Konsekvenserne af covid-19 for civil- og insolvensretlige anliggender

Luxembourg
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Covid-19's indvirkning på civile retssager

1.1 Frister i civile retssager

Krisetilstanden, der er baseret på en storhertugelig anordning af 18. marts 2020, hvorved man indførte en række foranstaltninger i forbindelse med bekæmpelsen af covid-19, blev forlænget med tre måneder ved lov af 24. marts 2020.

Parlamentet kan ikke opløses under krisetilstanden, og det bevarer alle sine lovgivningsmæssige beføjelser og kan på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af de tre måneder vedtage en lov om at bringe krisetilstanden til ophør. De dekreter, der vedtages i løbet af denne periode, ophører retligt med at eksistere den dag, hvor krisetilstanden ophæves.

Regeringen vedtog på et møde den 25. marts 2020 en storhertugelig anordning, som blev udarbejdet af justitsministeriet, og som suspenderede frister i retlige spørgsmål og tilpassede visse andre procedureregler.

En generel bestemmelse suspenderer alle de frister, der er fastsat for sager ved almindelige domstole, forvaltningsdomstole, militære domstole og forfatningsdomstole. Teksten indeholder visse undtagelser vedrørende frihedsberøvelse, hvor der skal træffes hurtige afgørelser.

Frister i civil- og handelsretlige sager

Luxembourg har suspenderet frister i retssager og forlænget visse frister i specifikke procedurer.

Luxembourg har også fastsat visse undtagelser, navnlig for så vidt angår hastespørgsmål, hvor fristerne ikke kan suspenderes.

Klage- og indsigelsesfristerne suspenderes.

  • For så vidt angår lejeforhold er fuldbyrdelsen af udsættelsesdomme suspenderet. Bestemmelsen giver mulighed for suspension af udsættelser fra lejeboliger. Fristerne for fuldbyrdelse af udsættelser fra erhvervslejemål er også blevet suspenderet, sådan det også er tilfældet for fyldestgørelse i fast ejendom og offentlige auktioner.
  • I sager om civilstand suspenderes den frist på fem dage, inden for hvilken fødselsanmeldelse skal indgives. I forbindelse med vielsesattester fjernes muligheden for at dispensere for offentliggørelsen af enhver tidsbegrænsning.
  • Ifølge en særlig bestemmelse suspenderes frister i arvesager, der afgøres udenretsligt. Det er vigtigt at sikre borgernes rettigheder, for så vidt som afviklingen af arvesager er en meget formalistisk procedure med mange frister.
  • Der er planer om at forlænge fristerne for indgivelse og offentliggørelse af årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for selskaber med tre måneder. Dette gælder kun for regnskabsår, der er afsluttet på datoen for krisetilstandens udløb, og for hvilke fristerne for indgivelse og offentliggørelse ikke var udløbet den 18. marts 2020.

1.2 Retslig organisation og retsvæsen

Domstolsforvaltningen har truffet de nødvendige foranstaltninger i denne fase af pandemien for på den ene side at opretholde en nødbetjening og på den anden side at beskytte alle medarbejderes helbred bedst muligt.

Disse bestemmelser er i nøje overensstemmelse med forfatningen og Luxembourgs internationale forpligtelser, navnlig forpligtelserne vedrørende grundlæggende rettigheder. De anvendes i overensstemmelse med kriterierne om nødvendighed og proportionalitet.

Mange medlemsstater har indført begrænsninger i bevægelsesfriheden som led i bekæmpelsen af coronavirus. Det er også sket i Luxembourg, samtidig med at der er indført en række undtagelser fra disse begrænsninger (f.eks. for arbejdstagere i sundhedssektoren og andre vigtige sektorer i den aktuelle krise).

I henhold til en af disse undtagelser gælder det, at separerede forældre fortsat har ret til at forlade deres hjem for at udøve deres forældreansvar, navnlig i forbindelse med udøvelsen af retten til samvær med deres barn.

