Dopad onemocnění COVID-19 na občanské a insolvenční věci

Španělsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Dopad onemocnění Covid-19 na občanskoprávní řízení

1.1 Lhůty v občanskoprávním řízení

Všechny lhůty a doby stanovené v procesním právu pro všechny soudní příkazy přestaly plynout a jsou přerušeny. Výpočet lhůt bude obnoven v okamžiku, kdy vyprší platnost prodloužení královského nařízení č. 463/2020.

Neplynutí procesní lhůty se nevztahuje na řadu konkrétních řízení, včetně ochrany dětí.

Soudce, respektive soud může souhlasit s tím, že povede jakéhokoli soudní řízení, které je nezbytné k zamezení nenapravitelné újmy na právech a oprávněných zájmech účastníků řízení.

Pro aktuální informace o opatřeních, která španělské orgány přijaly s cílem zabránit šíření viru, uveřejnila španělská Generální rada pro soudnictví na svých internetových stránkách zvláštní oddíl nazvaný: Obecné informace COVID-19.

Tyto internetové stránky poskytují úplné informace včetně obecných informací, pokynů a protokolů, dohod Stálého výboru (od 11. 3. 2020 do 5. 5. 2020), judikatury, informací ministerstva spravedlnosti a Úřadu státního zastupitelství, informací ministerstva zdravotnictví, hlavy státu a monitorovacího výboru vrchních soudů.

1.2 Soudní organizace a soudnictví

Činnosti v soudních prostorách byly výrazně omezeny. Byla poskytnuta nebo posílena řešení založená na informačních technologiích a komunikační nástroje s cílem umožnit soudcům, státním zástupcům a dalším aktérům v oblasti práva pracovat na dálku.

Notáři a veřejné rejstříky jsou považovány za základní veřejnou službu a jsou zaručeny.

1.3 Justiční spolupráce EU

Španělský ústřední orgán nemůže zaručit běžné vyřizování příchozích žádostí (zejména žádostí v papírové podobě). Žádosti musí být zasílány elektronickou cestou.

 • Dokazování (článek 3 nařízení č. 1206/2001): Naléhavé žádosti budou zpracovány, žádosti je nutné zaslat na adresu rogatoriascivil@mjusticia.es. Všechny ostatní žádosti se řídí obvyklým postupem a zasílají se přímo příslušnému španělskému soudu v papírové podobě.
 • Únosy dětí a vymáhání výživného: Zpracování žádostí lze zaručit, pouze jsou-li zaslány elektronickou poštou. Výkon rozhodnutí podléhá hledisku naléhavosti s přihlédnutím k omezením uloženým na pohyb občanů. (sustraccionmenores@mjusticia.es) (SGCJIAlimentos@mjusticia.es)

2 Opatření týkající se platební neschopnosti přijatá nebo plánovaná k přijetí v členských státech po vypuknutí pandemie

2.1 Důležitá opatření v případě platební neschopnosti a související opatření, která mají dopad na smlouvy

2.1.1 Pozastavení týkající se platební neschopnosti

2.1.1.1 Pozastavení povinnosti podat insolvenční návrh (dlužníci)

Pozastavení povinnosti podat insolvenční návrh po dobu platnosti nouzového stavu (i tehdy, pokud dlužník podal návrh na zahájení předinsolvenčního mechanismu stanoveného v článku 5a španělského insolvenčního zákona).

Článek 5a zákona o úpadku byl nahrazen články 583 až 594 konsolidovaného znění zákona o úpadku, které bylo zveřejněno v úředním věstníku dne 5. května 2020 a vstoupilo v platnost dne 1. září 2020.

Článek 6.3 zákona č. 3/2020 ze dne 18. září stanoví, že: „Pokud dlužník do 31. prosince 2020 včetně oznámil zahájení jednání s věřiteli za účelem dosažení dohody o refinancování, mimosoudního vyrovnání nebo přistoupení ke včasnému vyrovnání.

