Ο αντίκτυπος της νόσου COVID-19 σε αστικές υποθέσεις και υποθέσεις αφερεγγυότητας

Πορτογαλία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Επιπτώσεις της Covid-19 στις αστικές διαδικασίες

1.1 Προθεσμίες στις αστικές διαδικασίες

Κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το διάστημα μεταξύ 19/3/2020 και 2/5/2020

Η πιο σχετική νομοθεσία που θεσπίστηκε κατά την περίοδο αυτή ήταν η ακόλουθη:

 • Διάταγμα αριθ. 14-A/2020
 • Διάταγμα αριθ. 17-A/2020
 • Διάταγμα αριθ. 2-A/20
 • Διάταγμα αριθ. 2-B/20
 • Νόμος αριθ. 1-A/20 και τροποποιήσεις του
 • Νομοθετικό διάταγμα αριθ. 10-A/20 και τροποποιήσεις του

Ακολούθησε η κήρυξη κατάστασης καταστροφής για το διάστημα μεταξύ 3/5/2020 και 30/6/2020:

Η πιο σχετική νομοθεσία που θεσπίστηκε κατά την περίοδο αυτή ήταν η ακόλουθη:

 • Απόφαση αριθ. 33-A/20
 • Απόφαση αριθ. 33-C/20
 • Απόφαση αριθ. 38/20
 • Απόφαση αριθ. 40-A/20
 • Απόφαση αριθ. 43-B/20
 • Απόφαση αριθ. 51-A/20
 • Νόμος αριθ. 1-A/20 και τροποποιήσεις του
 • Νομοθετικό διάταγμα αριθ. 10-A/20 και τροποποιήσεις του

Κηρύχθηκε εκ νέου κατάσταση καταστροφής για το διάστημα μεταξύ 15/10/2020 και 8/11/2020

Η πιο σχετική νομοθεσία που θεσπίστηκε κατά την περίοδο αυτή ήταν η ακόλουθη:

 • Απόφαση αριθ. 88-A/20
 • Απόφαση αριθ. 92-A/20
 • Απόφαση αριθ. 96-B/20

Ακολούθησε η κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης για το διάστημα μεταξύ 9/11/2020 και 30/4/2021:

Η πιο σχετική νομοθεσία που θεσπίστηκε κατά την περίοδο αυτή ήταν η ακόλουθη:

 • Διάταγμα αριθ. 51-U/20
 • Διάταγμα αριθ. 59-A/20
 • Διάταγμα αριθ. 61-A/20
 • Διάταγμα αριθ. 66-A/20
 • Διάταγμα αριθ. 59-A/20
 • Διάταγμα αριθ. 6-A/21
 • Διάταγμα αριθ. 6-B/21
 • Διάταγμα αριθ. 9-A/21
 • Διάταγμα αριθ. 11-A/21
 • Διάταγμα αριθ. 21-A/21
 • Διάταγμα αριθ. 25-A/21
 • Διάταγμα αριθ. 31-A/21
 • Διάταγμα αριθ. 41-A/21

Συνέπειες για το καθεστώς των δικονομικών προθεσμιών

Τόσο κατά τη διάρκεια της κατάστασης έκτακτης ανάγκης όσο και κατά τη διάρκεια της κατάστασης καταστροφής, το νομικό καθεστώς των δικονομικών προθεσμιών είχε ουσιαστικά ως εξής, όπως προκύπτει από το άρθρο 7 του νόμου αριθ. 1-A/20, στην ενοποιημένη του έκδοση:

