Dopad onemocnění COVID-19 na občanské a insolvenční věci

Slovensko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Dopad onemocnění Covid-19 na občanskoprávní řízení

1.1 Lhůty v občanskoprávním řízení

Zákonné lhůty, vykonávací (exekuční) řízení, zákonné úrokové sazby:

Dne 19. ledna 2021 nabyl účinnosti zákon č. 62/2020 Z. z. o některých mimořádných opatřeních v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 a o opatřeních v oblasti justice (dále jen „zákon COVID“), který zavedl omezení a jiná opatření vyžadující zákonný právní základ.

Doplněným § 8 zákona COVID (do 28. února 2021) se pozastavil běh promlčecích a prekluzivních lhůt v soukromoprávních vztazích, respektive zavedl prominutí zmeškání v souvislosti s těmito lhůtami ve zvláštních případech.

Podle § 2 zákona COVID stejné platí pro procesní lhůty pro účastníky řízení. Pokud není prodloužení lhůty možné z důvodu ohrožení života, zdraví, bezpečnosti, svobody a možné značné škody, má soud diskreční právo toto ustanovení neuplatnit a pokračovat v rámci stanovené lhůty.

Nebyly zavedeny žádné změny zákonných úrokových sazeb.

Omezující ustanovení obsažená v zákonu COVID jsou časově omezena (28. února 2021).

1.2 Soudní organizace a soudnictví

Podle § 3 zákona COVID v době nouzového stavu nebo mimořádné situace soud pořádá jednání a veřejná zasedání pouze v nevyhnutelném rozsahu. Pokud soud vyloučí veřejnost z jednání, vyhotoví zvukový záznam z celého jednání a bezodkladně jej zpřístupní po skončení jednání.

Zákon byl doplněn pokyny pro soudy vydané ministerstvem spravedlnosti (aktualizovaný 3. listopadu 2020), které soudům nařídily:

 • pořádat jednání v nezbytném rozsahu v souladu s § 3 odst. 1 písm. a) zákona COVID, tj. řádně pořádat jednání (tj. ve všech věcech),
 • při konání jednání dodržovat vyhlášku Úřadu pro veřejné zdraví, respektive regionálních orgánů veřejného zdraví,
 • zajistit dodržování hygienických pravidel, jako je používání dezinfekčních prostředků na ruce a používání roušek,
 • vynaložit veškeré nezbytné úsilí k využití videokonferenčních zařízení a jiných prostředků komunikace na dálku v souladu s § 3 zákona COVID.

1.3 Justiční spolupráce EU

V oblasti přeshraniční justiční spolupráce v občanských věcech nezavedl zákon COVID žádná konkrétní omezení, nicméně platí obecná omezení.

Ústřední orgány mohou zavést práci z domova, ale jejich standardní fungování je zajištěno a žádosti jsou vyřizovány včas.

Neexistuje-li zabezpečené elektronické doručování, může být použití elektronické pošty právně přípustné pouze v určitých případech. Při používání elektronické pošty navíc existuje riziko narušení bezpečnosti a riziko úniku citlivých osobních údajů. Existuje také problém s potvrzením o doručení / doručení písemností. Slovensko by uvítalo jednotný přístup EU, který by splňoval kritéria vyžadovaná pro přeshraniční justiční spolupráci.

Obecné žádosti a dotazy adresované ústřednímu orgánu lze zasílat e-mailem na adresu:

2 Opatření týkající se platební neschopnosti přijatá nebo plánovaná k přijetí v členských státech po vypuknutí pandemie

2.1 Důležitá opatření v případě platební neschopnosti a související opatření, která mají dopad na smlouvy

2.1.1 Pozastavení týkající se platební neschopnosti

2.1.1.1 Pozastavení povinnosti podat insolvenční návrh (dlužníci)

Zákon č. 62/2020 Z. z. o některých mimořádných opatřeních v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 a o opatřeních v oblasti justice (dále jen „zákon COVID“) vstoupil v platnost dne 27. března. Podle § 4 tohoto zákona byla lhůta, v níž je dlužník povinen podat návrh na vyhlášení úpadku, prodloužena z 30 na 60 dní. Vztahuje se pouze na rozvahový test, neboť dlužník je povinen podat návrh na vyhlášení úpadku pouze na tomto základě.

Omezující ustanovení obsažená v zákonu COVID jsou časově omezena (30. dubna 2020). Možné prodloužení bude předmětem dalších jednání (ke změně zákona bude zapotřebí souhlas vlády a parlamentu).

