Dopad onemocnění COVID-19 na občanské a insolvenční věci

Portugalsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Dopad onemocnění Covid-19 na občanskoprávní řízení

1.1 Lhůty v občanskoprávním řízení

Nouzový stav byl vyhlášen v období mezi 19. březnem 2020 a 2. květnem 2020

Nejdůležitější právní předpisy přijaté v daném období jsou tyto:

 • nařízení č. 14-A/2020
 • nařízení č. 17-A/2020
 • nařízení č. 2-A/20
 • nařízení č. 2-B/20
 • zákon č. 1-A/20 a novely
 • zákonné nařízení č. 10-A/20 a novely

Následoval krizový stav vyhlášený v období mezi 3. květnem 2020 a 30. červnem 2020

Nejdůležitější právní předpisy přijaté v daném období jsou tyto:

 • usnesení č. 33-A/20
 • usnesení č. 33-C/20
 • usnesení č. 38/20
 • usnesení č. 40-A/20
 • usnesení č. 43-B/20
 • usnesení č. 51-A/20
 • zákon č. 1-A/20 a novely
 • zákonné nařízení č. 10-A/20 a novely

Krizový stav byl znovu vyhlášen v období mezi 15. říjnem 2020 a 8. listopadem 2020

Nejdůležitější právní předpisy přijaté v daném období jsou tyto:

 • usnesení č. 88-A/20
 • usnesení č. 92-A/20
 • usnesení č. 96-B/20

Následoval nouzový stav vyhlášený v období mezi 9. listopadem 2020 a 30. dubnem 2021

Nejdůležitější právní předpisy přijaté v daném období jsou tyto:

 • nařízení č. 51-U/20
 • nařízení č. 59-A/20
 • nařízení č. 61-A/20
 • nařízení č. 66-A/20
 • nařízení č. 59-A/20
 • nařízení č. 6-A/21
 • nařízení č. 6-B/21
 • nařízení č. 9-A/21
 • nařízení č. 11-A/21
 • nařízení č. 21-A/21
 • nařízení č. 25-A/21
 • nařízení č. 31-A/21
 • nařízení č. 41-A/21

Důsledky pro režim procesních lhůt

V souladu s článkem 7 zákona č. 1-A/20 v konsolidovaném znění byl právní režim procesních podmínek a lhůt během nouzového i krizového stavu následující:

 • V soudních řízeních, která nejsou naléhavá, byl běh lhůt pozastaven na období, jehož konec bude stanoven zákonným nařízením.
 • Naléhavá soudní řízení probíhají bez zásahu do lhůt nebo úkonů.
 • Byl pozastaven běh promlčecích a prekluzívních lhůt.
 • Bylo pozastaveno odnětí vlastnictví a vymáhání hypoték, pokud jde o nemovitosti k vlastnímu bydlení.
 • Byl pozastaven běh lhůt stanovených pro dlužníky pro podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení.
 • Byly pozastaveny všechny úkony vykonávacího řízení, včetně exekučních opatření, pokud to nezpůsobuje nenapravitelnou škodu nebo neohrožuje živobytí věřitele.
 • Článek 15 zákonného nařízení č. 10-A/20 stanoví, že v případě rozhodnutí orgánů o uzavření soudu v určité oblasti v důsledku pandemie jsou pozastaveny procesní lhůty (stalo se tak jen v několika případech a po omezenou dobu).
 • Pozastavení uplatňování procesních podmínek a lhůt skončilo dne 3. června 2020 (článek 8 zákona č. 16/2020, kterým se ruší článek 7 zákona č. 1-A/2020).
 • Pokud jde o doručování písemností, byla pozastavena povinnost, aby adresát potvrdil přijetí písemnosti podpisem, a byla nahrazena jinými vhodnými způsoby prokázání totožnosti a vyznačení data doručení (zákon č.10/2020).
 • Původně nařízené pozastavení uplatňování procesních podmínek a lhůt skončilo dne 3. června 2020 (článek 8 zákona 16/2020, kterým se ruší článek 7 zákona č. 1-A/2020).
 • Zákon č. 4-B/2021 následně stanovil nové období pozastavení běhu procesních lhůt se stejným právním režimem, jako byl ten předchozí, na základě článku 6-B, který byl doplněn do zákona č. 1-A/20.
 • Pozastavení běhu procesních lhůt skončilo dne 6. dubna 2021 v souladu se zákonem č. 13-B/2021.
 • V současnosti (květen 2021) stále platí výjimečný a dočasný procesní režim stanovený v platném znění článku 6-E zákona č. 1-A/2020, který zejména umožňuje konání soudních jednání s využitím prostředků komunikace na dálku za podmínek stanovených v uvedeném zákoně.

