Ο αντίκτυπος της νόσου COVID-19 σε αστικές υποθέσεις και υποθέσεις αφερεγγυότητας

Κύπρος
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Επιπτώσεις της Covid-19 στις αστικές διαδικασίες

1.1 Προθεσμίες στις αστικές διαδικασίες

Οι δικονομικές προθεσμίες αναστέλλονται έως τις 30/4/2020.

1.2 Δικαστική οργάνωση και δικαστικό σώμα

Όλες οι ακροαματικές και λοιπές διαδικασίες αναστέλλονται έως τις 30/4/2020. Εξαιρέσεις: αιτήσεις για κατεπείγοντα ασφαλιστικά μέτρα, διαδικασίες έκδοσης και λοιπές διαδικασίες που συνδέονται με περιορισμό της προσωπικής ελευθερίας (λ.χ. παράνομη κράτηση, κράτηση σε ψυχιατρικό ίδρυμα.)

Ο γραμματέας δέχεται την κατάθεση αγωγής μόνο εφόσον συνοδεύεται από αίτηση για ασφαλιστικά μέτρα και υπό την προϋπόθεση ότι η συζήτησή της κρίνεται επείγουσα. Το επείγον της υπόθεσης εξετάζεται και κρίνεται από τον δικαστή.

1.3 Δικαστική συνεργασία εντός της ΕΕ

-

2 Μέτρα που έχουν θεσπιστεί ή προβλέπεται να θεσπιστούν στα κράτη μέλη στον τομέα του πτωχευτικού δικαίου (αφερεγγυότητας) μετά την εκδήλωση της πανδημίας

2.1 Μέτρα ουσιαστικού πτωχευτικού δικαίου (αφερεγγυότητας) και σχετικά μέτρα που αφορούν τις συμβάσεις

2.1.1 Αναστολή διαδικασιών αφερεγγυότητας

2.1.1.1 Αναστολή υποχρέωσης υποβολής αίτησης πτώχευσης (οφειλέτες)

-

2.1.1.2 Προστασία των οφειλετών από τη δυνατότητα των πιστωτών να υποβάλουν αίτηση πτώχευσης

-

2.1.2 Αναστολή αναγκαστικής εκτέλεσης απαιτήσεων και αναστολή καταγγελιών συμβάσεων

2.1.2.1 Γενικές/ειδικές προσωρινές αναστολές αναγκαστικής εκτέλεσης απαιτήσεων / αναγκαστικής εκτέλεσης ορισμένων ειδών απαιτήσεων

-

2.1.2.2 Αναστολή καταγγελίας συμβάσεων (γενικές/ειδικές συμβάσεις)

Οι διαδικασίες έξωσης και η εκτέλεση διαταγμάτων έξωσης λόγω μη καταβολής μισθωμάτων κατά την τρέχουσα περίοδο έχουν ανασταλεί μέχρι τις 31-05-2020.

2.2 Αναστολή των εργασιών των πολιτικών δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένων των πτωχευτικών, και δικονομικές αναστολές

- Αναστολή εκδίκασης δικαστικών υποθέσεων μεταξύ 16.3.2020 και 30.4.2020, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

Στις αστικές υποθέσεις

i) αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων σε εξαιρετικά επείγουσες υποθέσεις,

ii) ανακοπές κατά διαδικασιών πλειστηριασμών ακίνητης περιουσίας (κ.λπ.).

- Αναστολή μέχρι τις 30.4.2020 όλων των δικονομικών προθεσμιών που προβλέπονται βάσει του περί πολιτικής δικονομίας νόμου και άλλων προθεσμιών που ορίζονται σε δικαστικές αποφάσεις και διατάγματα.

2.3 Άλλα μέτρα πτωχευτικού δικαίου (αφερεγγυότητας) (σχετικά με αγωγές ανάκλησης, σχέδια αναδιοργάνωσης, ανεπίσημες συμφωνίες και άλλα)

Το τμήμα αφερεγγυότητας προχώρησε σε τροποποιήσεις του νόμου περί πτώχευσης φυσικού προσώπου, με ρήτρες για την παράταση/ανανέωση της αναστολής των ατομικών διώξεων με δικαστική εντολή, λόγω ειδικών συνθηκών. Επιπλέον, θεσπίστηκε διάταξη για διαδικτυακές συνελεύσεις των πιστωτών. Οι τροποποιήσεις του νόμου τέθηκαν σε ισχύ τον Αύγουστο του 2020.

Επιπλέον, επιταχύνθηκε η διαρκής απλούστευση των διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής της ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων και των διαδικτυακών πληρωμών. Ωστόσο, αναμένεται ότι οι διαδικτυακές διευκολύνσεις θα είναι διαθέσιμες στο κοινό έως το δεύτερο εξάμηνο του 2021.

2.4 Σχετικά μέτρα που δεν άπτονται του πτωχευτικού δικαίου (αφερεγγυότητας) (παράταση προθεσμιών πληρωμών, τραπεζικά δάνεια, κοινωνική ασφάλιση, ασφάλιση υγείας, επιδοτήσεις επιχειρήσεων)

-

Τελευταία επικαιροποίηση: 07/12/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.