Den originale sprogudgave af denne side kroatisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Konsekvenserne af covid-19 for civil- og insolvensretlige anliggender

Kroatien
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Covid-19's indvirkning på civile retssager

1.1 Frister i civile retssager

Den 18. april 2020 trådte ændringer til Lov om fuldbyrdelse vedrørende monetære aktiver i kraft: udlæg i fysiske personers konti blev suspenderet i 3 måneder (med mulighed for forlængelse i yderligere 3 måneder). Beregningen af lovbestemte renter blev ligeledes suspenderet i den samme periode.

Siden den 19. oktober 2020 har tvangsfuldbyrdelse fundet sted som normalt. Justits- og forvaltningsministeriet har imidlertid sendt henstillinger til fogedretterne om, at de påbegynder behandlingen af fuldbyrdelsessager, der er indgivet inden for de seneste seks måneder, i tre faser - fra oktober 19, november 20 og januar 20. I den første fase vil der blive truffet fuldbyrdelsesafgørelser på grundlag af anmodninger, der blev modtaget inden den 30. juni, de anmodninger, der blev modtaget inden 31. august, vil blive behandlet i anden fase, og i tredje fase vil der blive truffet afgørelser på grundlag af anmodninger, der blev modtaget inden den 18. oktober.

1.2 Retslig organisation og retsvæsen

Alle retslige myndigheder arbejder fortsat. Sager, der er blevet identificeret som hastesager, gennemføres dog med passende sikkerhedsforanstaltninger. Retsmøder og andre ikke-hastende sager er blevet udsat indtil videre.

I sager, hvor der kan træffes afgørelse af en enkelt dommer, eller hvor retsmødet ikke er påkrævet, er det først og fremmest nødvendigt at træffe afgørelser hjemmefra og derefter sørge for, at de afsendes. Lederne af de retslige myndigheder har mandat til at lade arbejdstagerne arbejde hjemmefra, hvor det er muligt.

Kommunikation med sagens parter og alle deltagere i sagen foregår elektronisk, hvor dette er muligt. I sager, der kræver et retsmøde, bør man træffe alle de forebyggende foranstaltninger, som sundhedsmyndighederne kræver. I hvert tilfælde bør der stilles fjernkommunikationsmidler til rådighed for dommere og retter, herunder også i retssalene (e-mail, videoforbindelse osv.).

Det anbefales også, at fuldbyrdelsesprocedurer, navnlig fuldbyrdelse i forbindelse med fraflytning og overdragelse af fast ejendom, udsættes.

Som følge af udbruddet af covid-19-epidemien i Kroatien er alle elektroniske offentlige auktioner i fuldbyrdelses- og insolvenssager blevet udskudt, dog med undtagelse af sager, hvor budgivningen er påbegyndt senest den 24. marts 2020, og som skal afsluttes i henhold til offentliggjorte indkaldelser vedrørende deltagelse i en elektronisk offentlig auktion.

Alle anmodninger om salg, der indkommet efter den 13. marts 2020, og som ikke er blevet behandlet, vil blive behandlet, når de særlige omstændigheder i forbindelse med covid-19-epidemien ikke længere foreligger. Alle offentliggjorte indkaldelser af forudbetaling af omkostninger og indkaldelser vedrørende deltagelse i den elektroniske offentlige auktion vil blive sat ud af kraft og blive afsagt igen i henhold til de samme salgsbetingelser, når de særlige omstændigheder ved covid-19-epidemien ikke længere foreligger.

1.3 EU's retlige samarbejde

Parterne skal indsende deres forespørgsler, anmodninger og ansøgninger til justitsministeriet inden for den normale åbningstid pr. e-mail, telefon eller post.

Der ydes stadig international retshjælp, men den kan være forsinket.

2 Insolvensrelaterede foranstaltninger, som medlemsstaterne har truffet eller påtænker at træffe efter pandemiens udbrud

2.1 Materielle insolvensforanstaltninger og tilhørende kontrakter, der påvirker foranstaltningerne

2.1.1 Suspension af insolvenssager

2.1.1.1 Suspension af pligt til at begære insolvensbehandling (skyldnere)

Grunde til at indlede en konkursbehandling, som opstår under de særlige omstændigheder, kan ikke danne grundlag for indledning af konkursbehandlingen. De udløsende faktorer for indledning af konkurs er insolvens og overdreven gældsætning, men ingen af disse faktorer finder anvendelse, hvis de indtræder under de særlige omstændigheder. Der gælder dog den undtagelse, at debitor, det finansielle agentur og kreditor kan indgive en konkursbegæring af hensyn til at sikre Republikken Kroatiens interesser og sikkerhed, naturen, miljøet og menneskers sundhed.

2.1.1.2 Beskyttelse af skyldnere mod kreditorers begæring af insolvensbehandling

-

2.1.2 Suspension af procedurer for inddrivelse af fordringer og af kontraktopsigelser

2.1.2.1 Generelle/specifikke moratorier for inddrivelse af fordringer /visse former for inddrivelse af fordringer

Den 1. maj 2020 trådte lov om afværgende foranstaltninger i forbindelse med fuldbyrdelse og insolvensbehandling i kraft.

Ifølge loven suspenderes fuldbyrdelsesproceduren i 3 måneder (med mulighed for forlængelse i yderligere 3 måneder). Så længe de særlige omstændigheder består, vil arbejdsgiverne og den statslige pensionsfond ikke kunne gøre udlæg i løn/pension til fordel for kreditorerne (denne regel fraviges dog, hvis der er tale om børnebidragsrestancer, lønkrav og midlertidige foranstaltninger i henhold til strafferetsplejeloven).

Tilskrivningen af lovbestemte renter suspenderes i den samme periode.

2.1.2.2 Suspension af kontraktopsigelser (generelle/specifikke kontrakter)

-

2.2 Suspension af civile sager, herunder sager, der behandles af skifteretten

Som følge af udbruddet af covid-19-epidemien i Kroatien er alle elektroniske offentlige auktioner i fuldbyrdelses- og insolvenssager blevet udskudt, dog med undtagelse af sager, hvor budgivningen er påbegyndt senest den 24. marts 2020, og som skal afsluttes i henhold til offentliggjorte indkaldelser vedrørende deltagelse i en elektronisk offentlig auktion.

Alle anmodninger om salg, der indkommet efter den 13. marts 2020, og som ikke er blevet behandlet, vil blive behandlet, når de særlige omstændigheder i forbindelse med covid-19-epidemien ikke længere foreligger. Alle offentliggjorte indkaldelser af kontante udbetalinger til dækning af omkostninger og opfordringer til deltagelse i digitale tvangssalg vil blive sat ud af kraft og blive genudstedt på samme salgsbetingelser, når de særlige omstændigheder ved covid-19-epidemien ikke længere foreligger.

2.3 Andre insolvensforanstaltninger (vedrørende anfægtelsessøgsmål, rekonstruktionsplaner, uformelle aftaler og i givet fald andet)

-

2.4 Relaterede, ikke insolvensrelaterede foranstaltninger (betalingshenstand, banklån, social sikring, sygeforsikring, erhvervstilskud)

-

Sidste opdatering: 21/10/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.