Zákon č. 1-A/2020 (o reakci na epidemiologickou situaci způsobenou koronavirem) v posledním konsolidovaném znění je k dispozici zde.

1.2 Soudní organizace a soudnictví

Během nouzového stavu

Hlavní mechanismy přijaté pro účely organizace a řízení soudnictví byly tyto:

 • pohotovostní plány vypracované předsedy jednotlivých soudů,
 • rozpis služeb s fyzickou přítomností v případě naléhavých řízení, stanovený předsedy jednotlivých soudů,
 • virtuální soudní síně na všech soudech (soudy prvního stupně, druhého stupně a Nejvyšší soud) umožňující konat veškerá jednání s využitím prostředků komunikace na dálku,
 • elektronický podpis rozsudků prostřednictvím systému správy případů,
 • v případě rozsudků soudních senátů může být podpis jiných soudců nahrazen prohlášením soudce zpravodaje potvrzujícím hlasování o souhlasu ostatních soudců (článek 15 zákonného nařízení č. 10-A/20),
 • přístup do systému správy případů prostřednictvím VPN (virtuální privátní síť),
 • provádění procesních úkonů prostřednictvím telekonference/videokonference,
 • použití elektronické pošty namísto telefonu pro žádosti o informace od soudů,
 • práce na dálku, kdykoli to povaha práce umožňuje.

Důsledky nouzového stavu pro soudní činnost a přidělování věcí

Soudci vykonávají svou běžnou práci na dálku, odkud mají přístup k systému řízení případů, a jsou k dispozici dostavit se osobně k soudu, je-li to nutné z důvodu výkonu služby.

Přidělování naléhavých a nenaléhavých řízení u soudů prvního stupně nebylo nikdy přerušeno.

Soudům druhého stupně a Nejvyššímu soudu byla do 15. dubna 2020 přidělována pouze naléhavá řízení. Od 16. dubna 2020 jsou přidělována všechna řízení, tj. naléhavá a i nenaléhavá.

Naléhavé úkony a řízení, v nichž jde o základní práva, mohou být vykonávány osobně (naléhavá ochrana dětí, procesní úkony a soudní řízení s obviněnými ve vazbě) nebo na dálku prostřednictvím virtuálních soudních síní.

Soudní řízení a procesní úkony, které nejsou naléhavé, byly během nouzového stavu odročeny, s výjimkou případů, kdy soudci považují za nutné uskutečnit jednání, zejména s cílem zabránit nenapravitelným škodám, nebo v případech, kdy se všechny strany dohodnou na využití telekonference nebo videokonference / virtuálních soudních síní.

Rozsudky v nenaléhavých věcech mohou být vyneseny, pokud se všechny strany dohodnou na tom, že další šetření ze strany soudu není nutné.

Úkony a řízení vykonávané osobně se uskutečňují v odpovídajících místnostech, které byly zpřístupněny v každém okresním soudu, s ochrannými a dezinfekčními prostředky. Počet zúčastněných upraví soudce na základě limitů doporučených zdravotnickými orgány.

Účast na jednání soudu se nedoporučuje, ledaže se jedná o předvolané osoby. V takovém případě se podle článku 14 zákona č. 10-A/20 uvádí, že předložení lékařského potvrzení o karanténě se považuje za vyšší moc.

Nejvyšší soudní rada zdůraznila, že během nouzového stavu musí soudy zůstat konečným garantem základních práv.

Během krizového stavu:

Hlavními přijatými nástroji soudní organizace byly:

 • postupné rušení opatření proti šíření nákazy v souladu s usnesením Rady ministrů č. 33-C/20,
 • přijetí dokumentu Opatření ke snížení rizika přenosu viru u soudu, který společně vypracovaly Nejvyšší soudní rada, Generální ředitelství pro správu justice, Nejvyšší státní zastupitelství, Vrchní rada správních a daňových soudů a Generální ředitelství pro zdraví,
 • každý soud prvního stupně, každý soud druhého stupně, Nejvyšší soud a Nejvyšší soudní rada přijaly pracovní rozvrhy umožňující střídání práce s fyzickou přítomností a práce na dálku, aniž by tím byla dotčena podpůrná opatření pro rodiny, která využívají určití pracovníci, a povinná práce na dálku pro soudce a soudní zaměstnance, kteří patří do rizikových skupin.

