Konsekvenserne af covid-19 for civil- og insolvensretlige anliggender

Italien
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Covid-19's indvirkning på civile retssager

1.1 Frister i civile retssager

Fristerne for gennemførelse af retsmøder i civile retssager blev i første omgang suspenderet for perioden den 9. marts til den 22. marts (derefter forlænget til 15. april).

Lovdekret nr. 23 af 8. april 2020 forlængede udsættelsen af retsmøderne og suspenderingen af procesfristerne indtil den 11. maj 2020.

Hvis en frist normalt skulle begynde i suspensionsperioden, udsættes starttidspunktet indtil udløbet af sidstnævnte periode.

Undtagelser: adoption af børn, uledsagede mindreårige, familiepleje, sager vedrørende beskyttelse af mindreårige og sager om underholdspligt, hvor beskyttelsen af grundlæggende behov kan bringes i fare nødvendige behandlinger inden for sundhedssektoren, aborter, foreløbig eksigibilitet, valghandlinger og alle anliggender, der medfører risiko for alvorlig skade for parterne.

1.2 Retslig organisation og retsvæsen

De fleste civile retsmøder, der efter planen skulle afholdes mellem datoen efter dekretets ikrafttræden (9. marts 2020) og den 22. marts (derefter den 15. april og endelig den 11. maj), vil ikke finde sted på grund af en obligatorisk udsættelse.

Alle retsmøder, der var planlagt til afholdelse i kriseperioden, vil blive udsat (undtagen i hastetilfælde).

De lokale domstole kan træffe deres egne organisatoriske foranstaltninger (begrænset adgang til bygninger, lukkede kontorer o.l.).

Navnlig for ikke-suspenderede aktiviteter (sager, der i hvert enkelt tilfælde eller ifølge loven anses for at have højeste prioritet) kan civile retsmøder, der kræver, at kun advokaterne eller parterne er til stede, gennemføres ved hjælp af fjernopkobling under forudsætning af overholdelse af den kontradiktoriske proces og parternes reelle deltagelse. Med henblik herpå er det nødvendigt med en afgørelse truffet af lederne af justitskontorerne efter høring af advokatsamfundet.

For perioden mellem den 11. maj og den 31. juli 2020 forventes lederne af justitskontorerne at træffe en række organisatoriske foranstaltninger for at undgå tætte forsamlinger og kontakt mellem personer inden for hvert kontor.

Disse foranstaltninger kan omfatte:

  • gennemførelse ved hjælp af fjernopkobling af civile retsmøder, der kun kræver tilstedeværelse af advokater, parterne eller hjælpedommere, under forudsætning af at kontradiktionsprincippet overholdes, og at parterne reelt deltager, og under forudsætning af at dommeren er fysisk til stede på justitskontoret
  • udsættelse af retsmøder til efter den 31. juli 2020
  • afholdelse af civile retsmøder, der kun kræver deltagelse af sagsøgte, ved en skriftlig procedure.

1.3 EU's retlige samarbejde

En betydelig del af justitsministeriets medarbejdere arbejder hjemmefra.

Det civilretlige samarbejde vil blive påvirket i en endnu ukendt periode. Elektronisk formidling af anmodninger om retligt samarbejde (herunder anmodning om oplysninger om udenlandsk ret i henhold til London 1968-konventionen). Behandlingen af dokumenter, der sendes i papirudgave, kan blive forsinket betydeligt.

Alle meddelelser skal sendes til ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it

2 Insolvensrelaterede foranstaltninger, som medlemsstaterne har truffet eller påtænker at træffe efter pandemiens udbrud

2.1 Materielle insolvensforanstaltninger og tilhørende kontrakter, der påvirker foranstaltningerne

2.1.1 Suspension af insolvenssager

2.1.1.1 Suspension af pligt til at begære insolvensbehandling (skyldnere)

Konkurs- og generelt insolvensbehandling er også omfattet af de almindelige bestemmelser om udsættelse, uden at dette berører muligheden for fra sag til sag at afgøre, hvad der ikke kan udskydes for at opfylde kravene til beskyttelse af parterne.

