Ο αντίκτυπος της νόσου COVID-19 σε αστικές υποθέσεις και υποθέσεις αφερεγγυότητας

Γαλλία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Επιπτώσεις της Covid-19 στις αστικές διαδικασίες

1.1 Προθεσμίες στις αστικές διαδικασίες

Οι (δικονομικές) προθεσμίες, συμπεριλαμβανομένων των προθεσμιών παραγραφής που εκπνέουν από τις 12/3 έως έναν μήνα μετά τη λήξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης παρατείνονται. Στο τέλος της προαναφερθείσας περιόδου, όλες οι προθεσμίες αρχίζουν εκ νέου να τρέχουν κανονικά, αλλά με όριο τους 2 μήνες. Ωστόσο, η παράταση των προθεσμιών δεν στερεί από τους διαδίκους το δικαίωμα να ζητήσουν έννομη προστασία ή να ασκήσουν τα δικαιώματά τους προσφυγής με οποιονδήποτε δυνατό τρόπο κατά τη διάρκεια της περιόδου έκτακτης ανάγκης, στον βαθμό που είναι εφικτό.

Κατ’ αρχήν, οι υποχρεώσεις εκπλήρωσης και οι προθεσμίες που προβλέπονται σε συμβάσεις δεν επηρεάζονται, καθώς θα εφαρμοστεί το εφαρμοστέο στην εκάστοτε περίσταση εθνικό δίκαιο (ανωτέρα βία κ.λπ.). Ωστόσο, οι συμβατικές κυρώσεις λόγω μη εκπλήρωσης από τον οφειλέτη (ποινικές ρήτρες, ρήτρες καταγγελίας κ.λπ.) αναστέλλονται προσωρινά για να ληφθούν υπόψη οι δυσκολίες εκπλήρωσης.

Οι προβλεπόμενες από τον νόμο συμβατικές ποινές, ανανεώσεις και προθεσμίες ειδοποίησης επίσης αναστέλλονται ή παρατείνονται.

1.2 Δικαστική οργάνωση και δικαστικό σώμα

Μεταξύ της 17ης Μαρτίου και της 10ης Μαΐου, τα δικαστήρια ασχολήθηκαν μόνο με επείγουσες υποθέσεις (ακροαματικές διαδικασίες που αφορούσαν πολιτικές ελευθερίες και περιπτώσεις κράτησης σε υποθέσεις αστικού δικαίου, αναγκαστική εκτέλεση, προστασία παιδιών, επείγουσες υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των διαταγών προστασίας, και επείγουσες διαδικασίες ασφαλιστικών μέτρων).

Σταδιακά, από τις 11 Μαΐου και μετά, τα δικαστήρια ξεκίνησαν εκ νέου τις δραστηριότητές τους σε όλες τις υποθέσεις.

Εάν ένα δικαστήριο δεν μπορεί να λειτουργήσει, οι επείγουσες υποθέσεις του μπορούν να ανατεθούν σε άλλο δικαστήριο.

Οι διάδικοι ενημερώνονται για τις αποφάσεις του δικαστηρίου με κάθε πρόσφορο μέσο, ιδίως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικώς (οι αποφάσεις δεν θα θεωρείται ότι έχουν επιδοθεί στον αποδέκτη).

Όσον αφορά τα μέτρα προστασίας για παιδιά και ενηλίκους, όσα εκπνέουν κατά τη διάρκεια της κατάστασης έκτακτης ανάγκης παρατείνονται αυτόματα, εκτός αν ο δικαστής αποφασίσει άλλως.

Οι προθεσμίες για μέτρα έρευνας και διαμεσολάβησης αναστέλλονται και παρατείνονται κατά τρεις επιπλέον μήνες από τις 23 Ιουνίου 2020.

Οι προϊστάμενοι των δικαστηρίων θα είναι σε θέση να ρυθμίζουν τη ροή των ατόμων που εισέρχονται στο δικαστήριο και να ορίζουν τον αριθμό των ατόμων που επιτρέπεται να εισέλθουν σε δικαστική αίθουσα, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τους κανόνες φυσικής αποστασιοποίησης.