2.1.1.2 Ochrana dlužníků, pokud jde o podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení ze strany věřitelů

V průběhu dvou měsíců po konci nouzového stavu nebudou insolvenční soudy připouštět žádné návrhy na zahájení povinných insolvenčních řízení, které podali věřitelé / třetí strany během nouzového stavu nebo během těchto dvou měsíců.

Během tohoto dvouměsíčního období následujícího po nouzovém stavu budou soudy přednostně připouštět návrhy na zahájení insolvenčního řízení podané dlužníky.

Článek 6 zákona č. 3/2020 ze dne 18. září stanovil, že „Do 31. prosince 2020 včetně nepřipustí soudci žádné návrhy na zahájení povinného insolvenčního řízení, které byly podány věřiteli / třetími stranami od 14. března 2020. Pokud dlužník do 31. prosince 2020 včetně podal návrh na dobrovolný úpadek, bude tento návrh přijat k přednostnímu vyřízení, a to i v případě, že je podán později než návrh na povinný úpadek.“

Královským nařízením s mocí zákona č. 34/2020 ze dne 17. listopadu bylo toto moratorium prodlouženo do 14. března 2021.

2.1.2 Pozastavení možnosti vymáhat pohledávku a pozastavení možnosti ukončit smlouvu

2.1.2.1 Obecná / zvláštní moratoria na vymáhání pohledávek / vymáhání určitých druhů pohledávek

-

2.1.2.2 Pozastavení možnosti ukončit smlouvu (obecné / zvláštní smlouvy)

-

2.2 Pozastavení činnosti civilních soudů, včetně insolvenčních, a pozastavení řízení

Obecné pozastavení procesních lhůt. Soudní jednání lze konat v naléhavých případech.

Pozastavení řízení skončilo na konci června. Vzhledem ke kolapsu v oblasti obchodního soudnictví, zhoršenému pandemií, stanovil zákon č. 3/2020 ze dne 18. září přednostní vyřizování některých naléhavých případů v rámci insolvenčního řízení (článek 9).

2.3 Další opatření v případě platební neschopnosti (týkající se např. vylučovacích žalob, plánů reorganizace, neformálních dohod atd.)

Kromě toho královské nařízení s mocí zákona ze dne 31. března, kterým se přijímají naléhavá doplňková opatření v sociální a hospodářské oblasti k řešení onemocnění COVID-19, stanovilo, že společnosti v platební neschopnosti mohou rovněž předložit plány pro dočasnou regulaci pracovních sil (ERTE) na základě vyšší moci nebo z organizačních, technických, ekonomických a výrobních důvodů v důsledku krize COVID-19:

 • Cílem tohoto opatření je zabránit tomu, aby hospodářská krize způsobená onemocněním COVID-19 vytvořila další překážku pro životaschopnost podniků v platební neschopnosti, která by jim mohla bránit v plnění či dodržování dohod s věřiteli, což by vedlo k jejich likvidaci nebo by to ztěžovalo prodej životaschopných provozních jednotek.
 • Žádosti nebo sdělení musí být podávány společností v platební neschopnosti se souhlasem insolvenčního správce nebo přímo insolvenčním správcem, v závislosti na tom, má-li dlužník dispoziční oprávnění.
 • Stejně tak bude insolvenční správce stranou konzultačního období. Nebude-li během tohoto období dosaženo dohody, musí rozhodnutí uplatnit plán pro dočasnou regulaci pracovních sil schválit insolvenční správce, nebo toto rozhodnutí učiní přímo insolvenční správce, v závislosti na tom, má-li dlužník dispoziční oprávnění.
 • V každém případě musí být uplatňovaná žádost, usnesení a opatření okamžitě oznámeny insolvenčnímu soudu, a to telematickými prostředky.
 • Pokud orgán pro pracovní záležitosti neshledá existenci vyšší moci, může daná společnost toto usnesení napadnout před soudem příslušným pro sociální záležitosti.

