud jde o podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení ze strany věřitelů

Uzavření soudů vedlo k automatickému pozastavení práva věřitelů podat insolvenční návrh z důvodu platební neschopnosti dlužníka.

Dne 5. června 2020 byl zrušen příkaz k uzavření soudů z roku 2020. Všechny soudy byly znovu otevřeny.

Zákonem XXXI z roku 2020 byl změněn zákon o obchodních společnostech (kap. 386 sbírky zákonů Malty), aby příslušnému ministrovi udělil novou pravomoc stanovit dočasné pozastavení práva věřitelů podat insolvenční návrh z důvodu platební neschopnosti dlužníka, a to na tak dlouho, jak bude považováno za nezbytné.

Dne 15. září 2020 bylo zveřejněno právní upozornění 373 z roku 2020 nazvané „Companies Act (Suspension of Filing for Dissolution and Winding Up) Regulations“ (nařízení týkající se zákona o obchodních společnostech (pozastavení podávání návrhů na zrušení a likvidaci společnosti)). Tímto právním upozorněním se ruší právo věřitelů podat návrh na zrušení společnosti, která je dlužníkem, s ohledem na její platební neschopnost. Kromě toho budou přerušena insolvenční řízení, na jejichž zahájení byl podán návrh dne 16. března 2020 nebo po tomto datu. Soud má však pravomoc povolit projednání věci, pokud je na základě důkazů prima facie přesvědčen, že k platební neschopnosti došlo před 16. březnem 2020.

Pozastavena jsou i řízení ve věci neoprávněného obchodování (nikoli podvodného obchodování) vedená proti řediteli za to, že společnost nebyla zrušena. Pozastavení a přerušení zůstanou v platnosti na dobu neurčitou a po dobu 40 dnů ode dne, kdy ministr hospodářství nařídí, že se pozastavení a přerušení odvolává.

2.1.2 Pozastavení možnosti vymáhat pohledávku a pozastavení možnosti ukončit smlouvu

2.1.2.1 Obecná / zvláštní moratoria na vymáhání pohledávek / vymáhání určitých druhů pohledávek

Uzavření soudů také vedlo k automatickému pozastavení návrhů na výkon rozhodnutí ze strany věřitelů. Vláda dále nařídila šestiměsíční pozastavení úvěrových facilit poskytovaných autorizovanými úvěrovými či finančními institucemi, které zahrnují půjčení peněžité částky formou zálohy, kontokorentu nebo půjčky nebo jakoukoli jinou úvěrovou linku, včetně diskontování směnek a dlužních úpisů, záruk, náhrad, akceptů a směnek indosovaných směnečným rukojemstvím, avšak vyjma kreditních karet.

2.1.2.2 Pozastavení možnosti ukončit smlouvu (obecné / zvláštní smlouvy)

V důsledku uzavření soudů, a tudíž práva dlužníků vymáhat smlouvy, vláda až do odvolání nařídila dočasné pozastavení veškerých právních a soudních lhůt stanovených v jakýchkoli dohodách, včetně všech lhůt pro plnění jakéhokoli závazku stanovených takovou dohodou. To zahrnuje mimo jiné běh všech právních lhůt, které se ze zákona vztahují na notáře, pokud jde o registraci jakéhokoli listiny, závěti, aktu či soukromé listiny; běh všech lhůt, během nichž musí notář z hlediska jakéhokoli použitelného práva zaplatit daně, které vybral při výkonu své profese; běh všech lhůt týkajících se daňových výhod, pobídek či výjimek; běh všech lhůt, během nichž má notář předložit veškeré informace nebo dokumenty jakémukoli orgánu nebo regulátoru podle příslušné notářské činnosti; a běh lhůt, pokud jde o plnění jakékoli povinnosti obsažené v jakékoli listině či soukromé listině, včetně registrované dohody o příslibu prodeje; a běh lhůt, pokud jde o vypršení jakékoli registrované dohody o příslibu prodeje.

Dne 5. června 2020 byl zrušen příkaz k uzavření soudů z roku 2020. Všechny soudy byly znovu otevřeny.

Běh veškerých zákonných a procesních lhůt, včetně lhůt promlčecích v občanskoprávních věcech a lhůt prekluzivních, tak bude pokračovat. V zájmu ochrany práv uživatelů soudu nabylo účinku krátké přerušení dne 5. června 2020: i) dvacetidenní pozastavení zákonných a procesních lhůt pro ty tribunály, rady, komise, výbory nebo subjekty, které nefungují z budovy Courts of Justice, a ii) sedmidenní pozastavení zákonných a procesních lhůt pro soudy nebo jiné tribunály, rady, komise, výbory nebo jiné subjekty, které fungují z budovy Courts of Justice.

