Konsekvenserne af covid-19 for civil- og insolvensretlige anliggender

Frankrig
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Covid-19's indvirkning på civile retssager

1.1 Frister i civile retssager

Frister (procesfrister), herunder forældelsesfrister, der udløber mellem den 12. marts og afslutningen af nødretstilstanden + en måned, forlænges. Ved udløbet af ovennævnte periode begynder alle frister som normalt, men inden for en grænse på to måneder. Den forlængede frist begrænser dog ikke parternes mulighed for at iværksætte retsmidler eller på nogen måde tage processuelle skridt i løbet af nødretstilstanden.

I princippet vil der ikke ske nogen påvirkning af de forpligtelser og tidsgrænser, der er fastsat i kontrakterne, idet den gældende nationale lovgivning for særlige omstændigheder (force majeure osv.) finder anvendelse. Aftalemæssige sanktioner i tilfælde af debitors misligholdelse (sanktionsklausul, opsigelsesklausul osv.) er midlertidigt ophævet af hensyn til vanskeligheder med fuldbyrdelsen.

De lovbestemte kontraktlige sanktioner samt fornyelses- og opsigelsesvarsler er også suspenderet eller forlænget.

1.2 Retslig organisation og retsvæsen

Mellem den 17. marts og den 10. maj har domstolene kun behandlet sager af hastende karakter (retsmøder vedrørende borgerlige frihedsrettigheder og forældremyndighed i civile sager, fuldbyrdelse, beskyttelse af børn, hastesager ved familiedomstole, herunder beskyttelseskendelser og midlertidige hastemøder).

Domstolene har gradvist genoptaget aktiviteterne i alle sager siden den 11. maj.

Hvis en domstol ikke kan arbejde, kan en anden domstol udpeges til at behandle hastesager.

Parterne underrettes om domstolens afgørelser ved hjælp af alle midler, navnlig pr. e-mail eller telefon (afgørelser anses ikke for at være forkyndt for modtageren).

For så vidt angår beskyttelsesforanstaltninger for børn og voksne forlænges de foranstaltninger, der udløber under nødretstilstanden, automatisk, medmindre retten træffer anden afgørelse.

Frister for undersøgelser og mægling suspenderes og forlænges med yderligere tre måneder pr. den 23. juni 2020.

Retspræsidenterne vil have mulighed for at regulere personers adgang til retsbygningerne og fastlægge det antal personer, der må være til stede i en retssal for at sikre overholdelse af reglerne for fysisk afstand.

De kan ligeledes af alle kanaler modtage anmodninger fra personer, der ønsker at overvære et retsmøde, hvortil adgangen er begrænset.

Når audiovisuelt udstyr eller anden elektronisk kommunikation anvendes til afholdelse af retsmøder, behøver retsmødet ikke at blive afholdt på ét sted.

Endelig henledes opmærksomheden på, at de anvendte kommunikationsmidler skal sikre fortroligheden ved afvikling af retsmøderne.

1.3 EU's retlige samarbejde

Med hensyn til retsligt samarbejde behandles anmodninger som normalt.

Samarbejde om familieret (forordning (EF) nr. 2201/2003): På området vedrørende internationale barnebortførelser og beskyttelse af børn arbejder den franske centralmyndigheds sagsbehandler via fjernarbejde hovedparten af tiden og fremmøder på kontoret mindst en dag om ugen. Det indebærer, at alle nye forespørgsler kan fremsendes via brev, telefax eller e-mail.

Bevisoptagelse (forordning nr. 1206/2001): Forespørgsler behandles som normalt. Sagsbehandlingstiden kan være lidt længere end normalt, da sagsbehandlerne arbejder via fjernarbejde og fremmøder på kontoret en dag om ugen og behandler anmodninger modtaget pr. brev eller telefax.

Forkyndelse af dokumenter (forordning nr. 1393/2007): Under de nuværende omstændigheder kan forkyndelsen af dokumenter gå langsommere. Elektronisk forkyndelse kan foretages på den betingelse, at modtageren på forhånd har givet sit samtykke.