Μπορούν επίσης να αποφαίνονται κατά την κρίση τους επί των αιτημάτων προσώπων που επιθυμούν να παραστούν σε ακροαματική διαδικασία στην οποία η πρόσβαση είναι περιορισμένη.

Όταν χρησιμοποιείται οπτικοακουστικό ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο επικοινωνίας για τη διεξαγωγή ακροαματικής διαδικασίας, η ακροαματική διαδικασία δεν μπορεί να διεξαχθεί σε έναν μόνο τόπο.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι τα χρησιμοποιούμενα μέσα επικοινωνίας πρέπει να εγγυώνται το απόρρητο των διασκέψεων.

1.3 Δικαστική συνεργασία εντός της ΕΕ

Όσον αφορά τη δικαστική συνεργασία, οι αιτήσεις διεκπεραιώνονται κανονικά.

Συνεργασία σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου (κανονισμός 2201/2003): Όσον αφορά τους τομείς της διεθνούς απαγωγής παιδιών και της προστασίας παιδιών, ο αρμόδιος υπάλληλος της γαλλικής κεντρικής αρχής κατά κύριο λόγο τηλεργάζεται και προσέρχεται στο γραφείο τουλάχιστον μία ημέρα την εβδομάδα. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι νέες αιτήσεις μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικώς, με φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Διεξαγωγή αποδείξεων (κανονισμός 1206/2001): Οι αιτήσεις διεκπεραιώνονται κανονικά. Η διεκπεραίωση μπορεί να διαρκέσει λίγο περισσότερο, διότι ο αρμόδιος υπάλληλος τηλεργάζεται και προσέρχεται στο γραφείο μία ημέρα την εβδομάδα για να διεκπεραιώσει τις αιτήσεις που έχουν παραληφθεί ταχυδρομικώς ή με φαξ.

Επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων (κανονισμός 1393/2007): Υπό τις τρέχουσες συνθήκες, η επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων μπορεί να καθυστερήσει. Η επίδοση ή κοινοποίηση μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει προηγούμενη συναίνεση του αποδέκτη.

Οι επικοινωνίες της γαλλικής κεντρικής αρχής που είναι αρμόδια στο πλαίσιο των τριών αυτών κανονισμών (2201/2003, 1206/2001 και 1393/2007) πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr), αλλά και ταχυδρομικώς ή μέσω φαξ.

Οι επικοινωνίες της γαλλικής κεντρικής αρχής στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) 4/2009 για τις υποχρεώσεις διατροφής γίνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: obligation.alimentaire@diplomatie.gouv.fr

2 Μέτρα που έχουν θεσπιστεί ή προβλέπεται να θεσπιστούν στα κράτη μέλη στον τομέα του πτωχευτικού δικαίου (αφερεγγυότητας) μετά την εκδήλωση της πανδημίας

2.1 Μέτρα ουσιαστικού πτωχευτικού δικαίου (αφερεγγυότητας) και σχετικά μέτρα που αφορούν τις συμβάσεις

2.1.1 Αναστολή διαδικασιών αφερεγγυότητας

2.1.1.1 Αναστολή υποχρέωσης υποβολής αίτησης πτώχευσης (οφειλέτες)

-

2.1.1.2 Προστασία των οφειλετών από τη δυνατότητα των πιστωτών να υποβάλουν αίτηση πτώχευσης

-

2.1.2 Αναστολή αναγκαστικής εκτέλεσης απαιτήσεων και αναστολή καταγγελιών συμβάσεων

2.1.2.1 Γενικές/ειδικές προσωρινές αναστολές αναγκαστικής εκτέλεσης απαιτήσεων / αναγκαστικής εκτέλεσης ορισμένων ειδών απαιτήσεων

Το διάταγμα 2020-596 προβλέπει ότι ο οφειλέτης μπορεί να ζητήσει από τον πρόεδρο του δικαστηρίου να χορηγήσει γενική αναστολή για τη διάρκεια της διαδικασίας συνδιαλλαγής. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, προβάλλονται επίσης αιτήματα για τη χορήγηση περιόδου χάριτος.