Zákon COVID byl změněn a doplněn o institut dočasné ochrany podnikatelů (§ 8 a násl. zákona COVID), s účinkem ode dne 12. května 2020.

Účelem dočasné ochrany je vytvoření časově omezeného rámce s nástroji na podporu účinného řešení negativních důsledků, které má pro podniky šíření nebezpečného nakažlivého onemocnění COVID-19.

Podnikatel, který je dlužníkem, není povinen podat návrh na vyhlášení úpadku, pouze pokud požádal o dočasnou ochranu a soud tuto dočasnou ochranu rovněž schválil. Podle § 17 odst. 2 zákona COVID není podnikatel pod dočasnou ochranou po dobu trvání dočasné ochrany povinen podat návrh na vyhlášení úpadku na svůj majetek; to platí i pro osoby, které jsou povinny podat návrh na vyhlášení úpadku jeho jménem. Dlužník však může požádat o dočasnou ochranu, pouze pokud nebyl dne 12. března 2020 v platební neschopnosti, ke dni podání žádosti neexistují důvody pro zrušení a nevztahují se na něj účinky vyhlášení úpadku nebo povolení k restrukturalizaci.

Původně měla dočasná ochrana trvat do 1. října 2020 (§ 18 zákona COVID), ale doba trvání dočasné ochrany byla vládním nařízením prodloužena do 31. prosince 2020.

Podobně bude upraven i návrh zákona, který bude-li schválen Národní radou Slovenské republiky, vstoupí v platnost dne 1. ledna 2021 (dále jen „návrh zákona“).

2.1.1.2 Ochrana dlužníků, pokud jde o podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení ze strany věřitelů

Ochrana přerušením úpadkového řízení, které bylo zahájeno věřitelem, se vztahuje pouze na dlužníky-podnikatele, kteří jsou chráněni institutem dočasné ochrany (zavedeno ode dne 12. května 2020). Podle § 17 odst. 1 zákona COVID se řízení o návrhu věřitele na vyhlášení úpadku na majetek podnikatele pod dočasnou ochranou podaném po 12. březnu 2020 pozastavuje; tento účinek se uplatňuje i na návrhy věřitelů podané během dočasné ochrany. Pozastavují se i insolvenční řízení, která byla zahájena na základě návrhu věřitele podaného po 12. březnu 2020.

Návrh zákona stanoví, že během dočasné ochrany nebude možné rozhodnout o zahájení úpadkového řízení proti podnikateli, jemuž byla poskytnuta dočasná ochrana.

2.1.2 Pozastavení možnosti vymáhat pohledávku a pozastavení možnosti ukončit smlouvu

2.1.2.1 Obecná / zvláštní moratoria na vymáhání pohledávek / vymáhání určitých druhů pohledávek

Výkon zástavního práva nebo realizace hypoteční zástavy a soudní prodeje jsou dočasně zakázány (do 31. května) (§ 6 a § 7 zákona COVID).

Slovenští podnikatelé, jejichž podnikání je v důsledku opatření souvisejících s onemocněním COVID-19 ohroženo, mohou požádat o soudní rozhodnutí, které má podobné účinky jako dočasné moratorium v řízení o restrukturalizaci (podrobný seznam účinků je uveden níže). Podnikatelé (fyzické nebo právnické osoby s bydlištěm nebo sídlem na Slovensku), kteří nejsou v platební neschopnosti, neprovozují svoji činnost nezákonně nebo proti nimž nebylo ke dni 12. března 2020 zahájeno řízení týkající se vymáhání nároků, mohou požádat o dočasné moratorium prostřednictvím formuláře (povinné elektronické podání se vyžaduje od společností, nikoli od jednotlivců). Moratorium nabude účinnosti zveřejněním rozhodnutí soudu, kterým se toto moratorium uděluje. Toto rozhodnutí může být napadeno u soudu (kýmkoli) a moratorium může být následně ukončeno. Moratorium je časově omezeno – může trvat (maximálně) pouze do 1. října 2020 (nebude-li ukončeno dříve).

Doba trvání dočasné ochrany platí do 31. prosince 2020.

Nový typ moratoria má srovnatelné účinky jako moratorium při restrukturalizaci:

 • pozastavení povinnosti dlužníka nebo jeho vedení podat v případě platební neschopnosti návrh na zahájení insolvenčního řízení,
 • žádní věřitelé nemohou podat insolvenční návrh proti dlužníkovi,
 • řízení týkající se vymáhání nároků zahájená po 13. březnu jsou dočasně přerušena,
 • nelze přistoupit k výkonu zástavního práva, jehož předmětem je podnik nebo část podniku,
 • omezení započtení protipohledávek,
 • pozastavení možnosti ukončit smlouvu.