Den franske centralmyndighed, der er omhandlet i disse tre forordninger (2201/2003, 1206/2001, 1393/2007), kommunikerer fortsat pr. e-mail: (entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr) og derudover pr. brev og telefax.

Den franske centralmyndighed, der er omfattet af forordning (EF) nr. 4/2009 om underholdspligt, kommunikerer pr. e-mail: obligation.alimentaire@diplomatie.gouv.fr

2 Insolvensrelaterede foranstaltninger, som medlemsstaterne har truffet eller påtænker at træffe efter pandemiens udbrud

2.1 Materielle insolvensforanstaltninger og tilhørende kontrakter, der påvirker foranstaltningerne

2.1.1 Suspension af insolvenssager

2.1.1.1 Suspension af pligt til at begære insolvensbehandling (skyldnere)

-

2.1.1.2 Beskyttelse af skyldnere mod kreditorers begæring af insolvensbehandling

-

2.1.2 Suspension af procedurer for inddrivelse af fordringer og af kontraktopsigelser

2.1.2.1 Generelle/specifikke moratorier for inddrivelse af fordringer /visse former for inddrivelse af fordringer

I henhold til bekendtgørelse 2020-596 kan skyldner anmode domstolens præsident om at bevilge en generel suspension så længe forligsproceduren varer. I forbindelse med denne procedure gøres betingelser for bevilling af en "henstands"-periode også gældende.

Se bekendtgørelse 2020-596 af 20. maj 2020.

Påmindelse (foranstaltninger, som ikke henvender sig specifikt til covid-19-situationen):

Under retslige rekonstruktionssager (procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire) finder en generel suspension af individuelle kreditorforfølgningssager anvendelse (med specifikke undtagelser).

Forud for begæringen om likvidation (procédure de liquidation judiciaire) eller retslig rekonstruktion (procédure de sauvegarde ou redressement judiciaire) kan skyldner indgive begæring om en uformel og fortrolig procedure (forligsprocedure). Hvis en kreditor anlægger en administrativ eller retslig sag mod skyldner under forligsproceduren, kan skyldner anmode domstolen præsident om at bevilge vedkommende en "henstands"-periode.

2.1.2.2 Suspension af kontraktopsigelser (generelle/specifikke kontrakter)

Påmindelse (foranstaltninger, som ikke henvender sig specifikt til covid-19-situationen):

Under retslige rekonstruktionssager (procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire) afskærer handelsloven kreditorer fra at opsige eller ændre væsentlige gensidigt bebyrdende aftaler til skade for skyldner.

2.2 Suspension af civile sager, herunder sager, der behandles af skifteretten

-

2.3 Andre insolvensforanstaltninger (vedrørende anfægtelsessøgsmål, rekonstruktionsplaner, uformelle aftaler og i givet fald andet)

Bekendtgørelse 2020-596 giver domstolen mulighed for at bevillige skyldner ændring eller forlængelse af varigheden af sin retslige rekonstruktionsplan.

Ydere af ny eller mellemfinansiering kan under retslige rekonstruktionssager være berettiget til et særligt privilegium (prioritering af betaling i tilfælde af senere insolvens). Dette privilegium bevilliges af domstolen på særlige betingelser.

Forenklet likvidationsprocedure for enkeltmandsvirksomheder og små virksomheder er blevet fremmet.

Se bekendtgørelse 2020-596 af 20. maj 2020.

2.4 Relaterede, ikke insolvensrelaterede foranstaltninger (betalingshenstand, banklån, social sikring, sygeforsikring, erhvervstilskud)

De væsentligste symbolske foranstaltninger er følgende:

Økonomiske og finansielle foranstaltninger med henblik på at støtte forretningsaktiviteter: En statsgarantiordning finder anvendelse på nye pengelån ydet af finansielle institutioner (på særlige betingelser).

Sociale foranstaltninger: Virksomheder kan anmode om en delvis aktivitetsordning under usædvanlige omstændigheder.

Yderligere oplysninger findes på: https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/les-mesures

Sidste opdatering: 21/10/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.