Ο αντίκτυπος της νόσου COVID-19 σε αστικές υποθέσεις και υποθέσεις αφερεγγυότητας

Μάλτα
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Επιπτώσεις της Covid-19 στις αστικές διαδικασίες

1.1 Προθεσμίες στις αστικές διαδικασίες

Από τις 16 Μαρτίου 2020, όλα τα νόμιμα και δικαστικά χρονικά πλαίσια, συμπεριλαμβανομένων των προθεσμιών παραγραφής στις αστικές υποθέσεις και των αποσβεστικών προθεσμιών, έχουν ανασταλεί έως ότου παρέλθουν επτά ημέρες από την κατάργηση του διατάγματος για το κλείσιμο των δικαστηρίων.

Επιπλέον, όλες οι εκ του νόμου προθεσμίες που επιβάλλονται στους συμβολαιογράφους έχουν επίσης ανασταλεί για όσο χρόνο τα δικαστήρια θα παραμένουν κλειστά. Η αναστολή των προθεσμιών που αφορούν τους συμβολαιογράφους θα διαρκέσει έως ότου παρέλθουν είκοσι ημέρες από την κατάργηση του διατάγματος για το κλείσιμο των δικαστηρίων.

Η αναστολή των προθεσμιών για την ολοκλήρωση των πωλήσεων που προβλέπονταν σε καταχωρισμένα προσύμφωνα πώλησης, η οποία θεσπίστηκε στις 16 Μαρτίου 2020, άρθηκε στις 22 Μαΐου 2020. Θεσπίστηκε αναστολή είκοσι ημερών, αρχής γενομένης από τις 22 Μαΐου 2020, σχετικά με τα προσύμφωνα πώλησης, μετά την οποία θα συνεχίσει να τρέχει το υπόλοιπο της προθεσμίας που ανεστάλη.

Στις 5 Ιουνίου 2020, το διάταγμα του 2020 για το κλείσιμο των δικαστηρίων καταργήθηκε. Ως εκ τούτου, όλα τα νόμιμα και δικαστικά χρονικά πλαίσια, συμπεριλαμβανομένων των προθεσμιών παραγραφής στις αστικές υποθέσεις και των αποσβεστικών προθεσμιών, θα συνεχίσουν να τρέχουν. Προκειμένου να προστατευθούν τα δικαιώματα των χρηστών των υπηρεσιών των δικαστηρίων, στις 5 Ιουνίου 2020 τέθηκε σε ισχύ μια σύντομη αναστολή: i) εικοσαήμερη αναστολή των νόμιμων και δικαστικών χρονικών πλαισίων για τα δικαιοδοτικά όργανα, συμβούλια, επιτροπές ή οντότητες που δεν στεγάζονται στο κτίριο των δικαστηρίων· ii) επταήμερη αναστολή των νόμιμων και δικαστικών χρονικών πλαισίων για τα δικαστήρια και άλλα δικαιοδοτικά όργανα, συμβούλια, επιτροπές ή οντότητες που στεγάζονται στο κτίριο των δικαστηρίων.

1.2 Δικαστική οργάνωση και δικαστικό σώμα

Τα δικαστήρια και οι γραμματείες έκλεισαν από τις 16/3, συμπεριλαμβανομένων των δικαστηρίων ανώτερης και κατώτερης δικαιοδοσίας και των εφετείων, όλων των δικαιοδοτικών οργάνων που έχουν συσταθεί με νόμο και στεγάζονται στο κτίριο των δικαστηρίων, και όλων των συμβουλίων, επιτροπών ή άλλων οντοτήτων που επίσης στεγάζονται στο ίδιο κτίριο των δικαστηρίων και ενώπιον των οποίων εκδικάζονται οποιεσδήποτε υποθέσεις.

Παρά το κλείσιμο, τα δικαστήρια έχουν την εξουσία να διατάζουν την εκδίκαση επειγουσών υποθέσεων ή υποθέσεων των οποίων η εκδίκαση είναι, κατά την κρίση του δικαστηρίου, προς το δημόσιο συμφέρον. Βεβαίως, η εκδίκαση των εν λόγω υποθέσεων διέπεται από ειδικές ρυθμίσεις για την προστασία από την εξάπλωση της νόσου, κατά την κρίση του δικαστηρίου.

