Konsekvenserne af covid-19 for civil- og insolvensretlige anliggender

Finland
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Covid-19's indvirkning på civile retssager

1.1 Frister i civile retssager

Trods den igangværende krise er der ikke foretaget ændringer i de lovbestemte frister for retssager.

1.2 Retslig organisation og retsvæsen

Domstolene er fortsat uafhængige. Domstolsstyrelsen udsender imidlertid retningslinjer og rådgivning til domstolene om deres forvaltning.

Domstolsstyrelsen har udarbejdet retningslinjer, hvori man anbefaler domstolene at fortsætte behandlingen af sager under overholdelse af sikkerhedsforanstaltninger, f.eks. bør den fysiske tilstedeværelse begrænses til hastesager. Domstolsstyrelsen råder domstolene til at afholde retsmøder ved hjælp af videokonferencer eller andre tilgængelige og egnede teknologiske midler. Domstolsstyrelsen har ligeledes udsendt rådgivning til alle domstole vedrørende brug af fjernopkobling i retssager. Rådgivningen er udelukkende udarbejdet med henblik på den særlige aktuelle situation, og hensigten er ikke at ændre eksisterende politikker, instrukser eller anbefalinger. Målet med at anvende fjernopkobling mere effektivt er at minimere sundhedsrisikoen ved at undgå forsamlinger med flere personer. Rådgivningerne samt fremtidige vejledninger kan findes her.

Pr. den 10. maj 2020 har de finske kredsdomstole suspenderet behandlingen af 1 431 civile retssager. Opdaterede oplysninger findes her.

Der opfordres til, at kontakt til domstolene primært foregår pr. telefon og e-mail.

1.3 EU's retlige samarbejde

Der ydes stadig international retshjælp, men domstolene prioriterer sagerne ud fra de tilgængelige ressourcer.

De fleste sagsbehandlere i den finske centralmyndighed (forordning 2201/2003, 4/2009, 1393/2007 og 1206/2001) anvender nu telearbejde. Der er begrænset bemanding af kontoret til hastesager. Kommunikation pr. e-mail anbefales, når det er muligt: central.authority@om.fi og maintenance.ca@om.fi (kun sager om underholdspligt).

2 Insolvensrelaterede foranstaltninger, som medlemsstaterne har truffet eller påtænker at træffe efter pandemiens udbrud

2.1 Materielle insolvensforanstaltninger og tilhørende kontrakter, der påvirker foranstaltningerne

2.1.1 Suspension af insolvenssager

2.1.1.1 Suspension af pligt til at begære insolvensbehandling (skyldnere)

-

2.1.1.2 Beskyttelse af skyldnere mod kreditorers begæring af insolvensbehandling

Muligheden for at erklære skyldner konkurs på grundlag af kreditors begæring blev begrænset den 1. maj 2020 til 31. januar 2021. Udarbejdelse af et forslag om at give skyldnere længere tid til at betale pr. 1. februar 2021.

2.1.2 Suspension af procedurer for inddrivelse af fordringer og af kontraktopsigelser

2.1.2.1 Generelle/specifikke moratorier for inddrivelse af fordringer /visse former for inddrivelse af fordringer

Fuldbyrdelsesbestemmelserne ændres for at lette skyldners stilling den 1. maj 2020 til 30. april 2021.

Betalingsperioden og kriterierne for tildeling af måneder uden fyldestgørelse vil blive ændret. Fristen for fuldbyrdelse af udsættelser vil blive forlænget.

2.1.2.2 Suspension af kontraktopsigelser (generelle/specifikke kontrakter)

-

2.2 Suspension af civile sager, herunder sager, der behandles af skifteretten

-

2.3 Andre insolvensforanstaltninger (vedrørende anfægtelsessøgsmål, rekonstruktionsplaner, uformelle aftaler og i givet fald andet)

Opfordring til kreditorerne om at udvise generel ansvarlighed.

Finland fokuserer også på at undgå overdreven gældsætning hos privatpersoner og private husstande.

2.4 Relaterede, ikke insolvensrelaterede foranstaltninger (betalingshenstand, banklån, social sikring, sygeforsikring, erhvervstilskud)

Et midlertidigt loft over renter på 10% for forbrugerkreditter samt et midlertidigt forbud mod direkte markedsføring gælder fra den 1. juli til den 31. december 2020. Udarbejdelse af et forslag om at forlænge disse midlertidige foranstaltninger.

Forslag om midlertidigt at regulere gældsinddrivelsesomkostninger for andre tilgodehavender end forbrugsfordringer og begrænse brugen af et udkast mod visse skyldnere.

Sidste opdatering: 14/04/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.