Dopad onemocnění COVID-19 na občanské a insolvenční věci

Slovinsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Dopad onemocnění Covid-19 na občanskoprávní řízení

1.1 Lhůty v občanskoprávním řízení

Vyhláška předsedy Nejvyššího soudu z 13. 3. na základě návrhu ministra spravedlnosti stanovila, že s výjimkou naléhavých záležitostí procesní lhůty neplynou.

Dne 20. 3. 2020 byl přijat zákon o dočasných opatřeních v soudních, správních a jiných veřejných záležitostech s cílem kontrolovat šíření SARS-Co-2 (COVID-19), který vstoupil v platnost dne 29. 3. 2020. Všechna opatření stanovená tímto zákonem a veškerá další opatření přijatá na základě tohoto zákona jsou platná až do doby, kdy je rozhodnutím vlády stanoveno, že důvody pro tato opatření skončily, nejdéle však do 1. 7. 2020.

Zákon zavedl ustanovení pro všechny lhůty (hmotněprávní a procesní). Lhůty pro podání žaloby v soudních řízeních, které jsou stanoveny zákonem, ode dne 29. 3. 2020 neplynou. Od 29. 3. 2020 rovněž neplynou lhůty v soudních řízeních (procesní lhůty), s výjimkou soudních záležitostí, které jsou určené jako naléhavé.

Kromě toho neplynou lhůty pro podání ústavní stížnosti.

Běh lhůt bude pokračovat poté, co opatření stanovená zákonem skončí.

Zákon, kterým se mění zákon o dočasných opatřeních s ohledem na soudní, správní a jiné veřejnoprávní záležitosti při kontrole šíření nakažlivé choroby SARS-Co-2 (COVID-19), byl přijat dne 29. 4.

Procesní a hmotné lhůty dosud ještě neběží a opatření umožňují postupný přechod k normálnímu provozu a zároveň chrání nejzranitelnější.

1.2 Soudní organizace a soudnictví

Zákon, kterým se mění zákon o dočasných opatřeních s ohledem na soudní, správní a jiné veřejné záležitosti při kontrole šíření nakažlivé choroby SARS-Co-2 (COVID-19), představuje právní základ pro soudní a správní orgány a jiné orgány veřejné moci, aby mohly pořádat ústní jednání, konat výslechy, přijímat rozhodnutí a provádět úkony v záležitostech, které nejsou naléhavé, ale stále za podmínek nenarušené bezpečnosti, práce pro zaměstnance a pro klienty.

Soudy a jiné justiční orgány, které v této době rovněž učinily mnoho rozhodnutí ve věcech, které nebyly vymezeny jako naléhavé, zašlou nebo doručí tato rozhodnutí stranám, které jsou s nimi obeznámeny jinak, avšak nemají povinnost vstupem tohoto zákona v platnost jakkoliv konat, pokud nechtějí, neboť lhůty, procesní i hmotné, stále ještě nezačaly běžet. Pokud si však přejí, mohou učinit individuální úkon, který umožní, aby orgány fungovaly hladce, a tudíž tak mohly nabýt svá práva dříve.

Vykonávací řízení (exekuce) je pozastaveno. Poté, co změna vstoupí v platnost, budou soudy moci vydávat příkazy k výkonu rozhodnutí a zajišťovací příkazy a doručovat je účastníkům řízení ve věcech, které nejsou naléhavé a byly zahájeny před zavedením opatření z důvodu epidemie. Účastníci řízení nebudou v těchto případech povinni reagovat okamžitě, neboť ve věcech, které nejsou naléhavé, lhůty neběží, a právní řešení, podle něhož je exekuce stále v platnosti (s výjimkou naléhavých věcí, jako je vymáhání výživného), bude i nadále platit pro vykonávací řízení, jež byla během epidemie přerušena nebo odložena. To samozřejmě neznamená, že účastník řízení, který by reagovat chtěl, je v tomto ohledu omezen.

V obecném občanskoprávním soudnictví nebo u sporů budou soudy moci vynést rozsudek a rovněž jej doručit účastníkům řízení, pokud se nacházejí v nenaléhavém soudním řízení před zavedením opatření před zahájením přelíčení. Účastníkům řízení tedy bude doručeno rozhodnutí, ale lhůty neběží. Tímto způsobem budeme významně přispívat k postupnému odstraňování patové situace, pokud jde o fungování soudů.

