Konsekvenserne af covid-19 for civil- og insolvensretlige anliggender

Østrig
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Covid-19's indvirkning på civile retssager

1.1 Frister i civile retssager

Lov af 22. marts 2020 som ændret

Procesfrister gældende fra den 22. marts 2020 eller frister, som under normale omstændigheder ville være begyndt at løbe efter denne dato, afbrydes og suspenderes indtil den 30. april 2020. Derefter begynder de at løbe igen. Dette betyder, at en frist på 14 dage udløber den 15. maj 2020 og en frist på fire uger den 29. maj 2020.

Undtagelser (blandt andet): betalingsfrister, tvangsindlæggelser på psykiatriske afdelinger. I tilfælde af overhængende fare for sikkerhed eller personlig frihed samt tilfælde af uoprettelige tab kan retten bringe afbrydelsen til ophør tidligere.

Forældelsesfrister (f.eks. præskription) suspenderes mellem den 22. marts 2020 og den 30. april 2020.

Online-retsmøde: Undtagelsesvis kan deltagelse i et retsmøde ved hjælp af tekniske foranstaltninger til lyd- og billedtransmission tillades for nogle grupper og på bestemte betingelser.

Fuldbyrdelsesprocedurer: Eventuel udsættelse af offentlige auktioner over løsøre og fast ejendom, hvis skyldneren har økonomiske problemer som følge af covid-19-pandemien. Udsættelser kan suspenderes efter anmodning, hvis skyldneren ellers ville blive hjemløs.

1.2 Retslig organisation og retsvæsen

Begrænsning af kontakter mellem domstole og parter afhængigt af situationen under covid-19-pandemien.

Generel lukning af bestemte domstole om nødvendigt, eventuelt ledsaget af muligheden for at indbringe hastesager for andre domstole.

1.3 EU's retlige samarbejde

Sagsbehandlere i centralforvaltningen arbejder hjemmefra afhængigt af situationen under covid-19-pandemien: kommunikation pr. e-mail anbefales.

2 Insolvensrelaterede foranstaltninger, som medlemsstaterne har truffet eller påtænker at træffe efter pandemiens udbrud

2.1 Materielle insolvensforanstaltninger og tilhørende kontrakter, der påvirker foranstaltningerne

2.1.1 Suspension af insolvenssager

2.1.1.1 Suspension af pligt til at begære insolvensbehandling (skyldnere)

Skyldners pligt til at begære insolvensbehandling på grundlag af overdreven gældsætning suspenderes indtil den 30. juni 2021.

Skyldners pligt til at begære insolvensbehandling inden for 60 dage efter manglende betalingsevne forlænges til 120 dage, hvis den manglende betalingsevne skyldes covid-19.

2.1.1.2 Beskyttelse af skyldnere mod kreditorers begæring af insolvensbehandling

Kreditors ret til at begære insolvensbehandling af en skyldner på grundlag af overdreven gældsætning

Kreditors ret til at begære insolvensbehandling af en skyldner på grundlag af overdreven gældsætning suspenderes indtil den 30. juni 2021.

2.1.2 Suspension af procedurer for inddrivelse af fordringer og af kontraktopsigelser

2.1.2.1 Generelle/specifikke moratorier for inddrivelse af fordringer /visse former for inddrivelse af fordringer

Der kan anmodes om udsættelse af tvangsauktion over løsøre og fast ejendom, hvis debitor er i økonomiske vanskeligheder som følge af den igangværende covid-19-pandemi, og disse vanskeligheder har ført til, at der er indledt fogedsag.

2.1.2.2 Suspension af kontraktopsigelser (generelle/specifikke kontrakter)

Skifteretten kan forlænge den frist, inden for hvilken tredjemand ikke kan opsige kontrakter eller udøve retten til at udtage sikkerhed eller særskilt fyldestgørelse (var gældende indtil den 30. juni 2021).

Lejekontrakter (lejeret) kan ikke opsiges som følge af huslejerestancer fra april til juni 2020, såfremt restancerne skyldes en væsentlig nedgang i den økonomiske aktivitet som følge af covid-19. Udlejere kan kun søge rettens bistand til at inddrive sådanne restancer efter den 31. december 2020 med tillæg af morarenter på højst 4 % årligt.

2.2 Suspension af civile sager, herunder sager, der behandles af skifteretten

Retten kan forlænge procesfristerne for insolvensbehandling med op til 90 dage (gældende indtil den 31. december 2020).

2.3 Andre insolvensforanstaltninger (vedrørende anfægtelsessøgsmål, rekonstruktionsplaner, uformelle aftaler og i givet fald andet)

Hvis en skyldner er i restance som led i en betalingsplan, kan han anmode om et moratorium på højst ni måneder (gældende indtil den 30. juni 2021).

2.4 Relaterede, ikke insolvensrelaterede foranstaltninger (betalingshenstand, banklån, social sikring, sygeforsikring, erhvervstilskud)

Forbrugere og mikrovirksomheders afdrag på lån, der forfaldt til betaling mellem april og juni 2020, udsættes, hvis låntager har lidt et covid-19-relateret indkomsttab, der gør, at han ikke med rimelighed kan forventes at betale afdragene til tiden. Kontraktens løbetid og kontraktvilkårene forlænges automatisk med tre måneder, medmindre låntager ønsker at amortisere lånet som normalt.

Ingen morarenter tilskrives restancer fra april til juni.

Ingen kontraktuelle sanktioner, hvis kontrakten blev indgået før den 1. april 2020, og debitor er kommet bagefter med betalingerne som følge af en væsentlig nedgang i sin erhvervsmæssige aktivitet som følge af covid-19, eller hans manglende mulighed for at udføre sit arbejde som følge af covid-19-relaterede begrænsninger af hans arbejdsliv.

Sidste opdatering: 04/10/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.