Konsekvenserne af covid-19 for civil- og insolvensretlige anliggender

Rumænien
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Covid-19's indvirkning på civile retssager

1.1 Frister i civile retssager

I henhold til det statslige nøddekret nr. 195/2020 og dekret nr. 250/2020 om forlængelse af nødretstilstanden begynder forældelsesfristerne ikke at løbe, eller de suspenderes, hvis de allerede løber, under nødretstilstanden.

Afbrydelse af frister for indgivelse af appeller.

Nødretstilstanden blev ophævet den 15. maj 2020.

1.2 Retslig organisation og retsvæsen

Den 16. marts blev der erklæret nødretstilstand med specifikke foranstaltninger vedrørende retssystemets organisation:

Den retslige aktivitet i civilretlige spørgsmål suspenderes, undtagen i hastesager, der er fastsat i henhold til afgørelse nr. 417/24.3.2020 truffet af det øverste retsråd.

Der udarbejdes fortsat afgørelser, og dokumenter fra parterne registreres.

Der tilskyndes til anvendelse af videokonference – herunder gennem en retsanmodning, og der afholdes retsmøder, som er lukket for offentligheden, når situationen tillader det.

Alle parternes dokumenter sendes elektronisk til domstolene, dog med undtagelse af de tilfælde, hvor disse personer ikke råder over sådanne hjælpemidler.

Overførsel af dokumenter mellem domstole sker elektronisk, Herunder også forkyndelse af retslige dokumenter over for parterne.

Hvis dommerpanelet ikke er fuldstændigt, er det tilladt at benytte en delegation af dommere fra en anden afdeling.

Efter den 15. maj 2020 (nødretstilstandens afslutning) genoptages proceduren i alle civilretlige sager uden videre. Inden for 10 dage efter nødretstilstandens ophævelse skal domstolene træffe de nødvendige foranstaltninger til fastlæggelse af nye datoer for retsmøder samt indkaldelse af parterne.

1.3 EU's retlige samarbejde

En del af justitsministeriets personale har ret til at arbejde hjemmefra. Det civilretlige samarbejde vil blive påvirket på ubestemt tid. For at minimere forsinkelserne opfordres der kraftigt til elektronisk fremsendelse af anmodninger om retligt samarbejde til centralmyndigheden. Dokumenter, der sendes i papirudgave, vil blive behandlet med betydelige forsinkelser.

Justitsministeriet fungerer på grundlag af artikel 3, litra c), i forordningen om forkyndelse af dokumenter og bevisoptagelse som fremsendende/modtagende instans i særlige tilfælde. Alle anmodninger (forkyndelse af dokumenter, bevisoptagelse, sager om underholdspligt, sager om bortførelse af børn osv.) behandles i øjeblikket af justitsministeriet, uden at der foretages nogen prioritering.

Følgende e-mailadresser kan benyttes: dreptinternational@just.ro, ddit@just.ro.

Ved nødretstilstandens ophævelse (15. maj 2020) skal justitsministeriet generelt i egenskab af central myndighed gennemføre alle sine aktiviteter på samme måde som under nødretstilstanden.

2 Insolvensrelaterede foranstaltninger, som medlemsstaterne har truffet eller påtænker at træffe efter pandemiens udbrud

2.1 Materielle insolvensforanstaltninger og tilhørende kontrakter, der påvirker foranstaltningerne

2.1.1 Suspension af insolvenssager

2.1.1.1 Suspension af pligt til at begære insolvensbehandling (skyldnere)

Insolvensbehandling i nødretsperioden er omfattet af de almindelige bestemmelser om suspension af enhver form for retslig aktivitet i civile sager, undtagen i ekstremt hastende tilfælde, som ikke kan udsættes. Skyldners forpligtelse til at begære insolvensbehandling suspenderes, da et generelt moratorium finder anvendelse i nødretsperioden på alle civilretlige frister, herunder i den periode på 30 dage, hvor skyldneren er forpligtet til at begære insolvensbehandling.

I løbet af nødretsperioden finder lovbestemmelserne vedrørende skyldners forpligtelse til at begære insolvensbehandling ikke anvendelse. Indtil nødretsperioden ophører, kan sagen indledes på skyldners anmodning, hvis skyldner vælger at begære insolvensbehandling.

