Konsekvenserne af covid-19 for civil- og insolvensretlige anliggender

Ungarn
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Covid-19's indvirkning på civile retssager

1.1 Frister i civile retssager

Der skal sikres adgang til domstolsprøvelse og kontinuitet i verserende retssager. Derfor er arbejdet ikke sat i bero ved Ungarns domstole. Der er blevet indført særlige procedureregler, som giver domstolene mulighed for at udøve deres aktiviteter, f.eks. i tilfælde af epidemiologiske foranstaltninger. Alle domstole udøver deres virke.

Som hovedregel fortsætter frister med løbe i nødretsperioden.

1.2 Retslig organisation og retsvæsen

Der er sikret adgang til domstolsprøvelse og kontinuitet i verserende retssager, og arbejdet ved Ungarns domstole er ikke sat i bero.

Der er sikret adgang til domstolsprøvelse og kontinuitet i verserende retssager, og arbejdet ved Ungarns domstole er ikke sat i bero. I nødretsperioden gælder som hovedregel, at man kun skal undlade at gennemføre de procedurer, som skal gennemføres et sted, der er underlagt en epidemiologisk foranstaltning. Hvis det er begrundet i epidemiologiske foranstaltninger, kan høringen også afholdes via et elektronisk kommunikationsnet eller andre midler, der er i stand til at overføre elektroniske billeder og lyd.

1.3 EU's retlige samarbejde

De centrale myndigheder er operationelle.

Efterkommelse af anmodninger om retshjælp kan blive forsinket i forhold til normalt.

2 Insolvensrelaterede foranstaltninger, som medlemsstaterne har truffet eller påtænker at træffe efter pandemiens udbrud

2.1 Materielle insolvensforanstaltninger og tilhørende kontrakter, der påvirker foranstaltningerne

2.1.1 Suspension af insolvenssager

2.1.1.1 Suspension af pligt til at begære insolvensbehandling (skyldnere)

-

2.1.1.2 Beskyttelse af skyldnere mod kreditorers begæring af insolvensbehandling

Foranstaltninger i forbindelse med virksomheder:

  • likvidationsprocedurer kan kun indledes, hvis der er gået 75 dage efter den betalingsfrist, der er fastsat i betalingsmeddelelsen
  • likvidationsprocedurer må kun indledes for krav på mere end 400 000 HUF
  • ved efterprøvelse af lovlighed kan selskabsregistreringsretten ikke erklære et selskab opløst
  • sager om erklæring af selskaber for opløst, som er indledt som følge af annullering af momsnummeret, suspenderes indtil den 30. juni 2021
  • sager om tvungen sletning suspenderes som hovedregel indtil den 30. juni 2021 og kan ikke indledes som følge af manglende indledning af konkursprocedure.

2.1.2 Suspension af procedurer for inddrivelse af fordringer og af kontraktopsigelser

2.1.2.1 Generelle/specifikke moratorier for inddrivelse af fordringer /visse former for inddrivelse af fordringer

Der indføres et lovbestemt betalingsmoratorium for skyldnere, der har indgået kontrakter om kredit, lån og finansiel leasing, indtil den 31. december 2020.

I henhold til lov CVII. af 2020 forlænges fristen til den 30. juni 2021 for skyldnere i bestemte sociale grupper (arbejdsløse, tidligere deltagere i offentlige beskæftigelsesordninger, forældre med børn, pensionister og personer omfattet af en personlig insolvensprocedure).

Det betyder, at skyldnere i henhold til gældende kontrakter, såfremt underskrift og udbetaling har fundet sted inden den 19. marts 2020, bevilges et moratorium for tilbagebetaling af kapital, renter og gebyrer.

Moratoriet gælder indtil årets udgang.

Fristen for tilbagebetaling forlænges med varigheden af moratoriet, og selve kontrakten forlænges, hvis den normalt ville være udløbet i løbet af moratoriet. Garantierne forlænges også med samme frist (ni måneder).

Moratoriet for tilbagebetaling af gæld finder kun anvendelse på kreditfaciliteter, der ydes af indenlandske finansselskaber, hvilket betyder, at kredit ydet af internationale finansieringsinstitutter ikke er omfattet af denne foranstaltning.

Moratoriet for tilbagebetaling gælder også for lån til ansatte. Moratoriet for tilbagebetaling gælder også for skyldnere i sager om personlig insolvens (indenretslige og udenretslige procedurer) og for tilbagebetalingsordninger baseret på udenretslig bilæggelse, forlig ved domstolene eller en retsafgørelse.

Renter og gebyrer, der ikke er betalt under moratoriet, kapitaliseres ikke. De skal tilbagebetales senere, efter moratoriet, på samme vilkår, således at byrden ikke øges på grund af moratoriet. Tilbagebetalingsperioden forlænges tilsvarende.

2.1.2.2 Suspension af kontraktopsigelser (generelle/specifikke kontrakter)

Suspension af adgangen til at opsige en kontrakt indtil den 30. juni 2021 i tilfælde af manglende betaling (for låne-, kredit- og finansielle leasingaftaler, som bevilges i forbindelse med kreditors virksomhed) – særlig forpligtelse til at forsøge at genforhandle kontrakten (lov CVII af 2020, træder i kraft den 1. januar 2021).

2.2 Suspension af civile sager, herunder sager, der behandles af skifteretten

Der skal sikres adgang til domstolsprøvelse og kontinuitet i verserende retssager. Derfor er arbejdet ikke sat i bero ved Ungarns domstole. Der er blevet indført særlige procedureregler, som giver domstolene mulighed for at udøve deres aktiviteter, f.eks. i tilfælde af epidemiologiske foranstaltninger. Alle domstole udøver deres virke.

I nødretsperioden gælder som hovedregel, at man kun skal undlade at gennemføre de procedurer, som skal gennemføres et sted, der er underlagt en epidemiologisk foranstaltning.

2.3 Andre insolvensforanstaltninger (vedrørende anfægtelsessøgsmål, rekonstruktionsplaner, uformelle aftaler og i givet fald andet)

-

2.4 Relaterede, ikke insolvensrelaterede foranstaltninger (betalingshenstand, banklån, social sikring, sygeforsikring, erhvervstilskud)

-

Sidste opdatering: 15/01/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.