Konsekvenserne af covid-19 for civil- og insolvensretlige anliggender

Litauen
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Covid-19's indvirkning på civile retssager

1.1 Frister i civile retssager

Litauen har ikke vedtaget officielle retsakter, der suspenderer eller forlænger procesfrister i civile sager. Fornyelse eller forlængelse af procesfrister afgøres fra sag til sag af den domstol, der behandler sagen.

Domstolsrådet har udsendt henstillinger til domstolene, hvori man indtrængende opfordrer de litauiske retter til "på en fleksibel måde at vurdere anmodninger fra private om at forny en overskredet frist for indgivelse af et procesdokument eller for at gennemføre en formel foranstaltning" under og efter karantæneperioden, hvis de omhandlede foranstaltninger blev hindret af den nødretstilstand, der blev indført i Litauen, og efterfølgende ændrede tilrettelæggelsen af arbejdet i de statslige institutioner. Den person, der anmoder om fornyelse af en overskredet frist, skal forsyne retten med de oplysninger, der dokumenterer sådanne omstændigheder, sammen med anmodningen.

1.2 Retslig organisation og retsvæsen

Domstolsrådet har rettet henstillinger til domstolenes præsidenter vedrørende tilrettelæggelsen af arbejdet ved deres respektive domstole i karantæneperioden, idet præciseringen af anbefalingerne overlades til de enkelte retspræsidenters skøn.

Civile sager, om muligt ved skriftlig procedure, afvikles normalt. I civile sager, hvor et mundtligt retsmøde er obligatorisk, og parterne har tilkendegivet, at de ønsker at deltage i retsmødet, udsættes de planlagte mundtlige retsmøder indtil videre, og parterne underrettes om eventuelle foreløbige datoer for retsmøder med deltagelse af parterne.

Mundtlige forhandlinger i retten er begrænset til civile sager, der skal behandles med det samme, såsom civile sager om rettens tilladelse til at forlænge ufrivillig hospitalsindlæggelse og/eller ufrivillig behandling, fjernelse af et barn fra et usikkert miljø, sager, der er omhandlet i den civile retsplejelov, og prioritering af afholdelse af mundtlige retsmøder som telemøder, hvis retten råder over midlerne hertil;

I hastesager følges sikkerhedsanbefalinger i forbindelse med de mundtlige forhandlinger (social afstand, desinfektion af retssalen o.l.).

Retslige processkrifter sendes elektronisk, fortrinsvis gennem retsinformationssystemet. I undtagelsestilfælde sendes dokumenter pr. e-mail til personer, der ikke har adgang til retsinformationssystemet. Procesdokumenter og anden korrespondance sendes til ikke-deltagere i retssagen (f.eks. fogeder og notarer) via det statslige e-leveringssystem eller pr. e-mail og kun undtagelsesvis pr. post. Kommunikationen/samarbejdet foregår elektronisk eller pr. telefon.

Efter suspensionen af den direkte og personlige betjening ved domstolene modtages procesdokumenter elektronisk eller med posten.

Fogeder: Efter at være gået over til at fjernarbejde den 16. marts fortsætter stævningsmænd med at yde de fleste af deres sædvanlige tjenester til kreditorer og skyldnere i karantæneperioden. Selv om den direkte kontakt er begrænset, vil stævningsmænd og deres ansatte kommunikere med sagens parter pr. telefon, e-mail, på webstedet http://www.antstoliai.lt/ eller pr. almindelig post. Den nuværende karantæne er heller ikke en hindring for indgivelse af nye tvangsfuldbyrdelsesdokumenter: Skriftlige fuldbyrdelsespålæg kan sendes til stævningsmænd pr. post, og elektroniske tvangsfuldbyrdelsesdokumenter kan sendes pr. e-mail eller via internettet ved at logge på retsinformationssystemet på http://www.antstoliai.lt/. I karantæneperioden skal stævningsmænd også afholde sig fra at annoncere auktioner.

Med hensyn til tilrettelæggelsen af notarernes arbejde er man i færd med at udarbejde et udkast til ændringer af loven om notarvirksomhed og den civile lovbog. De fastsætter, at de fleste notartjenester flyttes online og leveres på afstand. I udkastet til ændringsforslag foreslås det at give notarer ret til at udføre fjernnotarialakter og fuldbyrde dem som elektroniske notarialdokumenter. Oplysningerne vil blive overført til de fungerende statslige registre og informationssystemer. Besøg på notarkontorer er forbeholdt direkte identifikation af en person eller et testamente. Det er også hensigten at afvise en notars deltagelse i godkendelsen af visse enklere mandater og muliggøre elektronisk registrering af mandater, for hvilke der ikke er krav om notardokumenter. Fjernnotartjenester vil ikke omfatte certificering af testamenter og deponering af disse samt bekræftelse af, at en person er i live. Notarer bør heller ikke levere fjerntjenester, hvis de mener, at de vil være i stand til at sikre en bedre beskyttelse af en klients legitime interesser, når de mødes med vedkommende personligt, eller hvis de skal dokumentere en persons testamente, forklare konsekvenserne af notardokumenter eller fastslå en persons identitet.

