Konsekvenserne af covid-19 for civil- og insolvensretlige anliggender

Polen
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Covid-19's indvirkning på civile retssager

1.1 Frister i civile retssager

Den polske særlovgivning indeholder bl.a. bestemmelser om suspension af endnu ikke indledte og udsættelse af indledte:

  • orældelsesfrister for fuldbyrdelse af domme
  • rister i retssager og for retternes processkridt i retssager, herunder i forbindelse med fuldbyrdelsesprocedurer.

1.2 Retslig organisation og retsvæsen

Der er indført særlige foranstaltninger for at afbøde de negative konsekvenser af covid-19-pandemien.

Der er mulighed for at overføre sager mellem polske domstole (fra en retslig myndigheds side og i en nærmere fastsat periode i hastesager som defineret i særlovgivningen vedrørende afbødning af virkningen af covid-19-pandemien i det polske retssystem).

Kategorien hastesager defineres som følger:

1. Procedurer vedrørende mindreårige, herunder:

  • procedure for fjernelse af en mindreårig fra forældrenes myndighed eller varetægt
  • procedure vedrørende anbringelse af mindreårige udlændinge i en pasnings- og uddannelsesinstitution
  • procedurer for indsættelse af en værge med henblik på at repræsentere en mindreårig i en retssag
  • procedurer vedrørende anbringelse eller udvidelse af en ung persons ophold på en institution for unge
  • fuldbyrdelsesprocedurer, der involverer mindreårige.

2. Sager vedrørende psykisk syge og umyndiggjorte

Præsidenten for hver af de kompetente polske domstole kan beslutte, at enhver sag kan behandles som hastesag, hvis en manglende afgørelse af sagen: – kan være til fare for menneskers eller dyrs liv eller helbred

  • kan skade den offentlige interesse alvorligt
  • kan forårsage umiddelbar og uoprettelig materiel skade
  • og når det haster med at træffe afgørelse i en sådan sag i retfærdighedens interesse.

Udstationering af dommere ved andre domstole forenkles. Afgørelser herom træffes af de retslige myndigheder i overensstemmelse med princippet om dommernes uafhængighed og for et tidsrum, der er fastsat på forhånd. Sådanne procedurer vil gøre det muligt at yde støtte til de domstole, der oplever en øget sagsbyrde.

Det er også muligt at suspendere og udsætte retssager i visse tilfælde.

1.3 EU's retlige samarbejde

Ansatte i justitsministeriet, der arbejder i centralmyndigheden, arbejder hjemmefra.

Al henvendelse til det polske justitsministerium som central myndighed (herunder forkyndelse og bevisoptagelse) eller det polske EJN-kontaktpunkt skal sendes elektronisk med nødvendige bilag i form af scannede kopier.

2 Insolvensrelaterede foranstaltninger, som medlemsstaterne har truffet eller påtænker at træffe efter pandemiens udbrud

2.1 Materielle insolvensforanstaltninger og tilhørende kontrakter, der påvirker foranstaltningerne

2.1.1 Suspension af insolvenssager

2.1.1.1 Suspension af pligt til at begære insolvensbehandling (skyldnere)

Fra den 18. april 2020 suspenderes skyldners pligt til at begære insolvensbehandling (hvis covid-19 er den direkte årsag til insolvens) i hele nødretsperioden.

2.1.1.2 Beskyttelse af skyldnere mod kreditorers begæring af insolvensbehandling

-

2.1.2 Suspension af procedurer for inddrivelse af fordringer og af kontraktopsigelser

2.1.2.1 Generelle/specifikke moratorier for inddrivelse af fordringer /visse former for inddrivelse af fordringer

-

2.1.2.2 Suspension af kontraktopsigelser (generelle/specifikke kontrakter)

-

2.2 Suspension af civile sager, herunder sager, der behandles af skifteretten

Insolvenssager blev klassificeret som "hastesager" fra den 16. maj 2020 til den 5. september 2020.

Der har ikke været en generel suspension af skifteretten, selv om mange retsmøder har været aflyst.

Retsmøder afholdes online, medmindre personligt fremmøde ikke udgør en særlig fare for deltagerne.

2.3 Andre insolvensforanstaltninger (vedrørende anfægtelsessøgsmål, rekonstruktionsplaner, uformelle aftaler og i givet fald andet)

Rekonstruktionsprocedurerne i rekonstruktionsloven indeholder løsninger, der afvejer både skyldners og dennes kreditorers interesser og på den ene side tjener til at opretholde skyldners eksistens og på den anden til at fyldestgøre kreditorerne så effektivt som muligt. Derfor bør de ikke pr. definition anses for at være til skade for skyldnere.

Den 24. juni 2020 trådte en ny rekonstruktionsprocedure i kraft (forenklet rekonstruktionsprocedure). Den giver skyldnere mulighed for at indlede en rekonstruktionsprocedure uden godkendelse fra retten for at kunne træffe hurtige og effektive foranstaltninger, når der er sandsynlighed for insolvens. Indledning af denne procedure betyder generel udsættelse af inddrivelse af fordringer.

2.4 Relaterede, ikke insolvensrelaterede foranstaltninger (betalingshenstand, banklån, social sikring, sygeforsikring, erhvervstilskud)

Under det nye "krisebeskyttelsesskjold" kan der ydes statsstøtte til en iværksætter i en vanskelig økonomisk situation (risiko for insolvens), som opfylder kriterierne for en erhvervsdrivende, der er truet af insolvens (artikel 141, stk. 2, i rekonstruktionsloven), eller som er insolvent (konkurslovens artikel 11), og som også opfylder andre kriterier.

I hele nødretsperioden er udsættelse af fysiske personer fra en bolig udelukket.

Sidste opdatering: 21/10/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.