Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση κροατικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Ο αντίκτυπος της νόσου COVID-19 σε αστικές υποθέσεις και υποθέσεις αφερεγγυότητας

Κροατία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Επιπτώσεις της Covid-19 στις αστικές διαδικασίες

1.1 Προθεσμίες στις αστικές διαδικασίες

Στις 18 Απριλίου 2020 τέθηκαν σε ισχύ τροποποιήσεις του νόμου περί αναγκαστικής εκτέλεσης σε χρηματικά περιουσιακά στοιχεία: η αναγκαστική εκτέλεση σε λογαριασμούς φυσικών προσώπων ανεστάλη για 3 μήνες (με δυνατότητα περαιτέρω παράτασης 3 μηνών). Ο υπολογισμός των νόμιμων τόκων επίσης ανεστάλη για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Από την 19η Οκτωβρίου 2020 και εφεξής οι διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης συνεχίζονται κανονικά. Ωστόσο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Διοίκησης απέστειλε συστάσεις στους συμβολαιογράφους ζητώντας τους να αρχίσουν να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις αναγκαστικής εκτέλεσης που υποβλήθηκαν κατά τους τελευταίους έξι μήνες σε τρεις φάσεις — με ημερομηνίες έναρξης τις 19 Οκτωβρίου, τις 20 Νοεμβρίου και τις 20 Ιανουαρίου. Κατά την πρώτη φάση, θα εκδοθούν οι αποφάσεις εκτέλεσης για τις αιτήσεις που παραλήφθηκαν έως τις 30 Ιουνίου, κατά τη δεύτερη φάση θα εκδοθούν οι αποφάσεις εκτέλεσης για τις αιτήσεις που παραλήφθηκαν έως τις 31 Αυγούστου και κατά την τρίτη φάση θα εκδοθούν οι αποφάσεις εκτέλεσης για τις αιτήσεις που παραλήφθηκαν έως τις 18 Οκτωβρίου.

1.2 Δικαστική οργάνωση και δικαστικό σώμα

Όλες οι δικαστικές αρχές συνεχίζουν τις εργασίες τους. Ωστόσο, διεξάγονται μόνο οι διαδικασίες που έχουν χαρακτηριστεί επείγουσες, με τη λήψη κατάλληλων μέτρων ασφαλείας. Ακροαματικές διαδικασίες και λοιπές μη επείγουσες υποθέσεις έχουν αναβληθεί μέχρι νεωτέρας.

Όσον αφορά τις υποθέσεις που υπάγονται στην αρμοδιότητα μονομελούς δικαστηρίου ή για τις οποίες δεν απαιτείται ακροαματική διαδικασία, είναι κατ’ αρχάς αναγκαίο οι αποφάσεις να εκδοθούν από το σπίτι και, εν συνεχεία, να ληφθεί μέριμνα για τη διαβίβασή τους. Οι προϊστάμενοι των δικαστικών αρχών έχουν εντολή να επιτρέπουν στο προσωπικό να εργάζεται από το σπίτι όταν είναι εφικτό.

Η επικοινωνία με τους διαδίκους και όλους τους συμμετέχοντες σε διαδικασίες γίνεται ηλεκτρονικά σε κάθε περίπτωση που αυτό είναι εφικτό. Όσον αφορά τις υποθέσεις για τις οποίες απαιτείται συνεδρίαση ή ακρόαση, θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα προφύλαξης που ορίζουν οι υγειονομικές αρχές. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα τεχνικά μέσα επικοινωνίας εξ αποστάσεως που είναι διαθέσιμα σε δικαστές και δικαστήρια, συμπεριλαμβανομένου εντός του δικαστηρίου (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεδιάσκεψη κ.λπ.).

Συνιστάται επίσης η αναβολή των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης, ιδίως των διαδικασιών εκτέλεσης που αφορούν την εκκένωση και την παράδοση ακινήτων.

Λόγω της πανδημίας της νόσου COVID-19, στην Κροατία έχει αναβληθεί η έναρξη όλων των ηλεκτρονικών δημόσιων πλειστηριασμών σε υποθέσεις εκτέλεσης και πτώχευσης, με εξαίρεση τους δημόσιους πλειστηριασμούς στους οποίους η υποβολή προσφορών ξεκίνησε έως τις 24 Μαρτίου 2020 το αργότερο και οι οποίοι θα ολοκληρωθούν σύμφωνα με τις δημοσιευμένες προσκλήσεις συμμετοχής σε ηλεκτρονικό δημόσιο πλειστηριασμό.

Όλα τα αιτήματα πώλησης που ελήφθησαν μετά τις 13 Μαρτίου 2020 και τα οποία δεν έχουν διεκπεραιωθεί θα διεκπεραιωθούν μόλις παρέλθει η έκτακτη περίσταση της πανδημίας της COVID-19. Όλες οι δημοσιευθείσες προσκλήσεις για προκαταβολή των εξόδων και οι προσκλήσεις συμμετοχής σε ηλεκτρονικό δημόσιο πλειστηριασμό θα ακυρωθούν και θα δημοσιευθούν εκ νέου υπό τους ίδιους όρους πώλησης μέχρι το τέλος της έκτακτης περίστασης της πανδημίας της COVID-19.

1.3 Δικαστική συνεργασία εντός της ΕΕ

Οι διάδικοι πρέπει να αποστέλλουν τα ερωτήματα, τα αιτήματα και τις αιτήσεις τους προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης εντός του συνήθους ωραρίου λειτουργίας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικώς ή ταχυδρομικώς.

