Konsekvenserne af covid-19 for civil- og insolvensretlige anliggender

Bulgarien
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Covid-19's indvirkning på civile retssager

1.1 Frister i civile retssager

Specifik lovgivning:

Lov om foranstaltninger og aktioner under den nødretstilstand, der blev erklæret ved afgørelse truffet af nationalforsamlingen den 13. marts 2020 og om afbødning af følgerne. – herefter benævnt “Lov om nødretstilstand”

Der skelnes mellem følgende to perioder med hensyn til foranstaltninger og tiltag: en periode med nødretstilstand (den 13. marts 2020 til den 13. maj 2020) og en periode på to måneder efter ophævelse af nødretstilstanden (fra den 14. maj 2020):

A/ Foranstaltninger og tiltag i nødretstilstandsperioden: 13. marts – 13. maj 2020

(Oprindelig blev nødretsperioden fastsat fra den 13. marts til den 13. april 2020. Denne periode er blevet forlænget til den 13. maj 2020).

Procesfrister:

- Suspension af frister:

Alle procesfrister i civile retssager, voldgiftssager og fuldbyrdelsesprocedurer er suspenderet, undtagen i følgende civil- og handelsretlige sager:

  1. Sager om udøvelse af forældrerettigheder udelukkende for så vidt angår foreløbige foranstaltninger
  2. Sager, der er omfattet af lov om beskyttelse mod vold i hjemmet, udelukkende vedrørende en kendelse om øjeblikkelig beskyttelse eller ændring heraf samt i tilfælde, hvor anmodningen om beskyttelse afslås
  3. Tilladelser til at hæve penge på børneopsparinger
  4. Foreløbige procedurer
  5. Sager til sikring af bevismidler
  6. Anmodninger efter loven om elektronisk kommunikation og i forbindelse med afslutning af registreringsprocedurer på grundlag af domstolsafgørelser ifølge loven om handelsregistret og registret over almennyttige juridiske enheder
  7. I de tilfælde, der er omhandlet i artikel 62, stk. 3, i lov om kreditinstitutter om undertegnelse af en erklæring til sikring af bankhemmelighed

De forældelsesfrister, ved hvis udløb rettigheder bortfalder eller erhverves for private enheder, suspenderes.

B/ Foranstaltninger og tiltag i perioden på to måneder efter ophævelse af nødretstilstanden (fra den 14. maj 2020):

- Suspension af frister:

Inden for to måneder fra ophævelse af nødretstilstanden suspenderes alle bekendtgjorte tvangsauktioner og udlæg i løsøre meddelt over for privatpersoner af offentlige og private fuldbyrdende enheder og berammes til en ny dato uden pålæg af afgifter eller andre udgifter. På anmodning fra den pågældende privatperson fremsat før udløbet af den oprindelige sags frist vil tvangsauktionen eller udlægsforretningen blive berammet til en ny dato uden pålæg af afgifter eller andre udgifter.

- Forlængelse af frister:

Frister fastsat ved lov (bortset fra ovennævnte tilfælde), der udløber under nødretstilstanden, og som er knyttet til udøvelsen af privates rettigheder og forpligtelser, forlænges med en måned fra nødretstilstandens afslutning.

- Særtilfælde:

Under nødretstilstanden og i op til to måneder derefter vil bankkonti tilhørende privatpersoner og sundhedsenheder, løn og pensioner, medicinsk udstyr og apparater være undtaget for kontosikringskendelser eller beskyttelsesforanstaltninger. Der udarbejdes ikke opgørelser over løsøre og fast ejendom tilhørende private, undtagen i forbindelse med krav på underholds- eller børnebidrag, skader forvoldt ved ansvarspådragende handlinger og lønkrav. Der kan ikke gøres udlæg i indestående på Kommuners bankkonti i en periode på to måneder efter ophævelse af nødretstilstanden.

I op til to måneder efter ophævelse af nødretstilstanden pålægges der ikke renter eller nogen bod ved forsinkede betalinger fra private enheder, skyldnere i henhold til kreditaftaler eller andre finansieringstyper, der tilbydes af finansielle institutioner i henhold til artikel 3 i lov om kreditinstitutioner, med undtagelse af datterselskaber af banker, herunder når tilgodehavendet tilfalder banker, finansielle institutioner eller tredjemand. Betalingen kan ikke fastsættes til tidligere forfald eller til betaling ved anfordring, og aftalen kan ikke opsiges under henvisning til misligholdelse.

1.2 Retslig organisation og retsvæsen

Retsmøder

Indtil nødretstilstanden ophæves, kan retsmøder afholdes som fjernmøder, når det sikres, at sagens parter og deltagerne i retsmødet kan deltage direkte og virtuelt. Der udarbejdes en protokol for de afholdte møder, som offentliggøres straks, og protokollen opbevares, indtil fristen for ændring og afslutning af protokollen udløber. Retten underretter parterne, når retsmødet afholdes som fjernmøde.

Det øverste retsråd har afsagt kendelse om, at der skal træffes de nødvendige forholdsregler for at forhindre, at virus spredes i retsbygninger, at sagsakter skal indgives til domstolene pr. brev eller ad elektronisk vej, og at samtaler kan foregå telefonisk eller ad elektronisk vej. I forbindelse med de nævnte retsmøder forkyndes stævningen telefonisk eller ad elektronisk vej.

Registreringsprocedurer

De tjenester, der leveres af handelsregistret og registret over almennyttige juridiske enheder og andre registre, er tilgængelige online.

