Ο αντίκτυπος της νόσου COVID-19 σε αστικές υποθέσεις και υποθέσεις αφερεγγυότητας

Κάτω Χώρες
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Επιπτώσεις της Covid-19 στις αστικές διαδικασίες

1.1 Προθεσμίες στις αστικές διαδικασίες

Το Κοινοβούλιο (Άνω και Κάτω Βουλή) συμφώνησε στη θέσπιση προσωρινής νομοθεσίας έκτακτης ανάγκης. Με τη νομοθεσία αυτή μπορούν να επιλυθούν τα πλέον επείγοντα προβλήματα στη λειτουργία της δικαιοσύνης.

Η εν λόγω νομοθεσία τέθηκε σε ισχύ στις 24 Απριλίου 2020.

Ακροαματικές διαδικασίες σε υποθέσεις αστικού και διοικητικού δικαίου

Καθιέρωση της δυνατότητας διεξαγωγής της ακροαματικής διαδικασίας με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας, αν λόγω της COVID 19 δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή της ακροαματικής διαδικασίας με φυσική παρουσία. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος διεξαγωγής της ακροαματικής διαδικασίας αποφασίζεται από τον δικαστή.

Δεν επήλθαν μεταβολές στις νόμιμες προθεσμίες στις αστικές, τις διοικητικές ή τις ποινικές υποθέσεις.

1.2 Δικαστική οργάνωση και δικαστικό σώμα

Μεταξύ της 17ης Μαρτίου 2020 και της 11ης Μαΐου 2020, όλα τα δικαστικά μέγαρα παρέμειναν κλειστά, με εξαίρεση τις εξαιρετικά επείγουσες υποθέσεις. Όλες οι άλλες υποθέσεις εκδικάστηκαν με γραπτή διαδικασία ή μέσω ηχοδιάσκεψης ή βιντεοδιάσκεψης.

Από τις 11 Μαΐου 2020, τα δικαστήρια θα ανοίξουν εκ νέου για όλες τις υποθέσεις ποινικού δικαίου, δικαίου ανηλίκων και οικογενειακού δικαίου. Το δικαστικό σώμα έχει λάβει μέτρα ασφάλειας και οργανωτικά μέτρα σύμφωνα με τις συμβουλές των εθνικών υγειονομικών αρχών.

Στο μέτρο του δυνατού, και άλλες υποθέσεις θα εκδικάζονται στα δικαστικά μέγαρα με φυσική παρουσία των μερών. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, θα είναι δυνατή η χρήση βιντεοδιάσκεψης ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων.

Ωστόσο, τα δικαστήρια θα είναι κλειστά για το κοινό, με την εξαίρεση των υποθέσεων με έντονο δημόσιο ενδιαφέρον. Τα δικαστήρια μπορούν επίσης να ζητούν από το Δικαστικό Συμβούλιο να διοργανώσει επαγγελματική απευθείας μετάδοση, εάν το θεωρούν απαραίτητο για το δημόσιο συμφέρον. Σε κάθε περίπτωση, επιτρέπεται η παρουσία έως τριών εκπροσώπων των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην ακροαματική διαδικασία. Επιπλέον, το δικαστικό σώμα έχει ως στόχο τη δημοσίευση στο διαδίκτυο περισσότερων γραπτών αποφάσεων.

Το δικαστικό σώμα διερευνά τις δυνατότητες εκπλήρωσης της υποχρέωσης για δημόσιες και ανοικτές συνεδριάσεις, με παράλληλη προστασία της ιδιωτικής ζωής των εμπλεκόμενων μερών.

Το δικαστικό σώμα έχει προβλέψει την προσωρινή προσαρμογή των δικονομικών κανόνων για όλα τα δικαστήρια και έχει δημιουργήσει ιστοσελίδα στον ιστότοπό του όπου παρέχεται επισκόπηση όλων των τρεχουσών εξελίξεων και οδηγίες για τον τρόπο εργασίας κατά τη διάρκεια της κρίσης της νόσου COVID-19.