 • Στις δικαστικές διαδικασίες που δεν είναι επείγουσες, οι προθεσμίες ανεστάλησαν για χρονικό διάστημα η λήξη του οποίου θα οριστεί με νομοθετικό διάταγμα·
 • Οι επείγουσες δικαστικές διαδικασίες συνεχίζονται χωρίς αναστολή προθεσμιών ή πράξεων·
 • Οι αποσβεστικές προθεσμίες και οι προθεσμίες παραγραφής αναστέλλονται·
 • Η έξωση μισθωτών και η εκτέλεση ενυπόθηκων απαιτήσεων που αφορούν ιδιόκτητες κατοικίες αναστέλλονται·
 • Οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων έναρξης διαδικασίας αφερεγγυότητας που τάσσονται στους οφειλέτες αναστέλλονται·
 • Οι πράξεις διαδικασιών εκτέλεσης, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων εκτέλεσης, αναστέλλονται, εκτός αν η αναστολή μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημία ή θέτει σε κίνδυνο τον βιοπορισμό του πιστωτή·
 • Το άρθρο 15 του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 10-A/20 προβλέπει ότι σε περίπτωση κλεισίματος δικαστηρίου σε ορισμένη περιοχή με απόφαση των αρχών λόγω της πανδημίας, οι δικονομικές προθεσμίες αναστέλλονται (αυτό συνέβη σε ορισμένες περιπτώσεις και για περιορισμένο χρονικό διάστημα)·
 • Η αναστολή των δικαστικών προθεσμιών έληξε στις 3 Ιουνίου 2020 (άρθρο 8 του νόμου αριθ. 16/2020, που καταργεί το άρθρο 7 του νόμου αριθ. 1-A/2020)·
 • Όσον αφορά την επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων, η λήψη της υπογραφής του παραλήπτη ανεστάλη και αντικαταστάθηκε από άλλα κατάλληλα μέσα ταυτοποίησης και καταγραφής της ημερομηνίας κατά την οποία έγινε η επίδοση ή κοινοποίηση (νόμος αριθ. 10/2020)·
 • Η αναστολή των δικαστικών προθεσμιών που κηρύχθηκε αρχικά έληξε στις 3 Ιουνίου 2020 (άρθρο 8 του νόμου αριθ. 16/2020, που καταργεί το άρθρο 7 του νόμου αριθ. 1-A/2020)·
 • Στη συνέχεια, ο νόμος αριθ. 4-B/2021 θέσπισε νέα περίοδο αναστολής των δικονομικών προθεσμιών, με νομικό καθεστώς ίδιο με το προηγούμενο, σύμφωνα με το άρθρο 6-B, το οποίο προστέθηκε στον νόμο αριθ. 1-A/20·
 • Η αναστολή των δικονομικών προθεσμιών έληξε στις 6.4.2021 με τον νόμο αριθ. 13-B/2021·
 • Επί του παρόντος (Μάιος του 2021) διατηρείται το εξαιρετικό και μεταβατικό δικονομικό καθεστώς που προβλέπεται στο άρθρο 6-E του νόμου 1-A/2020, στην πλέον πρόσφατη μορφή του, το οποίο επιτρέπει, μεταξύ άλλων, τη διεξαγωγή ακροαματικών διαδικασιών με μέσα εξ αποστάσεως επικοινωνίας, με τους όρους που προβλέπονται σ’ αυτόν

Ο νόμος αριθ. 1-A/2020 (για την αντιμετώπιση της επιδημιολογικής κατάστασης που προκλήθηκε από τον κορονοϊό), στην πλέον πρόσφατη ενοποιημένη έκδοσή του, διατίθεται εδώ.

1.2 Δικαστική οργάνωση και δικαστικό σώμα

Κατά τη διάρκεια της κατάστασης έκτακτης ανάγκης

Οι κύριοι μηχανισμοί που εγκρίθηκαν για την οργάνωση και τη διαχείριση του δικαστικού συστήματος ήταν οι εξής:

 • Σχέδια έκτακτης ανάγκης, που εκπονήθηκαν από τον πρόεδρο κάθε δικαστηρίου
 • Πίνακες παροχής υπηρεσιών με φυσική παρουσία για τις επείγουσες διαδικασίες, που εκπονήθηκαν από τον πρόεδρο κάθε δικαστηρίου
 • Εικονικές δικαστικές αίθουσες σε όλα τα δικαστήρια (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και Ανώτατο Δικαστήριο), οι οποίες επιτρέπουν την εξ ολοκλήρου διεξαγωγή ακροαματικών διαδικασιών με μέσα εξ αποστάσεως επικοινωνίας
 • Ψηφιακή υπογραφή των αποφάσεων επιβολής ποινών μέσω του συστήματος διαχείρισης υποθέσεων
 • Ως προς τις αποφάσεις των πολυμελών δικαστηρίων, η υπογραφή των άλλων δικαστών μπορεί να αντικατασταθεί από δήλωση του εισηγητή δικαστή που επιβεβαιώνει τη σύμφωνη ψήφο των λοιπών δικαστών (άρθρο 15-Α του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 10-A/20)
 • Πρόσβαση μέσω VPN (εικονικού ιδιωτικού δικτύου) στο σύστημα διαχείρισης υποθέσεων
 • Διεξαγωγή όλων των διαδικαστικών πράξεων μέσω τηλεδιάσκεψης/βιντεοδιάσκεψης
 • Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αντί του τηλεφώνου για τη λήψη πληροφοριών από τα δικαστήρια
 • Τηλεργασία όποτε το επιτρέπει η φύση της εργασίας.