Rovněž pokud jde o záležitosti katastru nemovitostí, umožňuje návrh ministerstva postupně odstraňovat nával případů. Rozhodnutí o návrhu na zápis do katastru nemovitostí se může stát pravomocným, i když lhůty neběží, ale pouze v případě, že se všichni účastníci vzdají práva na odvolání. Totéž platí pro zápisy do katastru nemovitostí. Dosud bylo možné podávat návrhy na zápis do katastru nemovitostí, a zajistit tak ochranu právního pořádku.

Návrh nového režimu na dobu trvání epidemie umožňuje stranám insolvenčního řízení podat návrhy, prohlášení nebo dokumenty po uplynutí příslušné lhůty, je-li důvodem tohoto zpoždění epidemie COVID-19 a soud dosud nevydal rozhodnutí, je k opožděnému návrhu přesto přihlédnuto a není po uplynutí lhůty odmítnut. Takový intervenční právní základ, který zmírňuje závažnost a nezvratnost úkonů v insolvenčním řízení, bude též významnou okolností při eventuálním posouzení předsedy Nejvyššího soudu Republiky Slovinsko ve věci určení, zda je insolvenční řízení naléhavým řízením.

Nařízení předsedy Nejvyššího soudu ze dne 5. 5., které nahrazuje předchozí nařízení:

Soudy budou i nadále rozhodovat a konat jednání v naléhavých věcech v souladu s ustanoveními článku 83 zákona o soudech a usnesením předsedy Nejvyššího soudu. Novým usnesením předseda Nejvyššího soudu od 5. 5. 2020 rozšiřuje škálu věcí, které se považují za naléhavé. Tyto věci zahrnují také nucené vyrovnání a konkurs, v nichž bylo rozhodnutí o zahájení řízení vydáno do 30. 3. 2020.

Účastníci řízení, jejich zástupci a další osoby, kteří žádají o informace týkající se konkrétního řízení a nejsou předvoláni k soudu, se musí během doby trvání zvláštních opatření na soud obracet prostřednictvím předem zveřejněných e-mailových adres a telefonních čísel během úředních hodin.

1. Rozhodování soudů v naléhavých a nenaléhavých věcech

Z důvodu výskytu mimořádné události, tj. epidemie infekčního onemocnění (COVID-19) způsobeného koronavirem SARS-CoV-2, která může značně narušit hladký nebo pravidelný výkon soudní příslušnosti, a z důvodu zabránění šíření epidemie virové infekce infekčním onemocněním (COVID-19) způsobeným koronavirem SARS-CoV-2 a pro účely ochrany zdraví a života lidí a zajištění fungování soudnictví konají všechny soudy od 5. 5. 2020 jednání, rozhodují a doručují soudní písemnosti

  1. ve věcech, které nejsou naléhavé v souladu s článkem 83 zákona o soudech a které nejsou považovány za naléhavé v souladu s tímto nařízením, pokud soudy mohou zajistit výkon těchto úkonů v souladu s podmínkami stanovenými v tomto nařízení a v jiných opatřeních, která byla stanovena na základě tohoto usnesení předsedou Nejvyššího soudu Republiky Slovinsko, a to takovým způsobem, aby nedošlo k šíření virové infekce a bylo chráněno zdraví a život lidí, a
  2. v naléhavých věcech podle článku 83 zákona o soudech, z nichž se však za naléhavé nepovažují:

b.1 věci pojištění, úkony vyžadující osobní kontakty soudních vykonavatelů, zúčastněných stran a dalších osob v tomto řízení a výkon těchto úkonů, nejsou-li nezbytné k odvrácení nebezpečí pro lidský život a zdraví nebo pro majetek vyšší hodnoty,

b.2 protesty směnek a šeků a spory z nich vyplývající,

b.3 inventární soupisy pozůstalosti,

b.4 věci týkající se nuceného vyrovnání a konkursu, v nichž nebylo do 30. 3. 2020 včetně vydáno žádné rozhodnutí o zahájení řízení,

2. Základní opatření pro hladký výkon soudní moci v těchto záležitostech:

2.1. Přístup k soudu

Soudy určí vstupní místo do soudní budovy pro účastníky řízení, jejich zástupce a jiné osoby a vstupní místo pro soudce a soudní zaměstnance, pokud to prostory umožňují. Na vstupních místech budou přijata všechna nezbytná preventivní opatření k prevenci virové infekce a na tato opatření se písemné upozorní všechny osoby, které vstoupí do prostor soudu.