Bude to insolvenční soud, který bude rozhodovat o napadení usnesení pro podvod, klam, nátlak či zneužití práva nebo v případě, že pracovníci napadnou rozhodnutí společnosti nebo orgánu pro pracovní záležitosti ve věci plánu pro dočasnou regulaci pracovních sil, pokud chtěli získat neoprávněně výhody. Taková napadení se budou řídit postupem pro insolvenční incident v pracovních záležitostech a proti rozsudku bude možné podat odvolání (suplicación).

Jak zákon č. 3/2020 ze dne 18. září, tak i královské nařízení s mocí zákona č. 34/2020 ze dne 17. listopadu (konečné ustanovení 10, kterým se mění zákon č. 3/2020 ze dne 18. září o procesních a organizačních opatřeních ke zvládání COVID-19 v oblasti správy justice) obsahují opatření, která mají zabránit prohlášení o nedodržení dohod nebo dohod o refinancování a umožnit, v obou případech, změnu podmínek takových dohod.

2.4 Související opatření, která se netýkají případů platební neschopnosti (odložení plateb, bankovní úvěry, sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, dotace pro podniky)

Španělská vláda schválila opatření vedoucí k dočasnému pozastavení smluvních povinností plynoucích z hypotečních úvěrů sjednaných osobou, která se nachází v situaci ekonomické zranitelnosti.

Moratorium na hypoteční dluhy se vztahuje pouze na:

 • obvyklá/běžná obydlí (tj. nevztahuje se na prázdninová či víkendová obydlí),
 • nemovitosti související s hospodářskou činností provozovanou podnikateli a osobami samostatně výdělečně činnými a
 • obydlí, jiná než obvyklá, v pronájmu, u nichž hypotečnímu dlužníkovi, fyzické osobě, vlastníkovi a pronajímateli těchto obydlí přestaly od vstupu nouzového stavu v platnost plynout příjmy z pronájmu nebo tyto příjmy do jednoho měsíce po skončení nouzového stavu neobdrží.

Udělení moratoria má za následek pozastavení úhrad splátek hypotečního dluhu (jistiny a úroků) v průběhu tří měsíců a rovněž se neuplatní ustanovení o předčasném splacení hypotečních úvěrů. Stejně tak nenabíhají žádné úroky z prodlení.

Ekonomicky zranitelní dlužníci jsou dlužníci, kteří:

 • se stanou nezaměstnanými, nebo jedná-li se o podnikatele nebo osobu samostatně výdělečně činnou, utrpí podstatnou ztrátu příjmu či pokles prodeje (více než 40%),
 • celkový příjem rodinné jednotky v měsíci předcházejícím uplatnění moratoria nepřesáhne trojnásobek výše měsíčního veřejného indexu příjmů (IPREM) (tj. 537,84 EUR x 3). Výsledná částka se navýší v případě dětí, osob starších 65 let, zdravotního postižení, závislosti nebo nemoci,
 • splátky hypotečního úvěru plus výdaje a základní potřeby dohromady přesahují 35% čistého příjmu celé rodinné jednotky a
 • v důsledku mimořádné situace způsobené onemocněním COVID-19 utrpěla rodinná jednotka podstatnou změnu své ekonomické situace, pokud jde o úsilí požadované k zajištění přístupu k bydlení (poměr hypotečních poplatků k příjmu rodiny byl vynásoben koeficientem 1,3).

Dlužníci mohou požádat o moratorium v průběhu 15 dnů po uplynutí jednoho měsíce po skončení nouzového stavu (současný konečný termín je 27. května). Věřitelé budou muset toto moratorium uplatňovat během nejvýše patnácti dnů od žádosti a budou muset toto moratorium oznámit Španělské národní bance.

Uplatnění pozastavení nebude k nabytí účinku vyžadovat dohodu mezi stranami ani jakoukoli novaci smluv, přičemž prodloužení doby trvání hypotečního úvěru je třeba formálně stvrdit veřejnou listinou a zapsat do katastru nemovitostí.

Poslední aktualizace: 21/10/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.