Συνέπειες της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στη δικαστική δραστηριότητα και την κατανομή των διαδικασιών

Οι δικαστές εξακολουθούν να εκτελούν το σύνηθες έργο τους εξ αποστάσεως, έχοντας πρόσβαση στο σύστημα διαχείρισης υποθέσεων, και παραμένουν διαθέσιμοι να μετακινηθούν στα δικαστήρια όταν το απαιτεί η φύση της υπηρεσίας.

Η ανάθεση των επειγουσών και των μη επειγουσών διαδικασιών στα πρωτοβάθμια δικαστήρια ουδέποτε διακόπηκε.

Στα δευτεροβάθμια δικαστήρια και στο Ανώτατο Δικαστήριο, έως τις 15/4/20 ανατίθεντο μόνο επείγουσες διαδικασίες. Από τις 16/4/20 και μετά ανατίθενται όλες οι διαδικασίες, επείγουσες και μη επείγουσες.

Οι επείγουσες πράξεις και διαδικασίες στις οποίες διακυβεύονται θεμελιώδη δικαιώματα μπορούν να διεξάγονται με φυσική παρουσία (επείγουσα προστασία παιδιού, διαδικαστικές πράξεις και δίκη κατηγορουμένων υπό κράτηση) ή εξ αποστάσεως, μέσω εικονικών δικαστικών αιθουσών.

Οι δίκες και οι διαδικαστικές πράξεις που δεν επείγουν αναβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, πλην των περιπτώσεων που οι δικαστές κρίνουν αναγκαία τη διεξαγωγή ακροαματικής διαδικασίας, κυρίως για την αποφυγή ανεπανόρθωτης ζημίας ή στις περιπτώσεις που όλοι οι διάδικοι συναινούν στη χρήση τηλεδιάσκεψης/βιντεοδιάσκεψης / εικονικής δικαστικής αίθουσας.

Αποφάσεις σε μη επείγουσες υποθέσεις μπορούν να εκδοθούν εφόσον όλοι οι διάδικοι συμφωνούν ότι δεν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες από το δικαστήριο.

Οι πράξεις και οι διαδικασίες που διεξάγονται με φυσική παρουσία λαμβάνουν χώρα σε επαρκείς αίθουσες που διατίθενται σε κάθε τοπικό δικαστήριο, με μέσα προστασίας και απολύμανσης. Ο αριθμός των παρισταμένων ορίζεται από τον δικαστή σύμφωνα με τις σχετικές συστάσεις των υγειονομικών αρχών.

Δεν συνιστάται η παρουσία στα δικαστήρια εκτός αν υπάρχει κλήτευση για παράσταση. Στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 14 του νόμου αριθ. 10-A/20, η προσκόμιση ιατρικού πιστοποιητικού καραντίνας θα πιστοποιεί περίπτωση ανωτέρας βίας

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο τόνισε ότι κατά τη διάρκεια της κατάστασης έκτακτης ανάγκης τα δικαστήρια πρέπει να παραμείνουν ο τελικός εγγυητής των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Κατά τη διάρκεια της κατάστασης καταστροφής:

Τα κύρια μέτρα οργάνωσης της δικαστικής λειτουργίας που θεσπίστηκαν ήταν τα εξής:

 • Σταδιακή άρση των μέτρων εγκλεισμού σύμφωνα με την απόφαση 33-C/20 του Υπουργικού Συμβουλίου·
 • Θέσπιση «Μέτρων για τη μείωση του κινδύνου μετάδοσης του ιού στα δικαστήρια» — κοινό έγγραφο του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης της Δικαιοσύνης, της Γενικής Εισαγγελίας, του Ανώτατου Συμβουλίου Διοικητικών και Φορολογικών Δικαστηρίων και της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας·
 • Κάθε πρωτοβάθμιο δικαστήριο, κάθε δευτεροβάθμιο δικαστήριο, το Ανώτατο Δικαστήριο και το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο καθιέρωσαν πίνακες εργασίας που προβλέπουν εκ περιτροπή εργασία με φυσική παρουσία και τηλεργασία, χωρίς να θίγονται τα μέτρα οικογενειακής στήριξης προς όφελος ορισμένων εργαζομένων και η υποχρεωτική τηλεργασία των δικαστών και των δικαστικών υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδες κινδύνου.