S výjimkou naléhavých věcí během trvání zvláštních opatření účastníci řízení, jejich zástupci a jiné osoby: 1. předkládají návrhy pouze poštou nebo prostřednictvím vnitrostátního portálu e-Justice, jestliže je to možné, 2. používají zveřejněné e-mailové adresy a telefonní čísla během úředních hodin za účelem komunikace se soudy.

Účastníci řízení, jejich zástupci a další osoby, kteří žádají o informace týkající se řízení a nejsou předvoláni k soudu, se musí během doby trvání zvláštních opatření na soud obracet prostřednictvím předem zveřejněných e-mailových adres a telefonních čísel během úředních hodin.

2.2. Zasedání soudu a jednání soudu

Pokud existují technické a prostorové možnosti, koná se zasedání soudu a jednání obvykle prostřednictvím videokonference.

Při soudních jednáních a zasedáních, která nejsou pořádána prostřednictvím videokonference, musí být dodržována vzdálenost mezi osobami alespoň dva metry, všechny musí nosit ochranné prostředky a místnost musí být dezinfikována.

2.3. Účast veřejnosti na hlavním jednání

S cílem zabránit šíření virové infekce, chránit lidské zdraví a životy a zajistit fungování soudů a zajistit výkon práv a povinností může soudce nebo předseda senátu dočasně vyloučit veřejnost z celého hlavního líčení nebo jeho části.

2.4. Ostatní opatření

Další opatření navíc stanoví pro všechny soudy předseda Nejvyššího soudu Republiky Slovinsko a pro jednotlivý soud každý předseda soudu.

Platnost nařízení a dalších opatření

Toto nařízení a další opatření stanovená na jeho základě zůstávají v platnosti až do okamžiku, kdy jsou veřejně odvolána předsedou Nejvyššího soudu Republiky Slovinsko.

1.3 Justiční spolupráce EU

Ústřední orgán pro nařízení (ES) č. 1393/2007 a nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 (ministerstvo spravedlnosti) zavedl systém práce z domova. Komunikace by proto měla co nejvíce probíhat prostřednictvím e-mailu namísto poštovních zásilek, a to na tuto e-mailovou adresu: gp.mp@gov.si. Vzhledem k těmto zvláštním okolnostem může být předávání žádostí poštovními zásilkami příslušným soudům zpožděno.

Ministerstvo práce, rodiny, sociálních věcí a rovných příležitostí, ústřední orgán podle nařízení Rady (ES) č. 2201/2003, zavedlo systém práce na dálku, který omezuje fyzickou přítomnost v kanceláři na minimum. S ohledem na současnou situaci a po dobu trvání této situace nemůže ústřední orgán zaručit obvyklé vyřizování všech příchozích žádostí. Zpracování příchozích žádostí může být zaručeno pouze v případě, že je obdrží e-mailem na gp.mddsz@gov.si. Důrazně vyzýváme ke komunikování elektronickou cestou. Odchozí žádosti budou zasílány výhradně elektronickou cestou.

Sociální fond (Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije), ústřední orgán podle nařízení Rady (ES) č. 4/2009, v současnosti pracuje na dálku z domova. Ústřední orgán by proto ocenil, kdyby byla komunikace probíhala elektronickou poštou na e-mailovou adresu: jpsklad@jps-rs.si. Ústřední orgán bude rovněž komunikovat a zasílat žádosti e-mailem.

2 Opatření týkající se platební neschopnosti přijatá nebo plánovaná k přijetí v členských státech po vypuknutí pandemie

2.1 Důležitá opatření v případě platební neschopnosti a související opatření, která mají dopad na smlouvy

2.1.1 Pozastavení týkající se platební neschopnosti

2.1.1.1 Pozastavení povinnosti podat insolvenční návrh (dlužníci)

Zákon z 2. 4.: odklad povinnosti podat insolvenční návrh a zahájit povinný postup při narovnání, došlo-li k platební neschopnosti z důvodu krize COVID-19.