Denne midlertidige regel finder anvendelse på skyldnere, som var eller blev insolvent i nødretsperioden. Rumænien har været erklæret i nødretstilstand siden midten af maj, efter nødretsperioden ophørte.

2.1.1.2 Beskyttelse af skyldnere mod kreditorers begæring af insolvensbehandling

En kreditor har stadig ret til at begære insolvensbehandling, men denne kan først indledes, når nødretstilstanden er ophørt.

Der kan indledes insolvensbehandling for krav på 50 000 lei (ca. 10 200 EUR), idet grænsen for både kreditorer og skyldnere blev hævet fra 40 000 lei.

Kreditorer kan begære insolvensbehandling mod skyldnere, der helt eller delvist har afbrudt deres aktivitet i nødretsperioden, eller som først giver besked efter at have gjort rimelige forsøg på at indgå en betalingsordning, som dokumenteret via kommunikation mellem parterne ad enhver vej, herunder ad elektronisk vej.

2.1.2 Suspension af procedurer for inddrivelse af fordringer og af kontraktopsigelser

2.1.2.1 Generelle/specifikke moratorier for inddrivelse af fordringer /visse former for inddrivelse af fordringer

Gæld til det offentlige (skatter og anden gæld, undtagen krav, der er fastlagt i afgørelser i straffesager), som forfalder i løbet af nødretsperioden, kan ikke fyldestgøres i denne periode og 30 dage efter dens udløb. Desuden er fuldbyrdelsesforanstaltninger for gæld til det offentlige suspenderet eller anvendes ikke efter indførelsen af nødretsperioden. Dette gælder dog ikke for krav i forbindelse med straffesager.

Fuldbyrdelsesproceduren/tvangsfuldbyrdelsen i civile sager fortsætter kun, hvis det er muligt at overholde de sundhedsmæssige retningslinjer.

Midlertidige foranstaltninger vedrørende fuldbyrdelse af skattegæld indgivet i nødretsperioden er fortsat gældende. Suspension af fuldbyrdelse af skattegæld gælder indtil den 25. december og 30 dage derefter.

2.1.2.2 Suspension af kontraktopsigelser (generelle/specifikke kontrakter)

For at sikre kontraktforhold for SMV'er, som er blevet lukket eller midlertidigt lukket (af myndighederne) i nødretsperioden (f.eks. restauranter og hoteller), er der indført en specifik forpligtelse til at forsøge at genforhandle kontrakten, før den suspenderes/bringes til ophør som følge af force majeure.

I visse tilfælde er SMV'er, som er blevet lukket eller midlertidigt lukket af myndighederne i nødretsperioden, i deres kontraktlige relationer omfattet af en formodning om force majeure. Formodningen kan afkræftes ved hjælp af ethvert bevismiddel.

2.2 Suspension af civile sager, herunder sager, der behandles af skifteretten

I nødretsperioden suspenderes procesfrister. Aktiviteter i tilknytning til verserende sager fortsætter kun i ekstremt presserende sager, som ikke kan udsættes (appeldomstolene udarbejder en liste over sådanne sager for alle domstole i deres jurisdiktion). Domstolene kan fastsætte korte frister og om muligt afholde retsmøder via videokonference.

I insolvenssager, der ikke var afsluttet den 16. marts, suspenderes rettens behandling ex officio, og kun meget hastende sager behandles (midlertidig suspension af fuldbyrdelsesforanstaltninger over for debitor, indtil der træffes afgørelse om indledning af insolvensbehandling på skyldners anmodning, samt andre foranstaltninger, der kan gennemføres uden parternes tilstedeværelse). I appelsager mod afgørelser truffet af voldgiftsretten kan visse afgørelser, der kan tvangsfuldbyrdes, suspenderes (afgørelser om indledning af insolvensbehandling mod skyldneren eller om indledning af en forenklet konkursprocedure ved domstolene kan stadig suspenderes af appeldomstolene). Kuratorers/likvidatorers aktiviteter i forbindelse med igangværende procedurer fortsættes om muligt under overholdelse af de sundhedsmæssige krav.

Med virkning fra den 15. maj 2020 er undtagelsestilstanden bragt til ophør. I alle civile sager vil procedurerne derfor blive genoptaget ex officio. I 10 dage efter undtagelsestilstandens afslutning vil domstolene træffe passende foranstaltninger for at beramme retsmøderne på ny og indkalde parterne.