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο εξέδωσε τις ακόλουθες αποφάσεις για να διασφαλιστεί η σταθερότητα του ανθρώπινου δυναμικού στα πρωτοβάθμια δικαστήρια και να αντιμετωπιστεί ο υπερβολικός φόρτος εργασίας που θα ακολουθήσει την άρση της αναστολής των δικαστικών προθεσμιών:

 • Παράταση της θητείας των προέδρων των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων έως τις 31/12/2020·
 • Περιορισμοί και αναστολές, σε προσωρινή βάση, της ετήσιας κινητικότητας των δικαστών με σκοπό τη σταθεροποίηση των ανθρώπινων πόρων και των διοικητικών οργάνων στα πρωτοδικεία — (αποφάσεις της 28.4.2020 και της 5.5.2020).

Πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία των εθνικών δικαστηρίων κατά τη διάρκεια καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και καταστάσεων καταστροφής και τη σταδιακή άρση των μέτρων εγκλεισμού είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου.

1.3 Δικαστική συνεργασία εντός της ΕΕ

Κατά τη διάρκεια της κατάστασης έκτακτης ανάγκης:

 • Το προσωπικό του σημείου επαφής του ΕΔΔ για αστικές υποθέσεις εργάζεται από το σπίτι και διεκπεραιώνει όλα τα αιτήματα για συνεργασία και πληροφορίες το ταχύτερο δυνατόν, παρά την αναστολή των δικαστικών προθεσμιών και των προθεσμιών που ισχύουν στα δικαστήρια·
 • Το εν λόγω προσωπικό έχει εξ αποστάσεως πρόσβαση στους φακέλους μέσω VPN (εικονικού ιδιωτικού δικτύου)·
 • Κάθε μέλος του προσωπικού είναι διαθέσιμο να μεταβεί στο γραφείο όποτε χρειάζεται και σε επείγουσες περιπτώσεις·
 • Θα πρέπει να προτιμάται η επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση correio@redecivil.mj.ptγια τις υποθέσεις δικαστικής συνεργασίας.

Κατά τη διάρκεια της κατάστασης καταστροφής και κατά την τρέχουσα περίοδο σταδιακής άρσης των μέτρων εγκλεισμού:

 • Η ομάδα του σημείου επαφής εργάζεται με καθεστώς εκ περιτροπής τηλεργασίας και εργασίας με φυσική παρουσία, διασφαλίζοντας ότι τουλάχιστον ένα μέλος της ομάδας είναι παρόν στον χώρο εργασίας·
 • Το σημείο επαφής λειτουργεί βάσει των προγραμμάτων εργασίας του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου και εφαρμόζει τα «Μέτρα για τη μείωση του κινδύνου μετάδοσης του ιού στα δικαστήρια», που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο της σταδιακής κατάργησης των μέτρων εγκλεισμού.

Επιπτώσεις της κατάστασης του κορονοϊού στον όγκο των αιτημάτων συνεργασίας και παροχής πληροφοριών που διεκπεραιώνει το σημείο επαφής

 • Το 2020 ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων συνδρομής που εστάλησαν στο σημείο επαφής από τα δικαστήρια και άλλες αρχές παρέμεινε σχετικά σταθερός σε σύγκριση με τον ίδιο αριθμό το 2019, δηλαδή, παρά την κατάσταση που προκλήθηκε λόγω του κορονοϊού, το 2020 το σημείο επαφής έλαβε συνολικά μόνο 9 λιγότερες αιτήσεις από ό,τι το 2019. Ωστόσο, εξετάζοντας χωριστά καθένα από τα δίκτυα συνεργασίας στα οποία συμμετέχει η Πορτογαλία, σημειώθηκε μικρή μείωση του αριθμού των αιτήσεων στο ΕΔΔ για αστικές υποθέσεις, μεγαλύτερη μείωση του αριθμού των αιτήσεων στο Ιβηροαμερικανικό δίκτυο διεθνούς δικαστικής συνεργασίας (IberRede) και αύξηση των αιτήσεων στο δικαστικό δίκτυο της Κοινότητας των Πορτογαλόφωνων Χωρών (CPLP)·
 • Κατά τη διάρκεια των περιόδων κατάστασης έκτακτης ανάγκης, καταστροφής και σταδιακής άρσης των μέτρων εγκλεισμού, το σημείο επαφής ανταποκρίθηκε σε όλα τα αιτήματα συνεργασίας και παροχής πληροφοριών που ελήφθησαν χωρίς καμία αλλαγή ή αναστολή στις προθεσμίες απόκρισης.

