Konsekvenserne af covid-19 for civil- og insolvensretlige anliggender

Tjekkiet
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Covid-19's indvirkning på civile retssager

1.1 Frister i civile retssager

Der er truffet en række foranstaltninger for at afhjælpe de mest presserende problemer for borgerne med hensyn til retssager, fuldbyrdelse og insolvensbehandling. Omfattende brug af de eksisterende bestemmelser i proceduren for dispensation for fristoverskridelse i forbindelse med retssager, hvis fristen overskrides på grund af begrænsninger som følge af ekstraordinære foranstaltninger (obligatoriske karantæneforanstaltninger, restriktioner på bevægelighed og forsamlinger).

1.2 Retslig organisation og retsvæsen

Justitsministeriet har anbefalet at udsætte alle retsmøder. Hvis udsættelse ikke er mulig, skal retsmødet gennemføres i nøje overensstemmelse med regeringens lovbekendtgørelse om nødretstilstand. Offentligheden er udelukket fra deltagelse i retsmøder, og der er begrænsninger på bevægelsesfriheden inden for retsbygningen.

Oplysninger fra domstolene pr. telefon/e-mail.

Justitsministeriet vil ikke betragte forsinkelser af retssager, der skyldes anvendelsen af disse henstillinger, som forsinkelser i udøvelsen af dets tilsynsbeføjelser.

Notartjenester er fortsat tilgængelige for offentligheden, men arbejde udføres i begrænset omfang.

1.3 EU's retlige samarbejde

Kontoret for international retlig beskyttelse af børn (Bruxelles IIa-forordningen): Kontorets dagsorden gennemføres under særlige betingelser i forbindelse med nødretstilstand: al personlig kontakt til kontoret erstattes med skriftlig kontakt (brev eller e-mail) og telefonkontakt åbningstiden indskrænkes til mandag og onsdag fra 09.00 til 12.00.

Det tjekkiske justitsministerium (centralmyndighed for forkyndelse af dokumenter og bevisoptagelse): De ansatte (inklusive alle kontaktpunkter) arbejder i øjeblikket for det meste hjemmefra. Elektronisk kommunikation/fjernkommunikation anbefales på det kraftigste. Alle frister bør bibeholdes.

Den eneste komplikation er de stigende restriktioner på posttjenester i nogle lande, som vi i samråd med udenrigsministeriet forsøger at løse ved at anvende diplomatiske kanaler til forkyndelse af retslige dokumenter. Udenlandske centralmyndigheder bør give domstolene/de kompetente myndigheder besked om, at alle anmodninger om forkyndelse af dokumenter og bevisoptagelse sendes direkte til de kompetente domstole og ikke via centralmyndigheden (justitsministeriet) for at sikre hurtigere gennemførelse af anmodningerne.

2 Insolvensrelaterede foranstaltninger, som medlemsstaterne har truffet eller påtænker at træffe efter pandemiens udbrud

2.1 Materielle insolvensforanstaltninger og tilhørende kontrakter, der påvirker foranstaltningerne

2.1.1 Suspension af insolvenssager

2.1.1.1 Suspension af pligt til at begære insolvensbehandling (skyldnere)

Suspension af skyldners pligt til at begære insolvensbehandling (i tilfælde af en covid-relateret konkurs inden for seks måneder efter afslutningen af ekstraordinære statslige foranstaltninger).

Udløbsdatoen for suspension er forlænget til den 20. juni 2021.

2.1.1.2 Beskyttelse af skyldnere mod kreditorers begæring af insolvensbehandling

Kreditors ret til at begære insolvensbehandling af en skyldner suspenderet indtil den 31. august 2020.

2.1.2 Suspension af procedurer for inddrivelse af fordringer og af kontraktopsigelser

2.1.2.1 Generelle/specifikke moratorier for inddrivelse af fordringer /visse former for inddrivelse af fordringer

Ved et ekstraordinært moratorium suspenderes tvangsfuldbyrdelser og realisering af rettigheder vedrørende sikkerhedsstillelse. Skyldnere har let adgang til dette, da det ikke kræver samtykke fra kreditorer i de første tre måneder. Derefter skal kreditorerne give deres samtykke til en forlængelse på yderligere tre måneder.

Ansøgninger til anden fase af ekstraordinært moratorium åbnede den 13. november 2020 (indtil den 30. juni 2021 og kun for førstegangsansøgere). Forlængelsen af første fase af ekstraordinært moratorium kræver ikke samtykke fra kreditorer.

2.1.2.2 Suspension af kontraktopsigelser (generelle/specifikke kontrakter)

Et ekstraordinært moratorium beskytter også skyldneren mod, at kontrakter om levering af energi, råmaterialer, varer og tjenesteydelser bringes til ophør, og giver skyldneren mulighed for at betale de fordringer, der er direkte forbundet med opretholdelsen af forretningen, frem for ældre gæld.

2.2 Suspension af civile sager, herunder sager, der behandles af skifteretten

Justitsministeriet har anbefalet, at alle retsmøder udsættes, hvor det er muligt. Dispensation fra overskredne tidsfrister i retssager, hvis overskridelsen skyldes de nuværende begrænsninger (såsom obligatorisk karantæne eller begrænsninger i bevægelsesfriheden).

2.3 Andre insolvensforanstaltninger (vedrørende anfægtelsessøgsmål, rekonstruktionsplaner, uformelle aftaler og i givet fald andet)

Så længe skyldnernes forpligtelse til at begære insolvensbehandling er suspenderet, suspenderes også de tilbagebetalingsperioder, der er relevante i forbindelse med søgsmål om indsigelse vedrørende forudgående transaktioner. Øget beskyttelse af skyldnere mod aflysning af igangværende dechargesager som følge af fald i indkomst er blevet vedtaget.

2.4 Relaterede, ikke insolvensrelaterede foranstaltninger (betalingshenstand, banklån, social sikring, sygeforsikring, erhvervstilskud)

Lånetrancher fra april til oktober 2020 kan udskydes, og kontrakters løbetid forlænges automatisk. Der kan ikke indføres sanktioner eller morarenter i beskyttelsesperioden.

De fleste individuelle kreditorforfølgningssager, som gennemføres af fogeder, er suspenderet indtil den 31. januar 2021.

Sidste opdatering: 21/10/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.