Konsekvenserne af covid-19 for civil- og insolvensretlige anliggender

Cypern
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Covid-19's indvirkning på civile retssager

1.1 Frister i civile retssager

Procesfrister er suspenderet indtil den 30. april 2020.

1.2 Retslig organisation og retsvæsen

Alle retsmøder og andre procedurer er suspenderet indtil den 30. april 2020. Undtagelser: begæring om meget hastende kendelser om foreløbige forholdsregler, udleveringsprocedurer og andre sager, der vedrører begrænsninger af den personlige frihed (f.eks. ulovlig tilbageholdelse, tilbageholdelse på en psykiatrisk institution o.l.)

Justitssekretæren godtager kun indbringelse af sager, hvis de er begrundet i en begæring om en foreløbig kendelse, og under forudsætning af at det haster at behandle sagen. Spørgsmålet om sagens hastende karakter behandles og afgøres af retten.

1.3 EU's retlige samarbejde

-

2 Insolvensrelaterede foranstaltninger, som medlemsstaterne har truffet eller påtænker at træffe efter pandemiens udbrud

2.1 Materielle insolvensforanstaltninger og tilhørende kontrakter, der påvirker foranstaltningerne

2.1.1 Suspension af insolvenssager

2.1.1.1 Suspension af pligt til at begære insolvensbehandling (skyldnere)

-

2.1.1.2 Beskyttelse af skyldnere mod kreditorers begæring af insolvensbehandling

-

2.1.2 Suspension af procedurer for inddrivelse af fordringer og af kontraktopsigelser

2.1.2.1 Generelle/specifikke moratorier for inddrivelse af fordringer /visse former for inddrivelse af fordringer

-

2.1.2.2 Suspension af kontraktopsigelser (generelle/specifikke kontrakter)

Proceduren for udsættelse og gennemførelse af udsættelser på grund af manglende betaling af leje i den indeværende periode er blevet suspenderet indtil den 31. maj 2020.

2.2 Suspension af civile sager, herunder sager, der behandles af skifteretten

- Suspension af retssager i perioden 16. marts 2020 til 30. april 2020 med følgende undtagelser:

I civile sager

i) begæringer om midlertidige foranstaltninger i særligt hastende sager

ii) appeller vedrørende bortauktionering af fast ejendom (osv.).

- Suspension indtil den 30. april 2020 af alle procesfrister, der er fastsat i den civile retsplejelov, og andre frister, der er fastsat i domme og kendelser.

2.3 Andre insolvensforanstaltninger (vedrørende anfægtelsessøgsmål, rekonstruktionsplaner, uformelle aftaler og i givet fald andet)

Afdelingen for insolvens er fortsat med ændringerne af loven om personlig insolvens, med bestemmelser om forlængelse/fornyelse af en af retten påbudt udsættelse af individuel kreditorforfølgning som følge af særlige betingelser. Desuden er en bestemmelse om online-kreditormøder blevet gjort mulig. Lovændringerne trådte i kraft i august 2020.

Endvidere er en igangværende forenkling af procedurerne, herunder gennemførelsen af fremsendelse af onlineformularer og onlinebetalinger, blevet fremskyndet. Det forventes imidlertid, at onlinefaciliteterne vil være tilgængelige for offentligheden i løbet af andet halvår 2021.

2.4 Relaterede, ikke insolvensrelaterede foranstaltninger (betalingshenstand, banklån, social sikring, sygeforsikring, erhvervstilskud)

-

Sidste opdatering: 07/12/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.