Σύνολο αιτήσεων συνεργασίας και παροχής πληροφοριών για το 2020: 356

Κατανομή:

 • ΕΔΔ για αστικές υποθέσεις, 287
 • IberRede, 4
 • Δικαστικό δίκτυο CPLP, 65

Σύνολο αιτήσεων συνεργασίας και παροχής πληροφοριών για το 2019: 365

Κατανομή:

 • ΕΔΔ για αστικές υποθέσεις, 328
 • IberRede, 19
 • Δικαστικό δίκτυο CPLP, 17.

Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη δραστηριότητα του σημείου επαφής διατίθενται εδώ.

2 Μέτρα που έχουν θεσπιστεί ή προβλέπεται να θεσπιστούν στα κράτη μέλη στον τομέα του πτωχευτικού δικαίου (αφερεγγυότητας) μετά την εκδήλωση της πανδημίας

2.1 Μέτρα ουσιαστικού πτωχευτικού δικαίου (αφερεγγυότητας) και σχετικά μέτρα που αφορούν τις συμβάσεις

Ακολουθεί η κοινή απάντηση στις ερωτήσεις 2.1 έως 2.2.

2.1.1 Αναστολή διαδικασιών αφερεγγυότητας

2.1.1.1 Αναστολή υποχρέωσης υποβολής αίτησης πτώχευσης (οφειλέτες)
2.1.1.2 Προστασία των οφειλετών από τη δυνατότητα των πιστωτών να υποβάλουν αίτηση πτώχευσης

2.1.2 Αναστολή αναγκαστικής εκτέλεσης απαιτήσεων και αναστολή καταγγελιών συμβάσεων

2.1.2.1 Γενικές/ειδικές προσωρινές αναστολές αναγκαστικής εκτέλεσης απαιτήσεων / αναγκαστικής εκτέλεσης ορισμένων ειδών απαιτήσεων
2.1.2.2 Αναστολή καταγγελίας συμβάσεων (γενικές/ειδικές συμβάσεις)

2.2 Αναστολή των εργασιών των πολιτικών δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένων των πτωχευτικών, και δικονομικές αναστολές

Κοινή απάντηση στις ερωτήσεις 2.1 έως 2.2.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 -E του νόμου αριθ. 1/A/2020 (που είναι διαθέσιμος στον ακόλουθο σύνδεσμο στη 12η και πιο πρόσφατη έκδοσή του, κατόπιν τροποποίησής του με τον νόμο αριθ. 13-B/2021), διατηρείται ένα εξαιρετικό μεταβατικό δικονομικό καθεστώς στο πλαίσιο του οποίου αναστέλλονται οι ακόλουθες προθεσμίες:

 • Η προθεσμία για την υποβολή αίτησης πτώχευσης από τον οφειλέτη, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 του κώδικα αφερεγγυότητας και αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων (Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas), που εγκρίθηκε σε παράρτημα του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 53/2004·
 • Οι πράξεις που πρέπει να διενεργούνται στο πλαίσιο διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης ή διαδικασίας αφερεγγυότητας και που σχετίζονται με τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων δικαστικής παράδοσης της οικογενειακής κατοικίας·
 • Οι προθεσμίες παραγραφής και οι αποσβεστικές προθεσμίες που αφορούν τις προαναφερθείσες διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης ή αφερεγγυότητας·
 • Σε περιπτώσεις στις οποίες πράξεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης ή διαδικασίας αφερεγγυότητας σχετικά με την πώληση και τη δικαστική παράδοση ακίνητης περιουσίας ενδέχεται να προκαλέσουν ζημία στον βιοπορισμό του καθ’ ου ή του προσώπου που έχει κηρύξει αφερεγγυότητα, ο τελευταίος μπορεί να ζητήσει την αναστολή της πραγματοποίησης των πράξεων αυτών, υπό τον όρο ότι η αναστολή αυτή δεν προκαλεί σοβαρή ζημία στον βιοπορισμό του πιστωτή ή των πιστωτών του αφερέγγυου ή ανεπανόρθωτη ζημία σ’ αυτούς, και το δικαστήριο αποφαίνεται για το συμβάν εντός 10 ημερών από την ακρόαση του ανακόπτοντος·
 • Η αναστολή της παραγραφής και των αποσβεστικών προθεσμιών υπερισχύει τυχόν κανόνων που καθορίζουν υποχρεωτικές μέγιστες αποσβεστικές προθεσμίες ή προθεσμίες παραγραφής, οι οποίες παρατείνονται κατά την περίοδο που αντιστοιχεί στη διάρκεια της αναστολής.