Nejvyšší soudní rada schválila následující usnesení, aby zajistila stabilitu lidských zdrojů u soudů prvního stupně a řešila nárůst pracovní zátěže, který bude následovat po ukončení pozastavení běhu lhůt:

 • prodloužení funkčního období předsedů soudů prvního stupně do 31. prosince 2020,
 • omezení a dočasné pozastavení každoroční mobility soudců (movimentação anual de juízes) za účelem stabilizace lidských zdrojů a řídicích orgánů u soudů prvního stupně – (usnesení ze dne 28. dubna 2020 a 5. května 2020).

Praktické informace o fungování vnitrostátních soudů během nouzového a krizového stavu a v době postupného rušení opatření proti šíření nákazy jsou k dispozici na internetových stránkách Nejvyšší soudní rady.

1.3 Justiční spolupráce EU

Během nouzového stavu:

 • tým kontaktního místa Evropské justiční sítě (EJS) pro občanské věci pracuje z domova, zpracovává všechny žádosti o spolupráci a informace co nejrychleji, bez ohledu na pozastavení lhůt pro soudní řízení,
 • tým má vzdálený přístup ke spisům prostřednictvím VPN (virtuální soukromé sítě),
 • v případě potřeby a v naléhavých případech se na pracoviště může dostavit kterýkoli člen týmu,
 • v případech týkajících se justiční spolupráce je třeba upřednostnit komunikaci elektronickou poštou na adresu correio@redecivil.mj.pt.

Během krizového stavu a v době současného postupného ukončování omezení proti šíření nákazy:

 • tým kontaktních míst pracuje na základě rotace, která kombinuje práci na dálku a fyzickou přítomnost na pracovišti, čímž je zajištěno, že v místě pracoviště je vždy přítomen alespoň jeden člen týmu,
 • kontaktní místo podléhá rozpisu služeb Nejvyšší soudní rady a řídí se „Opatřeními ke snížení rizika přenosu viru u soudu“, která byla přijata s cílem postupného rušení opatření proti šíření nákazy.

Dopady koronavirové pandemie na objem žádostí o spolupráci a informace vyřizovaných kontaktním místem

 • V roce 2020 zůstal celkový počet žádostí o pomoc, které kontaktnímu místu zaslaly soudy a další orgány, poměrně stabilní v porovnání s rokem 2019; navzdory koronavirové pandemii obdrželo kontaktní místo v roce 2020 pouze o devět žádostí méně než v roce 2019. Pokud však jde o jednotlivé sítě spolupráce, jichž je Portugalsko členem, došlo k mírnému poklesu počtu žádostí adresovaných EJS pro občanské a obchodní věci, výraznějšímu poklesu počtu žádostí adresovaných síti IberRede a nárůstu počtu žádostí adresovaných justiční síti Společenství portugalsky mluvících zemí (CPLP).
 • Během nouzového stavu, krizového stavu a období postupného rušení opatření proti šíření nákazy odpovídalo kontaktní místo na všechny obdržené žádosti o spolupráci a informace, aniž by došlo ke změněně nebo pozastavení lhůt stanovených pro odpověď.

Celkový počet žádostí o spolupráci a informace v roce 2020: 356

V tomto členění:

 • EJS pro občanské a obchodní věci, 287
 • IberRede, 4
 • Justiční síť CPLP, 65

Celkový počet žádosti o spolupráci a žádostí o informace v roce 2019: 365

V tomto členění:

 • EJS pro občanské a obchodní věci, 328
 • IberRede, 19
 • Justiční síť CPLP, 17.

Statistické informace o činnosti kontaktního místa jsou k dispozici zde.

2 Opatření týkající se platební neschopnosti přijatá nebo plánovaná k přijetí v členských státech po vypuknutí pandemie

2.1 Důležitá opatření v případě platební neschopnosti a související opatření, která mají dopad na smlouvy

Níže je uvedena společná odpověď na otázky 2.1 a 2.2.

2.1.1 Pozastavení týkající se platební neschopnosti

2.1.1.1 Pozastavení povinnosti podat insolvenční návrh (dlužníci)
2.1.1.2 Ochrana dlužníků, pokud jde o podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení ze strany věřitelů

2.1.2 Pozastavení možnosti vymáhat pohledávku a pozastavení možnosti ukončit smlouvu

2.1.2.1 Obecná / zvláštní moratoria na vymáhání pohledávek / vymáhání určitých druhů pohledávek
2.1.2.2 Pozastavení možnosti ukončit smlouvu (obecné / zvláštní smlouvy)

2.2 Pozastavení činnosti civilních soudů, včetně insolvenčních, a pozastavení řízení

Společná odpověď na otázky 2.1 a 2.2.

