Konsekvenserne af covid-19 for civil- og insolvensretlige anliggender

Slovenien
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Covid-19's indvirkning på civile retssager

1.1 Frister i civile retssager

Den 13. marts udstedte højesteretspræsidenten et dekret på grundlag af et forslag fra justitsministeren om suspension af procesfristerne, undtaget i hastesager.

En lov om midlertidige foranstaltninger i retlige, forvaltningsmæssige og andre offentlige anliggender for at kontrollere spredningen af SARS-CoV-2 (covid-19) blev vedtaget den 20. marts 2020 og trådte i kraft den 29. marts 2020. Alle foranstaltninger, der er fastsat i denne lov, og alle andre foranstaltninger, som træffes på grundlag af denne lov, gælder, indtil regeringen træffer afgørelse om, at begrundelsen for disse foranstaltninger ikke længere er til stede, dog højst frem til den 1. juli 2020.

Loven indfører bestemmelser for alle frister (materielle og formelle). Frister for indgivelse af søgsmål, som er fastsat ved lov, suspenderes fra den 29. marts 2020. Frister i retssager (procesfrister) suspenderes også fra den 29. marts 2020, undtagen for hastesager.

Desuden suspenderes fristen for indgivelse af appeller, der er støttet på en tilsidesættelse af forfatningen.

Fristerne vil løbe videre, efter at de foranstaltninger, der er fastsat i loven, bortfalder.

Lov om ændring af Lov om midlertidige foranstaltninger i retlige, forvaltningsmæssige og andre offentlige anliggender for at kontrollere spredningen af SARS-CoV-2 (covid-19) blev vedtaget den 29. april.

Formelle og materielle frister er fortsat suspenderet, og foranstaltningerne muliggør en gradvis overgang til normal drift, samtidig med at man sikrer beskyttelse af de svageste borgere.

1.2 Retslig organisation og retsvæsen

Lov om ændring af Lov om midlertidige foranstaltninger i retlige, forvaltningsmæssige og andre offentlige anliggender for at kontrollere spredningen af SARS-CoV-2 (covid-19) danner juridisk grundlag for, at de retlige og forvaltningsmæssige organer og andre offentlige myndigheder kan afholder mundtlige og andre retsmøder og afsige og forkynde domme i sager, der ikke har hastekarakter, dog stadig under hensyntagen til den fulde sikkerhed for både medarbejdere og klienter.

Domstole og andre retsinstanser, som i perioden også har truffet afgørelse i mange sager, der ikke var af hastekarakter, sender eller forkynder afgørelserne for parter, der på anden måde er knyttet hertil, men er ikke forpligtede eller bundet ved denne lovs ikrafttræden til at foretage uønskede handlinger, da både formelle og materielle frister fortsat er suspenderet. De kan dog, hvis de ønsker det, træffe individuelle foranstaltninger, der sikrer uhindret drift af institutionerne og tidligere opfyldelse af rettigheder.

Fuldbyrdelser er fortsat suspenderet. Når ændringen træder i kraft, vil domstolene endvidere kunne afsige tvangsfuldbyrdelses- og forsikringskendelser og forkynde dem for klienter i sager, der ikke har hastekarakter, og hvor fristen begyndte at løbe før indførelse af foranstaltninger som følge af epidemien. I disse sager vil parterne ikke være forpligtede til at svare omgående, da fristerne i sager, der ikke har hastekarakter, fortsat er suspenderet, og den gældende retsafgørelse vedrørende fuldbyrdelsen vil stadig stå ved magt i fuldbyrdelsesprocedurer, som blev suspenderet eller udsat under epidemien (undtaget i hastesager, f.eks. inddrivelse af underholdsbidrag). Det indebærer naturligvis ikke begrænsninger for parter, der ønsker at svare.

Vedrørende civilretlige sager og tvistbilæggelser generelt kan domstolene afsige en dom og forkynde den for parterne, hvis det drejer sig om en sag, der ikke har hastekarakter, før foranstaltningerne indføres og før det primære retsmøde. Parterne vil derfor få dommen forkyndt, selvom fristerne er suspenderet. Det vil i væsentligt omfang bidrage til at gradvist at løse de ventende sager som følge af den delvise lukning af domstolene.

