Konsekvenserne af covid-19 for civil- og insolvensretlige anliggender

Slovakiet
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Covid-19's indvirkning på civile retssager

1.1 Frister i civile retssager

Procesfrister, fuldbyrdelsesprocedurer og lovbestemte rentesatser:

Den 19. januar 2021 blev lov nr. 62/2020 saml. om visse ekstraordinære foranstaltninger i forbindelse med covid-19-udbruddet og om foranstaltninger på det retlige område (i det følgende benævnt "covid-loven" (COVID zákon)), hvormed der blev indført restriktive foranstaltninger og andre foranstaltninger, der krævede et retsgrundlag, ændret.

I henhold til den ændrede § 8 i covid-loven suspenderes processuelle frister og forældelsesfrister i privatretten midlertidigt (indtil den 28. februar 2021), eller der gives dispensation for sådanne frister i bestemte tilfælde.

I medfør af covid-lovens § 2 gælder det samme for procesfrister for sagens parter. Hvis det ikke er muligt at forlænge fristen på grund af en trussel mod liv, sundhed, sikkerhed, frihed eller muligt betydeligt tab, har retten beføjelse til at fravige denne bestemmelse og fortsætte inden for den fastsatte frist.

Der er ikke indført ændringer af lovbestemte rentesatser.

De restriktive bestemmelser i covid-loven er tidsbegrænsede (indtil den 28. februar 2021).

1.2 Retslig organisation og retsvæsen

§ 3 i covid-loven begrænser behovet for at gennemføre retsmøder ved domstolene og offentlighedens deltagelse i sådanne retsmøder, hvis de finder sted under særlige omstændigheder og undtagelsestilstanden. Hvis retsmødet gennemføres uden offentlighedens deltagelse, er der en lovfastsat pligt til at lave en lydoptagelse af retsmødet, som skal gøres tilgængelig så hurtigt som muligt efter retsmødet.

Loven blev suppleret med retningslinjer for domstolene udstedt af justitsministeriet (ajourført den 3. november 2020), hvor domstolene pålægges at:

 • afholde høringer i det omfang, det er nødvendigt, i henhold til § 3, stk. 1, litra a), i covid-loven, dvs. at afholde høringer i overensstemmelse med den passende procedure (i alle sager)
 • overholde den offentlige sundhedsmyndigheds henholdsvis de regionale sundhedsmyndigheders gennemførelsesdekret
 • sikre overholdelse af hygiejnereglerne, f.eks. brugen af håndsprit og mundbind
 • bestræbe sig på at gøre brug af videokonferenceudstyr og andre midler i overensstemmelse med § 3 i covid-loven.

1.3 EU's retlige samarbejde

I forbindelse med det grænseoverskridende samarbejde om civilretlige spørgsmål har covid-loven ikke indført særlige begrænsninger, men der gælder generelle restriktioner.

Centralmyndighederne kan indføre arbejde hjemmefra, men deres almindelige funktion skal sikres, og anmodninger skal behandles rettidigt.

I mangel af en sikker elektronisk leveringsmetode kan brugen af e-mail accepteres juridisk, men kun i visse tilfælde. Desuden indebærer brugen af e-mail risiko for brud på sikkerheden og risiko for lækage af følsomme personoplysninger. Der er også et problem med bevis for levering/forkyndelse af dokumenter. Slovakiet ser gerne en ensartet tilgang for hele EU, der opfylder de nødvendige kriterier for retligt samarbejde på tværs af grænserne.

Generelle forespørgsler/spørgsmål til centralmyndigheden kan sendes pr. e-mail:

2 Insolvensrelaterede foranstaltninger, som medlemsstaterne har truffet eller påtænker at træffe efter pandemiens udbrud

2.1 Materielle insolvensforanstaltninger og tilhørende kontrakter, der påvirker foranstaltningerne

2.1.1 Suspension af insolvenssager

2.1.1.1 Suspension af pligt til at begære insolvensbehandling (skyldnere)

Lov nr. 62/2020 saml. om visse ekstraordinære foranstaltninger i forbindelse med covid-19-udbruddet og om foranstaltninger på det retlige område (i det følgende benævnt "covid-loven") trådte i kraft den 27. marts. I henhold til § 4 i denne lov er fristen for en skyldners begæring af insolvensbehandling forlænget fra 30 til 60 dage. Dette finder kun anvendelse på efterprøvning af regnskab, da skyldneren er forpligtet til at begære insolvensbehandling alene på dette grundlag.

De restriktive bestemmelser i covid-loven er tidsbegrænsede (indtil den 30. april 2020). En eventuel forlængelse vil blive taget op til overvejelse på et senere tidspunkt (regeringen og parlamentet skal give samtykke til at ændre loven).

