COVID-19 mõju tsiviil- ja maksejõuetusküsimustele

Belgia
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Covid-19 mõju tsiviilmenetlustele

1.1 Tähtajad tsiviilkohtumenetluses

Aegumistähtaegu ja õiguskaitsevahendite rakendamise tähtaegu, mis lõpevad ajavahemikul 8. aprillist 2020 kuni 17. maini 2020, pikendatakse ühe kuu võrra selle perioodi lõppemisest (st nende tähtpäev lükatakse edasi 17. juunile 2020). Vajadusel võib riik nimetatud perioodi lõppkuupäeva edasi lükata.

Tsiviilkohtumenetluste tähtaegu, mis lõpevad ajavahemikul 8. aprillist 2020 kuni 17. maini 2020 ja mille lõppemisega võib kaasneda vara konfiskeerimine või muu kahju, pikendatakse ühe kuu võrra kriisiperioodi lõppemisest (st nende tähtpäev lükatakse edasi 17. juunile 2020). Vajadusel võib riik kriisiperioodi lõppkuupäeva edasi lükata. See ei kehti kiireloomuliste asjade puhul.

Ajavahemikul 18. märtsist 2020 kuni 3. juunini 2020 lõppevate tähtaegade pikendamine 6 kuu võrra, kui menetlus hõlmab kinnisasja sundmüüki.

Äriühingute suhtes algatatud mõnede täitemenetluste peatamine ajavahemikuks 24. aprillist 2020 kuni 17. maini 2020.

1.2 Õiguskorraldus ja kohtusüsteem

Tsiviilasjades jäetakse ära kohtuistungid, mis pidid toimuma ajavahemikul 10. aprillist 2020 kuni 17. juunini 2020 (valitsus võib seda ajavahemikku pikendada), juhul kui kõik pooled on oma kirjalikud seisukohad juba esitanud. Kui pooled ei esita vastuväiteid, teeb kohtunik otsuse istungit pidamata ning üksnes kirjalike seisukohtade alusel. Kui pooled esitavad vastuväiteid, lükatakse asja lahendamine edasi.

Tsiviilkohtud on jätkanud asjade menetlemist kohtus, kasutades videokonverentsi vahendeid.

Ajavahemikul 4. maist kuni 3. juunini 2020 saab isikuid vannutada kaugsidevahendite abil.

Notariaadiseaduses ette nähtud kohtumiste tähtaegu, mis lõpevad ajavahemikul 18. märtsist 2020 kuni 4. augustini 2020, pikendatakse kolme kuu võrra.

Notariaalseid volikirju saab vastu võtta kaugsidevahendite abil elektrooniliselt (elektrooniliste vahenditega ning kasutades e-identimist ja digiallkirja).

Nõue, et testamendi ehtsust peavad kinnitama tunnistajad või mitu notarit, ei kehti 4. maist 2020 kuni 3. juunini 2020.

Notariaalsed volikirjad, mis saadakse ajavahemikul 13. märtsist 2020 kuni 30. juunini 2020 ning jõustuvad 13. märtsist 2020 kuni 30. juunini 2020, on tasuta.

1.3 ELi õigusalane koostöö

Tsiviilasjadega tegelevate Belgia keskasutuste töömeetodid ja korraldus ei ole COVID-19 puhangu tõttu muutunud, välja arvatud see, et enamik Belgia keskasutuse menetlejatest teeb kaugtööd. Mõned töötajad on ühe päeva nädalas kohapeal, et kontrollida sissetulevat posti ja tagada posti väljasaatmine, näiteks seoses dokumentide kättetoimetamisega.

Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kaudu on kõikidele kontaktpunktidele saadetud teade, et menetlejatega suhtlemist saab jätkata üksnes e-posti teel. Belgia keskasutused on endiselt kättesaadavad telefoni ja e-posti teel. Uued taotlused, mis puudutavad lapseröövi, tõendite kogumist, õigusabi, ülalpidamiskohustust või lastekaitset, soovitatakse saata asjakohastele üldistele meiliaadressidele.

Konkreetsete juhtumite läbivaatamine võib töötajate vähesuse tõttu viibida. Seni kõik töötajad töötavad ning asju menetletakse igapäevaselt samamoodi kui enne COVID-19 puhangut.

2 Maksejõuetusega seotud meetmed, mis on liikmesriikides pärast pandeemia puhkemist vastu võetud või kavas vastu võtta

2.1 Materiaalõiguslikud maksejõuetusmeetmed ja seonduvad meetmed, mis mõjutavad lepinguid

2.1.1 Maksejõuetuse peatamine

2.1.1.1 Maksejõuetusmenetluse algatamise kohustuse peatamine (võlgnikud)

-

2.1.1.2 Võlgnike kaitse maksejõuetusmenetluse algatamise eest võlausaldajate poolt

-

2.1.2 Nõuete täitmise ja lepingute lõpetamise peatamine

2.1.2.1 Üldine/erimoratoorium nõuete sissenõudmisele / teatavat liiki nõuete sissenõudmisele

-

2.1.2.2 Lepingute lõpetamise peatamine (üld-/erilepingud)

-

2.2 Tsiviilkohtute, sh maksejõuetuskohtute menetluste peatamine

Sundmüügi või kohtu korraldatud eramüügi tähtajad, mis lõpevad ajavahemikul 1. novembrist 2020 kuni 31. märtsini 2021, pikenevad automaatselt kuue kuu võrra.

2.3 Muud maksejõuetusmeetmed (seoses vara tagasivõitmise, saneerimiskavade, mitteametlike kokkulepete ja vajaduse korral muude küsimustega)

-

2.4 Muud seotud meetmed kui maksejõuetusmeetmed (maksete tähtaja pikendamine, pangalaenud, sotsiaalkindlustus, ravikindlustus, ettevõtlustoetused)

-

Viimati uuendatud: 21/10/2021

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.