Podle článku 6-E zákona č. 1/A/2020 (k dispozici v platném znění, ve znění 12. změny podle zákona č. 13-B/2021) je zachován výjimečný a dočasný procesní režim, podle něhož jsou pozastaveny tyto lhůty:

 • lhůta pro podání návrhu na prohlášení úpadku dlužníka stanovená v čl. 18 odst. 1 zákoníku o insolvenci a ozdravení podniků (Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas), ve znění schváleném v příloze zákonného nařízení č. 53/2004;
 • úkony, které mají být učiněny v rámci exekučního nebo insolvenčního řízení v souvislosti se soudním vyklizením rodinného obydlí,
 • promlčecí a prekluzivní lhůty týkající se výše uvedeného exekučního nebo insolvenčního řízení,
 • v případech, kdy úkony, které mají být učiněny během exekučního nebo insolvenčního řízení a které se týkají prodeje a soudního vyklizení nemovitosti, mohou ohrozit živobytí osoby, proti níž je výkon veden, nebo osoby, u níž byl prohlášen úpadek, mohou tyto osoby požadovat pozastavení předmětných úkonů za předpokladu, že se tím vážně neohrozí živobytí oprávněného nebo věřitelů dlužníka ani nezpůsobí nenapravitelnou škodu, přičemž soud o věci rozhodne ve lhůtě 10 dnů po vyslechnutí protistrany,
 • pozastavení promlčecích a prekluzivních lhůt má přednost před jakýmikoli pravidly, jež stanoví povinné maximální promlčecí nebo prekluzivní lhůty, které se prodlužují o dobu odpovídající trvání pozastavení.

2.3 Další opatření v případě platební neschopnosti (týkající se např. vylučovacích žalob, plánů reorganizace, neformálních dohod atd.)

Níže je uvedena společná odpověď na otázky 2.3 a 2.4.

2.4 Související opatření, která se netýkají případů platební neschopnosti (odložení plateb, bankovní úvěry, sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, dotace pro podniky)

Společná odpověď na otázky 2.3 a 2.4.

Byl vytvořen nový mimořádný postup na podporu životaschopnosti podniků (processo extraordinário de viabilização de empresas, PEVE) – viz zákon č. 75/2020 a usnesení Rady ministrů 41/2020.

Zákon 75/2020:

 • zavádí výjimečný a dočasný režim pro prodloužení lhůty pro dokončení jednání zahájených za účelem schválení ozdravného plánu nebo dohody o vyrovnání, jakož i poskytnutí času na přizpůsobení navrhovaného insolvenčního plánu v souvislosti s pandemií COVID-19,
 • rozšiřuje výhodu stanovenou v čl. 17-H odst. 2 zákoníku o insolvenci a ozdravení podniků (CIRE), ve znění schváleném v příloze zákonného nařízení č. 53/2004, na partnery, akcionáře nebo jiné osoby, které mají s podnikem zvláštní spojení a které financují její činnost během zvláštního revitalizačního postupu (Processo Especial de Revitalização (PER)),
 • stanoví uplatňování mimosoudního režimu pro ozdravení podniků (Regime Extrajudicial de Recuperação de Empresas, RERE), schváleného zákonem č. 8/2018, na podniky, které jsou v současnosti v platební neschopnosti v důsledku pandemie COVID-19,
 • vytváří mimořádný postup na podporu životaschopnosti podniků postižených hospodářskou krizí v důsledku pandemie COVID-19,
 • stanoví povinné částečné rozdělení ve všech projednávaných insolvenčních řízeních, v nichž výnosy z likvidace přesahují 10 000 EUR,
 • stanoví přednostní vyřizování návrhů na uvolnění jistot nebo záruk poskytnutých v souvislosti s insolvenčním řízením, zvláštním revitalizačním postupem nebo zvláštním postupem podle dohody o vyrovnání.

Závěrečná poznámka:

Přestože uvedené informace byly pečlivě shromážděny, je vždy nutné nahlížet do platných právních předpisů a jejich příslušných novel. S ohledem na čl. 5 odst. 2 písm. c) rozhodnutí 2001/470/ES nejsou tyto informace pro portugalskou Nejvyšší soudní radu, soudy ani pro kontaktní místo závazné.

Poslední aktualizace: 15/12/2022

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.