Konsekvenserne af covid-19 for civil- og insolvensretlige anliggender

Letland
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Covid-19's indvirkning på civile retssager

1.1 Frister i civile retssager

Skriftlig civilretlig procedure, hvis den ikke krænker parternes rettigheder, og hvis retten finder det muligt. I stedet for at udsætte retsmøder er Letland gået over til en skriftlig procedure, medmindre det er absolut nødvendigt at afholde et egentligt retsmøde, eller der er stor risiko for alvorlig krænkelse af rettigheder.

Processuelle frister (f.eks. forældelse) suspenderes mellem den 12. marts og den 1. juli.

Fuldbyrdelsesprocedurer: Den maksimale frist for frivillig opfyldelse af forpligtelser i henhold til en dom om returnering af varer, inddrivelse af gæld, udsættelser fra bygninger forlænges fra 10 dage til 60 dage, bortset fra de tilfælde, hvor dommen skal fuldbyrdes omgående.

Kommercielt pant. Fristen for at træffe afgørelse om opfyldelse af et kommercielt pant forlænges fra 30 dage til 60 dage.

1.2 Retslig organisation og retsvæsen

Letland har udstedt retningslinjer for tilrettelæggelsen af arbejdet ved distrikts- og appeldomstolene i den nuværende krisesituation. Det anbefales i disse retningslinjer, at retsmøder i hastesager gennemføres som en videokonference, hvor det er muligt.

Hvis der afholdes et fysisk retsmøde, skal deltagerne overholde den nødvendige afstand under retsmødet, og der skal træffes andre forholdsregler (lokalerne skal udluftes osv.).

Fra den 12. maj 2020 kan domstolene genoptage retsmøder med fysisk fremmøde under hensyntagen til de krav, der er fastlagt af regeringen vedrørende indendørs forsamlinger ved retsmøder.

1.3 EU's retlige samarbejde

I tilfælde af en nødsituation modtages alle anmodninger og vedlagte dokumenter elektronisk (pr. e-mail), idet troværdighedsforholdet opretholdes. Anmodninger om gensidig retshjælp scannes, konverteres til PDF-format og sendes til udlandet fra justitsministeriets officielle e-mailadresse. Det samme accepteres fra andre lande.

Det retlige samarbejde sikres fortsat, herunder udførelse af anmodning om forkyndelse af dokumenter og retsmøder afholdt som videokonference.

2 Insolvensrelaterede foranstaltninger, som medlemsstaterne har truffet eller påtænker at træffe efter pandemiens udbrud

2.1 Materielle insolvensforanstaltninger og tilhørende kontrakter, der påvirker foranstaltningerne

2.1.1 Suspension af insolvenssager

2.1.1.1 Suspension af pligt til at begære insolvensbehandling (skyldnere)

-

2.1.1.2 Beskyttelse af skyldnere mod kreditorers begæring af insolvensbehandling

Kreditorer kan indtil den 1. marts 2021 ikke indgive begæring om insolvensbehandling af en juridisk person, bortset fra sager, der vedrører skyldners manglende gennemførelse af sine retsbeskyttelsesprocedurer (rekonstruktion).

Indtil den 30. juni 2021 er skyldner ikke forpligtet til at indgive begæring af insolvensbehandling af en juridisk person, medmindre 1) insolvens er blevet fastslået ved indledning af eller i forbindelse med likvidation, 2) skyldner er ude af stand til at overholde planen for retsbeskyttelsesprocedurer, eller 3) skyldner ikke har betalt fuldt vederlag til medarbejderen, erstatning for skader som følge af en arbejdsulykke eller erhvervsbetinget sygdom eller ikke har betalt obligatoriske socialsikringsbidrag senest to måneder efter fristen for lønbetalingen.

2.1.2 Suspension af procedurer for inddrivelse af fordringer og af kontraktopsigelser

2.1.2.1 Generelle/specifikke moratorier for inddrivelse af fordringer /visse former for inddrivelse af fordringer

Moratoriet for inddrivelse af gæld finder ikke anvendelse på forvaltningsafgørelser, som allerede kan fuldbyrdes med obligatorisk virkning fra det tidspunkt, hvor de træder i kraft, uden at afvente udløbet af fristen for indsigelser. Hvis der i en fuldbyrdelsessag udstedes en betalingsordre om udbetaling af midler til skyldneren, og det konstateres, at skyldner er smittet med covid-19, eller skyldner har været underlagt karantæne, kan fogeden, efter en anmodning fra skyldneren, annullere ordren udstedt til kreditinstituttet eller anden betalingstjenesteudbyder vedrørende betaling af midlerne. Når der er udstedt en lægeattest til skyldneren, skal fogeden i sådanne tilfælde fortsætte med at overføre tilbagebetalingen til skyldnerens likvide midler til kreditinstituttet eller anden betalingstjenesteudbyder ved at udstede og fremsende en ny betalingsordre til kreditinstituttet eller anden betalingstjenesteudbyder, hvis det vurderes på baggrund af omstændighederne i den specifikke fuldbyrdelsessag.

I fuldbyrdelsessager vedrørende adkomst til fast ejendom og i sager vedrørende udsættelse af personer og ejendele fra lejemål, som anført i udsættelsesmeddelelsen, jf. de civile retsplejeregler, til skyldneren vedrørende forpligtelsen til at fuldbyrde en retsafgørelse og forlade ejendommen, fastsætter fogeden en frist på mindst 30 dage. Hvis ejendommen ikke, inden den af fogeden fastsatte frist, forlades, eller skyldneren ikke er mødt til den tid, der er angivet i meddelelsen, fastsætter fogeden en frist, som tidligst er på tredivtedagen efter, at meddelelsen er fremsendt af fogeden.