Από τις 4 Μαΐου 2020, οι γραμματείες όλων των δικαστηρίων άνοιξαν για την κατάθεση κάθε είδους δικαστικών πράξεων (όχι μόνο για επείγουσες υποθέσεις και υποθέσεις δημόσιου συμφέροντος).

Με ημερομηνία ισχύος την 5η Ιουνίου 2020, το διάταγμα του 2020 για το κλείσιμο των δικαστηρίων καταργήθηκε. Ως εκ τούτου, όλα τα δικαστήρια έχουν ανοίξει εκ νέου, συμπεριλαμβανομένων των ανώτερων και κατώτερων δικαστηρίων, των δευτεροβάθμιων δικαστηρίων ανεξάρτητα από την αρμοδιότητα ή τη δικαιοδοσία τους, κάθε δικαιοδοτικού οργάνου που έχει συσταθεί με νόμο, και κάθε συμβουλίου, επιτροπής ή άλλης οντότητας ενώπιον της οποίας πραγματοποιούνται ακροάσεις ή διαδικασίες που υπόκεινται σε νομικές ή διοικητικές προθεσμίες για την υποβολή αξιώσεων, εγγράφων υπεράσπισης ή άλλων πράξεων.

1.3 Δικαστική συνεργασία εντός της ΕΕ

Η διασυνοριακή δικαστική συνεργασία συνεχίζεται κανονικά, στον βαθμό που είναι εφικτό υπό τις παρούσες συνθήκες, ιδίως δεδομένης της μειωμένης δραστηριότητας των δικαστηρίων και των μειωμένων διεθνών μετακινήσεων.

2 Μέτρα που έχουν θεσπιστεί ή προβλέπεται να θεσπιστούν στα κράτη μέλη στον τομέα του πτωχευτικού δικαίου (αφερεγγυότητας) μετά την εκδήλωση της πανδημίας

2.1 Μέτρα ουσιαστικού πτωχευτικού δικαίου (αφερεγγυότητας) και σχετικά μέτρα που αφορούν τις συμβάσεις

2.1.1 Αναστολή διαδικασιών αφερεγγυότητας

2.1.1.1 Αναστολή υποχρέωσης υποβολής αίτησης πτώχευσης (οφειλέτες)

Τα μαλτέζικα δικαστήρια έχουν κλείσει από τις 16 Μαρτίου 2020 και επιτρέπεται μόνο η εκδίκαση επειγουσών υποθέσεων σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το δικαστήριο κρίνει ότι κάτι τέτοιο θα εξυπηρετούσε το δημόσιο συμφέρον. Με το εν λόγω μέτρο αντιμετωπίζεται προσωρινά η επικείμενη κατάσταση όσον αφορά ορισμένες αγωγές (παράνομες συναλλαγές) που μπορεί να ασκηθούν κατά μελών του διοικητικού συμβουλίου, σε περίπτωση που δεν υποβάλουν αίτηση πτώχευσης.

Στις 5 Ιουνίου 2020 το διάταγμα του 2020 για το κλείσιμο των δικαστηρίων καταργήθηκε. Έχει επανέλθει η λειτουργία όλων των δικαστηρίων.

Ως εκ τούτου, όλες οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες, συμπεριλαμβανομένων των προθεσμιών παραγραφής στις αστικές υποθέσεις και των τυχόν αποσβεστικών προθεσμιών, θα συνεχίσουν να τρέχουν. Προκειμένου να προστατευθούν τα δικαιώματα των χρηστών των υπηρεσιών των δικαστηρίων, στις 5 Ιουνίου 2020 τέθηκε σε ισχύ μια σύντομη αναστολή: (i) εικοσαήμερη αναστολή των νόμιμων και δικαστικών προθεσμιών για τα δικαιοδοτικά όργανα, συμβούλια, επιτροπές ή οντότητες που δεν στεγάζονται στο κτίριο των δικαστηρίων· και (ii) επταήμερη αναστολή των νόμιμων και δικαστικών προθεσμιών για τα δικαστήρια και άλλα δικαιοδοτικά όργανα, συμβούλια, επιτροπές ή άλλες οντότητες που στεγάζονται στο κτίριο των δικαστηρίων.