2.3 Άλλα μέτρα πτωχευτικού δικαίου (αφερεγγυότητας) (σχετικά με αγωγές ανάκλησης, σχέδια αναδιοργάνωσης, ανεπίσημες συμφωνίες και άλλα)

Ακολουθεί η κοινή απάντηση στις ερωτήσεις 2.3 και 2.4.

2.4 Σχετικά μέτρα που δεν άπτονται του πτωχευτικού δικαίου (αφερεγγυότητας) (παράταση προθεσμιών πληρωμών, τραπεζικά δάνεια, κοινωνική ασφάλιση, ασφάλιση υγείας, επιδοτήσεις επιχειρήσεων)

Κοινή απάντηση στις ερωτήσεις 2.3 και 2.4.

Δημιουργήθηκε νέα έκτακτη διαδικασία εξασφάλιση της βιωσιμότητας εταιρειών (PEVE) — βλ. νόμο αριθ. 75/2020 και την απόφαση του υπουργικού συμβουλίου αριθ. 41/2020.

Ο νόμος αριθ. 75/2020:

 • Θεσπίζει έκτακτο και προσωρινό καθεστώς για την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων που ξεκίνησαν με σκοπό την έγκριση σχεδίου ανάκαμψης ή συμφωνίας πληρωμής, καθώς και για τη χορήγηση χρόνου για την προσαρμογή του προτεινόμενου σχεδίου αφερεγγυότητας στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19·
 • Επεκτείνει το προνόμιο που προβλέπεται στο άρθρο 17-H παράγραφος 2, του κώδικα αφερεγγυότητας και αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων (CIRE), που θεσπίστηκε στο παράρτημα του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 53/2004, στους εταίρους, τους μετόχους ή κάθε άλλο πρόσωπο με ειδική σχέση με την εταιρεία, που χρηματοδοτούν τη δραστηριότητά της κατά τη διάρκεια της ειδικής διαδικασίας διάσωσης (PER)·
 • Προβλέπει την εφαρμογή του εξωδικαστικού καθεστώτος αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων (RERE), που εγκρίθηκε με τον νόμο αριθ. 8/2018, σε εταιρείες που βρίσκονται επί του παρόντος σε κατάσταση αφερεγγυότητας λόγω της πανδημίας COVID-19·
 • Δημιουργεί έκτακτη διαδικασία διάσωσης επιχειρήσεων που πλήττονται από την οικονομική κρίση που προκλήθηκε από την πανδημία COVID-19·
 • Θεσπίζει τον υποχρεωτικό χαρακτήρα μερικής κατανομής σε όλες τις εκκρεμείς διαδικασίες αφερεγγυότητας στις οποίες υπάρχει κατατεθειμένο προϊόν εκκαθάρισης αξίας άνω των 10.000 ευρώ·
 • Προβλέπει προτεραιότητα στην εξέταση των αιτήσεων αποδέσμευσης των εγγυήσεων ή εξασφαλίσεων που παρέχονται στο πλαίσιο διαδικασιών αφερεγγυότητας, ειδικής διαδικασίας διάσωσης ή ειδικής διαδικασίας περί συμφωνίας ρύθμισης οφειλών.

Τελική παρατήρηση:

Παρά το γεγονός ότι οι παρούσες πληροφορίες έχουν συγκεντρωθεί με προσοχή, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ανατρέχουν στα εφαρμοστέα νομικά κείμενα και τις περαιτέρω τροποποιήσεις αυτών. Υπό το φως του άρθρου 5 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της απόφασης 2001/470/ΕΚ, οι παρούσες πληροφορίες δεν είναι δεσμευτικές για το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, τα εθνικά δικαστήρια ή το σημείο επαφής της Πορτογαλίας.

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/12/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.