Ο αντίκτυπος της νόσου COVID-19 σε αστικές υποθέσεις και υποθέσεις αφερεγγυότητας

Βέλγιο
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Επιπτώσεις της Covid-19 στις αστικές διαδικασίες

1.1 Προθεσμίες στις αστικές διαδικασίες

Οι προθεσμίες παραγραφής και οι προθεσμίες άσκησης ένδικων βοηθημάτων που λήγουν μεταξύ της 8ης Απριλίου 2020 και της 17ης Μαΐου 2020 παρατείνονται κατά έναν μήνα μετά τη λήξη της εν λόγω περιόδου (δηλαδή η λήξη τους μετατίθεται στις 17 Ιουνίου 2020). Εάν χρειαστεί, η κυβέρνηση μπορεί να μεταθέσει την τελική ημερομηνία της εν λόγω χρονικής περιόδου.

Οι προθεσμίες σε ένδικες διαδικασίες αστικών υποθέσεων που λήγουν μεταξύ της 8ης Απριλίου 2020 και της 17ης Μαΐου 2020 και των οποίων η λήξη μπορεί να οδηγήσει σε έκπτωση από δικαίωμα ή οποιαδήποτε άλλη ζημία παρατείνονται κατά έναν μήνα μετά την παρέλευση της περιόδου κρίσης (δηλ. η λήξη τους μετατίθεται στις 17 Ιουνίου 2020). Εάν χρειαστεί, η κυβέρνηση μπορεί να μεταθέσει την τελική ημερομηνία της περιόδου κρίσης. Αυτό δεν ισχύει για τις επείγουσες υποθέσεις.

Εξάμηνη παράταση των προθεσμιών στο πλαίσιο δικαστικών πωλήσεων ακίνητων περιουσιακών στοιχείων που λήγουν μεταξύ της 18ης Μαρτίου 2020 και της 3ης Ιουνίου 2020.

Αναστολή ορισμένων διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης κατά εταιρειών μεταξύ της 24ης Απριλίου 2020 και της 17ης Μαΐου 2020.

1.2 Δικαστική οργάνωση και δικαστικό σώμα

Στις αστικές υποθέσεις, οι δικαστικές ακροαματικές διαδικασίες που επρόκειτο να λάβουν χώρα μεταξύ της 10ης Απριλίου 2020 και της 17ης Ιουνίου 2020 (η εν λόγω χρονική περίοδος μπορεί να παραταθεί από την κυβέρνηση) ακυρώνονται σε περίπτωση που όλοι οι διάδικοι έχουν ήδη αποστείλει τις γραπτές παρατηρήσεις τους. Ο δικαστής εκδίδει απόφαση χωρίς ακροαματική διαδικασία, αποκλειστικά βάσει των γραπτών παρατηρήσεων, εκτός εάν οι διάδικοι αντιταχθούν σε αυτό. Σε περίπτωση αντίταξης από τους διαδίκους, η υπόθεση αναβάλλεται.

Τα πολιτικά δικαστήρια έχουν καταφύγει στη χρήση εργαλείων τηλεδιάσκεψης όταν συνεχίζουν να εκδικάζουν υποθέσεις.

Οι ορκοδοσίες μπορούν να διεξάγονται εξ αποστάσεως μεταξύ της 4ης Μαΐου και της 3ης Ιουνίου 2020.

Οι νόμιμες προθεσμίες για συνεδριάσεις που προβλέπονται στον νόμο περί συμβολαιογράφων και οι οποίες λήγουν μεταξύ της 18ης Μαρτίου 2020 και της 4ης Αυγούστου 2020 παρατείνονται κατά τρεις μήνες.

Τα συμβολαιογραφικά πληρεξούσια μπορούν να λαμβάνονται εξ αποστάσεως και ηλεκτρονικά (σε ηλεκτρονικό μέσο και με ηλεκτρονική ταυτοποίηση και υπογραφή).

Μη εφαρμογή της απαίτησης για παρουσία μαρτύρων ή περισσότερων συμβολαιογράφων για τη σύνταξη δημόσιας διαθήκης κατά το διάστημα μεταξύ της 4ης Μαΐου 2020 και της 3ης Ιουνίου 2020.

Δεν θα επιβάλλεται χρέωση για τα συμβολαιογραφικά πληρεξούσια που λαμβάνονται από τις 13 Μαρτίου 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2020 και έχουν ισχύ μόνο από τις 13 Μαρτίου 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2020.