Με τον νόμο XXXI του 2020 τροποποιήθηκε ο νόμος περί εταιρειών (κεφάλαιο 386 της νομοθεσίας της Μάλτας) για να χορηγηθούν νέες εξουσίες στον αρμόδιο υπουργό ώστε να προβλέψει την προσωρινή αναστολή της υποχρέωσης των μελών του διοικητικού συμβουλίου να υποβάλουν αίτηση πτώχευσης, για το χρονικό διάστημα που κρίνεται απαραίτητο.

Στις 15 Σεπτεμβρίου 2020, δημοσιεύθηκε η ανακοίνωση νομικού περιεχομένου 373 του 2020, με τίτλο «κανονισμοί περί εταιρειών (αναστολή της υποβολής αίτησης για λύση και εκκαθάριση)». Η εν λόγω ανακοίνωση νομικού περιεχομένου προβλέπει την αναστολή της υποβολής αίτησης πτώχευσης και την αναστολή των διαδικασιών. Αμφότερα τα μέτρα ισχύουν αναδρομικά από τις 16 Μαρτίου 2020. Η αναστολή περιλαμβάνει περιπτώσεις παράνομων συναλλαγών που αφορούν μέλη του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση που δεν υποβάλουν αίτηση για λύση της εταιρείας ή σε περίπτωση καλόπιστης επιβάρυνσης με οφειλές σε χρονικό διάστημα κατά το οποίο η εταιρεία κινδυνεύει να βρεθεί σε κατάσταση αφερεγγυότητας. Η αναστολή της υποβολής αίτησης πτώχευσης και των διαδικασιών θα παραμείνουν σε ισχύ επ’ αόριστον και για περίοδο 40 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο Υπουργός Οικονομικών θα διατάξει την ανάκλησή τους.

Κατά παρέκκλιση από την αναστολή της υποβολής αίτησης πτώχευσης και των διαδικασιών, το Δικαστήριο εξακολουθεί να έχει την εξουσία να επιτρέπει την έναρξη ή συνέχιση της διαδικασίας σε υπόθεση για την οποία υπάρχουν εκ πρώτης όψεως αποδεικτικά στοιχεία ότι η πτώχευση επήλθε πριν από τις 16 Μαρτίου 2020.

Η ανακοίνωση νομικού περιεχομένου προβλέπει επίσης σύστημα για αναγωγή της ημερομηνίας κατά την οποία θεωρείται ότι λύθηκε μια εταιρεία στην ημερομηνία κατά την οποία ο ομολογιούχος, ο πιστωτής ή οι πιστωτές θα υπέβαλαν αίτηση για λύση, αλλά δεν μπόρεσαν να το πράξουν λόγω της αναστολής. Αυτό θα ισχύει για τις αιτήσεις λύσης που έχουν κατατεθεί εντός 6 μηνών από την άρση της αναστολής.
2.1.1.2 Προστασία των οφειλετών από τη δυνατότητα των πιστωτών να υποβάλουν αίτηση πτώχευσης

Το κλείσιμο των δικαστηρίων είχε ως συνέπεια την αυτοδίκαιη αναστολή του δικαιώματος των πιστωτών να υποβάλουν αίτηση πτώχευσης των οφειλετών.

Στις 5 Ιουνίου 2020, το διάταγμα του 2020 για το κλείσιμο των δικαστηρίων καταργήθηκε. Έχει επανέλθει η λειτουργία όλων των δικαστηρίων.

Με τον νόμο XXXI του 2020 τροποποιήθηκε ο νόμος περί εταιρειών (κεφάλαιο 386 της νομοθεσίας της Μάλτας) για να δώσει νέες εξουσίες στον αρμόδιο υπουργό ώστε να προβλέψει την προσωρινή αναστολή του δικαιώματος των πιστωτών να υποβάλουν αίτηση πτώχευσης του οφειλέτη, για το χρονικό διάστημα που κρίνεται απαραίτητο.

Στις 15 Σεπτεμβρίου 2020, δημοσιεύθηκε η ανακοίνωση νομικού περιεχομένου 373 του 2020, με τίτλο «κανονισμοί περί εταιρειών (αναστολή της υποβολής αίτησης για λύση και εκκαθάριση)». Με την εν λόγω ανακοίνωση νομικού περιεχομένου ανακαλείται το δικαίωμα που παρέχεται στους πιστωτές να υποβάλουν αίτηση για τη λύση οφειλέτριας εταιρείας λόγω της αφερεγγυότητας της. Επιπλέον, οι αιτήσεις πτώχευσης που κατατέθηκαν στις 16 Μαρτίου 2020 ή μεταγενέστερα θα ανασταλούν. Ωστόσο, το Δικαστήριο εξουσιοδοτείται να επιτρέπει την εκδίκαση υπόθεσης εάν είναι εκ πρώτης όψεως πεπεισμένο ότι η αφερεγγυότητα προέκυψε πριν από τις 16 Μαρτίου 2020.