Domstolene i Luxembourg fungerer i nedsat tempo, men opretholder et tilstrækkeligt aktivitetsniveau til at behandle væsentlige og presserende spørgsmål. I kriseperioden behandles begæringer og begæringer, som er indgivet til kredsdomstolenes og appeldomstolens afdelinger, gennem en skriftlig procedure.

Notarerne fortsætter deres virksomhed. Der er truffet foranstaltninger med henblik på at indrømme undtagelser i visse retslige procedurer for at mindske behovet for fysisk kontakt.

Advokaterne fortsætter også deres aktiviteter og opfordres til under krisen at anvende elektroniske kommunikationsmidler, når de kommunikerer med domstolene.

For at undgå fysisk kontakt forkynder fogeder ikke dokumenter personligt for adressater, men kun på adressaternes adresse i deres postkasser.

1.3 EU's retlige samarbejde

Alle instrumenter vedrørende civil- og strafferetligt samarbejde anvendes og udsendes af centralmyndigheden, anklagemyndigheden. Arbejdstempoet er i nogen grad blevet reduceret for at gøre det muligt for folk at arbejde hjemmefra.

2 Insolvensrelaterede foranstaltninger, som medlemsstaterne har truffet eller påtænker at træffe efter pandemiens udbrud

2.1 Materielle insolvensforanstaltninger og tilhørende kontrakter, der påvirker foranstaltningerne

2.1.1 Suspension af insolvenssager

2.1.1.1 Suspension af pligt til at begære insolvensbehandling (skyldnere)

En virksomheds forpligtelse til at indgive en formel erklæring til retten om betalingsstandsning, senest en måned efter at denne er indtrådt, dvs. at indlede en konkursbehandling, er blevet suspenderet ved lov.

2.1.1.2 Beskyttelse af skyldnere mod kreditorers begæring af insolvensbehandling

Der er ikke indført noget generelt moratorium for konkursbegæringer, hvilket betyder, at en kreditor stadig har ret til at indgive konkursbegæring, og at en virksomhed stadig har ret til at erklære sig konkurs.

2.1.2 Suspension af procedurer for inddrivelse af fordringer og af kontraktopsigelser

2.1.2.1 Generelle/specifikke moratorier for inddrivelse af fordringer /visse former for inddrivelse af fordringer

-

2.1.2.2 Suspension af kontraktopsigelser (generelle/specifikke kontrakter)

-

2.2 Suspension af civile sager, herunder sager, der behandles af skifteretten

Kun hastesager vil blive behandlet af de luxembourgske skifteretter.

Luxembourg har suspenderet frister i retssager og forlænget visse frister i specifikke procedurer.

2.3 Andre insolvensforanstaltninger (vedrørende anfægtelsessøgsmål, rekonstruktionsplaner, uformelle aftaler og i givet fald andet)

Parlamentets kontrol med gennemførelsen af direktiv 2019/1023 er stillet i bero. Dog overvejer justitsministeriet i øjeblikket, om nogle af elementerne i direktivet kan være nyttige i den nuværende kontekst og kan indføres med kort varsel (f.eks. forenklet udsættelse af fuldbyrdelsesmekanismen eller bestemmelser om beskyttelse af ny finansiering).

2.4 Relaterede, ikke insolvensrelaterede foranstaltninger (betalingshenstand, banklån, social sikring, sygeforsikring, erhvervstilskud)

For så vidt angår lejeforhold er gennemførelse af udsættelser suspenderet af indlysende årsager.

Efter undtagelsestilstanden blev covid-19-foranstaltningerne genstand for yderligere revisioner for at tilpasse dem til udviklingen af sundhedskrisen.

Efter at have indført en række hasteforanstaltninger i forbindelse med bekæmpelsen af covid-19 forlængede, tilpassede eller ophævede justitsministeriet således nogle af disse foranstaltninger.

For ajourførte eller supplerende oplysninger om disse covid-19-foranstaltninger henvises til justitsministeriets særlige websted:

https://mj.gouvernement.lu/fr/dossiers/2020/Covid-19/faq-mj.html

eller

Luxembourgs statstidende:

Storhertugdømmet Luxembourgs statstidende — Legilux (public.lu)

Sidste opdatering: 13/06/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.