Βλέπε διάταγμα 2020-596 - 20 Μαΐου 2020.

Υπενθύμιση (μέτρα που δεν αφορούν ειδικά τη νόσο COVID-19):

Κατά τη διάρκεια των δικαστικών διαδικασιών αναδιοργάνωσης (procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire), εφαρμόζεται γενική αναστολή των ατομικών διώξεων (με συγκεκριμένες εξαιρέσεις).

Πριν από την κίνηση διαδικασίας εκκαθάρισης (procédure de liquidation judiciaire) ή δικαστικής διαδικασίας αναδιοργάνωσης (procédure de sauvegarde ou redressement judiciaire), μπορεί να κινηθεί άτυπη και εμπιστευτική διαδικασία (διαδικασία συνδιαλλαγής) κατόπιν αιτήματος του οφειλέτη. Εάν ένας πιστωτής προσφύγει δικαστικά ή εξωδικαστικά κατά του οφειλέτη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συνδιαλλαγής, ο οφειλέτης μπορεί να ζητήσει από τον πρόεδρο του δικαστηρίου να του χορηγήσει περίοδο χάριτος.

2.1.2.2 Αναστολή καταγγελίας συμβάσεων (γενικές/ειδικές συμβάσεις)

Υπενθύμιση (μέτρα που δεν αφορούν ειδικά τη νόσο COVID-19):

Κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας αναδιοργάνωσης (procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire), ο εμπορικός κώδικας απαγορεύει στους πιστωτές να καταγγείλουν ή να τροποποιήσουν βασικές εκτελεστέες συμβάσεις σε βάρος του οφειλέτη.

2.2 Αναστολή των εργασιών των πολιτικών δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένων των πτωχευτικών, και δικονομικές αναστολές

-

2.3 Άλλα μέτρα πτωχευτικού δικαίου (αφερεγγυότητας) (σχετικά με αγωγές ανάκλησης, σχέδια αναδιοργάνωσης, ανεπίσημες συμφωνίες και άλλα)

Το διάταγμα 2020-596 παρέχει τη δυνατότητα στο δικαστήριο να χορηγήσει στον οφειλέτη τροποποίηση και παράταση της διάρκειας του δικαστικού σχεδίου αναδιοργάνωσής του.

Οι χορηγοί νέας ή ενδιάμεσης χρηματοδότησης κατά τη διάρκεια δικαστικών διαδικασιών αναδιοργάνωσης ενδέχεται να δικαιούνται να λάβουν ειδικό προνόμιο (προτεραιότητα πληρωμής σε περίπτωση μεταγενέστερης αφερεγγυότητας). Το προνόμιο αυτό παραχωρείται από το δικαστήριο υπό συγκεκριμένους όρους.

Διευκολύνεται η απλουστευμένη διαδικασία εκκαθάρισης για ατομικές και μικρές επιχειρήσεις.

Βλέπε διάταγμα 2020-596 - 20 Μαΐου 2020.

2.4 Σχετικά μέτρα που δεν άπτονται του πτωχευτικού δικαίου (αφερεγγυότητας) (παράταση προθεσμιών πληρωμών, τραπεζικά δάνεια, κοινωνική ασφάλιση, ασφάλιση υγείας, επιδοτήσεις επιχειρήσεων)

Τα κύρια χαρακτηριστικά μέτρα είναι τα εξής:

Οικονομικά και χρηματοοικονομικά μέτρα για την υποστήριξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων: ένα καθεστώς κρατικών εγγυήσεων εφαρμόζεται σε νέα χρηματικά δάνεια που χορηγούνται από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (με συγκεκριμένους όρους που πρέπει να πληρούνται)

Κοινωνικά μέτρα: οι επιχειρήσεις μπορούν να ζητήσουν να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα μερικής δραστηριότητας λόγω ασυνήθιστων συνθηκών.

Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε: https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/les-mesures

Τελευταία επικαιροποίηση: 22/10/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.