Vyvratitelná domněnka platební neschopnosti způsobené onemocněním COVID-19, pokud vláda nebo místní orgány uvedou činnost společnosti na seznamu. Bez existence domněnky je třeba souvislost mezi platební neschopností a epidemií prokázat.

2.1.1.2 Ochrana dlužníků, pokud jde o podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení ze strany věřitelů

Je-li společnost v důsledku epidemie prohlášena za insolventní a požadují-li to věřitelé, prodlouží se lhůta pro dosažení restrukturalizace (nebo pro ukončení insolvenčního řízení) o čtyři měsíce.

2.1.2 Pozastavení možnosti vymáhat pohledávku a pozastavení možnosti ukončit smlouvu

2.1.2.1 Obecná / zvláštní moratoria na vymáhání pohledávek / vymáhání určitých druhů pohledávek

Vykonávací řízení (exekuce) je pozastaveno. Poté, co změna vstoupí v platnost, budou soudy moci vydávat příkazy k výkonu rozhodnutí a zajišťovací příkazy a doručovat je účastníkům řízení ve věcech, které nejsou naléhavé a byly zahájeny před zavedením opatření z důvodu epidemie. Účastníci řízení nebudou v těchto případech povinni reagovat okamžitě, neboť ve věcech, které nejsou naléhavé, lhůty neběží, a právní řešení, v němž je exekuce stále v platnosti (s výjimkou naléhavých věcí, jako je vymáhání výživného), bude v platnosti stále, pokud jde o vykonávací řízení, jež byla během epidemie zastavena nebo odložena. To samozřejmě neznamená, že účastník řízení, který by reagovat chtěl, je v tomto ohledu omezen.

2.1.2.2 Pozastavení možnosti ukončit smlouvu (obecné / zvláštní smlouvy)

-

2.2 Pozastavení činnosti civilních soudů, včetně insolvenčních, a pozastavení řízení

Insolvenční řízení (kromě dražeb) byla nejprve kvalifikována jako naléhavá (od 13. 3.), později jako nenaléhavá (od 31. 3.), což znamená, že jednání jsou zrušena.

V průběhu epidemie insolvenční soudy insolvenční řízení nezahajují (určité výjimky jsou možné v případě pracovníků, jejichž smlouva byla z důvodu epidemie ukončena).

Návrh nového režimu v rámci zákona COVID-19 přijatého dne 29. dubna na dobu trvání epidemie umožňuje stranám insolvenčního řízení podat návrhy, prohlášení nebo dokumenty po uplynutí příslušné lhůty, je-li důvodem tohoto zpoždění epidemie COVID-19 a soud dosud nevydal rozhodnutí, je k opožděnému návrhu přesto přihlédnuto a není po uplynutí lhůty odmítnut. Takový intervenční právní základ, který zmírňuje závažnost a nezvratnost úkonů v insolvenčním řízení, bude též významnou okolností při eventuálním posouzení předsedy Nejvyššího soudu Republiky Slovinsko ve věci určení, zda je insolvenční řízení naléhavé řízení.

2.3 Další opatření v případě platební neschopnosti (týkající se např. vylučovacích žalob, plánů reorganizace, neformálních dohod atd.)

Zavedena byla doplňující nevyvratitelná domněnka: pokud zaměstnavatel využívá zvláštních opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19 za účelem ochrany platů pracovníků, musí být peníze vyplaceny nejpozději do jednoho měsíce. V opačném případě je zaměstnavatel považován za insolventního. Platnost opatření končí čtyři měsíce po skončení zvláštních opatření.

2.4 Související opatření, která se netýkají případů platební neschopnosti (odložení plateb, bankovní úvěry, sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, dotace pro podniky)

V případě úvěrů jsou platby odloženy (zvláštní ustanovení).

Veškeré příjmy získané na základě zvláštních právních předpisů týkajících se onemocnění COVID-19 jsou vyloučeny z výkonu rozhodnutí v daňové a občanskoprávní oblasti.

Poslední aktualizace: 21/10/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.