Vedrørende tinglysningssager vil ministeriets forslag sikre en løbende afvikling af sagerne. Afgørelser i tinglysningssager kan blive endelige, selvom fristerne er suspenderet, men kun hvis alle parter eksempelvis afskriver sig retten til at anke sagen. Det samme gælder nye tinglysningssager. Parterne har indtil videre kunnet indsende forslag til tinglysning og dermed sikre beskyttelse af kendelsen.

Den nye foreslåede ordning, der skal gælde under epidemien, giver parter i insolvenssager mulighed for at indsende deres ansøgning, erklæring eller dokument efter fristens udløb, når årsagen til forsinkelsen er covid-19-epidemien, og retten endnu ikke har afsagt dom. Sene ansøgninger vil blive taget i betragtning og ikke afvist efter fristens udløb. Et sådant retligt grundlag for intervention, der lemper lovgivningens ordlyd og omstødelighed i insolvenssager, vil udgøre en væsentlig omstændighed i den endelige vurdering, som præsidenten for Sloveniens højesteret fortager ved afgørelse af insolvenssager som hastesager.

Højesteretspræsidentens dekret af 5. maj 2020 træder i stedet for tidligere udstedte dekreter:

Domstolene vil fortsat træffe afgørelser og afholde retsmøder i hastesager i overensstemmelse med bestemmelserne i domstolslovens artikel 83 og højesteretspræsidentens afgørelse. På baggrund af den nye afgørelse har præsidenten for højesteret udvidet omfanget af hastesager siden den 5. maj 2020. Sidstnævnte omfatter også sager vedrørende tvangsakkord og konkurs, hvor afgørelse om indledning af retsmøderne er afsagt senest den 30. marts 2020.

Mens de særlige foranstaltninger er gældende, skal parterne, deres repræsentanter og andre personer, der ønsker oplysninger om en bestemt sag, og som ikke er indstævnet til at møde i retten, underrettes på forhånd i åbningstiden via offentligt meddelte e-mailadresser og telefonnumre.

1. Domstolsafgørelser i hastesager og andre sager

Med baggrund i en ekstraordinær hændelse, dvs. epidemien med den smitsomme sygdom SARS-CoV-2 (covid-19) - coronavirus, som kan hindre den normale afvikling af domstolenes arbejde, og med det formål at forhindre spredning af virussygdommen SARS-CoV-2 (covid-19) - coronavirus og dermed epidemien og beskytte menneskers liv og sundhed og sikre retsvæsenets fortsatte funktion skal alle domstole fra den 5. maj 2020 afholde retsmøder, træffe afgørelser og forkynde retsdokumenter

  1. i sager, der ikke har hastende karakter i henhold til domstolslovens artikel 83, og som ikke betragtes som hastesager i henhold til denne afgørelse, hvis domstolene kan udføre ovennævnte handlinger i overensstemmelse med de betingelser, der er fastlagt i nærværende afgørelse samt i andre foranstaltninger, fastlagt på baggrund af denne afgørelse af præsidenten for Sloveniens højesteret, og på en måde, der forhindrer virusspredning og beskytter befolkningens liv og sundhed, og
  2. i hastesager i henhold til domstolslovens artikel 83, ifølge hvilken følgende ikke anses som værende af hastekarakter:

b.1. i sager vedrørende forsikring, handlinger, der kræver personlige fremmøde af foged, interesserede parter eller andre personer, der medvirker i proceduren, samt udførelse af sådanne handlinger er ikke nødvendigt med henblik på at undgå fare for menneskers liv og sundhed eller skade på ejendom af væsentlig værdi,

b.2. klager vedrørende veksler og check samt søgsmål vedrørende veksler

b.3. dødsboopgørelser

b.4. sager vedrørende tvangsakkord og konkurs, hvor afgørelse om påbegyndelse af retssag ikke er truffet før eller senest den 30. marts 2020

2. Generelle foranstaltninger til sikring af retsvæsenets fortsatte funktion omfatter:

2.1. Adgang til domstolene

Domstolene udpeger en indgang til retsbygningen, der må benyttes af parterne, deres repræsentanter og andre personer, og en indgang til retsbygningen, der må benyttes af dommere og retspersonalet, når adgangsforholdene tillader det. Ved alle indgange skal der træffes alle nødvendige foranstaltninger til at forhindre spredning af virus, og en skriftlig meddelelse skal sendes til alle relevante personer med beskrivelse af de forebyggelsestiltag, der gælder på retsbygningens område.

