Ο αντίκτυπος της νόσου COVID-19 σε αστικές υποθέσεις και υποθέσεις αφερεγγυότητας

Ουγγαρία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Επιπτώσεις της Covid-19 στις αστικές διαδικασίες

1.1 Προθεσμίες στις αστικές διαδικασίες

Πρέπει να διασφαλίσουμε την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και τη συνέχεια των εκκρεμών διαδικασιών. Για τον λόγο αυτόν, τα δικαστήρια στην Ουγγαρία δεν έχουν διακόψει τις εργασίες τους. Ειδικοί δικονομικοί κανόνες έχουν εγκριθεί για τη διευκόλυνση των εργασιών των δικαστηρίων, για παράδειγμα σε περίπτωση επιδημιολογικών μέτρων. Όλα τα δικαστήρια λειτουργούν.

Κατά γενικό κανόνα, οι προθεσμίες εξακολουθούν να τρέχουν κατά την περίοδο της κατάστασης κινδύνου.

1.2 Δικαστική οργάνωση και δικαστικό σώμα

Έχει διασφαλιστεί η πρόσβαση στη δικαιοσύνη και η συνέχεια των εκκρεμών διαδικασιών· τα δικαστήρια στην Ουγγαρία δεν έχουν διακόψει τις εργασίες τους.

Έχει διασφαλιστεί η πρόσβαση στη δικαιοσύνη και η συνέχεια των εκκρεμών διαδικασιών· τα δικαστήρια στην Ουγγαρία δεν έχουν διακόψει τις εργασίες τους. Κατά την περίοδο της κατάστασης κινδύνου, κατά γενικό κανόνα, δεν εκτελούνται μόνον εκείνες οι διαδικαστικές πράξεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν σε τοποθεσία που υπόκειται σε επιδημιολογικό μέτρο. Οι ακροάσεις μπορούν επίσης να διεξάγονται με τη χρήση δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή με άλλα μέσα ικανά για τη μετάδοση ηλεκτρονικών εικόνων και ήχου, εάν τούτο δικαιολογείται από επιδημιολογικά μέτρα.

1.3 Δικαστική συνεργασία εντός της ΕΕ

Οι κεντρικές αρχές λειτουργούν.

Η εκτέλεση των αιτήσεων νομικής συνδρομής μπορεί να καθυστερήσει σε σύγκριση με τα συνήθη.

2 Μέτρα που έχουν θεσπιστεί ή προβλέπεται να θεσπιστούν στα κράτη μέλη στον τομέα του πτωχευτικού δικαίου (αφερεγγυότητας) μετά την εκδήλωση της πανδημίας

2.1 Μέτρα ουσιαστικού πτωχευτικού δικαίου (αφερεγγυότητας) και σχετικά μέτρα που αφορούν τις συμβάσεις

2.1.1 Αναστολή διαδικασιών αφερεγγυότητας

2.1.1.1 Αναστολή υποχρέωσης υποβολής αίτησης πτώχευσης (οφειλέτες)

-

2.1.1.2 Προστασία των οφειλετών από τη δυνατότητα των πιστωτών να υποβάλουν αίτηση πτώχευσης

Μέτρα που αφορούν εταιρείες:

  • διαδικασία εκκαθάρισης μπορεί να κινηθεί μόνον εάν έχουν παρέλθει 75 ημέρες από την προθεσμία πληρωμής που ορίζεται στην ειδοποίηση πληρωμής·
  • διαδικασία εκκαθάρισης μπορεί να κινηθεί μόνο για αξιώσεις που υπερβαίνουν τα 400 000 HUF·
  • σε διαδικασία ελέγχου της νομιμότητας, το δικαστήριο μητρώου εταιρειών δεν μπορεί να κηρύξει τη λύση εταιρείας·
  • οι διαδικασίες για την κήρυξη λύσης εταιρείας, που κινούνται λόγω της ακύρωσης ΑΦΜ αναστέλλονται έως τις 30 Ιουνίου 2021·
  • κατά γενικό κανόνα, οι υποχρεωτικές διαδικασίες διαγραφής αναστέλλονται έως τις 30 Ιουνίου 2021 και δεν είναι δυνατή η κίνησή τους λόγω μη ολοκλήρωσης διαδικασίας εκκαθάρισης.

