Ο αντίκτυπος της νόσου COVID-19 σε αστικές υποθέσεις και υποθέσεις αφερεγγυότητας

Δανία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Επιπτώσεις της Covid-19 στις αστικές διαδικασίες

1.1 Προθεσμίες στις αστικές διαδικασίες

Μέχρι στιγμής δεν έχουν θεσπιστεί μέτρα για τις δικαστικές διαδικασίες.

1.2 Δικαστική οργάνωση και δικαστικό σώμα

Τα δανικά δικαστήρια εφαρμόζουν διαδικασία έκτακτης ανάγκης που καλύπτει ορισμένους τομείς ζωτικής σημασίας. Οι τομείς ζωτικής σημασίας, που εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται από τα δικαστήρια σε τοπικό επίπεδο, αφορούν υποθέσεις που διέπονται εκ του νόμου σε σημαντικό βαθμό από προθεσμίες ή είναι ιδιαίτερα παρεμβατικές όσον αφορά την ιδιωτική ζωή.

Εναπόκειται στα δικαστήρια να εκτιμούν κατά πόσον η εκάστοτε υπόθεση πληροί τα κριτήρια ώστε να χαρακτηριστεί «ζωτικής σημασίας», όπως επίσης εναπόκειται στα δικαστήρια να οργανώνουν τις εργασίες τους λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων.

Η απόφαση να δοθεί προτεραιότητα στις υποθέσεις ζωτικής σημασίας συνεπάγεται ότι ορισμένες σημαντικές κατηγορίες υποθέσεων, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών συνεδριάσεων με φυσική παρουσία, δεν θα έχουν προτεραιότητα. Οι υποθέσεις αυτές αναβάλλονται μέχρι νεωτέρας.

Τα δανικά δικαστήρια επιδιώκουν να διεκπεραιώνουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο τμήμα των εργασιών τους με εργασία από το σπίτι κατά τη διάρκεια της περιόδου έκτακτης ανάγκης. Η δανική διοίκηση των δικαστηρίων έχει εξασφαλίσει τη δυνατότητα εργασίας από το σπίτι για όλους τους εργαζομένους. Επιπροσθέτως, οι εργαζόμενοι στα δικαστήρια μπορούν (σε περιορισμένο βαθμό) να έχουν φυσική παρουσία στα δικαστήρια προκειμένου να διασφαλίζουν ότι οι ίδιοι αλλά και άλλοι μπορούν να διεκπεραιώσουν εργασίες από το σπίτι τους.

Στον βαθμό που είναι εφικτό, τα δικαστήρια χρησιμοποιούν τηλεφωνικές διασκέψεις για την προετοιμασία των υποθέσεων σε αρκετούς τομείς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των υποθέσεων αστικού δικαίου και των υποθέσεων δικαστικού επιμελητή. Τα οικογενειακά δικαστήρια διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις χωρίς φυσική παρουσία, στον βαθμό που είναι εφικτό. Υπάρχουν επίσης ορισμένες υποθέσεις κληρονομικής διαδοχής που δεν είναι δυνατόν να διεκπεραιωθούν τηλεφωνικώς.

Η επιτροπή κρίσεων (που απαρτίζεται από τη δανική διοίκηση των δικαστηρίων και από ομάδα προέδρων δικαστηρίων) έχει επίσης καλέσει τα δικαστήρια να εξετάζουν, στον βαθμό που είναι εφικτό, κατά πόσον η τρέχουσα κατάσταση επιβάλλει την περαιτέρω χρήση τηλεδιασκέψεων, εφόσον είναι ασφαλές από τη σκοπιά του κράτους δικαίου.

1.3 Δικαστική συνεργασία εντός της ΕΕ

Γενικά, τα δανικά δικαστήρια επιδιώκουν να διεκπεραιώνουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο τμήμα των εργασιών τους με εργασία από το σπίτι κατά τη διάρκεια της περιόδου έκτακτης ανάγκης.

2 Μέτρα που έχουν θεσπιστεί ή προβλέπεται να θεσπιστούν στα κράτη μέλη στον τομέα του πτωχευτικού δικαίου (αφερεγγυότητας) μετά την εκδήλωση της πανδημίας

2.1 Μέτρα ουσιαστικού πτωχευτικού δικαίου (αφερεγγυότητας) και σχετικά μέτρα που αφορούν τις συμβάσεις

2.1.1 Αναστολή διαδικασιών αφερεγγυότητας

2.1.1.1 Αναστολή υποχρέωσης υποβολής αίτησης πτώχευσης (οφειλέτες)

Άνευ αντικειμένου.

2.1.1.2 Προστασία των οφειλετών από τη δυνατότητα των πιστωτών να υποβάλουν αίτηση πτώχευσης

Άνευ αντικειμένου.

2.1.2 Αναστολή αναγκαστικής εκτέλεσης απαιτήσεων και αναστολή καταγγελιών συμβάσεων

2.1.2.1 Γενικές/ειδικές προσωρινές αναστολές αναγκαστικής εκτέλεσης απαιτήσεων / αναγκαστικής εκτέλεσης ορισμένων ειδών απαιτήσεων

Άνευ αντικειμένου.

2.1.2.2 Αναστολή καταγγελίας συμβάσεων (γενικές/ειδικές συμβάσεις)

Άνευ αντικειμένου.

2.2 Αναστολή των εργασιών των πολιτικών δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένων των πτωχευτικών, και δικονομικές αναστολές

Τα δανικά δικαστήρια εφαρμόζουν διαδικασία έκτακτης ανάγκης που καλύπτει ορισμένους τομείς ζωτικής σημασίας. Οι τομείς ζωτικής σημασίας, που εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται από τα δικαστήρια σε τοπικό επίπεδο, αφορούν υποθέσεις που διέπονται εκ του νόμου σε σημαντικό βαθμό από προθεσμίες ή είναι ιδιαίτερα παρεμβατικές.

2.3 Άλλα μέτρα πτωχευτικού δικαίου (αφερεγγυότητας) (σχετικά με αγωγές ανάκλησης, σχέδια αναδιοργάνωσης, ανεπίσημες συμφωνίες και άλλα)

Άνευ αντικειμένου.

2.4 Σχετικά μέτρα που δεν άπτονται του πτωχευτικού δικαίου (αφερεγγυότητας) (παράταση προθεσμιών πληρωμών, τραπεζικά δάνεια, κοινωνική ασφάλιση, ασφάλιση υγείας, επιδοτήσεις επιχειρήσεων)

Το δανικό κοινοβούλιο ενέκρινε σειρά δεσμών μέτρων τόνωσης της οικονομίας.

Τελευταία επικαιροποίηση: 22/10/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.