Οι υποθέσεις παράνομων συναλλαγών (όχι δόλιων συναλλαγών) που αφορούν μέλη του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση που δεν υποβάλουν αίτηση λύσης της εταιρείας, επίσης αναστέλλονται. Η αναστολή της υποβολής αίτησης πτώχευσης και των διαδικασιών θα παραμείνουν σε ισχύ επ’ αόριστον και για περίοδο 40 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο Υπουργός Οικονομικών θα διατάξει την ανάκλησή τους.

2.1.2 Αναστολή αναγκαστικής εκτέλεσης απαιτήσεων και αναστολή καταγγελιών συμβάσεων

2.1.2.1 Γενικές/ειδικές προσωρινές αναστολές αναγκαστικής εκτέλεσης απαιτήσεων / αναγκαστικής εκτέλεσης ορισμένων ειδών απαιτήσεων

Αντίστοιχα, το κλείσιμο των δικαστηρίων είχε ως συνέπεια την αυτοδίκαιη αναστολή των πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης εκ μέρους των πιστωτών. Επιπλέον, η κυβέρνηση διέταξε την αναστολή για περίοδο 6 μηνών των πιστωτικών διευκολύνσεων που εκδίδουν αδειοδοτημένα πιστωτικά ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι οποίες περιλαμβάνουν τον δανεισμό χρηματικού ποσού υπό μορφή προκαταβολής, υπερανάληψης ή δανείου ή οποιασδήποτε άλλης πιστωτικής γραμμής, συμπεριλαμβανομένης της προεξόφλησης συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή, εγγυήσεων, αποζημίωσης, αποδοχών και συναλλαγματικών οπισθογραφημένων ως τριτεγγύηση αλλά εξαιρουμένων των πιστωτικών καρτών.

2.1.2.2 Αναστολή καταγγελίας συμβάσεων (γενικές/ειδικές συμβάσεις)

Ως συνέπεια του κλεισίματος των δικαστηρίων και, κατ’ επέκταση, της αναστολής του δικαιώματος των οφειλετών να εκτελούν συμβάσεις, η κυβέρνηση διέταξε την προσωρινή αναστολή, μέχρι νεότερης ειδοποίησης, κάθε νόμιμης και δικονομικής προθεσμίας που έχει καθοριστεί σε οποιαδήποτε συμφωνία, περιλαμβανομένης τυχόν χρονικής περιόδου για την εκπλήρωση τυχόν υποχρέωσης που καθορίζεται στην εν λόγω συμφωνία. Στο παραπάνω μέτρο περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η έναρξη όλων των νόμιμων προθεσμιών που ισχύουν για τους συμβολαιογράφους βάσει της νομοθεσίας όσον αφορά την καταχώριση οποιασδήποτε πράξης, διαθήκης ή ιδιόχειρου εγγράφου· η έναρξη οποιασδήποτε προθεσμίας εντός της οποίας ο συμβολαιογράφος υποχρεούται, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, να αποδώσει τους φόρους που έχει εισπράξει κατά την άσκηση του επαγγέλματός του· η έναρξη οποιασδήποτε προθεσμίας σχετίζεται με φορολογικά οφέλη, κίνητρα ή απαλλαγές· η έναρξη οποιασδήποτε προθεσμίας εντός της οποίας ο συμβολαιογράφος υποχρεούται να υποβάλει τυχόν πληροφορίες ή έγγραφα τεκμηρίωσης σε οποιαδήποτε αρχή ή ρυθμιστική αρχή βάσει της σχετικής συμβολαιογραφικής δραστηριότητας· η έναρξη προθεσμίας που σχετίζεται με την εκπλήρωση οποιασδήποτε υποχρέωσης περιλαμβάνεται σε οποιαδήποτε συμβολαιογραφική πράξη ή ιδιόχειρο έγγραφο, περιλαμβανομένης καταχωρισμένης συμφωνίας υπόσχεσης πώλησης· και η έναρξη προθεσμίας όσον αφορά τη λήξη τυχόν καταχωρισμένης συμφωνίας υπόσχεσης πώλησης.