2.1.2.2 Suspension af kontraktopsigelser (generelle/specifikke kontrakter)

-

2.2 Suspension af civile sager, herunder sager, der behandles af skifteretten

I stedet for at udsætte retsmøder er Letland gået over til en skriftlig procedure, medmindre det er absolut nødvendigt at afholde et egentligt retsmøde. Retten træffer afgørelse om tilrettelæggelse af retsmødet primært via videokonference, navnlig når en juridisk person deltager, samt sager, der føres af en advokat.

Så længe der er fare for sikkerheden i forhold til epidemien og i forbindelse med spredningen af covid-19-smitte, kan man i nødretsperioden elektronisk indgive begæringer om retsbeskyttelse, insolvensbehandling af en juridisk person og insolvensbehandling af en fysisk person.

2.3 Andre insolvensforanstaltninger (vedrørende anfægtelsessøgsmål, rekonstruktionsplaner, uformelle aftaler og i givet fald andet)

Indtil den 30. juni 2021 kan gennemførelsen af en plan for tilbagebetaling af gæld (en del af insolvensbehandlingen af en fysisk person) suspenderes. Planernes gennemførelsesperiode forlænges med suspensionsperioden.

Der kan afholdes fjernmøder for kreditorudvalg (gælder stadig, men er indført i konkursloven som en permanent bestemmelse).

Indtil den 30. juni 2021 kan der fastsættes en frist for gennemførelse af planer for foranstaltninger i forbindelse med retsbeskyttelsesprocedurer på op til fire år (for nye planer og planer, der endnu ikke er blevet forlænget), hvis flertallet af kreditorer som anført i konkursloven tilslutter sig dette. Indtil den 30. juni 2021 kan planer for foranstaltninger i forbindelse med retsbeskyttelsesprocedurer, som allerede er forlænget en gang, eller hvor der foreløbig er fastsat en frist på fire år, forlænges med yderligere et år, hvis flertallet af kreditorer som anført i konkursloven tilslutter sig dette.

Der vil også blive taget hensyn til begrænsninger af kreditorernes adgang til at begære insolvensbehandling i beslutningen om at fyldestgøre arbejdstagerkrav, som er garanteret af staten.

2.4 Relaterede, ikke insolvensrelaterede foranstaltninger (betalingshenstand, banklån, social sikring, sygeforsikring, erhvervstilskud)

Skatteydere for hvem udskydelse af fristen for betaling af skatter har fundet sted som følge af spredningen af covid-19, har ret til at anmode skattevæsenet om udskydelse af skat (i op til tre år) senest den 30. juni 2021. I dette tilfælde beregnes ikke morarenter.

De lokale myndigheder har ret til at fastsætte andre frister for betaling af ejendomsskatter i 2020 og 2021 end de frister, som er fastsat i lov om ejendomsskatter, og udsætte dem til et senere tidspunkt inden for det respektive skatteår. De lokale myndigheder opkræver ikke morarenter i dette tilfælde.

Ordning vedrørende mindskelse af administrative og økonomiske byrder for virksomheder som følge af langsommelig behandling af momsrefusion for at øge virksomhedernes disponible driftskapital.

Forlængelse af fristen for betaling af ejendomsskatter (til rådighed i 2020, 2021)

Der er flere hjælpeordninger til rådighed for virksomheder, der er berørt af covid-19-krisen, og deres medarbejdere for at sikre genopretning og vækst:

 1. Tilskud til skatteydere for inaktive perioder, så de kan genoptage deres aktiviteter i forbindelse med covid-19-krisen (til rådighed indtil den 30. juni 2021)
 2. Tilskud til skatteydere, så de kan genoptage deres aktiviteter i forbindelse med covid-19-krisen (til rådighed indtil den 30. juni 2021)
 3. Tilskud til virksomheder, der er berørt af covid-19-krisen, for at sikre tilførsel af driftskapital (til rådighed indtil den 30. juni 2021)
 4. Garantier for store virksomheder, der er berørt af spredningen af covid-19 (til rådighed indtil den 30. juni 2021)
 5. Lån og rentegodtgørelser forbundet dermed til virksomheder for at fremme konkurrenceevnen.
 6. Ordning med mikrolån og iværksætterlån ydes med henblik på tilførsel af kapital og investeringer til små og mellemstore virksomheder (til rådighed indtil den 31. december 2023)
 7. Der stilles garantier for rejsearrangører (til rådighed indtil den 31. december 2023)
 8. Garantier for betalingsfrihed (til rådighed indtil den 30. juni 2021)
 9. Driftskapitallån (til rådighed indtil den 30. juni 2021)
 10. Eksportkreditgarantier (til rådighed indtil den 30. juni 2021)
 11. Kapitalfond for store virksomheder (til rådighed indtil den 30. juni 2021)
 12. Støtteordning til fremme af beskæftigelse i eksportvirksomheder, der er berørt af covid-19-krisen (til rådighed indtil den 31. november 2020)
 13. Støtteordning til fremme af beskæftigelse i virksomheder i turistsektoren, der er berørt af covid-19-krisen
 14. Støtte til dækning af driftsomkostninger for hoteller (til rådighed indtil den 18. december 2020)
 15. Tilskud i forbindelse med nedetid som følge af udbredelsen af covid-19 og statslige restriktioner (til rådighed indtil den 30. juni 2020)
 16. Ordning til fremme af den internationale konkurrenceevne og eksporten (til rådighed indtil den 31. december 2023)
 17. Uddannelse til forbedring af medarbejdernes kvalifikationer (til rådighed indtil den 31. december 2023).
Sidste opdatering: 27/04/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.