2.2 Pozastavení činnosti civilních soudů, včetně insolvenčních, a pozastavení řízení

S účinkem od 16. března 2020 byly uzavřeny soudní budovy spolu s příslušnými podatelnami. Soudy však mají pravomoc nařídit jednání v naléhavých věcech nebo v případě věcí, u nichž má soud za to, že projednání věci by bylo ve veřejném zájmu. Jako následné opatření byly všechny právní a soudní lhůty, včetně promlčecích a preskriptivních dob, pozastaveny do sedmi dnů po odvolání příkazu k uzavření soudů. Tato opatření sama o sobě fungují jako automatické moratorium nebo přerušení návrhů na výkon a pro platební neschopnost společností, jakož i pro okamžitou povinnost ředitelů podat insolvenční návrh.

Dne 5. června 2020 byl zrušen příkaz k uzavření soudů z roku 2020. Všechny soudy byly znovu otevřeny a soudní řízení probíhají normálně.

Zákonem XXXI z roku 2020 byl změněn zákon o obchodních společnostech (kap. 386 sbírky zákonů Malty), aby příslušnému ministrovi udělil novou pravomoc pozastavit právo podávat návrhy na likvidaci a pozastavit lhůty pro konání valných hromad, ať řádných či mimořádných, a ke konání virtuálních výročních valných hromad a dalších schůzí.

Dne 15. září 2020 bylo zveřejněno právní upozornění 373 z roku 2020 nazvané „Companies Act (Suspension of Filing for Dissolution and Winding Up) Regulations“ (nařízení týkající se zákona o obchodních společnostech (pozastavení podávání návrhů na zrušení a likvidaci společnosti)). Toto právní upozornění stanoví pozastavení podávání insolvenčních návrhů a přerušení řízení, a to se zpětnou účinností ode dne 16. března 2020. Pozastavení zahrnuje řízení ve věci neoprávněného obchodování vedená proti řediteli za to, že společnost nebyla zrušena. Pozastavení a přerušení zůstanou v platnosti na dobu neurčitou a po dobu 40 dnů ode dne, kdy ministr hospodářství nařídí, že se pozastavení a přerušení odvolává.

Bez ohledu na pozastavení a přerušení má soud i nadále pravomoc povolit zahájení nebo pokračování řízení, existují-li důkazy prima facie o tom, že k platební neschopnosti došlo před 16. březnem 2020.

2.3 Další opatření v případě platební neschopnosti (týkající se např. vylučovacích žalob, plánů reorganizace, neformálních dohod atd.)

Pokud jde o směrnici o insolvenci, vláda se situací a jejím dopadem na společnosti stále zabývá.

Dne 12. května 2020 bylo zveřejněno právní upozornění 192 z roku 2020 nazvané „Companies Act (Company Reconstructions Fund) Regulations 2020“ (nařízení z roku 2020 týkající se zákona o obchodních společnostech (fond pro obnovu společností)) za účelem doplnění postupu oživení společností, jak je stanoveno podle článku 329B zákona o obchodních společnostech (kap. 386 sbírky zákonů Malty). Toto právní upozornění zřizuje a upravuje správu a provoz fondu (fondu pro oživení společností), který má usnadnit postup oživení společností.

2.4 Související opatření, která se netýkají případů platební neschopnosti (odložení plateb, bankovní úvěry, sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, dotace pro podniky)

Vláda již vydala tři balíčky finanční pomoci vyčíslené na měsíčním základě, jejichž cílem je udržet likviditu podniků a finančně pomoci řadě odvětví. Vláda nejen že zavedla daňové odklady, ale přislíbila i vládní záruky v oblasti zvýhodněných půjček a poskytla přímou finanční injekci podnikům, aby naše podniky zůstaly životaschopné, zdravé a připravené se rychle vzpamatovat, až se ekonomika znovu rozběhne. Kromě toho byla rovněž zavedena řada sociálních opatření, včetně mzdových příplatků. Všechna uvedená opatření jsou přijímána s cílem vyvarovat se platební neschopnosti, zachránit životaschopné podniky, ochránit pracovní místa a co nejvíce omezit úvěry v selhání.

Vláda konkrétně nařídila šestiměsíční pozastavení úvěrových facilit poskytovaných autorizovanými úvěrovými či finančními institucemi, které zahrnují půjčení peněžité částky formou zálohy, kontokorentu nebo půjčky nebo jakoukoli jinou úvěrovou linku, včetně diskontování směnek a dlužních úpisů, záruk, náhrad, akceptů a směnek indosovaných směnečným rukojemstvím, avšak vyjma kreditních karet.

Poslední aktualizace: 21/10/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.