Στις 5 Ιουνίου 2020, το διάταγμα του 2020 για το κλείσιμο των δικαστηρίων καταργήθηκε. Έχει επανέλθει η λειτουργία όλων των δικαστηρίων.

Ως εκ τούτου, όλες οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες, συμπεριλαμβανομένων των προθεσμιών παραγραφής στις αστικές υποθέσεις και των τυχόν αποσβεστικών προθεσμιών, θα συνεχίσουν να τρέχουν. Προκειμένου να προστατευθούν τα δικαιώματα των χρηστών των υπηρεσιών των δικαστηρίων, στις 5 Ιουνίου 2020 τέθηκε σε ισχύ μια σύντομη αναστολή: (i) εικοσαήμερη αναστολή των νόμιμων και δικαστικών προθεσμιών για τα δικαιοδοτικά όργανα, συμβούλια, επιτροπές ή οντότητες που δεν στεγάζονται στο κτίριο των δικαστηρίων· και (ii) επταήμερη αναστολή των νόμιμων και δικαστικών προθεσμιών για τα δικαστήρια και άλλα δικαιοδοτικά όργανα, συμβούλια, επιτροπές ή άλλες οντότητες που στεγάζονται στο κτίριο των δικαστηρίων.

2.2 Αναστολή των εργασιών των πολιτικών δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένων των πτωχευτικών, και δικονομικές αναστολές

Αρχής γενομένης από τις 16 Μαρτίου 2020, τα δικαστήρια και τα αντίστοιχα μητρώα είναι κλειστά. Εντούτοις, τα δικαστήρια εξουσιοδοτήθηκαν να διατάσσουν την εκδίκαση επειγουσών υποθέσεων ή υποθέσεων για τις οποίες κρίνουν ότι η εκδίκασή τους εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Ως παρεπόμενο μέτρο, όλες οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες, περιλαμβανομένων τυχόν προθεσμιών παραγραφής και αποσβεστικών προθεσμιών, έχουν ανασταλεί έως την έβδομη ημέρα από την άρση της διαταγής κλεισίματος των δικαστηρίων. Τα εν λόγω μέτρα λειτουργούν καθαυτά ως αυτοδίκαιη αναστολή ή αναστολή των πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης τόσο όσον αφορά την αφερεγγυότητα εταιρειών όσο και την άμεση υποχρέωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου να υποβάλουν αίτηση πτώχευσης.

Στις 5 Ιουνίου 2020 το διάταγμα του 2020 για το κλείσιμο των δικαστηρίων καταργήθηκε. Όλα τα δικαστήρια έχουν ανοίξει και οι δικαστικές διαδικασίες διεξάγονται κανονικά.

Με τον νόμο XXXI του 2020 τροποποιήθηκε ο νόμος περί εταιρειών (κεφάλαιο 386 της νομοθεσίας της Μάλτας) για να χορηγηθούν νέες εξουσίες στον αρμόδιο υπουργό να αναστείλει το δικαίωμα υποβολής αιτήσεων λύσης και να αναστείλει τυχόν προθεσμίες για τη διεξαγωγή γενικών συνελεύσεων, είτε τακτικών είτε έκτακτων, και για τη διεξαγωγή εικονικών ετήσιων γενικών συνελεύσεων και άλλων συνεδριάσεων.

Στις 15 Σεπτεμβρίου 2020, δημοσιεύθηκε η ανακοίνωση νομικού περιεχομένου αριθ. 373 του 2020, με τίτλο «κανονισμοί περί εταιρειών (αναστολή της υποβολής αίτησης για λύση και εκκαθάριση)». Η εν λόγω ανακοίνωση νομικού περιεχομένου προβλέπει την αναστολή της υποβολής αίτησης πτώχευσης και την αναστολή των διαδικασιών με αναδρομική ισχύ από τις 16 Μαρτίου 2020. Η αναστολή περιλαμβάνει υποθέσεις παράνομων συναλλαγών που αφορούν μέλη του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση που δεν υποβάλουν αίτηση λύσης της εταιρείας. Η αναστολή της υποβολής αίτησης πτώχευσης και των διαδικασιών θα παραμείνουν σε ισχύ επ’ αόριστον και για περίοδο 40 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο Υπουργός Οικονομικών θα διατάξει την ανάκλησή τους.