Hvad angår tilbud om statsgaranteret retshjælp er der offentliggjort anbefalinger på webstedet for den statsgaranterede retshjælpstjeneste. Det anbefales kraftigt at undgå personlig kontakt og at tilrettelægge retshjælpen ved hjælp af værktøjer til fjernarbejde, dvs. sende alle anmodninger pr. e-mail, føre konsultationer pr. telefon, online eller benytte andre former for telekommunikation. I hastesager, hvor det er nødvendigt, at en advokat deltager i visse efterforskningsskridt forud for retssagen eller selve retssagen, skal man udvise den fornødne omhu, følge de nationale retningslinjer for forebyggelse af spredning af covid-19 (sikker afstand, hygiejne osv.), afvise deltagelse i en retssag, hvis der ikke er truffet passende beskyttelsesforanstaltninger (f.eks. hvis lokalet ikke udluftet, der ikke forefindes desinfektionsmiddel, og der opstår mistanke om sundhedstilstanden for andre i lokalet).

Det litauiske advokatsamfund har også offentliggjort lignende anbefalinger til alle praktiserende advokater i Litauen.

1.3 EU's retlige samarbejde

De fleste ansatte i de offentlige myndigheder udfører telearbejde. Der ydes stadig international retshjælp, men nogle processer kan tage længere tid.

2 Insolvensrelaterede foranstaltninger, som medlemsstaterne har truffet eller påtænker at træffe efter pandemiens udbrud

2.1 Materielle insolvensforanstaltninger og tilhørende kontrakter, der påvirker foranstaltningerne

2.1.1 Suspension af insolvenssager

2.1.1.1 Suspension af pligt til at begære insolvensbehandling (skyldnere)

Den 21. april har parlamentet vedtaget lov om covid-19-pandemiens indvirkning på insolvensbehandling af juridiske personer:

Suspension af skyldners pligt til at begære insolvensbehandling eller omstruktureringsprocedurer i tre måneder efter karantæneperiodens udløb.

Regeringen kan forlænge denne periode indtil udgangen af 2020.

2.1.1.2 Beskyttelse af skyldnere mod kreditorers begæring af insolvensbehandling

Lov om covid-19-pandemiens indvirkning på insolvensbehandling af juridiske personer omfatter:

Kreditors ret til at begære insolvensbehandling er begrænset i karantæneperioden.

2.1.2 Suspension af procedurer for inddrivelse af fordringer og af kontraktopsigelser

2.1.2.1 Generelle/specifikke moratorier for inddrivelse af fordringer /visse former for inddrivelse af fordringer

-

2.1.2.2 Suspension af kontraktopsigelser (generelle/specifikke kontrakter)

-

2.2 Suspension af civile sager, herunder sager, der behandles af skifteretten

I forbindelse med covid-19-krisen har domstolene i Litauen anvendt skriftlige procedurer, når det er muligt, til at behandle sagerne. Civile sager, om muligt ved skriftlig procedure, afvikles normalt. Det er vigtigt at bemærke, at der i henhold til lov om insolvensbehandling af juridiske personer bør lægges særlig vægt på skriftlige procedurer. Mundtlige retsmøder i insolvenssager skal, når det er nødvendigt, tilrettelægges som virtuelle retsmøder ved hjælp af moderne teknologi.

2.3 Andre insolvensforanstaltninger (vedrørende anfægtelsessøgsmål, rekonstruktionsplaner, uformelle aftaler og i givet fald andet)

Lov om covid-19-pandemiens indvirkning på insolvensbehandling af juridiske personer omfatter:

Suspenderet beregning af løbetiden, når skyldner ikke kan gennemføre den godkendte rekonstruktionsplan, og rekonstruktionen derfor kan afsluttes – i tre måneder efter karantæneperiodens udløb.

Regeringen kan forlænge denne periode indtil udgangen af 2020.

2.4 Relaterede, ikke insolvensrelaterede foranstaltninger (betalingshenstand, banklån, social sikring, sygeforsikring, erhvervstilskud)

Foranstaltninger, der anvendes af skatteforvaltningen.

  1. Henstand eller betaling af skat i rater i henhold til den aftalte tidsplan uden betaling af renter.
  2. Ophør med inddrivelse af skatterestancer i overensstemmelse med rimelighedskriteriet.
  3. Fritagelse af skatteydere for bøder og morarenter på grund af manglende rettidig overholdelse af skatteforpligtelserne.

Efter loven om realkredit og loven om forbrugerkredit har kreditudbyderen under visse omstændigheder (f.eks. hvis låntager bliver arbejdsløs eller mister mindst en tredjedel af sin indkomst) og efter anmodning fra låntagere pligt til at udsætte betalingen af afdrag, der er fritaget for renter, i en periode på højst tre måneder. Denne pligt for forbrugerkreditudbyderne blev indført ved ændringerne af forbrugerkreditloven den 19. marts 2020.

Den litauiske regering har også vedtaget en bred pakke af økonomiske foranstaltninger for virksomheder (statsstøtteordninger, forskellige godtgørelser og subsidier, skattefradrag og udskydelse af betaling af skatter og lån osv.).

Sidste opdatering: 21/10/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.