Notarprocedurer

Notarprocedurerne er begrænset til nødstilfælde. Notarprocedurerne begrænses til hastesager under overholdelse af hygiejnekravene. Notarkammeret stiller notarer til rådighed i størrelsesordenen mindst én notar pr. 50 000 indbyggere i det pågældende område.

1.3 EU's retlige samarbejde

International retshjælp ydes fortsat af justitsministeriet og domstolene, men kan være forsinket.

2 Insolvensrelaterede foranstaltninger, som medlemsstaterne har truffet eller påtænker at træffe efter pandemiens udbrud

2.1 Materielle insolvensforanstaltninger og tilhørende kontrakter, der påvirker foranstaltningerne

2.1.1 Suspension af insolvenssager

2.1.1.1 Suspension af pligt til at begære insolvensbehandling (skyldnere)

Den bulgarske nationale lovgivning indeholder en forpligtelse for skyldner (dennes ledelse) til at begære insolvensbehandling senest 30 dage efter, at insolvensen/den overdrevne gældsætning er indtrådt (artikel 626, stk. 1, i handelsloven).

Undtagelsestilstanden blev ophævet den 13. maj 2020 for Republikken Bulgariens fulde territorium. Fristerne for gennemførelsen af alle specifikke foranstaltninger truffet som følge af loven om undtagelsestilstand var udløbet. De pågældende specifikke foranstaltninger finder ikke længere anvendelse.

2.1.1.2 Beskyttelse af skyldnere mod kreditorers begæring af insolvensbehandling

-

2.1.2 Suspension af procedurer for inddrivelse af fordringer og af kontraktopsigelser

2.1.2.1 Generelle/specifikke moratorier for inddrivelse af fordringer /visse former for inddrivelse af fordringer

Undtagelsestilstanden blev ophævet den 13. maj 2020 for Republikken Bulgariens fulde territorium. Fristerne for gennemførelsen af alle specifikke foranstaltninger truffet som følge af loven om undtagelsestilstand var udløbet. De pågældende specifikke foranstaltninger finder ikke længere anvendelse.

2.1.2.2 Suspension af kontraktopsigelser (generelle/specifikke kontrakter)

-

2.2 Suspension af civile sager, herunder sager, der behandles af skifteretten

Undtagelsestilstanden blev ophævet den 13. maj 2020 for Republikken Bulgariens fulde territorium. Fristerne for gennemførelsen af alle specifikke foranstaltninger truffet som følge af loven om undtagelsestilstand var udløbet. De pågældende specifikke foranstaltninger finder ikke længere anvendelse.

2.3 Andre insolvensforanstaltninger (vedrørende anfægtelsessøgsmål, rekonstruktionsplaner, uformelle aftaler og i givet fald andet)

-

2.4 Relaterede, ikke insolvensrelaterede foranstaltninger (betalingshenstand, banklån, social sikring, sygeforsikring, erhvervstilskud)

I tilfælde af misligholdelse af betalingsforpligtelser i forbindelse med banklån og andre former for finansiering (f.eks. factoring og forfaitering) ydet af banker og finansieringsinstitutter samt i forbindelse med leasingkontrakter må der ikke pålægges renter og bøder, før nødretstilstanden ophæves. Desuden kan en forpligtelse/betaling ikke kræves indfriet/opkræves tidligere, og kontrakten kan ikke bringes til ophør på grund af misligholdelse (artikel 6 i lov om nødretstilstand som ændret og suppleret den 6. april 2020).

Ovennævnte foranstaltning er blevet ændret som følge af ændringerne af loven om undtagelsestilstand:

I to måneder efter ophævelsen af undtagelsestilstanden kan debitorer i henhold til kreditaftaler og andre former for finansiering, der stilles til rådighed af finansieringsinstitutter, med undtagelse af bankernes datterselskaber, herunder når tilgodehavenderne erhverves af banker, finansieringsinstitutter eller tredjemand, i tilfælde af forsinket betaling af sine forpligtelser ikke pålægges at betale renter og nogen form for bod, betalinger kan ikke forfalde før tid, og kontrakten kan ikke hæves som følge af misligholdelse.

Ifølge en ny bestemmelse i lov om nødretstilstand, der trådte i kraft den 17. februar 2021, træffes der ikke forebyggende foranstaltninger og fuldbyrdelsesforanstaltninger inden for to måneder efter afslutningen af nødretstilstanden som følge af epidemien vedrørende midler, der er udbetalt til arbejdstagere som kompensation på grundlag af en retsakt fra ministerrådet i forbindelse med afhjælpningen af konsekvenserne af covid-19. Afgørelser om arrest i arbejdstageres fordringer i henhold til første punktum, selv når det drejer sig om disses bank- eller andre betalingskonti, vil ikke blive fuldbyrdet (artikel 5, stk. 5, i lov om nødretstilstand som ændret og suppleret den 17. februar 2021).

Ovennævnte foranstaltning er blevet ændret som følge af ændringerne af loven om undtagelsestilstand:

I to måneder efter ophævelsen af undtagelsestilstanden kan debitorer i henhold til kreditaftaler og andre former for finansiering, der stilles til rådighed af finansieringsinstitutter, med undtagelse af bankernes datterselskaber, herunder når tilgodehavenderne erhverves af banker, finansieringsinstitutter eller tredjemand, i tilfælde af forsinket betaling af sine forpligtelser ikke pålægges at betale renter og nogen form for bod, betalinger kan ikke forfalde før tid, og kontrakten kan ikke hæves som følge af misligholdelse.

Sidste opdatering: 21/10/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.