Undtaget ved hastesager skal parterne, deres repræsentanter og andre personer, mens de særlige foranstaltninger er gældende: 1. fremsende alle ansøgninger pr. post eller via den nationale e-Justice-portal, når retssagens art tillader det, 2. benytte officielle e-mailadresser og telefonnumre i åbningstiden til kommunikation med domstolene.

Mens de særlige foranstaltninger er gældende skal parterne, deres repræsentanter og andre personer, der anmoder om oplysninger om sagsforløbet, og som ikke er indstævnet til at møde for retten, rette henvendelse til tidligere offentliggjorte e-mailadresser og telefonnumre i åbningstiden.

2.2. Domsforhandlinger, retsmøder og domstolsmøder

Domsforhandlinger, retsmøder og domstolsmøder skal normalt gennemføres via videokonference, hvis pladsforholdene og de tekniske forhold tillader det.

Ved domsforhandlinger, retsmøder og domstolsmøder, der ikke afholdes via videokonference, skal afstanden mellem de tilstedeværende personer være på mindst to meter, alle skal bære værnemidler, og retslokalet skal desinficeres.

2.3. Offentlige retsmøder

For at forhindre virusspredning og for at beskytte menneskers liv og sundhed og sikre retsvæsenets fortsatte funktion samt håndhævelse af rettigheder og forpligtelser kan en dommer eller retsformand midlertidigt udelukke offentligheden fra at deltage i retsmøder eller dele heraf.

2.4. Øvrige foranstaltninger

Øvrige foranstaltninger kan fastsættes for alle domstole af Sloveniens højesteretspræsident og for enkelte domstole af præsidenten for den pågældende domstol.

Afgørelsens gyldighed og øvrige foranstaltninger

Denne afgørelse og øvrige foranstaltninger fastlagt på baggrund heraf er gældende, indtil den ved offentlig meddelelse tilbagekaldes af Sloveniens højesteretspræsident.

1.3 EU's retlige samarbejde

Centralmyndigheden for forordning (EF) nr. 1393/2007 og Rådets forordning (EF) nr. 1206/2001 (justitsministeriet) har indført et system med fjernarbejde. Kommunikation bør derfor så vidt muligt foregå pr. e-mail i stedet for pr. post til følgende e-mailadresse: gp.mp@gov.si. På grund af disse særlige omstændigheder kan fremsendelse af anmodninger i papirform til de kompetente domstole blive forsinket.

Ministeriet for arbejde, familie, sociale anliggender og lige muligheder, centralmyndigheden for Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003, har indført et system med fjernarbejde, der reducerer den fysiske tilstedeværelse på arbejdspladsen til et minimum. I lyset af den aktuelle situation og så længe denne situation varer ved, kan centralmyndigheden ikke garantere normal behandling af alle indkomne anmodninger. Behandlingen af indkomne anmodninger kan kun garanteres, når de modtages pr. e-mail til gp.mddsz@gov.si. Myndighederne tilskynder kraftigt til, at al kommunikation foregår ad elektronisk vej. Udgående anmodninger vil udelukkende blive sendt elektronisk.

Den Slovakiske Republiks fond for offentlige stipendier, udvikling, handicap og underholdsbidrag, centralmyndigheden for Rådets forordning (EF) nr. 4/2009 arbejder i øjeblikket hjemmefra. Centralmyndigheden vil derfor sætte pris på, at alle meddelelser sendes pr. e-mail til følgende e-mailadresse: jpsklad@jps-rs.si. Centralmyndigheden vil også kommunikere og fremsende anmodninger via e-mail.

2 Insolvensrelaterede foranstaltninger, som medlemsstaterne har truffet eller påtænker at træffe efter pandemiens udbrud

2.1 Materielle insolvensforanstaltninger og tilhørende kontrakter, der påvirker foranstaltningerne

2.1.1 Suspension af insolvenssager

2.1.1.1 Suspension af pligt til at begære insolvensbehandling (skyldnere)

Lov vedtaget den 2. april: udsættelse af forpligtelsen til at begære insolvensbehandling og indlede den obligatoriske forligsprocedure, hvis insolvensen skyldes covid-krisen.

