Ο αντίκτυπος της νόσου COVID-19 σε αστικές υποθέσεις και υποθέσεις αφερεγγυότητας

Αυστρία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Επιπτώσεις της Covid-19 στις αστικές διαδικασίες

1.1 Προθεσμίες στις αστικές διαδικασίες

Νόμος της 22ας Μαρτίου 2020, όπως εκάστοτε ισχύει.

Δικονομικές προθεσμίες που είχαν αρχίσει στις 22 Μαρτίου 2020 ή προθεσμίες που, υπό κανονικές συνθήκες, θα άρχιζαν μετά την εν λόγω ημερομηνία διακόπτονται και αναστέλλονται μέχρι τις 30 Απριλίου 2020. Θα αρχίσουν να τρέχουν εκ νέου. Αυτό συνεπάγεται ότι προθεσμία 14 ημερών λήγει στις 15 Μαρτίου 2020 και προθεσμία 4 εβδομάδων λήγει στις 29 Μαΐου 2020.

Εξαιρέσεις (μεταξύ άλλων): προθεσμίες πληρωμής, αναγκαστική εισαγωγή σε ψυχιατρική κλινική. Σε περιπτώσεις επικείμενου κινδύνου για την ασφάλεια ή την προσωπική ελευθερία, καθώς και σε περιπτώσεις ανεπανόρθωτης ζημίας, το δικαστήριο δύναται να άρει τη διακοπή της προθεσμίας νωρίτερα.

Οι προθεσμίες παραγραφής και οι αποσβεστικές προθεσμίες αναστέλλονται από τις 22 Μαρτίου 2020 έως τις 30 Απριλίου 2020.

Εξ αποστάσεως ακρόαση: Κατ’ εξαίρεση, η συμμετοχή σε ακροαματική διαδικασία μπορεί να καταστεί δυνατή μέσω τεχνικών μέτρων για τη μετάδοση εικόνων και ήχου για ορισμένες ομάδες και με την επιφύλαξη ορισμένων διατάξεων.

Διαδικασίες εκτέλεσης: Δυνατότητα αναστολής αναγκαστικού πλειστηριασμού ακίνητης και κινητής περιουσίας σε περίπτωση που ο οφειλέτης αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες οφειλόμενες στην πανδημία COVID-19. Έξωση μπορεί να ανασταλεί, κατόπιν αίτησης, αν ο οφειλέτης κινδυνεύει να καταστεί άστεγος.

1.2 Δικαστική οργάνωση και δικαστικό σώμα

Περιορισμός των επαφών μεταξύ δικαστηρίων και διαδίκων, ανάλογα με την κατάσταση της πανδημίας COVID-19.

Γενική παύση λειτουργίας συγκεκριμένων δικαστηρίων, εφόσον παραστεί ανάγκη, και δυνατότητα παραπομπής των επειγουσών υποθέσεων σε άλλα δικαστήρια.

1.3 Δικαστική συνεργασία εντός της ΕΕ

Οι αρμόδιοι υπάλληλοι των κεντρικών αρχών τηλεργάζονται ανάλογα με την κατάσταση της πανδημίας COVID-19: Συνιστάται η επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

2 Μέτρα που έχουν θεσπιστεί ή προβλέπεται να θεσπιστούν στα κράτη μέλη στον τομέα του πτωχευτικού δικαίου (αφερεγγυότητας) μετά την εκδήλωση της πανδημίας

2.1 Μέτρα ουσιαστικού πτωχευτικού δικαίου (αφερεγγυότητας) και σχετικά μέτρα που αφορούν τις συμβάσεις

2.1.1 Αναστολή διαδικασιών αφερεγγυότητας

2.1.1.1 Αναστολή υποχρέωσης υποβολής αίτησης πτώχευσης (οφειλέτες)

Η υποχρέωση του οφειλέτη να υποβάλει αίτηση υπαγωγής σε διαδικασία αφερεγγυότητας λόγω υπερχρέωσης ανεστάλη έως τις 30 Ιουνίου 2021.

Η υποχρέωση του οφειλέτη να υποβάλει αίτηση για την έναρξη διαδικασίας αφερεγγυότητας εντός 60 ημερών μετά την παύση πληρωμών παρατείνεται σε 120 ημέρες, εάν η παύση πληρωμών οφείλεται σε COVID-19.

2.1.1.2 Προστασία των οφειλετών από τη δυνατότητα των πιστωτών να υποβάλουν αίτηση πτώχευσης

Το δικαίωμα του πιστωτή να υποβάλει αίτηση υπαγωγής του οφειλέτη σε διαδικασία αφερεγγυότητας λόγω υπερχρέωσης.

