Ο αντίκτυπος της νόσου COVID-19 σε αστικές υποθέσεις και υποθέσεις αφερεγγυότητας

Φινλανδία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Επιπτώσεις της Covid-19 στις αστικές διαδικασίες

1.1 Προθεσμίες στις αστικές διαδικασίες

Δεν πραγματοποιήθηκαν αλλαγές στις νόμιμες προθεσμίες για τις δικαστικές διαδικασίες παρά τη συνεχιζόμενη κρίση.

1.2 Δικαστική οργάνωση και δικαστικό σώμα

Τα δικαστήρια εξακολουθούν να είναι ανεξάρτητα. Ωστόσο, η Εθνική Διοίκηση Δικαστηρίων (ΕΔΔ) εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές και συμβουλές προς τα δικαστήρια για θέματα διαχείρισης.

Η ΕΔΔ έχει παράσχει κατευθυντήριες γραμμές με τις οποίες συνέστησε στα δικαστήρια να συνεχίσουν να εκδικάζουν υποθέσεις με τη λήψη μέτρων προφύλαξης, λόγου χάρη με περιορισμό των διαδικασιών με φυσική παρουσία στις επείγουσες μόνο υποθέσεις. Η ΕΔΔ συνιστά στα δικαστήρια να διεξάγουν τις ακροαματικές διαδικασίες μέσω τηλεδιάσκεψης ή με άλλο διαθέσιμο και κατάλληλο τεχνολογικό μέσο. Η Εθνική Διοίκηση Δικαστηρίων έχει επίσης δημοσιεύσει συμβουλές προς όλα τα δικαστήρια σχετικά με τη χρήση εξ αποστάσεως συνδέσεων στις δίκες. Οι συμβουλές αφορούν μόνο την τρέχουσα εξαιρετική κατάσταση και δεν αποσκοπούν στην τροποποίηση των υφιστάμενων πολιτικών, οδηγιών ή συστάσεων. Ο στόχος της αποτελεσματικότερης χρήσης των εξ αποστάσεως συνδέσεων είναι η ελαχιστοποίηση των κινδύνων για την υγεία μέσω της αποφυγής των συγκεντρώσεων πολλών ανθρώπων. Οι συμβουλές αυτές, καθώς και οι μελλοντικές κατευθυντήριες γραμμές, θα είναι διαθέσιμες εδώ.

Έως τις 10 Μαΐου 2020 τα φινλανδικά περιφερειακά δικαστήρια είχαν αναστείλει την εκδίκαση 1 431 αστικών υποθέσεων. Επικαιροποιημένες πληροφορίες παρέχονται εδώ.

Συνιστάται κάθε επικοινωνία με δικαστήρια να γίνεται πρωτίστως τηλεφωνικώς και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

1.3 Δικαστική συνεργασία εντός της ΕΕ

Διεθνής δικαστική συνδρομή εξακολουθεί να παρέχεται, όμως τα δικαστήρια ιεραρχούν τις υποθέσεις ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους.

Επί του παρόντος, οι περισσότεροι αρμόδιοι υπάλληλοι της φινλανδικής κεντρικής αρχής (κανονισμοί 2201/2003, 4/2009, 1393/2007 και 1206/2001) τηλεργάζονται. Σε περίπτωση επειγουσών υποθέσεων, προβλέπεται περιορισμένη παρουσία στο γραφείο. Όποτε είναι εφικτό, συνιστάται η επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: central.authority@om.fi και maintenance.ca@om.fi (μόνο για υποθέσεις διατροφής).

2 Μέτρα που έχουν θεσπιστεί ή προβλέπεται να θεσπιστούν στα κράτη μέλη στον τομέα του πτωχευτικού δικαίου (αφερεγγυότητας) μετά την εκδήλωση της πανδημίας

2.1 Μέτρα ουσιαστικού πτωχευτικού δικαίου (αφερεγγυότητας) και σχετικά μέτρα που αφορούν τις συμβάσεις

2.1.1 Αναστολή διαδικασιών αφερεγγυότητας

2.1.1.1 Αναστολή υποχρέωσης υποβολής αίτησης πτώχευσης (οφειλέτες)

-

2.1.1.2 Προστασία των οφειλετών από τη δυνατότητα των πιστωτών να υποβάλουν αίτηση πτώχευσης

Η δυνατότητα κήρυξης του οφειλέτη σε πτώχευση βάσει αίτησης πιστωτή περιορίζεται κατά το διάστημα 1.5.2020–31.1.2021. Κατάρτιση πρότασης με την οποία θα δίνεται στους οφειλέτες περισσότερος χρόνος να καταβάλουν τις οφειλές τους από την 1.2.2021.

2.1.2 Αναστολή αναγκαστικής εκτέλεσης απαιτήσεων και αναστολή καταγγελιών συμβάσεων

2.1.2.1 Γενικές/ειδικές προσωρινές αναστολές αναγκαστικής εκτέλεσης απαιτήσεων / αναγκαστικής εκτέλεσης ορισμένων ειδών απαιτήσεων

Ο νόμος περί αναγκαστικής εκτέλεσης τροποποιείται προκειμένου να διευκολυνθεί η θέση του οφειλέτη κατά το διάστημα 1.5.2020–30.4.2021.

Θα τροποποιηθεί η προθεσμία πληρωμής και τα κριτήρια για τη χορήγηση μηνών απαλλαγής από κατασχέσεις. Θα προβλεφθεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για την εκτέλεση εξώσεων.

2.1.2.2 Αναστολή καταγγελίας συμβάσεων (γενικές/ειδικές συμβάσεις)

-

2.2 Αναστολή των εργασιών των πολιτικών δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένων των πτωχευτικών, και δικονομικές αναστολές

-

2.3 Άλλα μέτρα πτωχευτικού δικαίου (αφερεγγυότητας) (σχετικά με αγωγές ανάκλησης, σχέδια αναδιοργάνωσης, ανεπίσημες συμφωνίες και άλλα)

Έκκληση προς τους πιστωτές ώστε να τηρήσουν υπεύθυνη γενικά στάση.

Η Φινλανδία εστιάζει επίσης τις προσπάθειές της προς την κατεύθυνση της αποφυγής της υπερχρέωσης των ιδιωτών και των νοικοκυριών.

2.4 Σχετικά μέτρα που δεν άπτονται του πτωχευτικού δικαίου (αφερεγγυότητας) (παράταση προθεσμιών πληρωμών, τραπεζικά δάνεια, κοινωνική ασφάλιση, ασφάλιση υγείας, επιδοτήσεις επιχειρήσεων)

Η προσωρινή εφαρμογή ανώτατου ορίου επιτοκίου 10 τοις εκατό για τις καταναλωτικές πιστώσεις, καθώς και η προσωρινή απαγόρευση της άμεσης εμπορικής προώθησής τους είναι σε ισχύ κατά το διάστημα 1.7.–31.12.2020. Προετοιμασία πρότασης για παράταση των εν λόγω προσωρινών μέτρων.

Προτείνεται να ρυθμιστεί προσωρινά το κόστος είσπραξης χρεών για άλλες απαιτήσεις εκτός από τις απαιτήσεις καταναλωτών και να περιοριστεί η χρήση συναλλαγματικών για ορισμένους οφειλέτες.

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/04/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.