Afkræftelig formodning om covid-relateret insolvens, hvis regeringen eller de lokale myndigheder har opført virksomhedens aktivitet på en liste. Hvis der ikke foreligger nogen formodning, skal der fremlægges bevis for, at insolvensen skyldes epidemien.

2.1.1.2 Beskyttelse af skyldnere mod kreditorers begæring af insolvensbehandling

Hvis virksomheden erklæres konkurs på grund af epidemien, og kreditorerne anmoder herom, forlænges fristen for at gennemføre en rekonstruktion (eller afslutte insolvensbehandlingen) med fire måneder.

2.1.2 Suspension af procedurer for inddrivelse af fordringer og af kontraktopsigelser

2.1.2.1 Generelle/specifikke moratorier for inddrivelse af fordringer /visse former for inddrivelse af fordringer

Fuldbyrdelser er fortsat suspenderet. Når ændringen træder i kraft, vil domstolene endvidere kunne afsige tvangsfuldbyrdelses- og forsikringskendelser og forkynde dem for klienter i sager, der ikke har hastekarakter, og hvor fristen begyndte at løbe før indførelse af foranstaltninger som følge af epidemien. I disse sager vil parterne ikke være forpligtede til at svare omgående, da fristerne i sager, der ikke har hastekarakter, fortsat er suspenderet, og den gældende retsafgørelse vedrørende fuldbyrdelsen vil stadig stå ved magt i fuldbyrdelsesprocedurer, som blev suspenderet eller udsat under epidemien (undtaget i hastesager, f.eks. inddrivelse af underholdsbidrag). Det indebærer naturligvis ikke begrænsninger for parter, der ønsker at svare.

2.1.2.2 Suspension af kontraktopsigelser (generelle/specifikke kontrakter)

-

2.2 Suspension af civile sager, herunder sager, der behandles af skifteretten

Insolvenssager (med undtagelse af tvangsauktioner) blev i første omgang klassificeret som hastesager (fra den 13. marts), derefter som ikke-presserende (fra den 31. marts), hvilket betød, at retsmøderne blev aflyst.

Under epidemien kan skifteretten ikke indlede en insolvenssag (dog kan der gøres en undtagelse for arbejdstagere, hvis kontrakt er blevet opsagt på grund af epidemien).

Den nye ordning med covid-19-loven, der blev vedtaget den 29. april, giver, så længe epidemien varer, parterne i en insolvenssag mulighed for at indgive en begæring, en erklæring eller et dokument efter fristens udløb, hvis årsagen til forsinkelsen er covid 19-epidemien, og retten endnu ikke har truffet en afgørelse, idet en sådan forsinket begæring mv. fortsat vil blive behandlet og altså ikke afvist af retten, fordi fristen er sprunget. Et sådant retligt grundlag for intervention, der lemper lovgivningens ordlyd og omstødelighed i insolvenssager, vil udgøre en væsentlig omstændighed i den endelige vurdering, som præsidenten for Sloveniens højesteret fortager ved afgørelse af insolvenssager som hastesager.

2.3 Andre insolvensforanstaltninger (vedrørende anfægtelsessøgsmål, rekonstruktionsplaner, uformelle aftaler og i givet fald andet)

Der er indført en supplerende uigendrivelig formodning: Hvis arbejdsgiveren drager fordel af covid-foranstaltninger for at kunne betale arbejdstagernes løn, skal lønnen betales senest efter en måned. Hvis dette ikke sker, anses arbejdsgiveren for at være insolvent. Foranstaltningen er gældende indtil fire måneder efter ophævelsen af de særlige foranstaltninger.

2.4 Relaterede, ikke insolvensrelaterede foranstaltninger (betalingshenstand, banklån, social sikring, sygeforsikring, erhvervstilskud)

I forbindelse med kredit udskydes betalinger (specifik bestemmelse).

Alle indtægter, der stammer fra særlig covid-lovgivning, er undtaget fra skattemæssig og civilretlig fuldbyrdelse (herunder personlig konkurs).

Sidste opdatering: 21/10/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.