Covid-loven blev ændret og suppleret af instrumentet for midlertidig beskyttelse af iværksættere (instrument of temporary protection for entrepreneurs) (§ 8 ff. i covid-loven), med virkning fra den 12. maj 2020.

Formålet med den midlertidige beskyttelse er at skabe en tidsbegrænset ramme med værktøjer til støtte for effektiv håndtering af de negative konsekvenser af spredningen af den farlige, smitsomme folkesygdom, covid-19, for virksomheder.

Skyldneren - iværksætteren er udelukkende undtaget fra forpligtelsen til at begære insolvensbehandling, hvis vedkommende hvis vedkommende har begæret midlertidig beskyttelse, og retten også har godkendt denne midlertidige beskyttelse. I henhold til § 17, stk. 2, i covid-loven, er en iværksætter under midlertidig beskyttelse ikke forpligtet til begære insolvensbehandling af vedkommendes ejendom, så længe den midlertidige beskyttelse varer. Dette gælder også for personer, som anmodes om at begære insolvensbehandling på vedkommendes vegne. Skyldneren kan imidlertid kun anmode om midlertidig beskyttelse, hvis vedkommende ikke var insolvent den 12. marts 2020, der ikke er grund til ophævelse på ansøgningstidspunktet, og virkningerne af konkursbegæringen eller rekonstruktionstilladelsen ikke gælder for vedkommende.

Oprindeligt skulle den midlertidige beskyttelse vare indtil den 1. oktober 2020 (§ 18 i covid-loven), men varigheden af den midlertidige beskyttelse blev forlænget til den 31. december 2020 ved et regeringsdekret.

Lovforslaget vil indeholde tilsvarende bestemmelser og vil, hvis det godkendes af Den Slovakiske Republiks nationalråd, vil træde i kraft den 1. januar 2021.

2.1.1.2 Beskyttelse af skyldnere mod kreditorers begæring af insolvensbehandling

Beskyttelse ved afbrydelser af konkursbehandling, som er indledt af kreditor, gælder kun for skyldnere – iværksættere, der er beskyttet af instrumentet for midlertidig beskyttelse (indført fra den 12. maj 2020). I henhold til § 17, stk. 1, i covid-loven suspenderes procedurer om kreditors forslag om konkurserklæring af en iværksætters ejendom under midlertidig beskyttelse indgivet efter den 12. marts 2020. Dette gælder også for kreditorers krav, som er fremsat under midlertidig beskyttelse. Insolvensbehandling, der begæres på baggrund af en kreditors forslag indgivet efter den 12. marts 2020, er også suspenderet.

Det fremgår af lovforslaget, at det under midlertidig beskyttelse ikke vil være muligt at træffe afgørelse om indledningen af insolvensbehandling mod en iværksætter under midlertidig beskyttelse.

2.1.2 Suspension af procedurer for inddrivelse af fordringer og af kontraktopsigelser

2.1.2.1 Generelle/specifikke moratorier for inddrivelse af fordringer /visse former for inddrivelse af fordringer

Fyldestgørelse af rettigheder og pant i fast ejendom samt tvangsauktioner er midlertidigt forbudt (indtil den 31. maj) (jf. §§ 6 og 7 i covid-loven).

Slovakiske iværksættere, hvis virksomhed er bragt i fare som følge af covid-19-foranstaltninger, kan anmode om en retsafgørelse, der har virkninger lig et midlertidigt moratorium i rekonstruktionssager (se detaljeret liste over virkningerne nedenfor). Iværksættere (fysiske eller juridiske personer med bopæl eller hjemsted i Slovakiet), som ikke er insolvente, i ond tro, eller har været genstand for en tvangsfuldbyrdelsesprocedure indtil den 12. marts 2020, kan anmode om et midlertidigt moratorium ved brug af en formular (en elektronisk anmodning fra virksomheder er tilstrækkelig, men ikke fra enkeltpersoner). Moratoriet er gældende efter offentliggørelse af den retsafgørelse, hvorved moratoriet er blevet udstedt. En sådan afgørelse kan anfægtes (af enhver) for retten, og moratoriet kan efterfølgende ophæves. Moratoriet er tidsbegrænset — det udløber senest den 1. oktober 2020.

Varigheden af den midlertidige beskyttelse gælder indtil den 31. december 2020.

Den nye form for moratorium har tilsvarende virkninger som et moratorium i forbindelse med en rekonstruktion:

 • suspension af en debitors eller dennes ledelses pligt til at indgive konkursbegæring, hvis vedkommende bliver insolvent
 • ingen kreditorer kan indgive en konkursbegæring
 • fogedsager, der blev indledt efter den 13. marts, suspenderes indtil videre
 • ingen udlæg i en virksomhed eller en del af en virksomhed
 • begrænsning af adgangen til modregning
 • suspension af adgangen til at opsige en kontrakt.