Το δικαίωμα του πιστωτή να υποβάλει αίτηση υπαγωγής του οφειλέτη σε διαδικασία αφερεγγυότητας λόγω υπερχρέωσης ανεστάλη έως τις 30 Ιουνίου 2021.

2.1.2 Αναστολή αναγκαστικής εκτέλεσης απαιτήσεων και αναστολή καταγγελιών συμβάσεων

2.1.2.1 Γενικές/ειδικές προσωρινές αναστολές αναγκαστικής εκτέλεσης απαιτήσεων / αναγκαστικής εκτέλεσης ορισμένων ειδών απαιτήσεων

Αν ο οφειλέτης αντιμετωπίζει οικονομικές δυσχέρειες λόγω της τρέχουσας πανδημίας COVID-19 και οι εν λόγω δυσχέρειες είχαν ως αποτέλεσμα την έναρξη διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης, μπορεί να ζητηθεί η αναστολή του αναγκαστικού πλειστηριασμού κινητών και ακινήτων.

2.1.2.2 Αναστολή καταγγελίας συμβάσεων (γενικές/ειδικές συμβάσεις)

Το πτωχευτικό δικαστήριο δύναται να παρατείνει το χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του οποίου οι τρίτοι δεν δύνανται να καταγγέλλουν συμβάσεις ή να ασκούν τα δικαιώματα αποχωρισμού ή ατομικής ικανοποίησης (σε ισχύ έως τις 30 Ιουνίου 2021).

Μισθώσεις κατοικιών (δίκαιο περί μισθώσεων) δεν μπορούν να καταγγελθούν λόγω υπερημερίας στην καταβολή μισθωμάτων από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο του 2020 η οποία οφείλεται σε σημαντική επιδείνωση των οικονομικών επιδόσεων λόγω της COVID-19. Οι ιδιοκτήτες μπορούν να διεκδικήσουν δικαστικά τέτοιες ληξιπρόθεσμες οφειλές μόνο μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και με ανώτατο επιτόκιο υπερημερίας 4 % ετησίως.

2.2 Αναστολή των εργασιών των πολιτικών δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένων των πτωχευτικών, και δικονομικές αναστολές

Το δικαστήριο δύναται να παρατείνει τις δικονομικές προθεσμίες στο πλαίσιο διαδικασιών αφερεγγυότητας έως και κατά 90 ημέρες (σε ισχύ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020).

2.3 Άλλα μέτρα πτωχευτικού δικαίου (αφερεγγυότητας) (σχετικά με αγωγές ανάκλησης, σχέδια αναδιοργάνωσης, ανεπίσημες συμφωνίες και άλλα)

Εάν ο οφειλέτης είναι υπερήμερος στο πλαίσιο σχεδίου πληρωμής, μπορεί να ζητήσει αναστολή πληρωμών για μέγιστο χρονικό διάστημα 9 μηνών (σε ισχύ έως τις 30 Ιουνίου 2021).

2.4 Σχετικά μέτρα που δεν άπτονται του πτωχευτικού δικαίου (αφερεγγυότητας) (παράταση προθεσμιών πληρωμών, τραπεζικά δάνεια, κοινωνική ασφάλιση, ασφάλιση υγείας, επιδοτήσεις επιχειρήσεων)

Οι δόσεις δανείων καταναλωτών ή πολύ μικρών επιχειρήσεων που ήταν καταβλητέες μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου 2020 αναβάλλονται σε περίπτωση που ο δανειολήπτης υπέστη απώλεια εισοδήματος που σχετίζεται με την COVID-19, λόγω της οποίας δεν μπορεί εύλογα να αναμένεται να αποπληρώσει τις δόσεις του δανείου του εγκαίρως. Η προθεσμία αποπληρωμής παρατείνεται αυτοδικαίως κατά τρεις μήνες, εκτός εάν ο δανειολήπτης επιθυμεί να συνεχίσει κανονικά την εξυπηρέτηση του δανείου.

Δεν οφείλονται τόκοι υπερημερίας για καθυστέρηση από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο.

Δεν καταπίπτουν συμβατικές ποινικές ρήτρες στις περιπτώσεις που η σύμβαση έχει συναφθεί πριν από την 1η Απριλίου 2020 και ο οφειλέτης είναι υπερήμερος λόγω σημαντικής επιδείνωσης των οικονομικών του επιδόσεων που σχετίζεται με την COVID-19 ή λόγω αδυναμίας εκπλήρωσης εξαιτίας σχετικών με την COVID-19 περιορισμών της επαγγελματικής του ζωής.

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/10/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.