2.1.2 Αναστολή αναγκαστικής εκτέλεσης απαιτήσεων και αναστολή καταγγελιών συμβάσεων

2.1.2.1 Γενικές/ειδικές προσωρινές αναστολές αναγκαστικής εκτέλεσης απαιτήσεων / αναγκαστικής εκτέλεσης ορισμένων ειδών απαιτήσεων

Θεσπίζεται αναστολή πληρωμών εκ του νόμου για τους οφειλέτες συμβάσεων πίστωσης, δανείου και χρηματοδοτικής μίσθωσης μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Με τον νόμο CVII του 2020 παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2021 η προθεσμία για οφειλέτες που ανήκουν σε ορισμένες κοινωνικές ομάδες (άνεργοι, πρώην συμμετέχοντες σε δημόσιο πρόγραμμα εργασίας, γονείς που μεγαλώνουν παιδιά, συνταξιούχοι και συμμετέχοντες σε διαδικασία πτώχευσης φυσικού προσώπου).

Αυτό σημαίνει ότι στους οφειλέτες βάσει συμβάσεων που εξακολουθούν να ισχύουν και έχουν υπογραφεί και εκταμιευθεί πριν από τις 19 Μαρτίου 2020 χορηγείται αναστολή εξόφλησης του κεφαλαίου, των τόκων και των προμηθειών.

Η αναστολή έχει διάρκεια μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Η προθεσμία αποπληρωμής παρατείνεται κατά τη διάρκεια της αναστολής πληρωμών και η ίδια η σύμβαση παρατείνεται εάν κανονικά έληγε κατά τη διάρκεια της αναστολής. Οι εγγυήσεις παρατείνονται επίσης κατά το ίδιο χρονικό διάστημα (9 μήνες).

Η αναστολή αποπληρωμής χρεών εφαρμόζεται μόνο σε πιστωτικές διευκολύνσεις που παρέχονται από εγχώριες χρηματοπιστωτικές εταιρείες και, κατά συνέπεια, οι πιστώσεις που παρέχονται από διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν καλύπτονται από το εν λόγω μέτρο.

Η αναστολή αποπληρωμής εφαρμόζεται επίσης στα δάνεια εργαζομένων. Η αναστολή αποπληρωμής ισχύει επίσης για τους οφειλέτες σε υποθέσεις αφερεγγυότητας φυσικών προσώπων (δικαστικές ή εξώδικες) και σε χρονοδιαγράμματα αποπληρωμής οφειλών που βασίζονται σε εξωδικαστικούς συμβιβασμούς, δικαστικούς συμβιβασμούς ή δικαστικές αποφάσεις.

Οι τόκοι και οι προμήθειες που δεν καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της αναστολής δεν κεφαλαιοποιούνται. Πρέπει να εξοφληθούν αργότερα, μετά την αναστολή, υπό τους ίδιους όρους, οπότε η επιβάρυνση δεν μπορεί να αυξηθεί λόγω της αναστολής. Η προθεσμία αποπληρωμής παρατείνεται αναλόγως.

2.1.2.2 Αναστολή καταγγελίας συμβάσεων (γενικές/ειδικές συμβάσεις)

Αναστολή καταγγελίας συμβάσεων έως τις 30 Ιουνίου 2021 σε περίπτωση μη πληρωμής (συμβάσεις δανείου, πίστωσης και χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνήφθησαν κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας του πιστωτή) — ειδική υποχρέωση προσπάθειας επαναδιαπραγμάτευσης της σύμβασης (Νόμος CVII του 2020, έναρξη ισχύος την 1η Ιανουαρίου 2021).

2.2 Αναστολή των εργασιών των πολιτικών δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένων των πτωχευτικών, και δικονομικές αναστολές

Πρέπει να διασφαλίσουμε την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και τη συνέχεια των εκκρεμών διαδικασιών. Για τον λόγο αυτόν, τα δικαστήρια στην Ουγγαρία δεν έχουν διακόψει τις εργασίες τους. Ειδικοί δικονομικοί κανόνες έχουν εγκριθεί για τη διευκόλυνση των εργασιών των δικαστηρίων, για παράδειγμα σε περίπτωση επιδημιολογικών μέτρων. Όλα τα δικαστήρια λειτουργούν.

Κατά την περίοδο της κατάστασης κινδύνου, κατά γενικό κανόνα, δεν εκτελούνται μόνον εκείνες οι διαδικαστικές πράξεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν σε τοποθεσία που υπόκειται σε επιδημιολογικό μέτρο.

2.3 Άλλα μέτρα πτωχευτικού δικαίου (αφερεγγυότητας) (σχετικά με αγωγές ανάκλησης, σχέδια αναδιοργάνωσης, ανεπίσημες συμφωνίες και άλλα)

-

2.4 Σχετικά μέτρα που δεν άπτονται του πτωχευτικού δικαίου (αφερεγγυότητας) (παράταση προθεσμιών πληρωμών, τραπεζικά δάνεια, κοινωνική ασφάλιση, ασφάλιση υγείας, επιδοτήσεις επιχειρήσεων)

-

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/01/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.