Διεθνής δικαστική συνδρομή εξακολουθεί να παρέχεται, ενδέχεται όμως να υπάρχουν καθυστερήσεις.

2 Μέτρα που έχουν θεσπιστεί ή προβλέπεται να θεσπιστούν στα κράτη μέλη στον τομέα του πτωχευτικού δικαίου (αφερεγγυότητας) μετά την εκδήλωση της πανδημίας

2.1 Μέτρα ουσιαστικού πτωχευτικού δικαίου (αφερεγγυότητας) και σχετικά μέτρα που αφορούν τις συμβάσεις

2.1.1 Αναστολή διαδικασιών αφερεγγυότητας

2.1.1.1 Αναστολή υποχρέωσης υποβολής αίτησης πτώχευσης (οφειλέτες)

Λόγοι κήρυξης πτώχευσης που προκύπτουν κατά τη διάρκεια των ειδικών περιστάσεων δεν μπορούν να θεμελιώσουν την κίνηση της πτωχευτικής διαδικασίας. Λόγοι κήρυξης πτώχευσης είναι η αφερεγγυότητα και η υπερχρέωση, αλλά δεν μπορεί να γίνει επίκληση κανενός από τους λόγους αυτούς εάν προκύψουν κατά τη διάρκεια των ειδικών περιστάσεων. Εξαίρεση αποτελεί το γεγονός ότι αίτηση για το άνοιγμα πτωχευτικής διαδικασίας μπορεί να υποβάλει ο οφειλέτης, η Οικονομική Υπηρεσία και οι πιστωτές μόνο για λόγους προστασίας των συμφερόντων και της ασφάλειας της Δημοκρατίας της Κροατίας, της φύσης, του ανθρώπινου περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας.

2.1.1.2 Προστασία των οφειλετών από τη δυνατότητα των πιστωτών να υποβάλουν αίτηση πτώχευσης

-

2.1.2 Αναστολή αναγκαστικής εκτέλεσης απαιτήσεων και αναστολή καταγγελιών συμβάσεων

2.1.2.1 Γενικές/ειδικές προσωρινές αναστολές αναγκαστικής εκτέλεσης απαιτήσεων / αναγκαστικής εκτέλεσης ορισμένων ειδών απαιτήσεων

Την 1η Μαΐου 2020 τέθηκε σε ισχύ ο νόμος περί μέτρων παρέμβασης στις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και αφερεγγυότητας.

Σύμφωνα με τον εν λόγω νόμο οι διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης αναστέλλονται για 3 μήνες (με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον 3 μήνες). Κατά τη διάρκεια των ειδικών περιστάσεων, οι εργοδότες και το κρατικό συνταξιοδοτικό ταμείο δεν θα παρακρατούν τον μισθό / τη σύνταξη προς όφελος των πιστωτών (εξαίρεση στον κανόνα αυτόν αποτελεί η αναγκαστική εκτέλεση απόφασης που επιδικάζει διατροφή σε τέκνο, απαιτήσεων εργαζομένων και προσωρινών μέτρων της ποινικής δικονομίας).

Ο υπολογισμός νόμιμων τόκων αναστέλλεται για το ίδιο χρονικό διάστημα.

2.1.2.2 Αναστολή καταγγελίας συμβάσεων (γενικές/ειδικές συμβάσεις)

-

2.2 Αναστολή των εργασιών των πολιτικών δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένων των πτωχευτικών, και δικονομικές αναστολές

Λόγω της έξαρσης της πανδημίας COVID-19, στην Κροατία έχουν αναβληθεί όλα τα ανοίγματα ηλεκτρονικών δημόσιων πλειστηριασμών σε υποθέσεις αναγκαστικής εκτέλεσης και πτώχευσης, με εξαίρεση τους δημόσιους πλειστηριασμούς στους οποίους η υποβολή προσφορών έχει ξεκινήσει έως τις 24 Μαρτίου 2020 το αργότερο, και οι οποίοι πρόκειται να ολοκληρωθούν σύμφωνα με τις δημοσιευμένες προσκλήσεις συμμετοχής σε ηλεκτρονικό δημόσιο πλειστηριασμό.

Όλα τα αιτήματα πλειστηριασμού που ελήφθησαν μετά τις 13 Μαρτίου 2020, τα οποία δεν έχουν διεκπεραιωθεί, θα διεκπεραιωθούν μόλις παρέλθει η έκτακτη περίσταση της πανδημίας COVID-19. Όλες οι δημοσιευθείσες προσκλήσεις για προκαταβολή των εξόδων και οι προσκλήσεις συμμετοχής στον ηλεκτρονικό δημόσιο πλειστηριασμό θα ακυρωθούν και θα δημοσιευτούν εκ νέου υπό τις ίδιες συνθήκες πώλησης μέχρι το τέλος των ειδικών περιστάσεων της έξαρσης της πανδημίας COVID-19.

2.3 Άλλα μέτρα πτωχευτικού δικαίου (αφερεγγυότητας) (σχετικά με αγωγές ανάκλησης, σχέδια αναδιοργάνωσης, ανεπίσημες συμφωνίες και άλλα)

-

2.4 Σχετικά μέτρα που δεν άπτονται του πτωχευτικού δικαίου (αφερεγγυότητας) (παράταση προθεσμιών πληρωμών, τραπεζικά δάνεια, κοινωνική ασφάλιση, ασφάλιση υγείας, επιδοτήσεις επιχειρήσεων)

-

Τελευταία επικαιροποίηση: 22/10/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.