Justitsministeriet vil som den centrale myndighed udføre alle aktiviteter efter de almindelige regler, ligesom ministeriet gjorde under undtagelsestilstanden.

Det hedder i lov nr. 120 af 9. juli 2020 til gennemførelse af lov nr. 304/2004 vedrørende retssystemet, artikel 111, at de retslige aktiviteter under undtagelsestilstanden kun kan fortsætte i ekstraordinære situationer af særlig hastende karakter, som er behørigt begrundet, med hensyn til beskyttelse af familieforhold og de ved dekret udstedt af Rumæniens præsident krævede foranstaltninger.

Sagerne, som vil blive pådømt af domstolene i hver kategori, vil først blive fastlagt, udtømmende, af det øverste retsråd, efter samråd med appeldomstolenes dommerkollegie, for appeldomstolene, retter og dommere og College of the High Court of Cassation and Justice. Under undtagelsestilstanden begynder procesfrister og forældelsesfrister ikke at løbe, og hvis de er begyndt at løbe, skal de suspenderes.

Regeringen vedtog for nylig et lovforslag (den 19. november 2020), som giver mulighed for at begrænse aktiviteterne ved domstolene, helt eller delvist, på baggrund af covid-19-pandemien. Selv om der er vedtaget en begrænsning, som ikke kan vare længere end 14 dage, fortsætter aktiviteterne ved domstolene i sager af hastende karakter og udsættes ved lov for de andre sager. I de kommende uger vil lovforslaget blive behandlet i parlamentet, og hvis det bliver vedtaget, vil denne foranstaltning finde anvendelse i nødretsperioden og 30 dage derefter.

2.3 Andre insolvensforanstaltninger (vedrørende anfægtelsessøgsmål, rekonstruktionsplaner, uformelle aftaler og i givet fald andet)

Med genoptagelse af aktiviteterne ved domstolene efter undtagelsestilstanden ophørte i midten af maj, blev der vedtaget foreløbige foranstaltninger gældende for verserende før-insolvens- og insolvensprocedurer – visse proceduremæssige foranstaltninger og frister blev forlænget ved lov (perioden for udarbejdelse af det forebyggende konkordat og drøftelse af det med kreditorerne blev forlænget med 60 dage og udarbejdelse af konkordatet blev forlænget med to måneder, observationsperioden og fristen for indgivelse af en rekonstruktionsplan blev forlænget med tre måneder, og den retslige rekonstruktionsperiode blev forlænget med to måneder), nye rettigheder i forbindelse med covid-19-pandemien blev reguleret (skyldnere havde en frist på tre måneder til at indgive en ændret rekonstruktionsplan, hvis genopretningsforholdene ændrede sig, som følge af covid-19-pandemien).

Skyldnere opnåede to måneders suspension af rekonstruktionsplanen, hvis deres aktivitet var komplet afbrudt som konsekvens af covid-19-pandemien.

Den maksimale varighed af rekonstruktionsplanen blev forlænget fra 3 til 4 år, med mulighed for forlængelse i yderligere et år, uden at gennemførelsen af planen kan overstige 5 år.

2.4 Relaterede, ikke insolvensrelaterede foranstaltninger (betalingshenstand, banklån, social sikring, sygeforsikring, erhvervstilskud)

Der er truffet supplerende foranstaltninger for at mindske presset på den finansielle likviditet, f.eks. muligheden for at udsætte visse betalingsforpligtelser (afdrag på lån eller skattemæssige forpligtelser), der forfalder i nødretsperioden; disse foranstaltninger forventes at afbøde nogle af pandemiens negative konsekvenser for iværksættere.

Der er også truffet andre økonomiske foranstaltninger såsom præferencelån til SMV'er, herunder lån, som hvoraf 90 % er statsgaranterede, og andre socialsikringsforanstaltninger.

Under nødretstilstanden kan SMV'er, som er lukket eller midlertidigt lukket af myndighederne, udsætte betalingen af husleje og forsyningsydelser på deres hovedsæde.

Der vil snart blive indført midlertidige særbestemmelser for generalforsamlinger for aktionærer/selskabsdeltagere under nødretstilstanden.

Fra den 30. marts 2020 kan låntagere anmode kreditorer om suspension af deres betalingsforpligtelser, i en periode på mellem 1 og 9 måneder, dog senest til den 31. december 2020 (GEO nr. 37/2020).

Sidste opdatering: 21/10/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.