Der er ved artikel 10 i lovdekret nr. 23 af 8. april 2020 vedtaget specifikke insolvensforanstaltninger:

  • Alle begæringer om insolvensbehandling, der er indgivet i perioden mellem den 9. marts og den 30. juni 2020 kan ikke antages til realitetsbehandling, medmindre de er indgivet af den offentlige anklager, hvis der anmodes om retsbevarende eller foreløbige forholdsregler med henblik på at beskytte aktiverne eller virksomheden, af iværksætteren selv, når insolvensen ikke er en konsekvens af covid-19-epidemien, og af alle andre i henhold til de enkelte bestemmelser i ordningen med kreditorbehandling (artikel 162, andet afsnit, artikel 173, andet og tredje afsnit, og artikel 180, syvende afsnit, i den italienske konkurslov).
  • Når erklæringen om, at sagen ikke kan antages til behandling, efterfølges af en konkursbegæring, medregnes den periode, hvor sagen ikke kan antages, ikke i de frister, der er fastsat i konkurslovens artikel 10 og 69a, som vedrører henholdsvis den årlige periode, inden for hvilken der skal afgives erklæring om, at en virksomhed, der er slettet af virksomhedsregistret, er gået konkurs, og fristen for fortabelsessager.
2.1.1.2 Beskyttelse af skyldnere mod kreditorers begæring af insolvensbehandling

Se søjle til venstre, 1.1.A.

2.1.2 Suspension af procedurer for inddrivelse af fordringer og af kontraktopsigelser

2.1.2.1 Generelle/specifikke moratorier for inddrivelse af fordringer /visse former for inddrivelse af fordringer

Frister for gennemførelse af enhver handling i forbindelse med civile og strafferetlige sager, herunder tvangsfuldbyrdelse af civilretlige afgørelser, blev i første omgang suspenderet fra den 9. marts til den 15. april og derefter til den 11. maj 2020.

I denne periode udsættes retsmøder i civile sager og dermed også i sager vedrørende fuldbyrdelsesprocedurer automatisk til en dato, der ligger efter den 11. maj 2020, og indtil denne dato suspenderes også udløbet af fristerne for gennemførelse af enhver form for civil retssag.

Med hensyn til fuldbyrdelse skal det bemærkes, at anmodningen om udsættelse af tvangsfuldbyrdelsen eller fuldbyrdelsen af en appelleret dom (artikel 283 i den italienske retsplejelov) og anmodningen om udsættelse af fuldbyrdelsen af en retsafgørelse, der har været genstand for en kassationsappel (artikel 373 i den italienske retsplejelov), samt sager, hvor en forsinkelse af behandlingen kan påføre parterne alvorlig skade, kan behandles i kriseperioden. I sidstnævnte tilfælde afgiver lederen for justitskontoret eller dennes stedfortræder en erklæring om sagens hastende karakter, og i sager der allerede er indledt, træffes beslutningen ved kendelse fra dommeren eller retsformanden. For at få de negative virkninger af den epidemiologiske situation som følge af covid-19 under kontrol er alle fuldbyrdelsesprocedurer i hele det nationale område suspenderet indtil den 31. december 2020 i forbindelse med fast ejendom, som vedrører skyldners faste bopæl.

Indtil den 31. december 2020 suspenderes tillige fuldbyrdelsesprocedurerne i forbindelse med lån ydet til ofre for kriminel ågervirksomhed.

2.1.2.2 Suspension af kontraktopsigelser (generelle/specifikke kontrakter)

I henhold til den almindelige bestemmelse i artikel 3, stk. 6a, i lov nr. 6 af 2020 vurderes overholdelse af karantæneforanstaltningerne altid med henblik på at udelukke skyldners ansvar, også med hensyn til anvendelse af enhver form for fortabelse eller straf i forbindelse med forsinkede eller udeblevne afdrag.

Ved tvister i forbindelse med kontraktlige forpligtelser, hvor overholdelse af karantæneforanstaltningerne, eller i alle tilfælde af foranstaltninger vedtaget i den epidemiologiske situation som følge af covid-19, vurderes i henhold til stk. 6a, er mæglingsproceduren en betingelse for antagelse af anmodninger til realitetsbehandling, der forelægges retten.

I forbindelse med bestemte kontrakter fastlægger artikel 56, stk. 2, litra b) og c), i lovdekret nr. 18 af 2020 en forlængelse uden formaliteter af løbetiden for lån uden faste afdrag indtil den 30. september 2020, og suspension af betaling af afdrag på lån eller leasingydelser indtil den 30. september 2020 samt udskydelse af betaling af afdrag eller lejebetalinger omfattet af suspension.

For året 2020 suspenderes afbetalinger på realkreditlån ydet til ofre for kriminel ågervirksomhed

2.2 Suspension af civile sager, herunder sager, der behandles af skifteretten

Alle sager (herunder insolvensbehandling) er som udgangspunkt udskudt ex officio til den 15. april eller til den 30. juni, hvis dette er besluttet af kontorcheferne, bortset fra enkeltstående sager, som retten har erklæret for hastesager, eller sager, der efter rettens opfattelse har topprioritet.