1.3 Δικαστική συνεργασία εντός της ΕΕ

Οι κεντρικές αρχές των Κάτω Χωρών έχουν ως επί το πλείστον υιοθετήσει την εργασία από το σπίτι. Συνιστάται η επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

2 Μέτρα που έχουν θεσπιστεί ή προβλέπεται να θεσπιστούν στα κράτη μέλη στον τομέα του πτωχευτικού δικαίου (αφερεγγυότητας) μετά την εκδήλωση της πανδημίας

2.1 Μέτρα ουσιαστικού πτωχευτικού δικαίου (αφερεγγυότητας) και σχετικά μέτρα που αφορούν τις συμβάσεις

2.1.1 Αναστολή διαδικασιών αφερεγγυότητας

2.1.1.1 Αναστολή υποχρέωσης υποβολής αίτησης πτώχευσης (οφειλέτες)

Οι Κάτω Χώρες επίσης δεν τάσσονται υπέρ της αναστολής της υποχρέωσης υποβολής αίτησης πτώχευσης, καθώς κάτι τέτοιο ενέχει τον κίνδυνο να διατηρηθούν οι μη βιώσιμες επιχειρήσεις ενεργές για μεγαλύτερο από το προσήκον χρονικό διάστημα. Αυτό είναι επιζήμιο για τους πιστωτές. Οι Κάτω Χώρες εστιάζονται περισσότερο στη διευκόλυνση της ταχείας και έγκαιρης αναδιάρθρωσης.

2.1.1.2 Προστασία των οφειλετών από τη δυνατότητα των πιστωτών να υποβάλουν αίτηση πτώχευσης

-

2.1.2 Αναστολή αναγκαστικής εκτέλεσης απαιτήσεων και αναστολή καταγγελιών συμβάσεων

2.1.2.1 Γενικές/ειδικές προσωρινές αναστολές αναγκαστικής εκτέλεσης απαιτήσεων / αναγκαστικής εκτέλεσης ορισμένων ειδών απαιτήσεων

Η αναστολή της υποχρέωσης αποπληρωμής δεν εξετάζεται προς το παρόν, διότι ενδέχεται να προκαλέσει αλυσιδωτή αντίδραση.

2.1.2.2 Αναστολή καταγγελίας συμβάσεων (γενικές/ειδικές συμβάσεις)

-

2.2 Αναστολή των εργασιών των πολιτικών δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένων των πτωχευτικών, και δικονομικές αναστολές

-

2.3 Άλλα μέτρα πτωχευτικού δικαίου (αφερεγγυότητας) (σχετικά με αγωγές ανάκλησης, σχέδια αναδιοργάνωσης, ανεπίσημες συμφωνίες και άλλα)

Σειρά τραπεζών συμφώνησαν εθελοντικά να εφαρμόσουν προσωρινή παύση των καταγγελιών πιστωτικών διευκολύνσεων και των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης (υπό ορισμένες προϋποθέσεις). Ούτως ή άλλως, στις Κάτω Χώρες, οι τράπεζες δεν καταφεύγουν πολύ συχνά στην υποβολή αιτήσεων για το άνοιγμα διαδικασίας αφερεγγυότητας.

2.4 Σχετικά μέτρα που δεν άπτονται του πτωχευτικού δικαίου (αφερεγγυότητας) (παράταση προθεσμιών πληρωμών, τραπεζικά δάνεια, κοινωνική ασφάλιση, ασφάλιση υγείας, επιδοτήσεις επιχειρήσεων)

Έχουν ανακοινωθεί μέτρα έκτακτης ανάγκης γενικού χαρακτήρα με σκοπό να παρασχεθεί στους πολίτες και τις επιχειρήσεις η δυνατότητα να εξακολουθήσουν να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις αποπληρωμής τους.

Η εν λόγω δέσμη περιλαμβάνει μέτρα όπως η άμεση παύση της είσπραξης ορισμένων φόρων (φόρου εισοδήματος, εταιρικού φόρου, ΦΠΑ) καθώς και η εφαρμογή ενός φιλελεύθερου καθεστώτος αναβολής της καταβολής διαφόρων άλλων φόρων και συνταξιοδοτικών εισφορών.

Τελευταία επικαιροποίηση: 22/10/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.