I henhold til § 17, stk. 3, i covid-loven skal fuldbyrdelsesprocedurer indledt efter den 12. marts 2020 mod en iværksætter under midlertidig beskyttelse med henblik på at opfylde et krav fra vedkommendes virksomhedsaktivitet suspenderes så længe den midlertidige beskyttelse varer.

Covid-loven giver også mulighed for ekstraordinær udskydelse af fuldbyrdelse på anmodning af skyldner mod fuldbyrdelse (§ 3a), men ikke længere end til den 1. december 2020.

Det fremgår tillige af lovforslaget (som træder i kraft den 1. januar 2021), at selv om fuldbyrdelsen ikke suspenderes, påvirker fuldbyrdelsen under den midlertidige beskyttelse muligvis ikke virksomheden, løsøre, rettigheder eller andre aktiver tilhørende virksomheden, som iværksætteren under midlertidig beskyttelse ejer, undtagen tilbagebetaling af ulovlig statsstøtte.

2.1.2.2 Suspension af kontraktopsigelser (generelle/specifikke kontrakter)

I henhold til § 17, stk. 5, i covid-loven kan den anden part, efter der er meddelt midlertidig beskyttelse, ikke opsige aftalen, ophæve aftalen eller afslå opfyldelse af aftalen på grund af forsinkelse, der skyldes iværksætteren under midlertidig beskyttelse, og som er indtruffet mellem den 12. marts 2020 og indtil denne lov træder i kraft og er forårsaget af covid-19. Dette gælder ikke, hvis den anden part direkte bringer virksomhedens aktiviteter i fare. Den anden parts ret til at opsige aftalen, ophæve aftalen eller afslå opfyldelse af aftalen på grund af forsinkelse, som skyldes iværksætteren under midlertidig beskyttelse, efter denne lov er trådt i kraft, berøres ikke.

Lovforslaget har også til hensigt at suspendere muligheden for opsigelse af aftaler.

2.2 Suspension af civile sager, herunder sager, der behandles af skifteretten

§ 1 i covid-loven suspenderer midlertidigt begrænsnings- og forældelsesfrister på det privatretlige område og indfører mulighed for at se bort fra sådanne frister i nærmere angivne tilfælde.

I medfør af covid-lovens § 2 gælder det samme for procesfrister for sagens parter. Hvis det ikke er muligt at forlænge fristen på grund af en trussel mod liv, sundhed, sikkerhed, frihed eller muligt betydeligt tab, har retten beføjelse til at fravige denne bestemmelse og fortsætte inden for den fastsatte frist.

Begge disse foranstaltninger gjaldt kun indtil den 30. april.

I covid-loven fastsættes, at domstolene under undtagelsestilstanden kun afholder retsmøder, hovedforhandlinger og offentlige høringer i nødvendigt omfang. Udelukkelse af offentligheden fra retsmøder, hovedforhandlinger og offentlige høringer skyldes hensyn til folkesundheden (§ 3).

2.3 Andre insolvensforanstaltninger (vedrørende anfægtelsessøgsmål, rekonstruktionsplaner, uformelle aftaler og i givet fald andet)

Hvis instrumentet for midlertidig beskyttelse af en iværksætter benyttes i løbet af perioden med midlertidig beskyttelse, suspenderes perioden for udløbet af omstødelse af retsakter. Dette forhindrer, at skyldner bliver stillet gunstigere ved omstødelse af retsakter.

2.4 Relaterede, ikke insolvensrelaterede foranstaltninger (betalingshenstand, banklån, social sikring, sygeforsikring, erhvervstilskud)

 • Finansiel bistand til iværksættere (fysiske personer) og små og mellemstore virksomheder (eventuelle garantier for lån eller betaling af renter), lov nr. 75/2020
 • Udsættelse af afbetaling på realkreditlån for forbrugere (ni måneder) ved lov nr. 75/2020
 • Udsættelse af afbetaling på lån for små og mellemstore virksomheder og iværksættere (fysiske personer) (ni måneder) ved lov nr. 75/2020
 • Udsættelse af betalinger til syge-, social- og alderspensionsforsikring for visse arbejdsgivere og iværksættere (fysiske personer) (i forbindelse med et fald i omsætningen som følge af covid-foranstaltninger) ved lov nr. 68/2020
 • Udsættelse af pligten til at indgive selvangivelse ved lov nr. 67/2020.
Sidste opdatering: 21/10/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.