Konsekvenserne af covid-19 for civil- og insolvensretlige anliggender

Grækenland
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Covid-19's indvirkning på civile retssager

1.1 Frister i civile retssager

-

1.2 Retslig organisation og retsvæsen

Ved ministeriel beslutning er alle procedurer ved de græske domstole og deres tjenester suspenderet indtil den 15. maj 2020 april med undtagelse af hasteforanstaltninger og hastesager samt væsentlige handlinger.

Alle procedurer ved de civile kredsdomstole og deres tjenester er suspenderet indtil den 10. maj 2020.

De retslige myndigheders virke er begrænset til at udføre nødvendigt arbejde og gennemføre hastesager.

Møder og andre foranstaltninger i forbindelse med retsvæsenets funktion udføres om muligt ved hjælp af teknologiske midler. IT-kommunikationsredskaber og -applikationer er tilvejebragt med henblik på at sikre videokonferencer og fjernarbejde for dommere, anklagere og andre juridiske aktører.

I nogle af de større retter er det muligt at indsende en elektronisk ansøgning udstedelse af certifikater. I så fald har borgere og advokater mulighed for at modtage dem elektronisk via en webportal.

1.3 EU's retlige samarbejde

Den græske regering har vedtaget forholdsregler og foranstaltninger vedrørende inddæmning for at imødegå faren for spredning af coronavirus og dens socioøkonomiske virkninger samt for at sikre, at markedet og den offentlige sektor fungerer korrekt.

Justitsministeriet har i sin egenskab af centralmyndighed i henhold til civilretlige konventioner/traktater og i overensstemmelse med EU-forordningerne om retligt samarbejde på det civil- og handelsretlige område indført et system med en kombination af telearbejde og fysisk tilstedeværelse på arbejdspladsen.

Indtil videre er centralmyndigheden næsten fuldt operationel, selv om lejlighedsvise forsinkelser i behandlingen af nogle anmodninger er uundgåelige på grund af den vedvarende sundhedskrise.

2 Insolvensrelaterede foranstaltninger, som medlemsstaterne har truffet eller påtænker at træffe efter pandemiens udbrud

2.1 Materielle insolvensforanstaltninger og tilhørende kontrakter, der påvirker foranstaltningerne

2.1.1 Suspension af insolvenssager

2.1.1.1 Suspension af pligt til at begære insolvensbehandling (skyldnere)

Alle relevante procedurer suspenderes fra den 7. til den 30. november 2020.

2.1.1.2 Beskyttelse af skyldnere mod kreditorers begæring af insolvensbehandling

Alle relevante procedurer suspenderes fra den 7. til den 30. november 2020.

2.1.2 Suspension af procedurer for inddrivelse af fordringer og af kontraktopsigelser

2.1.2.1 Generelle/specifikke moratorier for inddrivelse af fordringer /visse former for inddrivelse af fordringer

Alle fuldbyrdelsessager suspenderes fra den 7. til den 30. november 2020.

2.1.2.2 Suspension af kontraktopsigelser (generelle/specifikke kontrakter)

-

2.2 Suspension af civile sager, herunder sager, der behandles af skifteretten

Alle retsmøder blev midlertidigt suspenderet af hensyn til den offentlige sundhed fra den 7. til den 30. november 2020. Suspension af insolvensbehandlinger fra den 7. til den 30. november 2020.

2.3 Andre insolvensforanstaltninger (vedrørende anfægtelsessøgsmål, rekonstruktionsplaner, uformelle aftaler og i givet fald andet)

Sammenslutningen af græske banker og finansministeren har aftalt, at bankerne efter anmodning fra skyldner giver afkald på tilbagebetaling af afdrag i henhold til låneaftaler med virksomheder, der er ramt af covid-19-pandemien.

2.4 Relaterede, ikke insolvensrelaterede foranstaltninger (betalingshenstand, banklån, social sikring, sygeforsikring, erhvervstilskud)

For enheder, der er ramt af covid-19-pandemien, og deres ansatte (samt enheder, der udlejer lokaler til sådanne berørte virksomheder):

  • forlængelse af fristen for betaling af skat, uden at der påløber renter eller bøder
  • forlængelse af fristen for betaling af bidrag til sociale sikringsordninger.
Sidste opdatering: 21/10/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.