1.3 Δικαστική συνεργασία εντός της ΕΕ

Μετά το ξέσπασμα της πανδημίας της COVID-19, ο τρόπος εργασίας και η οργάνωση των βελγικών κεντρικών αρχών για τις αστικές υποθέσεις δεν έχουν αλλάξει, με την εξαίρεση ότι οι περισσότεροι αρμόδιοι υπάλληλοι των βελγικών κεντρικών αρχών εργάζονται αποκλειστικά μέσω τηλεργασίας. Ορισμένοι υπάλληλοι εξακολουθούν να παρουσιάζονται στην εργασία τους μία ημέρα ανά εβδομάδα, προκειμένου να ελέγχουν την εισερχόμενη και να διασφαλίζουν την εξερχόμενη αλληλογραφία, λόγου χάρη όσον αφορά την επίδοση εγγράφων.

Έχει αποσταλεί μήνυμα μέσω του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου σε όλα τα σημεία επαφής, στο οποίο επισημαίνεται ότι αλληλογραφία μπορεί να συνεχίσει να αποστέλλεται στους αρμόδιους υπαλλήλους αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι βελγικές κεντρικές αρχές εξακολουθούν να είναι διαθέσιμες μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Έχει εκδοθεί σύσταση οι νέες αιτήσεις που αφορούν απαγωγή παιδιού, διεξαγωγή αποδείξεων, νομική συνδρομή, υποχρεώσεις διατροφής ή προστασία παιδιού να αποστέλλονται στις υπηρεσιακές ηλεκτρονικές θυρίδες.

Ενδέχεται να υπάρχει καθυστέρηση στον χειρισμό μεμονωμένων υποθέσεων λόγω υποστελέχωσης. Μέχρι στιγμής, όλοι οι υπάλληλοι εξακολουθούν να είναι ενεργοί και ο χειρισμός των υποθέσεων διεξάγεται καθημερινά όπως και κατά την προ της νόσου COVID-19 εποχή.

2 Μέτρα που έχουν θεσπιστεί ή προβλέπεται να θεσπιστούν στα κράτη μέλη στον τομέα του πτωχευτικού δικαίου (αφερεγγυότητας) μετά την εκδήλωση της πανδημίας

2.1 Μέτρα ουσιαστικού πτωχευτικού δικαίου (αφερεγγυότητας) και σχετικά μέτρα που αφορούν τις συμβάσεις

2.1.1 Αναστολή διαδικασιών αφερεγγυότητας

2.1.1.1 Αναστολή υποχρέωσης υποβολής αίτησης πτώχευσης (οφειλέτες)

-

2.1.1.2 Προστασία των οφειλετών από τη δυνατότητα των πιστωτών να υποβάλουν αίτηση πτώχευσης

-

2.1.2 Αναστολή αναγκαστικής εκτέλεσης απαιτήσεων και αναστολή καταγγελιών συμβάσεων

2.1.2.1 Γενικές/ειδικές προσωρινές αναστολές αναγκαστικής εκτέλεσης απαιτήσεων / αναγκαστικής εκτέλεσης ορισμένων ειδών απαιτήσεων

-

2.1.2.2 Αναστολή καταγγελίας συμβάσεων (γενικές/ειδικές συμβάσεις)

-

2.2 Αναστολή των εργασιών των πολιτικών δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένων των πτωχευτικών, και δικονομικές αναστολές

Οι προθεσμίες στο πλαίσιο δικαστικών πλειστηριασμών και εκούσιων πλειστηριασμών υπό δικαστική μορφή που λήγουν μεταξύ της 1ης Νοεμβρίου 2020 και της 31ης Μαρτίου 2021 παρατείνονται αυτομάτως κατά 6 μήνες.

2.3 Άλλα μέτρα πτωχευτικού δικαίου (αφερεγγυότητας) (σχετικά με αγωγές ανάκλησης, σχέδια αναδιοργάνωσης, ανεπίσημες συμφωνίες και άλλα)

-

2.4 Σχετικά μέτρα που δεν άπτονται του πτωχευτικού δικαίου (αφερεγγυότητας) (παράταση προθεσμιών πληρωμών, τραπεζικά δάνεια, κοινωνική ασφάλιση, ασφάλιση υγείας, επιδοτήσεις επιχειρήσεων)

-

Τελευταία επικαιροποίηση: 22/10/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.