Procesfrister (herunder for fuldbyrdelsesprocedurer) er i første omgang blevet suspenderet fra den 9. marts til den 15. april og derefter til den 11. maj.

I tilfælde af ikke-suspenderede aktiviteter kan civile retsmøder, der kun kræver tilstedeværelse af advokater eller parterne, afholdes ved hjælp af fjernopkobling, under forudsætning af overholdelse af kontradiktionsprincippet og parternes reelle deltagelse.

I perioden mellem den 11. maj og den 30. juni 2020 forventes lederne af justitskontorerne at træffe en række organisatoriske foranstaltninger for at undgå møder med for mange deltagere og kontakt mellem personer i kontorområder.

Disse foranstaltninger kan omfatte:

  • gennemførelse af civile retsmøder ved hjælp af fjernopkobling, der kun kræver tilstedeværelse af advokater eller parterne, under forudsætning af at kontradiktionsprincippet overholdes, og at parterne reelt deltager
  • udsættelse af retsmøder til efter den 30. juni 2020
  • afholdelse af civile retsmøder, der kun kræver deltagelse af sagsøgte, ved en skriftlig procedure.

I henhold til artikel 221 i lovdekret nr. 34 fra 2020 (Decreto Rilancio) kan retten bestemme, at civile retsmøder, som ikke kræver fremmøde af andre end parternes advokater, erstattes af indgivelse af sagsakter elektronisk, som kun indeholder eksempler og konklusioner. Deltagelse i civile retsmøder af en eller flere parter eller af en eller flere advokater kan også forekomme, på den berørte parts anmodning, via videokonference. Disse bestemmelse er blevet forlænget til den 31. december 2020.

2.3 Andre insolvensforanstaltninger (vedrørende anfægtelsessøgsmål, rekonstruktionsplaner, uformelle aftaler og i givet fald andet)

I den periode, hvor insolvensbegæringer ikke kan antages til behandling, begynder fristerne for tilbagekaldelse ikke at løbe.

I henhold til artikel 9 i lovdekret nr. 23 fra 2020 forlænges fristerne for gennemførelse af tidligere aftaler og godkendte rekonstruktionsaftaler, der udløber efter den 23. februar 2020.

I den nuværende procedure for godkendelse af akkordaftaler har skyldner, indtil retsmødet om godkendelsen, ret til at anmode om en frist, der ikke må overstige 90 dage, for forelæggelse af en ny plan og et nyt forslag eller en ny rekonstruktionsaftale.

Artikel 9 bestemmer også, at skyldner kan anmode om nye tidsfrister eller yderligere forlængelser af frister, der allerede er indrømmet.

2.4 Relaterede, ikke insolvensrelaterede foranstaltninger (betalingshenstand, banklån, social sikring, sygeforsikring, erhvervstilskud)

Lovdekret nr. 18 af 2020 indeholder en række foranstaltninger, der specifikt sigter mod at støtte likviditeten gennem banksystemet (afsnit III) og støtte likviditeten hos husholdninger og virksomheder (afsnit IV).

Blandt førstnævnte er det værd at nævne de finansielle støtteforanstaltninger til mikrovirksomheder samt små og mellemstore virksomheder, der er omhandlet i artikel 56, herunder forbuddet mod at tilbagekalde de beløb, der ydes i forbindelse med kreditfaciliteter, som er genstand for tilbagekaldelse, og for lån ydet mod forskud på lån forlængelse indtil den 31. januar 2020 uden formaliteter af kontrakter om lån uden fast afdrag med kontraktmæssig løbetid inden den 31. januar 2020 suspension indtil den 31. januar 2020 af betaling af afdrag på lån og andre lån med afdrag eller lejeaftaler samt udskydelse af tilbagebetalingsplanen for afdrag eller afdrag omfattet af suspension.

Med hensyn til sidstnævnte skal nævnes eftergivelse af betalinger til det offentlige, herunder bidrag til social sikring og velfærd samt præmier til lovpligtig forsikring, suspension af betaling af kildeskat, bidrag til social sikring og velfærd samt præmier til lovpligtig forsikring og skatte- og bidragsforpligtelser og -betalinger.

Artikel 11 i lovdekret nr. 23 af 2020 bestemmer, at udløbsdatoen for obligationer, der falder inden for perioden fra den 9. marts til den 30. april 2020, senere forlænget til den 31. august 2020, suspenderes.

Sidste opdatering: 21/10/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.