Konsekvenserne af covid-19 for civil- og insolvensretlige anliggender

Irland
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Covid-19's indvirkning på civile retssager

1.1 Frister i civile retssager

Ingen specifik lovgivning om frister. Sager, hvor den lovbestemte frist udløber inden karantæneperiodens afslutning, anses for at være væsentlige (se anden kolonne).

1.2 Retslig organisation og retsvæsen

Justitskontorerne vil forblive åbne og tager imod hastende dokumenter. Der opstilles postkasser, hvor man kan aflevere dokumenter, hvilket mindsker behovet for kontakt med personalet ved skranken. Justitskontorerne kan fortsat kontaktes pr. e-mail eller pr. brev.

Civile sager kan udsættes, hvis der er givet samtykke hertil via e-mail. Kun presserende sager vil gå videre i de kommende uger.

Sager vedrørende hastespørgsmål inden for familieret er tilladt, herunder beskyttelsesordrer, foreløbige forholdsregler, påbud om spærring og forlængelse af påbud.

Der kan også indgives ansøgninger om væsentlige aktiviteter som f.eks. hastende sager om værgemål eller hastende domstolsprøvelse.

Der gøres brug af videoforbindelse fra fængsler for alle varetægtsfængslede i henhold til kendelse afsagt af præsidenten for High Court.

Der gennemføres for øjeblikket pilotforsøg med henblik på at muliggøre retsmøder som telemøder og videomøder med parternes samtykke.

1.3 EU's retlige samarbejde

Personalet i justits- og ligestillingsministeriet og centralmyndighederne arbejder for det meste hjemmefra. Henvendelse pr. e-mail foretrækkes.

2 Insolvensrelaterede foranstaltninger, som medlemsstaterne har truffet eller påtænker at træffe efter pandemiens udbrud

2.1 Materielle insolvensforanstaltninger og tilhørende kontrakter, der påvirker foranstaltningerne

2.1.1 Suspension af insolvenssager

2.1.1.1 Suspension af pligt til at begære insolvensbehandling (skyldnere)

-

2.1.1.2 Beskyttelse af skyldnere mod kreditorers begæring af insolvensbehandling

Ved Companies (Miscellaneous Provisions) (Covid-19) Act 2020 foretages midlertidige ændringer af Companies Act 2014 og Industrial and Provident Societies Acts 1893 – 2014 med henblik på at løse problemer, der opstår som resultat af covid-19.

Specifikt i forbindelse med "examinership" (forebyggende rekonstruktion), træffes foranstaltninger med hensyn til virksomheders solvens ved at forlænge perioden for "examinership" fra 100 til 150 dage og hæve tærsklen, hvorved en virksomhed anses for ikke at kunne betale sin gælde fra 10 000 EUR for en enkelt kreditor og 20 000 EUR alt i alt til 50 000 EUR for hver.

Foranstaltninger i henhold til loven udløber den 31. december 2020, men det overvejes i øjeblikket at forlænge disse bestemmelser.

2.1.2 Suspension af procedurer for inddrivelse af fordringer og af kontraktopsigelser

2.1.2.1 Generelle/specifikke moratorier for inddrivelse af fordringer /visse former for inddrivelse af fordringer

-

2.1.2.2 Suspension af kontraktopsigelser (generelle/specifikke kontrakter)

-

2.2 Suspension af civile sager, herunder sager, der behandles af skifteretten

Der er vedtaget foranstaltninger til sikring af, at insolvenssystemet kan fungere problemfrit, herunder en lempelse af visse domstolsregler og henstand for visse betalinger, hvor det er relevant.

Yderligere oplysninger findes på https://www.courts.ie/covid-19-notices.

2.3 Andre insolvensforanstaltninger (vedrørende anfægtelsessøgsmål, rekonstruktionsplaner, uformelle aftaler og i givet fald andet)

Banker og andre långivere end banker meddelte, at de koordinerede fleksible henstandsforanstaltninger i marts for at hjælpe kunder, hvis indkomst har været påvirket af covid-19. Dette omfattede indstilling af betalinger af realkreditlån og andre lån i foreløbig tre måneder (senere forlænget til seks måneder), når der var indgivet ansøgning inden den 30. september 2020.

I løbet af oktober udløb størstedelen af disse indstillinger af betalinger.

Siden den 1. oktober har henstanden været baseret på en individuel vurdering eller fra sag til sag fra långivernes side af låntagernes økonomiske situation. Låntagere har fået yderligere finansiel støtte/henstand eller skal udfylde en formular til finansieringsoversigt for at fastlægge den mest hensigtsmæssige type henstand for dem. Det kan f.eks. være kortsigtede foranstaltninger, såsom yderligere betalingshenstand, eller langsigtede foranstaltninger.

2.4 Relaterede, ikke insolvensrelaterede foranstaltninger (betalingshenstand, banklån, social sikring, sygeforsikring, erhvervstilskud)

Der er finansiel støtte, uddannelse og vejledning til rådighed for at hjælpe virksomheder med at afbøde virkningerne af covid-19 og sikre tilbagevenden til arbejdet.

Løntilskudsordningen ydes i form af et fast beløb til støtte for arbejdsgivere i den private sektor, der oplever betydelige økonomiske vanskeligheder. Løntilskudsordningen har erstattet den midlertidige løntilskudsordning og løber frem til den 31. marts 2021.

Der er udformet en "COVID Restrictions Support Scheme" med henblik på at yde målrettet, regelmæssig og midlertidig sektorspecifik støtte til virksomheder, der er tvunget til at holde lukket eller reducere deres aktiviteter betydeligt som følge af de restriktioner, de er pålagt, som konsekvens af covid-19.

Lånegarantiordningen under covid-19 fremmer långivningen på op til 2 mia. EUR til støtteberettigede virksomheder. Lån under denne ordning ligger på mellem 10 000-1 mio. EUR, med en løbetid på op til fem et halvt år.

Erhvervslån under covid-19 på op til 25 000 EUR kan optages gennem Microfinance Ireland afdrags- og rentefrit i de første seks måneder og tilsvarende seks måneders rentefrit under særlige vilkår og betingelser

Læs mere om de forskellige støtteordninger for virksomheder på https://dbei.gov.ie/en/What-We-Do/Supports-for-SMEs/COVID-19-supports/

Der er indført en "Debt Warehousing Scheme" i forbindelse med visse skatter. Ordningen giver mulighed for rentefrit at "parkere" virksomheders gæld i forbindelse med moms og kildeskat (arbejdsgiver) i løbet af perioden med handelshindringer som følge af covid-19 i 12 måneder efter genoptagelse af handelen. Når de 12 rentefri måneder er gået kan hele gælden tilbagebetales rentefrit eller tilbagebetales i rater til en væsentlig reduceret rente på 3% om året. Dette skal sammenlignes med normalsatsen på 10 % om året, som ellers opkræves for sådan gæld.

Sidste opdatering: 12/04/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.