Ο αντίκτυπος της νόσου COVID-19 σε αστικές υποθέσεις και υποθέσεις αφερεγγυότητας

Ελλάδα
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Επιπτώσεις της Covid-19 στις αστικές διαδικασίες

1.1 Προθεσμίες στις αστικές διαδικασίες

-

1.2 Δικαστική οργάνωση και δικαστικό σώμα

Με υπουργική απόφαση, όλες οι διαδικασίες ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων και οι υπηρεσίες αυτών αναστέλλονται έως τις 15 Μαΐου 2020, με την εξαίρεση των επειγουσών και σημαντικών αγωγών και υποθέσεων.

Οι διαδικασίες ενώπιον των ειρηνοδικείων και των υπηρεσιών τους ανεστάλησαν έως τις 10 Μαΐου 2020.

Η λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών περιορίζεται στις ενέργειες που είναι αναγκαίες για τη διεκπεραίωση των απαραίτητων εργασιών και των επειγουσών υποθέσεων.

Συνεδριάσεις και άλλες ενέργειες που σχετίζονται με τη λειτουργία του δικαστικού σώματος διεξάγονται εξ αποστάσεως, εφόσον αυτό είναι εφικτό, με τη χρήση τεχνολογικών μέσων. Παρασχέθηκαν εργαλεία και εφαρμογές πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών για να εξασφαλιστεί η δυνατότητα πραγματοποίησης βιντεοδιασκέψεων και τηλεργασίας για τους δικαστές, τους εισαγγελείς και τους άλλους παράγοντες του συστήματος απονομής δικαιοσύνης.

Σε ορισμένα μεγάλα δικαστήρια κατέστη δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την έκδοση πιστοποιητικών. Στις περιπτώσεις αυτές, οι πολίτες και οι δικηγόροι έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν τα πιστοποιητικά ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής πύλης.

1.3 Δικαστική συνεργασία εντός της ΕΕ

Η ελληνική κυβέρνηση έχει εγκρίνει προληπτικά και περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου εξάπλωσης του κορονοϊού και του κοινωνικοοικονομικού αντιτύπου του και για τη διασφάλιση της καλής λειτουργίας της αγοράς και του δημόσιου τομέα.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ως κεντρική αρχή στο πλαίσιο των συμβάσεων/συνθηκών αστικού δικαίου και σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ για τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, έχει καθιερώσει ένα μικτό σύστημα εκ περιτροπής εργασίας εξ αποστάσεως και εργασίας με φυσική παρουσία στον χώρο εργασίας.

Μέχρι στιγμής, η κεντρική αρχή είναι σχεδόν πλήρως λειτουργική, αν και περιστασιακές καθυστερήσεις στην επεξεργασία ορισμένων αιτημάτων είναι αναπόφευκτες λόγω της συνεχιζόμενης υγειονομικής κρίσης.

2 Μέτρα που έχουν θεσπιστεί ή προβλέπεται να θεσπιστούν στα κράτη μέλη στον τομέα του πτωχευτικού δικαίου (αφερεγγυότητας) μετά την εκδήλωση της πανδημίας

2.1 Μέτρα ουσιαστικού πτωχευτικού δικαίου (αφερεγγυότητας) και σχετικά μέτρα που αφορούν τις συμβάσεις

2.1.1 Αναστολή διαδικασιών αφερεγγυότητας

2.1.1.1 Αναστολή υποχρέωσης υποβολής αίτησης πτώχευσης (οφειλέτες)

Όλες οι σχετικές διαδικασίες αναστέλλονται από τις 7 έως τις 30 Νοεμβρίου 2020.

2.1.1.2 Προστασία των οφειλετών από τη δυνατότητα των πιστωτών να υποβάλουν αίτηση πτώχευσης

Όλες οι σχετικές διαδικασίες αναστέλλονται από τις 7 έως τις 30 Νοεμβρίου 2020.

2.1.2 Αναστολή αναγκαστικής εκτέλεσης απαιτήσεων και αναστολή καταγγελιών συμβάσεων

2.1.2.1 Γενικές/ειδικές προσωρινές αναστολές αναγκαστικής εκτέλεσης απαιτήσεων / αναγκαστικής εκτέλεσης ορισμένων ειδών απαιτήσεων

Όλες οι διαδικασίες εκτέλεσης αναστέλλονται από τις 7 έως τις 30 Νοεμβρίου 2020.

2.1.2.2 Αναστολή καταγγελίας συμβάσεων (γενικές/ειδικές συμβάσεις)

-

2.2 Αναστολή των εργασιών των πολιτικών δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένων των πτωχευτικών, και δικονομικές αναστολές

Όλες οι ακροαματικές διαδικασίες ενώπιον των δικαστηρίων ανεστάλησαν προσωρινά για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από τις 7 έως τις 30 Νοεμβρίου 2020. Αναστολή των διαδικασιών αφερεγγυότητας από τις 7 έως τις 30 Νοεμβρίου 2020.

2.3 Άλλα μέτρα πτωχευτικού δικαίου (αφερεγγυότητας) (σχετικά με αγωγές ανάκλησης, σχέδια αναδιοργάνωσης, ανεπίσημες συμφωνίες και άλλα)

Η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και ο Υπουργός Οικονομικών συμφώνησαν οι τράπεζες να απαλλάξουν από την υποχρέωση αποπληρωμής των δόσεων κεφαλαίου δανειακών συμβάσεων τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία του κορονοϊού, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη.

2.4 Σχετικά μέτρα που δεν άπτονται του πτωχευτικού δικαίου (αφερεγγυότητας) (παράταση προθεσμιών πληρωμών, τραπεζικά δάνεια, κοινωνική ασφάλιση, ασφάλιση υγείας, επιδοτήσεις επιχειρήσεων)

Για οντότητες που έχουν πληγεί από την πανδημία του κορονοϊού και τους εργαζομένους τους (καθώς και για άτομα που εκμισθώνουν εγκαταστάσεις στις εν λόγω πληγείσες επιχειρήσεις):

  • Παράταση της προθεσμίας καταβολής φόρου, χωρίς να οφείλονται τόκοι ή πρόστιμα
  • Παράταση της προθεσμίας καταβολής των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Τελευταία επικαιροποίηση: 22/10/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.