Κατά παρέκκλιση από την αναστολή της υποβολής αίτησης πτώχευσης και των διαδικασιών, το Δικαστήριο εξακολουθεί να έχει την εξουσία να επιτρέπει την έναρξη ή συνέχιση της διαδικασίας σε υπόθεση για την οποία υπάρχουν εκ πρώτης όψεως αποδεικτικά στοιχεία ότι η πτώχευση επήλθε πριν από τις 16 Μαρτίου 2020.

2.3 Άλλα μέτρα πτωχευτικού δικαίου (αφερεγγυότητας) (σχετικά με αγωγές ανάκλησης, σχέδια αναδιοργάνωσης, ανεπίσημες συμφωνίες και άλλα)

Όσον αφορά την οδηγία για την αφερεγγυότητα, η κυβέρνηση εξακολουθεί να εξετάζει την κατάσταση και τις επιπτώσεις της στις επιχειρήσεις.

Η ανακοίνωση νομικού περιεχομένου 192 του 2020, με τίτλο «κανονισμοί περί εταιρειών (ταμείο ανασυγκρότησης εταιρειών)» του 2020, δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου 2020 για να συμπληρώσει τη διαδικασία ανάκαμψης εταιρειών όπως προβλέπεται στο άρθρο 329Β του νόμου περί εταιρειών (κεφάλαιο 386 της νομοθεσίας της Μάλτας). Η εν λόγω ανακοίνωση νομικού περιεχομένου θεσπίζει και ρυθμίζει τη διαχείριση και τη λειτουργία ενός ταμείου (του ταμείου ανάκαμψης εταιρειών) που προορίζεται να διευκολύνει τη διαδικασία ανάκαμψης των εταιρειών.

2.4 Σχετικά μέτρα που δεν άπτονται του πτωχευτικού δικαίου (αφερεγγυότητας) (παράταση προθεσμιών πληρωμών, τραπεζικά δάνεια, κοινωνική ασφάλιση, ασφάλιση υγείας, επιδοτήσεις επιχειρήσεων)

Η κυβέρνηση έχει ήδη δρομολογήσει τρεις δέσμες οικονομικών ενισχύσεων, κοστολογημένων μήνα προς μήνα, με σκοπό να διατηρήσει τη ρευστότητα εντός των επιχειρήσεων καθώς και να στηρίξει οικονομικά σειρά τομέων. Η κυβέρνηση δεν εφάρμοσε μόνο αναβολές καταβολής φόρων αλλά και δεσμεύτηκε να χορηγήσει κρατικές εγγυήσεις επί δανείων με ευνοϊκούς όρους και ενίσχυσε απευθείας με μετρητά τη ρευστότητα των επιχειρήσεων προκειμένου να διατηρήσει τις επιχειρήσεις ενεργές, υγιείς και έτοιμες να ανακάμψουν όταν θα επανεκκινήσει η οικονομία. Πέραν τούτου, θεσπίστηκε επίσης σειρά κοινωνικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων προσαυξήσεων των μισθών. Όλα τα παραπάνω αποσκοπούν στην αποφυγή πτωχεύσεων, τη διάσωση των βιώσιμων επιχειρήσεων, τη διαφύλαξη των θέσεων εργασίας και τον περιορισμό, στον βαθμό που είναι δυνατό, των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση διέταξε την αναστολή για περίοδο 6 μηνών των πιστωτικών διευκολύνσεων που εκδίδουν αδειοδοτημένα πιστωτικά ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι οποίες περιλαμβάνουν τον δανεισμό χρηματικού ποσού υπό μορφή προκαταβολής, υπερανάληψης ή δανείου ή οποιασδήποτε άλλης πιστωτικής γραμμής, συμπεριλαμβανομένης της προεξόφλησης συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή, εγγυήσεων, αποζημίωσης, αποδοχών και συναλλαγματικών οπισθογραφημένων ως τριτεγγύηση αλλά εξαιρουμένων των πιστωτικών καρτών.

Τελευταία επικαιροποίηση: 22/10/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.