Podle § 17 odst. 3 zákona COVID se řízení, při nichž dochází k vymáhání nároků a byla zahájena po 12. březnu 2020 proti podnikateli pod dočasnou ochranou za účelem uspokojení nároku z jeho podnikatelské činnosti, přerušují po dobu trvání dočasné ochrany.

Zákon COVID rovněž stanoví mimořádný odklad exekuce na žádost dlužníka z exekuce (§ 3a), nejdéle však do 1. prosince 2020.

Návrh zákona (s účinností od 1. ledna 2021) stanoví, že i když exekuce nebude zastavena, nesmí během dočasné ochrany postihnout podnik, věc, práva nebo jiné majetkové hodnoty patřící podniku podnikatele pod dočasnou ochranou, ledaže se jedná o vymáhání protiprávní státní podpory.

2.1.2.2 Pozastavení možnosti ukončit smlouvu (obecné / zvláštní smlouvy)

Podle § 17 odst. 5 zákona COVID nesmí druhá smluvní strana po poskytnutí dočasné ochrany vypovědět smlouvu, odstoupit od smlouvy nebo odmítnout plnění smlouvy z důvodu prodlení podnikatele pod dočasnou ochranou, k němuž došlo mezi 12. březnem 2020 a dnem vstupu tohoto zákona v platnost a které způsobilo nakažlivé onemocnění COVID-19; to neplatí, pokud by druhá smluvní strana bezprostředně ohrozila fungování svého podniku. Právo druhé smluvní strany vypovědět smlouvu, odstoupit od smlouvy nebo odmítnout plnění smlouvy z důvodu prodlení podnikatele pod dočasnou ochranou po nabytí účinnosti tohoto zákona není dotčeno.

Návrh zákona má rovněž pozastavit možnost vypovědět smlouvu.

2.2 Pozastavení činnosti civilních soudů, včetně insolvenčních, a pozastavení řízení

§ 1 zákona COVID dočasně přerušil běh promlčecích a prekluzivních lhůt v rámci soukromého práva nebo v určitých případech zavedl upuštění od těchto lhůt.

Podle § 2 zákona COVID to platí i pro procesní lhůty, které se týkají účastníků řízení. Pokud není prodloužení lhůty možné z důvodu ohrožení života, zdraví, bezpečnosti, svobody a možné značné škody, má soud diskreční právo toto ustanovení neuplatnit a pokračovat v rámci stanovené lhůty.

Obě tato opatření byla uplatňována pouze do 30. dubna.

Zákon COVID stanoví, že v nouzovém stavu soudy konají jednání, hlavní líčení a veřejná zasedání pouze podle potřeby. Ochrana zdraví během tohoto období je důvodem k vyloučení veřejnosti z jednání, hlavního líčení a veřejného zasedání (§ 3).

2.3 Další opatření v případě platební neschopnosti (týkající se např. vylučovacích žalob, plánů reorganizace, neformálních dohod atd.)

V případě využívání institutu dočasné ochrany podnikatele se během období dočasné ochrany staví běh lhůty pro uplynutí možnosti prohlásit právní úkony za neplatné. To brání ve zvýhodnění dlužníka v souvislosti s nemožností prohlásit právní úkony za neplatné zvýhodněn.

2.4 Související opatření, která se netýkají případů platební neschopnosti (odložení plateb, bankovní úvěry, sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, dotace pro podniky)

 • Finanční pomoc podnikatelům-fyzickým osobám a malým a středním podnikům (možné záruky za úvěry nebo platby úroků z úvěrů), zákon č. 75/2020
 • odklad splátek hypotečního úvěru poskytnutého spotřebiteli (9 měsíců) podle zákona č. 75/2020
 • odklad splácení úvěru poskytnutého malému a střednímu podniku a podnikateli-fyzické osobě (9 měsíců) podle zákona č. 75/2020
 • odklad plateb zdravotního, sociálního a penzijního pojištění pro některé zaměstnavatele a podnikatele fyzické osoby (v souvislosti s poklesem obratu z důvodu opatření souvisejících s onemocněním COVID-19) podle zákona č. 68/2020
 • odklad povinnosti podat daňové přiznání podle zákona č. 67/2020.
Poslední aktualizace: 21/10/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.